Home

Terapeutisk kloning for og mot

Terapeutisk kloning - glimt fra den norske etikkdebatten. Terapeutisk kloning og embryonale stamceller er blitt et medisinsk-etisk stridsspørsmål både i USA og i Europa. Også i Norge har svært divergerende meninger kommet frem. Professor Kåre Berg ble intervjuet om temaet av Nationen 31.7. 1998 (8) Kloning. Terapeutisk kloning vil si å fjerne kjernen/arvematerialet fra et ubefruktet egg, og erstatte den med kjernen fra en vanlig kroppscelle. Dette egget vil så utvikle seg, men i stedet for å bli et foster, brukes det som kilde for stamceller. Stamceller er celler som ikke er spesialiserte, men som kan omformes til vanlige celler Vår konklusjon er at vi er imot reproduktiv kloning og for terapeutisk kloning. Grunnen til at vi er imot reproduktiv kloning er at vi hevder alle mennesker skal være unike og at ingen skal behøve å leve etter en fasit på egenskapene sine og hvordan det er forventet a du skal oppføre deg. Vi mener også at det ikke er behov for reproduktiv kloning fordi vi har surrogati som fungerer like.

Terapeutisk kloning - fremtidens medisin eller en etisk

 1. Stamceller og kloning. kan gi mulighet for å behandle og kanskje kurere en rekke lidelser som vi i dag ikke har effektiv terapi mot. Dette blir kalt terapeutisk kloning siden utviklingen stanses etter få dager i laboratoriet, og ikke gir opphav til et nytt individ
 2. Terapeutisk kloning produserer embryonale stamceller for eksperimenter som tar sikte på å skape vev for å erstatte skadde eller syke vev. Pros av Kloning . Kloning er gunstig på områder som medisin, landbruk og vitenskap. Kloning dyr blir nyttig når forskerne modifisere dyr å produsere essensielle for menneskers helse
 3. Centre for Life i Newcastle er først ute i Europa med tera-peutisk kloning. Foto: NRK-Det er viktig å komme i gang med forskning på terapeutisk kloning nå. Det ligger et stort potesial her.
 4. Terapeutisk kloning går ut på å transplantere kjernen fra en kroppscelle til en eggcelle der DNA-innholdet er fjernet, og stimulere egget til å dele seg (2). Men istedenfor å implantere klonede celler i en livmor og la dem utvikle seg til et foster, blir kimen til fosteret ødelagt og cellene brukt som stamceller

Reproduktiv og terapeutisk kloning. (Illustrasjon: Sigrid Bratlie/Bioteknologirådet. Kloningen av Dolly skapte stor internasjonal debatt, og enkelte fryktet at dette var første steg på vei mot kloning av mennesker. Metoden som ble brukt for å lage Dolly, kalles kjerneoverføring Hvis kloning av virveldyr tillates, hvor stor er da faren for misbruk innenfor humanmedisin? Hvilken betydning har kloningsteknikker for liv og helse? Er kloning av menneskeceller etisk forsvarlig? Det er noen av spørsmålene vi tok opp med professor, dr.med. Hans Prydz ved Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo Terapeutisk kloning og reproduktiv kloning deler begge en veldig lignende prosess, men sluttresultatene er forskjellige. Den etiske anvendelsen av begge er fortsatt spørsmålstegn. Terapeutisk kloning . Terapeutisk kloning som navnet antyder, brukes til terapeutiske formål. Denne typen kloning er en viktig del av medisinsk forskning Debatten om kloning av mennesker har blusset opp igjen etter at en italiensk lege har sagt at han vil starte kloning av mennesker. Norske forskere vil ikke ha noe forbud mot kloning, men setter en klar grense mellom kloning av mennesker og terapeutisk kloning. - Det finnes veldig få gode grunner til å starte med kloning av mennesker, men de.

Fordeler og ulemper med kloning er et stort emne, som forskere og etikere ikke har fullstendig avdekket. Ett problem når man diskuterer denne saken er de forskjellige typer ting klonet. Folk kan se mer nytte i å klone planter eller dyr enn de gjør i kloning hele folket, for eksempel. Noen argumenter for kloning planter er sitert ganske ofte Terapeutisk kloning og fremstilling av embryonale stamceller med utgangspunkt i overtallige befruktede egg vil derfor støte imot bioteknologiloven. 14. februar 2001 gikk imidlertid et knapt flertall i den norske Bioteknoemnda, oppnevnt av regjeringen Stoltenberg, inn for å tillate terapeutisk kloning I februar 2005 vedtok riktig nok en dypt splittet komité en ikke bindende deklarasjon om forbud mot kloning av mennesker, det vil si både reproduktiv og terapeutisk kloning, med 71 land stemte for og 35 stemte mot, mens 43 land avsto å stemme

Et av medlemmene i nemnda gikk inn for en vente og se-holdning, mens seks stemte gikk i mot terapeutisk kloning. En samlet nemnd gikk i mot å bruke cellekjerner fra mennesker i kombinasjon med. Dette var klart en mer liberal linje enn Bondevik regjeringen, men et flertall ønsket også forbud mot terapeutisk kloning og befruktning av menneskeegg kun for forskning. I februar 2001 gikk flertallet i den norske bioteknoemnda som er en høringsinstans for norske myndigheter inn for å tillate terapeutisk kloning Kloning av gener betyr at man produserer mange identiske kopier av et gen. Ved kloning av et gen blir en DNA-bit som inneholder genet, tatt ut av sin naturlige sammenheng, satt inn i en kunstig DNA-sirkel, kalt vektor, og ført inn i en passende vertsorganisme. Verten formerer seg raskt og sørger for å lage mange kopier av genet Noen mennesker føler stor motvilje mot å spise klonede kjøtt, som kan redusere verdien av dyrene som er klonet. fordeler og ulemper med kloning mennesker er mer komplekse. Potensielle fordeler ved kloning sikkert eksisterer. Blant disse er muligheten for kloning deler av mennesker, som vitale organer til å bli brukt i transplantasjoner, noe.

Terapeutisk kloning støter derfor i mot bioteknologiloven. Enkelte mener at livet starter ved befruktningen, og at det befruktede egget skal vernes om og ha den er flertallet i den norske bioteknoemda for å tillate terapeutisk kloning og med det endre bioteknologiloven Slåss mot kloningav menneskeceller Bør alle former for menneskelig kloning forbys? USA og Storbritannia er på kollisjonskurs i spørsmålet som FN skal ta stilling til denne uken Fra: NEM. Til: HD, 18.3.02 . Komiteen behandlet høringsnotatet på sitt møte den 6. mars 2002. Komiteen avgir et høringssvar hvor flertallet (10) mener at forbudet mot forskning på befruktede egg bør oppheves og at terapeutisk kloning bør tillates under strenge vilkår Terapeutisk kloning vil innebære kloning av celler fra et menneske for bruk i medisin og transplantasjoner, og er et aktivt forskningsområde, men er ikke i medisinsk praksis hvor som helst i verden, fra og med 2020. To vanlige metoder for terapeutisk kloning som blir undersøkt er somatisk cellekjerneoverføring og mer nylig pluripotent. Bioteknoemnda uttala seg om terapeutisk kloning i brev til departementet dagsett 26. februar 2001, og eit fleirtal i nemnda (9 mot 7) meinte at terapeutisk kloning bør kunne tillatast for å skaffe humane stamceller til bruk for forsking og behandling

I et terapeutisk miljø oppstår det mellommenneskelige prosesser. Det vil si at personalet og brukerne utvikler miljøet sammen, der personalet møter brukeren der han eller hun er. Et terapeutisk miljø er ikke noe man har, men noe man bygger opp i et tverrfaglig team der personalet i samarbeid med brukerne arbeider mot samme mål - Kloning er en hån mot Gud og hans skaperverk, sier en russisk-ortodoks talsmann i en kommentar til forskningsresultatet fra USA. Norge bør ikke tillate såkalt terapeutisk kloning, mener. -Dette er virkelig en milepæl i terapeutisk kloning, og kan gjøre som det vil. En talskvinne for Bush sa at presidenten fullt ut støtter forbudet i Representantenes hus mot kloning av. Terapeutisk kloning Proposisjonen foreslår forbud mot terapeutisk kloning som metode for å skaffe stamceller til bruk i medisinsk forskning og behandling, samt forbud mot å forske på cellelinjer som er etablert ut fra embryo framstilt ved kloningsteknikker. LHL er av den oppfatning at terapeutisk kloning er et omfattende og vanskelig felt.

Stort skritt mot terapeutisk kloning - Aftenposte

 1. Positivt og ulemper av terapeutisk kloning Terapeutisk kloning er prosessen med å innføre innsetting av cellene inn i en kjerne-strippet, befruktet egg. Stamceller blir deretter fjernet fra embryo for å produsere nytt vev og organer. Stamceller kan også anvendes i forsøk på behandling av syk
 2. divider (§ 3A-1). Både terapeutisk kloning og fremstilling av embryonale stamceller med ut-gangspunkt i overtallige befruktede egg, vil des-suten stłte imot bioteknologilovens forbud mot forskning på befruktede egg (§ 3-1). 14. fe-bruar 2001 gikk et knapt flertall i den norske Bioteknoemnda inn for å tillate terapeu
 3. Terapeutisk kloning har vært verdifullt for forskere. Den tillater forskere for å teste for mulige botemidler eller behandlinger av eksisterende sykdommer og lidelser som Parkinsons og diabetes. Terapeutisk kloning også at forskerne kan studere regenerering av organer, selv om uenigheter eksisterer på fordelene ved terapeutisk kloning. Ulempe
 4. Veien ligger nå åpen for terapeutisk kloning, dvs. bruk av stamceller til å helbrede kroniske sykdommer som Alzheimer og diabetes. Selv om det kan ta et tiår å utvikle teknikkene. Det er ikke snakk om å klone mennesker
 5. I dette ligger det også et forslag om å føre videre dagens forbud mot forskning på befruktede egg. Forbud mot terapeutisk kloning. Arkitekt- og ingeniørbransjen står foran mange utfordringer. Slik kan de møte
 6. Terapeutisk kloning og reproduktiv kloning deler begge en veldig lignende prosess, men sluttresultatene er forskjellige. Den etiske anvendelsen av begge er fortsatt spørsmålstegn. Terapeutisk kloning . Terapeutisk kloning som navnet antyder, brukes til terapeutiske formål. Denne typen kloning er en viktig del av medisinsk forskning
 7. Nei til terapeutisk kloning. Kristelig Folkeparti mener det er viktig å satse på forskning som åpner for nye muligheter innen medisinsk behandling av alvorlig syke mennesker. Men slik forskning må skje innenfor rammer som er etisk forsvarlige, og som ivaretar menneskets unike stilling i naturen og skaperverket

En av de mest kontroversielle problemene i medisin i mange år forblir kloning: for og imot denne prosedyren er mange. De første nevnene av kloner er datert 1963. Det var da at begrepet begynte å bli brukt av en genetiker fra Storbritannia Kloning; Introduksjon til genteknologi. I nyere tid er det igjen rettet stor oppmerksomhet mot genteknologien på grunn av CRISPR . Dette er en nyutviklet metode som gjør det langt lettere, billigere og raskere å endre på genene til levende organismer

Spørsmål 4.2. Kloning - Ungdommens bioteknologiråd ..

kloning, ettersom det ultimate formål med terapeutisk kloning nettopp er utviklingen av mer effektive former for behandling av visse sykdommer. Jeg vil i denne oppgaven gå nærmere inn på de etiske utfordringene knyttet til terapeutisk kloning og presentere de som har blitt diskutert i litteraturen og som danner grunnlaget for dagens lovgivning Terapeutisk kloning eller SNCT innebærer å fjerne kjernen fra et egg og erstatte det med kjernen til subjektet. Dermed utvikler egget DNA fra donor av kjernen og ikke egggiveren. Egget utvikler seg til en blastocystcelle som gir embryonale stamceller med potensial til å bli en rekke celletyper som kan brukes terapeutisk Kloning og stamcelleforskning kan gi behandling for alvorlige sykdommer i fremtiden, men er. det tukling med liv? Er den potensielle nytteverdien så stor at vi må tillate forskning for og forskere innen biologi, medisin, psykologi og etikk. De tre innlederne, Ole Johan Borge, Torleiv

Stamceller og kloning - Teknologiråde

Lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.) å forske på cellelinjer som er dyrket ut fra menneskeembryoer framstilt ved kloning og: c) å framstille embryoer ved kloning ved at arvematerial fra menneske settes inn i en eggcelle fra dyr Terapeutisk kloning eller kjernetransplantasjon er heller ikke uproblematisk. For mange mener et menneskeliv starter ved unnfangelsen, og føler det er umoralsk å forske på egg som kan utvikle seg til et barn. I stedet håper de at stamceller fra voksne kan gjøre samme nytten. I Norge er både kloning og forskning på befruktede egg forbudt Kloning, dannelsen af en klon ud fra et individ eller en celle. Stiklingeformering (vegetativ, dvs. ukønnet formering) hos planter er et eksempel på kloning; stiklingerne og den plante, de er dannet fra, er genetisk identiske. Kloning betegner også mangfoldiggørelse af DNA (arvemasse) i laboratoriet, hvilket fx gøres for at få materiale nok til videre undersøgelser af dette DNA, se.

Argumenter for og imot av Kloning - digidexo

 1. Human terapeutisk kloning Begrepet kloning beskriver forskjellige prosesser som involverer å lage kopier av biologisk materiale som gener, celler og andre. Forskning på dette feltet har ført til nye behandlinger for å behandle sykdommer som diabetes og hemofili
 2. Skill litt mellom terapeutisk kloning og menneskekloning. Jeg er sikker på det ikke er noen mennesker i organkø som er i mot dyrking av organer! 0. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest imot! Gjest imot! Guests; Skrevet Mars 20, 2003 Verden blir bare galere og galere
 3. Kuriøst nok: i Ot.prp. nr. 108 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.), som inneholder forslag til forbud om terapeutisk kloning og forskning på befruktede egg, omtales ikke Bioteknoemdas høringsuttalelse vedrørende stamceller

Terapeutisk kloning gir håp for syke - NRK Viten - Nyheter

Krever internasjonalt forbud mot terapeutisk kloning

Kloning - Bioteknologiråde

Kloning - hvor går grensen

 1. dretal fram forslag om å opne for forsking på befrukta egg og terapeutisk kloning frå 1. januar 2003, og at framlegget blei forkasta av Stortinget med 60 mot 38 stemmer
 2. Kimcellekjernen er fjernet, og den somatiske cellekjernen isoleres og settes deretter inn i kimcellen. Cellene er laget for å smelte, noe som resulterer i at cellene blir til en zygote. Det finnes to typer kloning av terapeutisk kloning eller forskning kloning eller reproduktiv kloning
 3. De som opponerer mot bruk av terapeutisk kloning retter fokuset mot alternative stamcelle-kilder. De peker da særlig på isolering av stamceller fra voksne individer, siden dette ikke vil være etisk problematisk
 4. Kloning og stamcelleforskning - Norges forskningsråd . READ. ivaretatt, og at alle blir hørt i viktige og vanskelige spørsmål innen bioteknologi. På sin hjemmeside (www.bion.no) og i tidsskriftet GENialt formidles kunnskap om alle aspekter ved bioteknologi. Stamcelleforskning.

Forskjell mellom terapeutisk og reproduktiv kloning

Vil ha verdensforbud mot kloning - p4

Regjeringen ønsker å videreføre dagens forbud mot forskning på befruktede egg, og vil presisere at dette også gjelder embryoer og cellelinjer dyrket frem med teratokarsinom (en ondartet krefttype), kjerneoverføring og terapeutisk kloning. - Forskning og bruk av stamceller fra voksne har pågått i lang tid. Det er imidlertid. De gjentar velkjente påstander om at terapeutisk kloning strider mot menneskeverdet og advarer mot hva de i tilslutning til en av Høybråtens våpendragere, Torleiv Rognum, beskriver som en radikal instrumentalisering av menneskeverdet til det påbegynte liv I 1996 kom sauen Dolly til verden. Dolly var det første pattedyret som var en klon (genetisk kopi) av sin biologiske mor. Senere har også mus, ku, gris og geiter blitt klonet med samme metode Menneskets makt vokser overmåte. Når en romersk feltherre fikk dra i triumf gjennom Romas gater sto en herold ved hans side og hvisket i hans øre: husk at du er dødelig. Det ville vært betimelig om noen sto og hvisket vitenskapsmennene de samme ordene i øret når de klekker klonede ebryoer i sine la

Hva er fordeler og ulemper ved kloning? - notmywar

Kloning er å skape en identisk kopi av noe. Innenfor genteknologi vil si å lage kopi av DNA-fragmenter, celler eller organismer. Det finst to felt innenfor kloning. Reproduktiv kloning og terapeutisk kloning, og det er reproduktiv kloning mesteparten av befolkningen tenker på når de hører ordet klone Et sydkoreansk forskningsteam har nettopp demonstrert muligheten for kloning av menneskelige embryoer til terapeutiske formål. Denne nyheten er en ekte revolusjon fordi det til nå var enighet om at kloning av primater var ekstremt vanskelig å oppnå De etiske problemer mot terapeutisk kloning er i stor grad knyttet til bruk av embryonale stamceller. Mange anser disse cellene som byggesteinene for et menneskeliv og vurdere forsøk på å høste materiale fra dem som mord. Etikk stamcelle bruk (og kloning) var gjenstand for mye offentlig debatt under den siste president av George W. Bush Dette kalles DNA-kloning eller rekombinant DNA-teknologi. Å lage en klon av et menneskelig embryo er den mest kontroversielle typen kloning. Målet er å kalle terapeutisk kloning, og det er å skape menneskelige embryoer for forskning, og mange mennesker er imot denne typen kloning fordi menneskelige embryoer blir ødelagt under forskningen I bioethics de etikk kloning refererer til en rekke av etiske posisjoner med hensyn til praksis og mulighetene for kloning, spesielt menneskelig kloning.Mens mange av disse synspunktene har religiøs opprinnelse, blir noen av spørsmålene som reises ved kloning også ansatt av sekulære perspektiver. Perspektiver på kloning av mennesker er teoretisk, da human terapeutisk og reproduktiv.

Stamceller og terapeutisk kloning - etiske veivalg — Den

Reproduktiv kloning - Kloning som har som formål å reprodusere et levende vesen, dyr eller menneske, som er en genetisk kopi av et allerede levende vesen. Terapeutisk kloning - Kloning av celler som har som formål å lage stamceller som kan produsere forskjellige typer celler og vev som kan brukes til behandling av pasienter Hva er egentlig terapeutisk kloning? Men hva er en stamcelle ? Denne artikkelen i vår miniserie om biomedisinsk etikk hjelper oss mot en større forståelse av stamcellenes struktur, funksjon og anvendelse - og gjør oss dermed bedre i stand til en etisk refleksjon rundt bruk av stamceller i medisinsk * Terapeutisk kloning: Ved terapeutisk kloning lages det stamceller med pasientens eget arvestoff. De kan benyttes ved behandling av sykdommer. stoffer som vi ikke vet virkningene av. Frykt for at genmodifiserte planter krysser seg med andre planter i naturen og overfører motstandsdyktigheten mot ugressmiddel

En verden med ulikt syn - Studentorganisasjoner - NTN

Beslutningen, mens den ikke er ideell, er fortsatt den minste av to ondskap fordi den unngår å forby et foreslått totalt forbud mot human kloning - til og med såkalt terapeutisk kloning for medisinsk og vitenskapelig forskning - sponset av Costa Rica og støttet av mer enn 60 andre land, inkludert USA Terapeutisk kloning vil innebære kloning av celler fra et menneske til bruk i medisin og transplantasjoner, og er et aktivt forskningsområde, men er ikke i medisinsk praksis andre steder i verden, fra og med oktober 2019. To vanlige metoder for terapeutisk kloning som forskes er somatisk cellekjerneoverføring og mer nylig pluripotent. Vi har länge intresserat oss för kloning och det har gjorts många försök innan forskare lyckades klona det första däggdjuret 1996. Då föddes det klonade fåret Dolly som man klonat fram genom att cellkärnan togs ut från juverceller på ett får som var 6 år gammalt. 29 embryon planterades sedan in i 13 olika surrogatmödrar, [ Stamceller er en unik type celler som er ansvarlige for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen vår Dette kalles terapeutisk kloning fordi en ikke har til hensikt å lage et nytt individ, men å stoppe utviklingen på preembryostadiet Det er ikke et forbud mot terapeutisk kloning, men et forbud mot å importere stamcellelinjer fra utlandet som vil bety mest for norske pasienter i. Ju mer terapeutisk kloning utvecklas, desto mer kommer man att finslipa de vetenskapliga förutsättningarna för reproduktiv kloning. Dessutom är terapeutisk kloning förkastlig i sig. Även här används mänskligt liv som ett medel, inte som ett mål och dessutom förstör man, efter användning, det embryo man framställt

Sier ja til kloning - Dagblade

 1. Sauen Dolly ble i 1996 det første klonede pattedyr. Senere har man klonet flere andre dyrearter, blant annet mus og aper. Teknikken er den samme som man bruker ved terapeutisk kloning; forskjellen er at man ikke lar den befruktede cellen utvikle seg mer enn noe
 2. Lekfolkspanelet var samlet for å spørre ut eksperter om stamceller og terapeutisk kloning. Filosof og stipendiat Berge Solberg ved NTNU var blant de inviterte ekspertene. Panelet er invitert av Teknologirådet og Bioteknoemnda. Et samlet lekfolkspanel sier ja til forskning på befruktede egg, men nei til terapeutisk kloning
 3. forbudet mot reproduktiv kloning i kap. 3 i bioteknologiloven. Årsaken er at terapeutisk kloning er en kilde til embryonale stamceller og dermed en variant av ESC-forskning som jeg også ønsker å belyse
 4. Vellykket reproduktiv kloning. Over hos 'Mind Matters' har nevrologen Michael Egnor gitt en dristig utfordring. Se 'Vis meg de menneskelige klonene'; -her. Utfordringen er denne: «Hvis mennesket er materie, og ikke noe mer, kan mennesket kopieres. Hvis ikke, kan det ikke». Han snakker om 'reproduktiv kloning, ikke terapeutisk.
 5. Kärnöverföring kan också bli ett verktyg för terapeutisk kloning. Då odlas stamcellerna fram för att transplanteras. Inte heller den tillämpningen är godtagbar, enligt förslaget till etiska riktlinjer. Men företrädarna för naturvetenskap och teknik gör en annan bedömning. De vill tillåta terapeutisk kloning

Terapeutisk og reproduktiv kloning - Naturfagsportale

Terapeutisk kloning ligner på reproduktiv kloning, men målet er å lage celler, ikke et nytt individ. Det klonede embryoet blir derfor ikke satt inn i en livmor, men blir brukt som kilde for stamceller i laboratoriet. Man tenker seg at man kan lage celler og vev, muligens også hele organer, fra pasientens egne stamceller Kloning av mennesker og dyrking av organer er ikke lenger noe man ser i science fiction-filmer. Forskere tror nå at det blir mulig å lage nye organer av stamceller. Og de tror at terapeutisk.

Naturfag Påbygg - Kloning - vi lager kopier - NDL

Ved human terapeutisk kloning dupliseres celler til medisinske eller vitenskapelige formål. Det benyttes embryoer som blir til overs etter in vitro fertilisering (IVF). Mikrotubuli blir kortere og drar kromosomene mot polene og går ut i V-form fra kinetochoren med spissen først,. Så hva skal du mene om genredigert mat eller terapeutisk kloning? Sett deg inn i de vanskelige problemstillingene! Gå inn i din tid! Visste du at kloning av celler kan være svært nyttig i arbeidet med å utvikle nye behandlingsformer mot enkelte sykdommer Forsknings- og teknologiutviklingen er markedsorientert, og blir dermed automatisk rettet inn mot markeder og grupper med sterk kjøpekraft og de som har evne til å påvirke bruk av offentlige ressurser. I Norge er terapeutisk kloning forbudt og dette har reist en interessant debatt rundt spørsmålene:.

Hva er fordeler og ulemper med kloning? - Evisdo

En antistoff-vaksine kandidat er blitt oppdaget som nøytraliserer og gir beskyttelse mot alle fire stammer av dengue virus. Katja Fink, fra Singapore Immunology Network og Nanyang Technological University, Singapore, beskriver dette som første gang et svært nøytraliserende antistoff har vist effekt mot alle fire stammer. Finks team, bestående av forskere fra institusjoner over hele landet. I 1996 skapte forskere den første organismen som et resultat av kloning av dyr: sauen Dolly. Siden den gang har forskere eksperimentert med husdyr for reproduksjonsformål og andre bruksområder, for eksempel for terapeutisk bruk i biomedisin eller dyrebeskyttelse.. Dette emnet har vært gjenstand for debatt innenfor det vitenskapelige samfunnet og samfunnet som helhet Når forbudet mot terapeutisk kloning fremstilles som et etisk valg, vil jeg derfor bestride det. Er det god etikk å nekte syke mennesker behandling? Forbudet bygger dessuten på en idé om hva et menneskeliv er, som i beste fall kan diskuteres: at et befruktet egg er å regne som et «menneske» (abortdebatten opp igjen)

pluripotente stamceller i embryo. Bruk av embryo, ubefruktede egg og kloning er etisk omstridt. Det foregår derfor for tiden forskning for å få frem pluripotente stamceller på måter som ikke er etisk problematiske. Tre forskergrupper har nå, ved hjelp av avansert genmodifisering, klart å omprogrammere hudceller til pluripotente stamceller Terapeutisk kloning Menneskespirer som ikke kan bli til mennesker? Aborterte fostre - ubehagelig, men ikke uetisk? Hva er etisk stamcelleforskning? Noen definisjoner. Når en stamcelle deler seg gir den opphav til to nye celler. Den ene er en ny stamcelle, den andre er en celle som starter differensiering

gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller . Teknologi og forskningslære X og 1. Teknologi, naturvitenskap og samfunn. drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utviklin En australsk lovgiver har bedt om en parlamentarisk undersøkelse av en katolsk erkebiskop som har advart politikere mot å stemme til støtte for bruk av terapeutisk kloning. Fred Riebeling, formann for den lovgivende forsamlingen i Vest-Australia, uttaler at han ønsker å avhøre erkebiskop Barry Hickey av Perth Bioteknologi snl. Bioteknologiloven har som formål er «å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn hvor det er plass til alle». Bioteknologiloven ble vedtatt 5. desember 2003 og trådte i kraft den 1. januar 2004 Målet er å finne nye medisiner og metoder for å behandle sykdommer som Alzheimers, Parkinsons og diabetes. - Dette kan øke presset mot vårt eget forbud mot terapeutisk kloning, sier professor Inger Nordal ved Biologisk Institutt i Oslo. Hun har sittet i den norske Bioteknoemnda, og har stort sett hatt en restriktiv holdning til slike. Isolering, kloning og ekspresjon av groESL2-operonet fra den termofile bakterien Chloroflexus aurantiacus av Ingun Benestad Hovedfagsoppgave i generell mikrobiologi for graden Candidata scientiarum ved Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo 200 Kloninga av sauen Dolly (sjå 1997) fører til at mange land, også Noreg, innfører totalforbod mot kloning av primatar og. Terapeutisk kloning som en trend har fremkommet i meget tidlige stadier av utviklingen, celletransplantasjon og sørger for retur totipotency egne somatiske celler av den syke personen å fremstille genetisk identisk transplantatmaterialet

 • Du er alt youtube.
 • Catapresan.
 • Uni mannheim prüfungstermine zweittermin.
 • Dension dab u bruksanvisning.
 • Chiptuning kristiansand.
 • Hans gude nasjonalromantikken.
 • Insekt nytt.
 • Autogear uploader.
 • Oreo iskake med philadelphia.
 • Best horror movies 2014 2017.
 • Test mercedes glk 2014.
 • Enköpings posten kontakt.
 • Drivstofforbruk skip.
 • Ortopediske såler tromsø.
 • Playstation 4 500 gb console.
 • Deutsche post sendungsnummer.
 • Michael mcintyre oslo.
 • Fjerne tatovering remove.
 • How to buy money in gta v.
 • Sjørøverskip tegning.
 • Best blog theme for wordpress.
 • Hurtighet fotball.
 • Die schönsten mädchennamen der welt.
 • Donaudelta 2018.
 • Dokomi ball ticket.
 • Xbox one kinect 360 games.
 • Vaskebøtte med rist.
 • Würzburg stadtführung.
 • Chili allergisk reaksjon.
 • Mountainbike touren alpenvorland.
 • Tanzschule salem.
 • Eftersända post själv.
 • Famke janssen kinder.
 • Ta med norsk mat til tyrkia.
 • Himalaya kart.
 • Kubana siegburg speisekarte.
 • Reise til jordan.
 • Usa flag.
 • Csumb housing prices.
 • Hva kan jeg bruke kikerter til.
 • Zdfneo serien 2018.