Home

Konsumprisindeks 2014

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra november til desember 2013, mest som følge av lavere priser på matvarer og elektrisitet. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,0 prosent i desember 2013, mot 2,5 prosent i november. KPI-JAE viste en oppgang på 2,0 prosent i samme periode, uendret fra november Konsumprisindeks. Konsumprisindeksen steg med 2 prosent i 2014. Konsumprisindeksen i 2014 økte med 2,0 prosent. Det er som forventet. Illustrasjonsfoto:. Konsumprisindeks, historisk serie fra 1924 (2015=100) Konsumprisindeks, historisk serie fra 1924 (2015=100) Tabell 3: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter ECOICOP. Måneds- og 12 månedersendring 2014: 2,0 %: 2013: 2,1 %: 2012: 0,7 %: 2011: 1,3 %: 2010: 2,4 %: SSB har laget inflasjonsstatistikk tilbake til 1865. Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen tilbake til 1865. Andre indekser. Utover KPI lager SSB tre andre indekser som er ment å skulle beskrive den underliggende prisveksten

Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Norge - Konsumprisindeksen KPI Konsumprisindeksen - kalkulator. Her kan du regne ut prisendringer frå måned til måned. Gå til tjeneste Konsumprisindeks (2015=100) Publisert 10. februar 2020 Indeks Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Januar 2020 Desember 2019 - Januar 2020 Januar 2019 - Januar 202 Konsumprisindeks (2015=100) Publisert 10. mars 2020 Indeks Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Februar 2020 Januar 2020 - Februar 2020 Februar 2019 - Februar 202

Konsumprisindeks (2015=100) Publisert 10. september 2020 Indeks Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) August 2020 Juli 2020 - August 2020 August 2019 - August 202 Konsumprisindeks. Hopp til navigering Hopp til søk. Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i. Konsumprisindeksen steg 0,7 prosent fra januar til februar 2013. Det var økte priser på møbler og flyreiser som bidro mest til oppgangen. Fra februar 2012 til februar 2013 steg KPI med 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg med 1,1 prosent i samme periode Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall. Les mer om kalkulatoren under.Har du spørsmål elle Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Danmark - Konsumprisindeksen KPI

Konsumprisindeksen - Tabeller - SS

Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Sverige - Konsumprisindeksen KPI Konsumprisindeks. Konsumprisindeksen i Norge beregnes av Statistisk Sentralbyrå, og betegner prisutviklingen på varer og tjenester som privatpersoner etterspør.Den kan brukes som et mål på inflasjon i landet. Data for denne kalkulatoren er hentet fra SSB Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar

Konsumprisindeks Konsumprisindeksen steg med 2 prosent i

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige Velg Konsumprisindeks (2015 = 100) under statistikkvariabel. Under konsumgruppe velger vi Varer og varegrupper fra nedtrekksmenyen. Vi skriver bensin i søkefeltet, trykker på søkesymbolet og velger Bensin, 95 oktan, blyfri. Til slutt velger vi både år 1990 og år 2017 under år Husleieøkning og konsumprisindeks . Hvert år og tidligst etter ett år etter leieinngåelse kan partene i et leieforhold kreve leien justert i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Du kan enkelt finne ut hva det er lov å øke husleien med på Statistisk Sentralbyrås hjemmesider Konsumprisindeksen (eller forkorta KPI) er eit mål for prisnivået til konsumprodukt.Den prosentvise endringa i KPI vert ofte brukt som eit generelt mål for inflasjonen i ein økonomi.. KPI vert mellom anna brukt: I lønnsforhandlingar, der endringa i KPI gir peikepinn på den prisveksten som lønnsmottakarane står overfor.; Justering av private leigekontraktar, til dømes. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - EU - Kjerne konsumprisindeks

Kalkuler konsumprisindeks. Velg fra/til indeks fra listen eller du kan skrive inn indeksen direkte i feltene til høyre. Skriv så inn Beløp FRA for å beregne forskjellen. Fra år/måned Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Guide til inflasjon / konsumprisindekse

 1. Få en oversikt over utviklingen i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene
 2. Konsumprisindeks, KPI, indeks som viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et basisår. De varer og tjenester som utgjør det meste av husholdningsbudsjettet, tillegges størst vekt. Den prosentvise endringen i konsumprisindeksen brukes ofte som et mål på inflasjonen.
 3. Konsumprisindeks (2015=100) Indeks Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Februar 2017 Januar 2017 - Februar 2017 Februar 2016 - Februar 201
 4. Den samlede veksten i KPI anslås til 2,1 prosent i 2014 og 2015, uendret fra 2013. Utenom energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås prisveksten til 2,4 prosent i år og 2,1 prosent neste år, opp fra 1,6 prosent i fjor
 5. Målet for pengepolitikken er at den årlige veksten i konsumprisene er nær 2 prosent over tid

Norge - Konsumprisindeksen KP

Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Norge - Inflasjon NOU 2014:3 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 - endelig hovedrapport; 19.02.14. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014, foreløpig hovedrapport (PDF) - finnes også i Word-format. 17.02.14. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014, foreløpig rapport, kortversjon (PDF) - finnes også i Word-format. 2013 Etter inntektsoppgjørene. 24.06.1 $\text{Kroneverdi} = \frac{100}{\text{konsumprisindeks}}$ REALLØNN . På samme måte som pris beregnes også lønn i forhold til indekser. Reallønn er lønn målt i basiskroner. Altså når man tar hensyn til prisendringer. Lønn, også kalt nominell lønn, er det man til en hver tid får fra arbeidsgiver. Vi har

Konsumprisindeksen - kalkulator Norge

Her kunne du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 1992 Med denne utviklingen i priser og lønninger, vil reallønna i 2021 igjen ligge under nivået fra oljeprisfallet i 2014. Opp igjen i 2022, tror SSB. Statistisk sentralbyrå legger til grunn at gjeninnhentingen i lønnsdannelsen er på plass fra 2022, noe som kan synes optimistisk med tanke på de tidsforløp Holden III-utvalget i sin tid anslo

Her kan du beregne inflasjonen. Enten ved å regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere Rettigheter ved manglende brannsikring. Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved at den har røykvarsler, brannslukkingsapparat, tilstrekkelig med rømningsveier etc. Dersom utleier ikke oppfyller sine plikter på dette området har boligen en mangel, noe som i hovedsak gir deg følgende rettigheter/plikter

MAT1011 2015 Vår

Konsumprisindeks - Wikipedi

Energi Norge, KS Bedrift og Telenor ble i 2019 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap Grunnbeløpet i folketrygden (forkortes vanligvis til G) benyttes som grunnlag for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser.Regelverket kan for eksempel si at en gitt ytelse skal være på 3G, eller at en person ikke har rett på en gitt ytelse dersom vedkommende har annen inntekt over 2G

ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecÅrsmedel2020332,82334,47333,91332,90334,91336,84337,57337,07337,272019328,56331,02331,79334,11334,95334,47335,80334,39335. Foto/grafikk: Colourbox/Fafo FLERE, MEN SVAKERE KRONER: I ren kroneverdi tjener en gjennomsnittlig 2015-arbeidstaker 575 ganger så mye som sin «kollega» i året 1900, som figuren viser. Men hver enkelt krone var selvsagt langt mer verdt den gang. Endring i denne verdien måles gjennom blant annet gjennom konsumprisindeks Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer enn før for en bestemt pengesum. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisene, slik den måles i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Motstykket til inflasjon er deflasjo Inntektsrammen for 2014 ligger litt i underkant av hva som antas å være et normalnivå. Bransjens samlede inntekter er varslet til 15,5 milliarder kroner i 2014. Beregningene er basert på en estimert referanserente på 7,09 %, kraftpris på 326,02 kr/MWh og konsumprisindeks for 2014 på 136,5

Du er i ferd med å poste i en gammel tråd, siste innlegg ble postet den 21.08.2014 Om du vil ha nye øyne på denne problemstillignen kan du lage en ny tråd: jeg ønsker å bidra i denne tråden; jeg vil starte en ny trå 2014-utgaven. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. Eldre utgaver. 5.6 Konsumprisindeks. Trykk på ikonene nedenfor for å øve mer på konsumprisindeks

Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året også med det siste fra økonomi, sport og livsstil Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på ege..

- Norges Bank vil feie dette under teppet - Makro og

Beregn inflasjon- og lønnsutviklin

Her finn du oppgåver om prisindeks og konsumprisindeks. a) Kva for eit år er basisåret? vis fasit. Basisåret er 2015. Dette kan vi sjå fordi indeksen har verdien 100 i basisåret The incredible ibex defies gravity and climbs a dam | Forces of Nature with Brian Cox - BBC - Duration: 3:53. BBC Recommended for yo Konsumprisindeks 2024: $(1,025^{10}) \cdot 136,9 = 1,28 \cdot 136,9 = 175,23$ Reallønn i 2024: $ 387316,95 kr \cdot 1,10 = 425939 kr $ Nominell lønn 2024: $\frac{425939 kr \cdot 175,23}{100} = 746372$ kr The purpose of the Consumer Price Index is to measure the development of the prices charged to consumers for goods and services bought by private households in Denmark En del jordleiekontrakter med videre er knyttet opp til utviklingen i jordbrukets prisindeks. Indeksen har 2015 som basisår (= 100)

Justere priser for inflasjon Det er vanlig å justere opp priser på varer, tjenester, husleie o.l. en gang i året, i forhold til konsumprisindeksen (KPI). Timeprisen din bør minst følge den generelle prisstigningen i samfunnet Sticos har lang erfaring med å gjøre kompliserte arbeidsprosesser enklere for både ledere og ansatte. Vi tilbyr digitale løsninger, kurs og rådgivning. Våre fagfelt er regnskap og økonomi, HR og personal, personvern og GDPR. Sticos gir deg trygghet og smarte løsninger Inflasjon er en vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Dette er det samme som et fall i verdien til kronen eller annen pengeenhet regnet i varer og tjenester, det vil si dens kjøpekraft. Med andre ord: Inflasjon gjør at du får færre varer og tjenester for 100 kroner. Det motsatte av inflasjon er deflasjon. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Danmark - Inflasjon Konsumprisindeks matematikk: I denne videoen ser vi på konsumprisindeks. Indeksen er et mål på det generelle prisnivået

Danmark - Konsumprisindeksen KP

 1. Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger
 2. Dette innebærer at dersom husleieavtalen ble inngått 1. februar 2014, må utleier varsle før 1. januar 2015 dersom han vil ha husleiebeløpet regulert fra og med 1. februar 2015. Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister
 3. En pensjon på 250 000 kroner i 2014 har tapt kjøpekraft tilsvarende 24 000 kroner i perioden til og med 2018. Det betyr at dersom pensjonen hadde fulgt prisveksten,.
 4. Leier du ut bolig må du foreta økningen av husleien korrekt. BoligMentoren opplever at mange får problemer fordi de ikke gjør dette, noe som i verste fall kan føre til tap av leie. Følgende artikkel gir deg en innføring i hvordan prisøkningen skal gjennomføres. Tekst: Vidar Heimset, juridisk rådgiver - vidar@boligmentoren.no Leien kan etter husleieloven [
 5. deflator for 2014 på 3 %. På en del områder gjelder særskilte regler for regulering og disse er: • VAR-området: reguleres etter selvkost • Flyktninger og IUA: selv-finansierende. • Egenandel økes med 2% konsumprisindeks 2014, gjelder boutgifter Stathelle Bofellesskap, Vest-Bamble aldershjem, Krogshav
 6. Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør
 7. Den generelle prisveksten i 2014 var på 2,0 % (SSB, konsumprisindeks). Les mer i pressemelding he Klær og sko har nå en indeks på 61,6, noe som betyr at denne varegruppen har blitt betydelig redusert i pris. Bare fra november til desember i fjor sank prisene på denne varegruppen med 0,6 prosent

Sverige - Konsumprisindeksen KP

 1. Tariff 2020. KS og Akademikerne kommune ble 15. oktober enige i mekling og Akademikerne kommune har nå akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS
 2. ell lønn på 550 000 kroner. Konsumprisindeksen var da 97,9. a) Bestem reallønnen til Anders i 2014. I 2017 var konsumprisindeksen 105,5. b) Hvor stor måtte den no
 3. Vel Konsumprisindeks (2015 = 100) under statistikkvariabel. Under konsumgruppe vel vi Varer og varegrupper frå nedtrekksmenyen. Vi skriv bensin i søkefeltet, trykkjer på søkesymbolet og vel Bensin, 95 oktan, blyfri. Til slutt vel vi både år 1990 og år 2017 under år
 4. Kalkulatoren oppgir da beløp i 2014-kroner justert for prisvekst i perioden 1800-2014. Dersom du ønsker å beregne prisveksten på 100 riksdaler fra år 1800 til Speciedaler i 1860 gjør du følgende omregning: 100 * 0,0208 = 2,08
 5. Norsk økonomi har hentet seg inn etter oljeprisfallet i 2014 og går bra. Det lover godt for lønna til norske arbeidstakere. Colourbox. Lønnsvekst i 2020: Neste år blir det lønnsjubel, spår regjeringen. Sjekk hvor mye mer du kan tjene
 6. Nr. 7/2014 s. 1081 (i forskrift 13. juni 2014 nr. 724 om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning).. 1726 Nr. 17/2014 s. 2917 (i forskrift 17. desember 2014 nr. 1803 om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015.

Kalkuler.no - Kroneverdi, inflasjon og konsumprisindeks ..

 1. We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website
 2. st med 0,8 prosent, mens prisindeksen på frukt og grønt økte mest med 5,2 prosent
 3. NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk
 4. Nyhetsnettsted med 1.2 millioner daglige lesere. Oppdateres døgnet rundt med nyheter fra inn- og utland, kultur, sport og underholdning
 5. I 2014 økte dagligvaremarkedet med 6,64 milliarder kroner, fra 153,5 milliarder kroner i 2013 til 160,1 milliarder kroner (eksklusiv MVA). Dette utgjorde en prosentvis vekst på 4,3 % mot 2013. Den generelle prisveksten i 2014 var på 2,0 % (SSB, konsumprisindeks). Les mer i pressemelding her:..
 6. Han mistet jobben i Wizz Air i 2014, etter at han startet en fagforening, men vant over selskapet i rumensk høyesterett. Privat. Mircea fikk sparken da han startet fagforening i Wizz Air: - Sosial dumping er ukjent for østeuropeere flest. MASKINPARK: Grabb og skuffe i størrelse extra large
 7. En gjennomsnittlig alderspensjon fra folketrygden på rundt 250.000 kroner i år måtte ha vært rundt 8.000 kroner høyere i år for å holde kjøpekraften fra 2014. En pensjon på 300.000 kroner i år måtte ha vært 9.600 kroner høyere for at kjøpekraften skulle vært den samme som i 2014

Konsumentprisindex (KPI

Oppland Arbeiderblad - Kan trygdede godt underreguleringPriser og prisindekser - SSBInflasjonen stiger mer enn ventet – E24DAGLIGVARERAPPORTEN 2016 – NielsenSvalbard - SSBSparing: Taper du på sparepengene dine? - DinSide
 • Gris menneske dna.
 • Playa del carmen strand algen.
 • Skolekontoret tønsberg.
 • Wie viele einwohner hat graz 2017.
 • Amish folket fakta.
 • Uni münster jura bewerbung.
 • Kamm stierkopfhai.
 • Bootstrap version 4.
 • Make html file online.
 • Bergen storsenter ledig stilling.
 • Kieler nachrichten unfall.
 • Varmestrøm.
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv veileder.
 • Sydney opera.
 • Kano røros.
 • Pre cursive handwriting.
 • Skype free download windows 10.
 • Hva er grunnboksutskrift.
 • Vest agder turistforening.
 • Halbmarathon schwäbisch gmünd 2018.
 • Leasing nissan leaf 2018.
 • Curse of chucky full movie online free.
 • Fort lauderdale storm.
 • Tunap 145.
 • Hvor mye ris per person.
 • Hessenticket regionalexpress.
 • Stephansdom architekt.
 • Ivf innsbrucker platz.
 • Rustfri kjøkkenbenk.
 • Luftige boller med olje.
 • Usunt fett.
 • Cv template word.
 • Cx 5 erfaringer.
 • Canon powershot g7x.
 • Christopher mccandless walt mccandless.
 • Andy warhol poster nettbutikk.
 • Menn i sykepleieryrket.
 • Dns leak test.
 • Mørk ring rundt iris.
 • Radroutenplaner salzburg.
 • Stillegående luftkompressor.