Home

Effektive kommuner 2022

Resultater for 2016 og 2017 er tidligere omtalt i rapporten til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). SØF-rapport nr. 02/19 gir en mer omfattende dokumentasjon av analysene.. Analysen viser at innenfor barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det et effektiviseringspotensiale på henholdsvis 6, 14 og 13 prosent for kommunene i landet sett under ett Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon November 2017 PwC 1 Forord Denne rapporten er resultatet av en utredning PricewaterhouseCoopers (PwC) har Hvilke faktorer kjennetegner effektive tjenester i kommunene? Hvilke faktorer kan forklare en endring i effektiviteten innenfor utvalgt(e) sektor(er) fra 2014 til 2015 Nå kan du sjekke hvor effektiv kommunen din er Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) lanserer et barometer for hvilke kommuner i Norge som er mest effektive. - Desperat, sier Senterpartiet

Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017 - NKR

Kommune-NM 2017: Sjekk din kommune her Har du lurt på hva gjennomsnittslønnen er i din kommune eller hvor mange uføre som bor der? Under 1 min Publisert: 09.08.17 — 21.19 Oppdatert: 3 år siden. Se hvilke kommune som gjør det best i kommune-NM. Mer. Sjekk skattelistene i din kommune. Hele landet har 4 632 817 skatteytere.Av disse betaler 722 854 (15,6 %) ingen skatt.Snittinntekten er 310 734 kr

Fremtidens kommuner blir 20 år i 2020. Konferansen ble skapt med et ønske om å forandre kommune-Norge. Et kreativt fridykk på sørlandskysten. Gjennom to tiår har vi satt fokus på nye løsninger - behovet er neppe blitt mindre med tanke på de globale utfordringer. Vi må bli bærekraftige Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner, utført i regi av NHO. Kommune-NM 2017 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon». Basert på praktiske erfaringer og tilbakemeldinger fra en rekke kommuner og fylkeskommuner presenteres håndboken nå i fornyet utgave. Håndboken henvender seg til folkevalgte, ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og kom- munale bedrifter. Håndboken vil også kunne være ti Kommunen har et stort ansvar når det gjelder å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Mye godt arbeid gjøres allerede, men kommunene sier selv de mangler systematisk kunnskap om effektive virkemidler. Derfor har dette programmet som mål å legge bedre til rette for å utvikle tiltak, arbeidsmåter og verktøy Mye godt arbeid gjøres allerede, men kommunene mangler kunnskap og informasjon om effektive tiltak (jf. bl.a. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid, 2015). Både alkoholbruk og bruk av andre rusmidler medfører en rekke skader og problemer, både for enkeltindivid, tredjepersoner og samfunnet for øvrig I figuren under viser vi hvor stor produksjon, hvor høye brutto driftsutgifter og hvor effektiv hver enkelt ASSS-kommune var i forhold til ASSS-gjennomsnittet i 2017. Dersom en kommune har relativt sett høyere produksjon enn brutto driftsutgifter er kommunen mer effektiv enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa

Nå kan du sjekke hvor effektiv kommunen din er - NRK Norge

Mer effektive og digitale kommuner Mer effektive og digitale kommuner. Nyhet. Det ble klart da revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble lagt frem i går. Abelias direktør for fornying og digitalisering, Mye av potensialet for digitalisering og mer effektive offentlige tjenester ligger nettopp ute hos kommunene,. Minst effektive. Vinje 0,60. Kåfjord 0,60. Øygarden 0,61. Hjelmeland 0,63. Suldal 0,64. 1 = maksimalt effektiv. Effektiviteten er målt innen barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Kommunene er delt inn etter folketall, og effektiviteten er målt i forhold til såkalt beste praksis - enkelt sagt er de flinkeste maksimalt effektive Den minst effektive kommunen er rundt halvparten så effektiv som den mest effektive kommunen målt ved den samlede indikatoren for de tre tjenestene. Kommunene Vaksdal og Karasjok hadde størst økning i effektiviteten fra 2016 til 2017. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartemente

Kommunene bestemmer antallet faglærte i hvert sykehjem, og mange vil naturlig velge den billigste løsningen. Det er all grunn til å anta - og eksempler vil nok dukke opp i mediene - at noen kommuner driver sykehjem med et svakt medisinsk tilbud. Pasienter og pårørende frykter for tidlig overføring til kommunene ulike kommuner og kunne legge press på egen kommune hvis den fremstår som dyr og mindre effektiv. Rapporten viser utviklingen i byggesaksgebyr og saksbehandlingstid for perioden 2013-2017. I 2017 var det 426 kommuner her til lands og rapporten viser byggesaksgebyr og saksbehandlingstid for alle disse 426 kommunene • Mer effektiv koordinering: Kreftkoordinator styrker tjenestetilbudet i kommunene gjennom å bidra til bedre samhandling mellom sykehus og kommuner og mellom avdelinger og enheter innad i kommunen. Mange vurderer at kreftkoordinatorene utfører koordineringsoppgavene mer effektivt enn annet helsepersonell og andre kommuneansatte Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune (Versjon av 23.02.2017) 4 2 SAMMENDRAG Gevinstene fra digitalisering er forenkling og forbedring av saksbehandling og produksjonen av de tjenestene kommunen tilbyr, samt bedre tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredaren ska bl.a. föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade

Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80 velferdsutviklere krever sterkere og mer selvstendige kommuner som kan påta seg nye oppgaver og velferdsreformer (Prop. 96 S, 2016-2017, s.10). Et av hovedmålene ved å redusere antallet kommuner ligger i at de skal bli mer effektive i tjenesteyting, være robuste for nye oppgaver fra staten og at de skal få mer fagekspertise i d Larvik kommune - Anskaffelsesstrategi 2017-2020 2017-01-20 Side 3 av 38 1. INNLEDNING Larvik kommune har per i dag en anskaffelsesstrategi for 2014-2016. I kommunestyresak 136/14 ble denne vedtatt samtidig som det ble vedtatt at ny strategi skal vedtas/revideres i 2016 Den 1. januar 2017 slo Sandefjord, Andebu og Stokke seg sammen til nye Sandefjord kommune. Den delen av tettstedet Vear som lå i Stokke ble samtidig overført til Tønsberg. Per 1. januar 2017 var det i Norge 426 kommuner. Vestfold: Larvik og Lardal kommuner sendte søknad om sammenslåing i november 2015. Regjeringen godkjente søknaden 5. februar 2016, og kommunesammenslåingen gjelder fra.

Sjekk hvor effektiv din kommune er • Kommunal Rappor

Kommunen med den høyeste snittinntekten i landet er Bærum, og Roan i Trøndelag har den laveste. Den høyeste snittformuen er i Holmestrand kommune, og den laveste i Overhalla. I 2017 var det årskullet født i 1943 dom hadde størst snittformue Sentralitetsindeks for kommunene 1.1.2018 (Excel) Beregningen av sentralitetsindeksen er basert på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Landets 426 kommuner (1.1.2017) er delt inn i om lag 13.500 grunnkretser. Indeksen er satt sammen av to del-indekser basert på Denne nye forvaltningsmodellen, «Tillitsmodellen», ble forpilotert i tre bydeler høsten 2017 og deretter videreutviklet og hovedpilotert i fire bydeler 2017-18. Utgiver Universitetet i Sørøst-Norg

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har hatt direkte konsekvenser i kommunene, blant annet at mange har fått flere årsverk. Mange kommuner er også godt i gang med utviklingsarbeidet som er forventet. Det viser funnene i årets kartlegging av kommunalt psykisk hele- og rusarbeid i Norge, som SINTEF og Sentio utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426. For øvrig vises til: Artikkelen kommuneinndelingen i Norge som gir bakgrunn for hvorfor kommuneinndelingen er som den er, det arbeidet som har vært gjort for å få til endringer i inndelingen, og de viktigste politiske skillelinjene i synet på kommuneinndelingen Artikkelen.

Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

 1. Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. Det overordnede målet med programmet er bedre psykisk helse, livskvalitet og rusmiddelforebygging blant barn og unge (0-24 år) og befolkningen generelt
 2. st 100 000 kroner
 3. Hjelper kommunene til å bli mer effektive. Powel har utviklet en vannmåler-applikasjon som hjelper kommunene med å følge opp innbyggerne på en mer effektiv måte. Publisert 15.05.2020. Grimstad kommune har vært pionerkommune når det gjelder digitalisering av vannmålerarbeidet
 4. Solide resultater! 2017 ble et godt år for Hamar kommune og Hamar- samfunnet: Det økonomiske resultatet ga et godt driftsoverskudd som gir grunnlag for videre vekst og utvikling, befolkningsveksten lå godt over landsgjennomsnittet og det ble skapt mange nye arbeidsplasser.Dette er solide resultater som det er grunn til å glede seg over, og som mange skal ha takk for
 5. Kommuneplan 2017-2027 for Rana kommune ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2017. Ny visjon for kommunen ble vedtatt 18. juni 2018. Kommuneplanen skal sikre bærekraftig utvikling, og at Rana kommune fremstår som attraktiv for innbyggere, tilflyttere, næringsliv og besøkende
 6. Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017 for Fredrikstad kommune Side 4 INNLEDNING Vedtatt handlingsplan 2017 - 2020 og budsjett 2017 har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument. Verdivalg Vår politikk bygger på rettferdighet og fellesskap

TCFDs frivillige retningslinjer for klimarisiko-rapportering kom i 2017 og blir i økende grad tatt i bruk skoler etc.) og annen infrastruktur. Kommunen bør være klar over denne koblingen mellom overgangsrisiko for Dette kan forsinke måloppnåelse eller nødvendiggjøre endringer slik at tiltakene ikke lenger er effektive veiledningssamling for bydelene i Oslo kommune den 26. januar 2017. På denne samlingen ble kontrollspørsmålene vi undersøker i forbindelse med dette tilsynet gjennomgått. Representanter fra Bydel Alna deltok på denne samlingen. Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt bydelen den 27. februar 2017 kommunen vil også i 2017 gi utfordringer som dels må søkes tatt inn gjennom en rekke tiltak i løpet av året i form at innstramming i blant annet ansettelsespraksis og restriktiv innkjøpspraksis. Videre vil alle avdelinger i kommunen også i 2017 måtte vurdere ytterligere tiltak som reduserer utgiftene Kommunene har store samfunnsoppgaver som skal møtes, og har derfor også førstehånds kunnskap om hvor utfordringene ligger. De vet hvilke behov som bør adresseres, og hvordan forskning kan bidra til å løse dette. Samarbeidet gjør kommunene i bedre stand til å sette agenda for forskningen, forske med og delta aktivt i kunnskapsarbeidet Kommunen er nå inne i en ny fase hvor drifta må følge behovet for tjenester, og fremtidige rammebetingelser. Rana kommune tar i bruk velferdsteknologi og ny teknologi i skolen i 2018 og årene fremover. Det betyr fleksible og effektive løsninger. I 2017 ble vedlikehold av kommunal eiendom og veier satt p

Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune - 2017 Side 3 av 14 1 Innledning Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune har sitt utgangspunkt i og er et viktig element i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken i Grimstad kommune skal bidra til å utvikle, beholde og rekruttere kvalifisert personell Karlsøy kommune består per 01.01.2017 av 2.273 innbyggere. Siden 1980 har vi mistet 800 innbyggere. Nedgangen i folketall var derimot dobbelt så stor mellom 1980 og 2000, enn hva den er/vil være mellom 2005 og 2017/2030, jf. figur 1. Kommunen har ikke hatt fødselsoverskudd siden år 2000, og tall for nettoinnflytting til kommune

Stortinget har nå vedtatt en sammenslåing av ytterligere 108 kommuner til 42 nye kommuner, og en reduksjon i antall fylkeskommuner fra 19 til 11. Fylkeskommunene skifter navn til regioner. Disse endringene trer i kraft senest fra 1. januar 2020. Vedtatte kommunesammenslåinger: Sandefjord, Andebu og Stokke (fra 01.01.2017 Det er i 2017 utarbeidet rutiner for koordinering av bestillinger knyttet til vurderinger av lokalisering og tomtevurdering av kommunale behov, fra Stavanger kommune til Stavanger utvikling KF. Ny rettsbygning - her er Stavanger utvikling KF gitt en rolle på vegne av Stavanger kommune for å bidra aktivt med tilrettelegging av tomt for ny rettsbygning i Stavanger Kongsberg kommune må gå ambisiøst ut for at kommunen skal oppnå utsliputt på 40% innen 2030, som følge av Paris avtalen. Kommunen må blant annet investere i ny og miljøvennlig teknologi innad i kommunens egen virksomhet, men også sikre at samfunnsinvesteringer (som utbygging av infrastruktur, veg, bane, sykkel- og gangvei) blir gjennomført Hå kommune 2017-2020 Vedtatt 14. desember 2017 i k-sak 088/17 . 2 Innhold 1. Bedre og mer effektiv forvaltning av Hå kommunes eierinteresser. Eierskapsstrategi. Kommunene har stor frihet til å organisere sin egen virksomhet. Denne muligheten ha Forum for psykologer i kommunen. Teknisk info. Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere

Aftenposten mener: Nyttig om effektive kommuner

Dersom denne prognosen slår til må kommunen foreta nødvendige endringer i tjenestetilbudet tråd med endringer i befolkningen, altså en nødvendig omfordeling av midler. 1.2 Personal og organisasjon Organisasjonen Sør-Aurdal kommune hadde i 2017 282,89 budsjetterte faste årsverk. Årsverkene fordelte seg slik på sektorene Årsregnskap 2017 . 28.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2017 vedtatt 15 05 2018.pdf: Årsregnskap 2016. 05.04.2017 Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15. 2930 Bagn. Skriv ut; Del på Facebook; Fant du det du lette etter? Ja Nei. Ø. Pettersen; Multiconsult AS 200 666,4 22 4000,00 2002 Nadderud Vdr. Skole Bærum; Ingenia AS 40 6800,00 2003 Villa Pax terasseleiligheter Bæru

Kommune-NM 2017: Sjekk din kommune her D

Transport skal løse kommunen transportbehov på en miljøeffektiv måte. For perioden 2017-2020 gjelder følgende måleindikatorer og mål: Transport Status 2015 Mål 2017 Rutinene knyttet til kjørebok skulle bli mer effektive og tidsbesparende ved at det ble tatt i bruk ny teknologi Rehabiliteringsplan for Aure kommune 2017 - 2021 7 3.Grunnlag for rehabiliteringsarbeidet. En rekke lover, forskrifter, forarbeider, offentlige utredninger og lokale avtaler gir føringer for hvordan rehabiliteringsarbeidet i kommunene bør utformes, og hvordan samarbeidet på felte Årsmelding 2017 Løten kommune (tekst) (optimalisert pdf) Årsmelding med bilder kan du laste ned her: Målekort for virksomhetene. Last opp målekortene samlet her (pdf) Årsberetning 2017. Årsberetningen er den lovpålagte og revisor-godkjente delen av årsmeldingen. Her finner du mye statistikk, fakta og alt om det økonomiske. Landsomfattende tilsyn - barnevern (oppstart 2017) Varsel om tilsyn. Svar til tilsynsmyndigheten (dokumentet er unntatt offentlighet, offl § 13, fvl § 13.1) Brannteknisk tilsyn - Frogn kommune (2017) Tilsynsrapport. Svar på tilsynsrapport. Brannteknisk tilsyn - Frogn rådhus (2017) Tilsynsrapport. Svar på tilsynsrapport. Arbeidstilsynet. Mandag 11. september 2017 er det stortings- og sametingsvalg. Her er informasjon om fra valgstyret i Vestvågøy kommune

Norddjurs er blandt landets mest effektive kommuner | DI

Skattelister 2017 - VG Net

På denne siden samler vi råd og informasjon om koronaviruset (covid-19). Siden blir oppdatert fortløpende. Totalt 341 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset per 7. november. Det er 6 nye det siste døgnet. Uke 43+44 var det totalt 66 positive, det blir 156 per 100 000 per 14 dager (da frem til midnatt søndag). Ut i fra Folkehelseinstituttets. Stordal mest effektive kommunen Turistkommunen Stordal på Sunnmøre er av NHO kåret til den mest effektive kommunen, foran Aurskog-Høland og Gausdal. Av Eirik Torbjørnsen Torsdag 27.12 201 Brukerseminar for kommune 2017. Fra: 23 / 10 - 2017, kl 10:00 . Til: 24 / 10 - 2017, kl 15:30 . Hvor: Vi har Tema for samlingen er dine arbeidsoppgaver - og hvordan våre løsninger kan gjøre din arbeidsdag enklere og mer effektiv

Blir mer effektive i den lokale smittejakten . Asker kommune har vært med å teste et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot covid 19 som nå tilbys norske kommuner. Verktøyet DHIS2 vil gjøre smittejakten enklere, og er utviklet i et samarbeid mellom KS, UiO og Folkehelseinstituttet (FHI) Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020 Enhet for funksjonshemmede er den største resultatenheten i Sandnes med 400 årsverk fordelt på om lag 700 ansatte. Enheten er en sammenslåing av avlastningsenheten, aktivitetssentrene Kvål og Vågsgjerd samt boliger for personer med nedsatt funksjonsevne som tidligere var geografisk plassert under omsorgsdistriktene Bærum kommunestyres vedtak 11. desember 2013. Vedtatt av kommunestyret 11. desember 2013 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017.

Kvartals- og tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet. Byrådets årsberetning. Byrådets årsberetning 2019 (PDF 9,7MB) Byrådets årsberetning 2018 ; Byrådets årsberetning 2017 ; Byrådets årsberetning 2016; Byrådets årsberetning 2015 (PDF 26MB Belysningsnorm for Moss og Rygge kommuner 2017 Vedtatt i utvalg for Miljø og samferdsel i Moss kommune 06.12.2017 og i Plan og Miljø Utvalget i Rygge kommune 30.01.201 I 2017 er de største merutgiftene knyttet til organisasjonsgjennomgang av kultursektoren på 0,5 mill. kr, økt tilskudd til andre trossamfunn med 0,7 mill. kr og økt forbruk av tolketjenester i Lørenskog kommune med 0,9 mill. kr. Videre har kulturhuset et merforbruk på 460 000 kr knyttet til honorarer og bruk av ekstrahjelp

SAU, Alm

Fremtidens kommuner 3

Koronavirus og smittevernstiltak i Oslo kommune. Råd og regler i Oslo Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo. Testing og prøvesvar Slik går du frem hvis du mistenker at du kan være smittet av koronaviruset. Informasjon på flere språk Informasjon om korona. Skien kommune er en kommune med lave skatteinntekter og med store utgifter knyttet til levekår og folkehelse. I tillegg har kommunen en lavere befolkningsvekst enn det man kan forvente utfra størrelse og beliggenhet. Det totale økonomibildet i kommunen er stramt, og det vil ta tid å generere økt handlefrihet

Koronainformasjon. Porsgrunn kommune forholder seg til de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter. Les mer om kommunens tiltak i forbindelse med koronaviruset, og finn lenker til god informasjon Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 Kommune 3.0 skapes gjennom brukerinvolvering, innbyggerinvolvering, frivillighet, digitalisering og en arbeidsgiverstrategi som er tilpasset denne retningen. andre blir effektive og får utnyttet sin kapasitet Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak - en klimakonkurranse for kommunesektoren som i år arrangeres for tiende gang av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og [ Tallgrunnlaget i NHOs Kommune-NM er hentet fra offentlige kilder for 2016 og sammensatt til et Kommune-NM for 2017. Tallmaterialet vektes for de ulike indikatorer og underindikatorer. Kommunens rangering for hver enkelte indikator og en samlet totalrangering for alle landets kommuner på nasjonalt og fylkesnivå er tilgjengelig her

Effektivitet i kommunene - regjeringen

 1. Her finner du informasjon om de ulike kommune- og regionreformene som har blitt gjennomført fra 2017 og fremover. Oversikt over oppgaver, ansvarlige etater, tidsfrister og gjennomføring. Sjekkliste. Veiledning. Sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing
 2. Se hvor din kommune ligger på listen. Nettmagasin. Min side. Tester og undersøkelser. Norges dyreste og billigste kommuner. Av Ingeborg Mong Andreassen Publisert 13. juli 2017 08:00. Søk i magasinet. Velg tema Forsikring Hverdagsøkonomi Juss Lån.
 3. Kommuner opphørt i 2017 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Se også: Kommuner etablert i 2017 Underkategorier. Denne kategorien har.

I starten av 2017 hadde antall fastlegehjemler økt til 4668 med 5,22 millioner pasienter på listene. - Overføring av oppgaver til kommunene skjer i stor grad, men antall fastleger har ikke. Sjekkliste for kommuner som vil skape gode nærmiljøer. Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs Innsyn frem til 31.12.2017. Utvalgspapirene for Leksvik og Rissa kommuner er ikke lenger tilgjengelig på nett. For å lese dem, kan du be om innsyn til postmottak@indrefosen.kommune.no

De folkerike kommunene på Østlandet tar imot relativt få flyktninger, mens innlandskommunene på Sørlandet og i Trøndelag tydelig har en høyere prosentandel. 24 kommuner har ikke blitt anmodet om å bosette flyktninger neste åre. 850 flyktninger er fordelt Oslo i anmodningen for 2017. I år har Oslo kommune vedtatt å bosette 1000 Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil for kommuner, bydeler og fylke Publisert 08.02.2017 Oppdatert 31.08.2020 Her kan du laste ned 2020-profilene for fylker, kommuner og bydeler Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg Effektiv kommune! Våre innbyggere bidrar til at stadig flere brev fra Gildeskål kommune sendes og blir tatt imot elektronisk. I forhold til antall innbyggere er Gildeskål i 2018 tredje beste kommune. Det betyr at meldingene når svært raskt fram og vi sparer tid og penger når vi sender elektronisk med SvarUt-tjenesten Årsrapport 2017: Høy aktivitet. Hardt arbeid. Stor vilje. Rådmann Per Kristian Vareide mener det er grunn til forsiktig optimisme, men at det viktigste stikkordet for Stavanger kommune fortsatt er endring

Program for folkehelsearbeid 2017-2027 - K

Sørfold kommune Strandveien 2, 8226 Straumen Organisasjonsnr. 972 417 750 Kommunenummer: 1845 Telefon og faks: 75 68 50 00/75 68 50 01 E-post: post@sorfold.kommune.no. Åpningstider: Mandag - Fredag 08.00 - 15.45 (15.09-14.05) 08.00 - 15.00 (15.05-14.09 Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Hovedelementet i abonnementet er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune presterer, målt mot resten av Kommune-Norge. Analysen er omfattende, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunens nivå. Analysen publiseres to ganger i året, i mars/april og juni/juli. Alle kommuneanalyser som produseres; Analyse direkte på mobilen.

Program for folkehelsearbeid i kommunene - Helsedirektorate

 1. Rammen for oppgjøret er på om lag 2,4 prosent i 2017. - I fjor opplevde våre medlemmer reallønnsnedgang. Den trenden kunne ikke fortsette. Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal. Resultat som forvente
 2. Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 24 og § 44, jf. delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670, delegeringsvedtak 15. mars 2013. nr. 283 og delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592
 3. Kommunen har mange ulike roller, for eksempel som utviklingsaktør, tjenesteyter, arbeidsgiver og forvalter. Planlegging er et av de viktigste verktøyene. Målet er at ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og oppgaver
 4. Modum kommune har utarbeidet en strategisk helse- og velferdsplan for perioden 2017-2020. Planen er laget på bakgrunn av utredninger og statistikk som foreligger på nasjonalt nivå, vedtatte lokale planer og strategier samt faktiske forhold slik de vurderes i Modum innenfor helse- og sosialetaten
 5. I sum medførte det gode resultatet at Røros kommune fra sommeren 2017 ikke lenger er en ROBEK-kommune. Den samme økonomistyringen har vi også tatt med oss inn i 2017, vel vitende om at det fremdeles vil være et svært krevende utfordringsbilde med tanke på kommunens oppgaver og inntekter i årene fremover
 6. 4. HR strategiens handlingsplan 2013 - 2017 4.1 Satsingområdenes målsetting Satsingsområde Målsetting 2013 - 2017 1. Ledelse Skien kommune skal ledes i tråd med lederverdiene; løsningsorientert, helhetsfokus, åpenhet, kommunikasjon og delegering slik at kommunen når sine definerte mål. 2. Kompetanse Skien kommune skal ha kompetanse

Vi har noen viktige råd til deg som innbygger om koronaviruset. Vis hensyn til de sårbare av oss i samfunnet : Vask hender, følge hygienerådene - og holde 1 meter avstand til folk rundt deg! Begrens også sosial kontakt frem til begynnelsen av desember i tråd med nasjonale myndigheters anbefalinger - og ha maks fem gjester i private hjem Kragerø kommune er, etter søknad, innvilget omstillingsstatus av Telemark fylkeskommune. Kommunen tildeles i denne forbindelse omstillingsmidler, foreløpig for en periode på tre år med virkning fra og med 1.1.2017. Omstillingsstatusen er begrunnet i følgende forhold: Kommunen har over tid opplevd store strukturelle endringer i næringslivet Kort beskrivelse av kommunen og nettstedets funksjon. Her finner du den siste informasjonen fra kommunen om korona-viruset. V i gjør oppmerksom på at her kan det skje endringer raskt, så sjekk alltid dato på saken. For information in English and other languages, see www.fhi.no.. Har du symptomer eller spørsmål om testing kan du ringe 941 79 513 (man-fre 09-12)

Økonomi: regnskapsanalyse - KS - K

 1. Fra 1 . januar 2017 ble Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner slått sammen til nye Sandefjord kommune . Forhandlingsutvalgets utredning signert 19 .12 .2014 (pkt . 4) oppgir mål for den nye kommunen og presiserer samtidig at «kommunenes planverk skal gjelde inntil nytt, felles planverk blir vedtatt i ny kommune»
 2. Korona gjorde sammenslåing av kommuner mer effektiv . Mange nye storkommuner skulle bruke inngangen på 2020 til å smelte sammen nye organisasjoner. Så kom korona. I stedet for å sette kommunene sjakk-matt, har pandemien i realiteten bidratt til å forsterke digitaliseringen i kommunene, skriver Rune Aale-Hansen. Foto: Mostphoto
 3. Bodø kommune eier og forvalter om lag 279 000 m² bygningsmasse, ned 1,9% fra 2017. 4,5% er godt innenfor avdelingens mål på 6% og historisk lavt i avdelingen. Denne skal bla. sikre effektiv prosjektgjennomføring og bidra til medvirkning både fra brukere og driftsorganisasjon
 4. Bemanningsplan for Moskenes kommune 2017 - 2020.Planen er sist behandlet av kommunestyret i møte 12.12.2017.Planen viser også kommunal organisering.Planen kan lastes ned her
 5. Sandefjord kommune mottok 42 mill. kr i statstilskudd til kommunesammenslåingen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord høsten 2015. I tillegg mottok kommunen 5 mill. kr i infrastrukturtilskudd høsten 2016 og 30,8 mill. kr som reformstøtte i februar 2017. Mens kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsleverandørene, er det beregned
 6. Årsmelding og tertialrapporter. Årsmeldingen beskriver om sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet er oppnådd. Tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet. Se tertialrapportene. Årsmeldinger 2019. Årsmelding 2019 (PDF, 5 MB).
 7. for felles middag. Tildeling av omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på beste, effektive om- sorgsnivå. • Beboere betraktes som hjemmeboende. • Beboer har råderett over boligen jfr.Husleieloven. • Tildeling skjer avFærder kommune,Tjenestekontoret. • Utleier er Færder kommune
EFFEKTIV: Lørenskog er helt i landstoppen på effektivitet

Mer effektive og digitale kommuner - Abeli

Verdal kommune har hatt sitt forslag til kriterier, med ikrafttredelsesdato 1. juli 2017, ute på høring med frist til 3. april 2017. Fylkesmannens tilsynsansvar etter helsetilsynsloven § 2 innebærer en rett og en plikt til å undersøke om en virksomhet innenfor helse- og omsorgstjenesten driver i samsvar med regelverket og effektive felles-/stabstjenester». Økt interkommunalt samarbeid Bamble kommune har svart på Stortingets krav om gjennomført kommunereform og prosessen er avsluttet. Bamble kommune opprettholdes som selvstendig kommune innenfor dagens grenser. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak den 31.3.16, K-sak 19/16, igangsettes et arbeid med å styrk

Effektive kommuner kommunal-rapport

Kontakt oss. Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 0 På disse sidene vil du finne informasjon fra Herøy kommune om håndteringen av smittespredningssituasjonen rundt koronavirus. Hvis du er syk skal du ringe legekontoret, tlf 75 06 80 50 eller legevakten 116 117

Fusioner er altid svære - også af kommuner - sn

Effektivitet i kommunene - NKR

Bygdeveien 26, 9475 Borkenes Åpningstider rådhuset: 09:00 - 15:00. Tlf.: 77 02 30 00. Org.nr.: 972 417 99 RAPPORT 2017 Delprosjekt Arkiv i eForvaltning Oppgave EFORV_3 2017 Informasjonsflyt i statlige løsninger som brukes av kommunene og fylkeskommune (Sluttrapport) Utarbeidet av Lars-Martin Kristensen og Anna Malmø-Lund Rapportdato 15.05.1

Løft din beskæftigelsesindsats op på et højere niveau - BDOPolitimesteren vil ha 15 lensmannskontorer og politistasjonerTetteplugg gjennomløp – PSO ASInterkommunalt samarbeid om gjennomføring av klima- ogNEMFO - Radon

Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364 Sirkula IKS informerer om at fra neste år vil det ikke bli sendt ut tømmekalendere til alle husstander, slik det har blitt gjort tidligere. Tømmekalenderen har blitt digitalisert, og innbyggerne kan få den rett på mobilen eller skrive den ut selv 7. november 2020 NAV Fauske er stengt mandag 09.11 til og med onsdag 11.11. Fra mandag den 09.11 til og med onsdag den 11.11 holder NAV Fauske stengt i forbindelse med etablering av NAV Indre Salten fra 09.11.20 Kommuner - Oversikt over norske kommunere. Lett oversiktlig a-å liste over alle kommuner i Norge

 • Ungdomsskoler på askøy.
 • Muskellunge record.
 • Gastronomie jobs aurich.
 • Savner ikke eksen.
 • Learning esri.
 • For evigt lyrics dansk.
 • Injoy rottweil team.
 • Ski lodge gautefall.
 • St georgs platz 10 traunreut.
 • Css fonts list.
 • Hvor mye sol d vitamin.
 • Grønnsakssuppe uten kjøtt.
 • Ruby dagnall insta.
 • Velour stole.
 • Bilderrahmen für partyfotos.
 • Robin mcgraw.
 • Reaksjon på kennelhoste vaksine.
 • Tripletex nop.
 • Norges største seilbåt.
 • Spotted registrierung.
 • Innebygd kaffemaskin ikea.
 • Finn boligannonse antall visninger.
 • Ancient egyptian translator.
 • Sopp på tunga smittsomt.
 • Ex machina priser.
 • Pixum.
 • Nintendo 64 kontroll usb.
 • Når var jernalderen.
 • Uføretrygd statsbudsjett 2017.
 • Hjertespesialist hamar.
 • 9mm luger.
 • Lig latum.
 • Ældre sagen tilbud rejser.
 • Enøk tiltak i bolig.
 • Min iphone viser kun apple logoet.
 • Wendy 2 lieder.
 • Hopped beer.
 • Fotterapeut trondheim.
 • Verdensrekord sjøørret.
 • Stocksee zeltlager 2018.
 • Oostende voor anker contact.