Home

Minoritetsspråklige elever i skolen

Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt første møte med nyankomne elever og foreldre. tilbyr kompetanseheving og sprer gode eksempler på arbeid med minoritetsspråklige i barnehage og skole. Nasjonalt tolkeregister. Nasjonalt tolkeregister har en oversikt over kvalifiserte tolker i over 70 språk 2 MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER INNHOLD I denne veilederen har vi samlet forskning, lovverk og eksempler fra praksis. Målet med veilederen er å presentere rutiner, retningslinjer og eksempler på hvordan skolene kan arbeide for å gi minoritetsspråklige elever en god velkomst til skolen og en god, likeverdig og inkluderende språkopplærin Planen kan brukes fram til elevene har tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære læreplanen i norsk. Informasjon om bruken av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge gjelder for elever i videregående opplæring, privatister, og deltakere i videregående opplæring spesielt organisert for voksne Minoritetsspråklige i skolen Regelverk, læring og relasjoner. Forfatter: Tone Evensen. Pris kr 165,00 I dette heftet har vi samlet informasjon om lover og retningslinjer som er relevant for alle som jobber med minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæringen. Heftet bygger på opplæringsloven. Vi har mange minoritetsspråklige elever i den videregående skolen i dag. De har med seg ulike morsmål, ulik kulturell bakgrunn og ulike historier inn i vårt møte med dem i klasserommet. Å se disse elevenes ulike sider og tenke på deres bakgrunn som en verdifull ressurs, er noe vi kan bli flinkere til. God språkopplæring i alle fa

Minoritetsspråklige - Udi

For mange av disse elevene handler skolen om å lære fag samtidig med at de skal bli inkludert blant de andre elvene. Dette kan være en utfordring både for elever, lærere og skoleledere. Nå viser ny forskning at det faktisk er lite kollektiv innsats blant skoleledere når de skal inkludere minoritetsspråklige elever i skolen Vi har mange minoritetsspråklige elever i den videregående skolen i dag. De har med seg ulike morsmål, ulik kulturell bakgrunn og ulike historier inn i vårt møte med dem i klasserommet. Å se disse elevenes ulike sider og tenke på deres bakgrunn som en verdifull ressurs, er noe vi kan bli flinkere til Stadig flere barn i norsk skole er minoritetsspråklige. Forskning viser at det er knyttet utfordringer til tospråklighet. Blant annet har disse barna ofte dårligere læringsutbytte og større sannsynlighet for å droppe ut av skolen. To store UV-undersøkelser har nå satt fokus på dette

Karriereveiledning av minoritetsspråklige har vært et viktig tema i USA siden 1970-tallet. I Norge er det publisert en del forskning (Phil, 1998, Opheim og Støren 2001) og litteratur om minoritetsspråklige elever, migrasjonspedagogikk og den felleskulturelle skolen (Hauge, 2004) Skole; Minoritetsspråklige elever. Tilbud til minoritetsspråklige elever Rett og plikt til grunnskoleopplæring. I Norge har alle barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder Erfaringene fra disse skolene er trolig representative for svært mange skoler med innføringsklasser for minoritetsspråklige elever i Norge, og kan gi noen pekepinner på hvor PPT bør rette sin innsats når det gjelder kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolene Elever har tilsvarende rett til særskilt språkopplæring som elever ved offentlige skoler, og på samme vilkår, jf. privatskoleloven § 3-5. Les om saksgangen for særskilt språkopplæring i. Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole med annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge vanlig opplæring, har også særskilte rettigheter når det gjelder språklig tilrettelegging. I grunnskolen følger dette § 2.8, i videregående skole §3.12 i Opplæringsloven

 1. oritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Som
 2. Elevene går i velkomstklassene inntil de kan så mye norsk at de kan følge fagopplæringen i ordinær klasse på den skolen de hører til i forhold til bostedsadressen. Opplæringen i velkomstklasse kan vare inntil to år. 3.3 Tilpasset opplæring/spesialundervisning Minoritetsspråklige elever har ulik skoleerfaring fra deres hjemland
 3. oritetsspråklige elever Tiltak som innføres natt til tirsdag 10. november Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp
 4. oritetsspråklige elever? For å få svar på forskningsspørsmålet har to informanter stilt til intervju; en kontaktlærer ved 3.trinn og en som sitter i skolens ledelse som blant annet har ansvaret for

Minoritetsspråklige elever Publisert: 24.8.2016 Endret: 8.7.2019 Flere av våre elever har et annet morsmål enn norsk, og noen av disse trenger ekstra hjelp og støtte for å få et godt utbytte av undervisningen I videregående skole er det også en egen læreplan i norsk for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Denne kan brukes av elever som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12, og som på eksamenstidspunktet vil ha kortere botid enn seks år

Regelverket for minoritetsspråklige - Udi

Minoritetsspråklige i skolen Pedle

Minoritetsspråklige elever; Minoritetsspråklige elever. Gå direkte til. 20 prosent av elevene på THVS har minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen har leksehjelp for alle våre elever på tirsdager fra klokka 14.00 til 17.00. Publisert: 20.02.2018 Oppdatert: 28.04.2020. Dette betyr at eleven har behov for «forsterket tilpasset opplæring i og på norsk», noe som gjelder 13.600 elever av de nærmere 24.000 elevene med minoritetsspråklig bakgrunn i Oslo-skolen

Halmstad skole - Moss kommune

Minoritetsspråklige elever i videregående skole - god

Minoritetsspråklige elever kan ha flere alternativer for gjennomføring av fremmedspråk. Velger du å ta morsmålet ditt som det obligatoriske fremmedspråket skal skolen dekke eksamensavgiften din. Gjennomføring av fremmedspråk. Alle elever som skal ha vitnemål fra studiespesialisering, må ha karakter i fremmedspråk opplæring for minoritetsspråklige elever vanskelig for mange skoler. Gjennom vårt arbeid som rådgivere i Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har vi lang erfaring i å samarbeide med skoler om nettopp å utvikle god flerspråklig opplæring innenfor de rammene skolene har. Gjenno Nyankomne minoritetsspråklige elever. Norsk skole mottar hvert år mange elever som nylig har kommet til landet. Dette innebærer at skolen må ha gode mottaksrutiner, og at læreren må bli kjent med eleven, se hver og en og legge til rette for en likeverdig opplæring som er tilpasset den enkelte Minoritetsspråklige elever; Minoritetsspråklige elever. Gå direkte til. 20 prosent av elevene på THVS har minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen har leksehjelp for alle våre elever på tirsdager fra klokka 14.00 til 17.00. Publisert: 20.02.2018 Oppdatert: 15.06.2018. Fant du det du. Dagsavisen, 03. juni 2009 I norsk er snittet 3,9 ved «hvite» skoler, mot 2,9 ved skolene med høyest andel minoritetsspråklige elever. I matematikk er snittet på henholdsvis 4,0 og 2,8

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever — Utsira kommun Minoritetsspråklige elever i norsk skole viser her til elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, jf. opplæringsloven § 2-8 (Opplæringslova, 1998). Minoritetsspråklige elever er en heterogen gruppe. Disse elevene er ofte flerspråklige, eller blir det i møte med det norske skolesystemet

Skolen satser på leksehjelp

Skoleledere mangler rutiner for inkludering av

Kjøp 'Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen' av Maryann Jortveit fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828314118 Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen. Jortveit, Maryann. Skip to the end of the images gallery. Skip to the beginning of the images gallery. Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen . Jortveit, Maryann. Veiledende pris. kr 369,00. I salg. ISBN/Varenr. 9788283141184. Inngår i ditt medievalg Skoler med en stor andel minoritetsspråklige elever har over år systematisk blitt valgt bort - både av norske foreldre og av ressurssterke minoritetsforeldre. - Frykt for at barna skal bli en minoritet i klasserommet og bekymring for det sosiale miljøet og at det faglige nivået blir for lavt, oppgis blant årsakene til skolebyttene Begrepet den flerkulturelle skolen viser til en mangfoldig skole som er sammensatt av elever med tilknytning til flere forskjellige kulturer og land. I Norge bor det barn med forskjellig bakgrunn, livssyn, språk, kultur og livserfaringer, som har røtter fra andre land og verdensdeler. Når disse barna blir skoleelever, fører dette til skolen blir mangfoldig, og vi kaller det derfor at.

Antallet minoritetsspråklige barn i barnehage er mer enn femdoblet siden 2000. Hvordan går det videre i utdanningsløpet? En større andel innvandrerelever enn øvrige elever slutter underveis i videregående opplæring. Norskfødte med innvandrerforeldre studerer i større grad enn andre elever, og kvinner utgjør flertallet Ytterligere ti skoler har mellom 80 og 90 prosent minoritetsspråklige elever. Samtidig øker også antallet skoler med under ti prosent minoritetsspråklige elever Resultatene tyder på at verken kjønn, skolestørrelse, lærertetthet, skolens geografiske beliggenhet eller andelen minoritetsspråklige elever gir nevneverdige utslag for hvordan elevene vurderer sin egen innflytelse i skolen. Elever på de ulike studieretningene skårer litt forskjellig på spørsmålene om elevdemokrati og medvirkning Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolene Måltall Antall elever ved skolen Minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige elever (prosent) Skole Vahl skole 269 267 99,3 Granstangen skole 395 378 95,7 Haugenstua skole 642 614 95,6 Rommen skole 674 644 95,5 Furuset skole 328 307 93,6 Haugen skole 611 563 92,1 Mortensrud skole 418 384 91,

Nyankomne minoritetsspråklige elever er ifølge Kunnskapsdepartementet ikke bare elever i skolepliktig alder som begynner i norsk skole like etter ankomst til landet. Elever kan regnes som nyankomne selv om de har bodd i landet en stund før skolepliktig alder, eller om de kommer sent i utdanningsløpet og skal begynne i videregående opplæring (Se Utdanningsdirektoratets veileder for. Skolen har tilbud for minoritetsspråklige elever som har bodd kort tid i Norge. Innføringstilbudet har 35 timer undervisning i uka Det gis tilbud til minoritetsspråklige elever om særskilt norskopplæring i følge Opplæringsloven § 2.8: Kommunen skal gi elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk nødvendig opplæring i grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring (morsmål) til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen Av totalt 22 983 minoritetsspråklige elever i 2012/2013, har 14 209 vedtak om særskilt norskopplæring. Det er 62 prosent. Variasjonene er betydelige, men det kan synes som om slik vedtak lett fattes. For skolene som ligger på mellom 90-100 prosent minoritetsspråklige elever, ligger denne andelen på 73 til 97 prosent

Julemarked på Tiller videregående skole 3

Minoritetsspråklige elever i vgs - regelverk, kartlegging

Tilbud til minoritetsspråklige. Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring det vært slik at de minoritetsspråklige elevene er minoriteten og ikke majoriteten. Men i dag er det langt flere elever som har fritak fra vurdering i sidemål, enn det har vært tidligere. Det finnes skoler og klasser der minoriteten har blitt majoriteten, altså at de minoritetsspråklige elevene er i overtall Ulsrud videregående skole tilbyr grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16-19 år med kort botid i Norge minoritetsspråklige elever i grunnskolen i et eget innføringstilbud ved Årnes skole. Tilbudet gjelder elever i 5.-10. trinn og de tilbys særskilt språkopplæring to hele dager per uke i inntil 2 år. De øvrige dagene i uka mottar elevene et tilpasset opplæringstilbud ved egen nærskole. Elevene er inndelt Dette betyr at alle elever i norsk skole skal gis best mulig vilkår for å utvikle den nødvendige kompetanse vi alle må ha for å kunne mestre de utfordringer dagens samfunn byr på. En viktig oppgave og utfordring for norsk utdanning i denne sammenheng er å sikre at minoritetsspråklige elever får likeverdig opplæring og tilbys et læringsmiljø som gir dem mulighet for best mulig.

minoritetsspråklige elever med ADHD, ført i pennen av seniorrådgiver Meral Øzerk. I skolen kan elever med ADHD hyperaktiv og impulsiv type være hyperverbale, fysisk overaktive og ha høy grad av risikoatferd. De avbryter, krever mye oppmerksonhet, er modige og vågale. Noen hører ikke etter og har en aggressiv stil Mange minoritetsspråklige elever blir påvirket av bakgrunnsfaktorer og hverdagslige situasjoner, som kan hindre elevene fra å oppnå sitt fulle mestringspotensiale i skolen. Ut ifra dette blir forebygging av lavt mestringsnivå blant minoritetsspråklige elever et sentralt tema i oppgaven Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.Bleiker tilbyr forberedende kurs

Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring i videregående skole Gjøre de minoritetsspråklige elevene i stand til å mestre fagene i videregående opplæring 1. Veilederens formål 1 2 3 2. Begreper i veilederen Minoritetsspråklig Elever med annet morsmål enn norsk og samisk, ifølge opplæringslovens §§ 2-8 og 3-12 Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring. Dette er et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge Minoritetsspråklige elever på 10. trinn med kort tid i norskopplæring Informasjon fra Oslo Noen elever på 10. trinn har gått kort tid i norsk grunnskole og har ikke oppnådd et nivå i norsk som gjør at de kan følge opplæringen i videregående skole Selv om skolen har et godt læringsmiljø i klassene, uttrykker elever med minoritetsspråklig bakgrunn at de er utrygge, ensomme og kjenner seg dumme. Dette er ikke fordi elever eller lærere i klassene er slemme, men fordi de minoritetsspråklige elevene mangler språkkunnskap som gjør det vanskelig for dem å forstå tale, signaler og å kommunisere Elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen, kan også ha rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går på

100 dager på skolen!

Minoritetsspråklige elever i matematikk En kvalitativ studie av minoritetsspråklige elevers divisjonsstrategier skolen som tok oss imot, og spesielt takk til læreren som åpnet klasserommet for oss og la til rette for at vi fikk samlet inn dataene vi trengte til denne oppgaven Halmstad skole består av en barneskole med SFO og en velkomstklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever. Skolen har i dag 300 elever og 50 ansatte. Skolen har gode utendørs fasiliteter, idrettshall og svømmehall. I umiddelbar nærhet ligger også Tufteparken med lekeplass, hinderløype og rasteplass med bord og benker

Nylig besluttet Hordaland fylkeskommune å legge ned en egen studieforberedende klasse for minoritetsspråklige elever ved Bergen Katedralskole, samt klasser for minoritetsspråklige ved helse- og oppvekstfag ved Fyllingsdalen og Åsane videregående skoler (VG1). Både lærere, elever og rådgivere ved skolene har kritisert avgjørelsen.Elevene sier de føler sterk tilhørighet og trygghet i. Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring i form av innføringskurs. Minoritetsspråklige elever kan også få grunnopplæring på en videregående skole i såkalte kombinasjonsklasser Disse underviser elever, som blant annet har behov for å få forklart fagstoff på sitt morsmål. De tospråklige faglærerne underviser også m-elevene på de skolene der elevene går, som oftest en til to skoletimer pr, uke. Minoritetsspråklige elever som får undervisning av tospråklig faglærer, får også undervisning i særskilt norsk Minoritetsspråklige elever er barn eller voksne som med et annet morsmål enn norsk eller samisk. 5. november 2019 Starte eller bytte skole. Elever som skal starte i skolen må skrive seg inn i sin nærskole. Skolen vil invitere til innskriving- og informasjonsmøte,. Minoritetsspråklige deltakere som tar kurset som støtte/ekstra teoriundervisning i forbindelse med arbeidspraksis i videregående opplæring. Minoritetsspråklige deltakere i kommunal voksenopplæring (norskkurs, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne) som har mål å bli helsefagarbeider ; Prosjektperioden er fra 1.11.20 - 31.12.2022

minoritetsspråklige elever i det norske PIRLS-utvalget. Utvalget er nærmere beskrevet i kapittel 4, under. I tillegg til minoritetsspråklige elever fins der naturligvis også andre tospråklige barn. Vi har blant annet en gruppe på 175 elever som bare har én forelder født i utlandet, og som vi kunne kalle elever fra tospråklige familier Porsholen skole er en mangfoldig skole, med 46 nasjonaliteter representert. Vi tilbyr derfor grunnleggende norskopplæring (GNO), særskilt norskopplæring (SNO) og tospråklig fagopplæring (TFO). Elevene som mottar SNO har i hovedsak 1-2 økter SNO per uke. Elin Rage er migrasjonskoordinator og SNO og GNO lærer på Porsholen For skolene. Henvisning og kartlegging. Kartlegging av skolebakgrunn 3. - 10. trinn. Kartlegging etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever (vgs Kjøp Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen fra Cappelen Damm Undervisning Hvordan er det å være lærer i en mangfoldig skole? Samtaler med lærere og vurdering av offentlige dokumenter viser at det er behov for mer kunnskap omkring opplæring av minoritetselever. Mange lærere arbeider for å få et godt sosialt klima, og de legger vekt på at elevene skal trives, men strever. Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen GENERELT. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen

Bussen kan kjøre 143 km på biogass på grunn av Lilleborgs

minoritetsspråklige elever, er spørsmålet om hvor mye den enkelte flerspråk-lige elev bruker de respektive språkene i dagliglivet. Her har vi valgt ut sva-rene fra to spørsmål, i henholdsvis spørreskjemaet til foreldrene og til elev-ene, for å kategorisere i gruppene majoritets- og minoritetsspråklige elever Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråk Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler NAFOs side med prinsipper for god andrespråkopplæring er fornyet. De ti generelle prinsippene er relevante for lærere i alle fag både i barneskole, ungdomsskole, videregående og voksenopplæring Språksenteret kartlegger elever som har søkt om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Elevene som har søkt inntak har ulik bakgrunn og er på forskjellig faglig nivå. Språksenteret tilbyr derfor ulik kartlegging ut i fra oppgitt informasjon i søknadspapirene

Andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen har vokst med ett prosentpoeng i året, noe som betyr at elevene med norsk som morsmål vil være i mindretall i 2021, om økningen fortsetter som. Minoritetsspråklige i flertall ved 51 Oslo-skoler. Elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 51 av 124 grunnskoler i Oslo, viser ferske tall fra Oslo kommune minoritetsspråklige elever i norsk skole. Jeg har valgt å se nærmere på hva som kjennetegner læringsmiljøet i en skole med mange minoritetsspråklige elever og som oppnår et godt læringsutbytte. I norsk skole står tilpasset opplæring sentralt. Tilpasset opplæring innebærer at skolen Meld. St. 6 (2019-2020) Melding til Stortinget Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 8. november 2019 Elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av Oslos 125 grunnskoler. 16 skoler er nærmest for rene minoritetsskoler å regne, med over 80 prosent minoritetsspråklige elever. Samlet utgjør andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen nå 40,7 prosent. Tall fra Utdanningsetaten i Oslo k

For minoritetsspråklige elever kan internett være et godt verktøy å bruke i forbindelse med de språklige problemer som kan oppstå. Dersom elevene for eksempel jobber med 2.verdenskrig på skolen, kan eleven bruke internett til å få litt informasjon på sitt morsmål For minoritetsspråklige elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan regning by på utfordringer blant annet på grunn av mange vanskelige fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig at alle lærere som arbeider med regning parallelt arbeider på måter som er språkutviklende for elevene (se 10 prinsipper for god andrespråksinnlæring) Skoler med mottaksgrupper. Kommunen tilbyr nyankomne minoritetsspråklige elever plass ved en skole med mottaksgruppe i inntil ett år. Dersom dere ønsker at barnet skal gå på en slik skole, søker nærskolen om plass. Søknaden behandles av Fagenhet for oppvekst og utdanning

Minoritetsspråklige elever er barn eller voksne som med et annet morsmål enn norsk eller samisk. Språkopplæring. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole. Særskilt norskopplæring er en forsterket,. Sandefjord skolen har utviklet en egen nettside der de har samlet ulike læringsressuser. De har lagt særlig vekt på opplæring i norsk fordi det er viktig for alle brukere generelt og for minoritetsspråklige elever spesielt Denne videoforelesningen er del av ressursen http://www.skrivesenteret.no/ressurser/minoritetsspraklige-elever-i-videregaende-skole-god-sprakopplaering-i-all.. Problemstillingen som skal tas utgangspunkt i er; Hvilke strategier har skolen for å ivareta prinsippet om inkludering av minoritetsspråklige elever? For å få svar på forskningsspørsmålet har to informanter stilt til intervju; en kontaktlærer ved 3.trinn og en som sitter i skolens ledelse som blant annet har ansvaret for minoritetsspråklige elever ved skolen

Video: Minoritetsspråklige barns utfordringer i skolen

Karriereveiledning av minoritetsspråklige elever

Kombinasjonsklassene er et grunnskoletilbud for minoritetsspråklige elever i alderen 16-20 år med kort botid i Norge. Tilbudet er et samarbeid mellom Vågsbygd videregående skole, Kongsgård skolesenter og Agder fylkeskommune. Målgruppe · elever i aldersgruppen 16-20 år · elever uten skolebakgrunn fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole · elever med mangelfull grunnskoleutdanning. 3 av 4 unge fullfører nå videregående opplæring i løpet av fem år, og andelen har steget de siste årene. Blant de som slutter er årsakene til frafall sammensatte. Mange fullfører også videregående opplæring på et senere tidspunkt i livet Minoritetsspråklige elever som er bosatt i vår kommune mottar særskilt norskopplæring i følge Opplæringsloven § 2.8: Kommunen skal gi elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk nødvendig opplæring i grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring (morsmål) til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan få egen opplæring i norsk inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen

Forfallen skole blir 26 boliger på LundSKRIV-korpuset - Institutt for lingvistiske og nordiske

Minoritetsspråklige elever - Grunnskoleopplæring Bærum

Alle skolene der elever med norsk som morsmål er i mindretall, ligger på østkanten av Oslo.Andelen minoritetsspråklige elever har økt svakt sammenlignet med forrige skoleår. I skoleåret 2009/2010 var andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen 39,6 prosent. Dette skoleåret ligger andelen på 39,8 prosent, viser tallene fra kommunen I møte med skolen får jeg vite at det ikke har blitt gjennomført kartlegging, og at alle minoritetsspråklige elever blir satt på en SNO-liste (hvor SNO står for særskilt norskopplæring)

 • Nize club osnabrück ab 16.
 • Marinen horten.
 • Bästa husbilen på vintern.
 • Skotsk fold.
 • Halsbrann magesår.
 • Sminkespeil med lys rundt.
 • Gifte seg borgerlig trondheim.
 • Rumänien städer lista.
 • Face into cartoon.
 • Finansrådgiver lønn 2017.
 • Blonde ombre.
 • Stillegående luftkompressor.
 • Fullmaktsgiver ved privat skifte.
 • Valencia orange anbau.
 • Fornebu kunsthall.
 • Vondt når jeg puster dypt inn.
 • Eteriske oljer erfaringer.
 • Aebi tp 50 transporter.
 • Anniken jørgensen kleskolleksjon.
 • Hessenticket regionalexpress.
 • Bryllupsinvitasjoner blonder.
 • Inga lindström filme 2017.
 • Kubana siegburg speisekarte.
 • Alabaster teelicht ägypten.
 • Golf 2 1.8 motortuning.
 • Cassandra marino søsken.
 • Vikings wiki harald.
 • Marcus og martinus chords heartbeat.
 • Eiffel tower restaurant.
 • Anja johansen blogg.
 • Costume ideas.
 • Vannbåren varme uten strøm.
 • Foodsaver v2860.
 • Sammensatte tekster 3 trinn.
 • Oppbevaring av propanflasker vinter.
 • Bareminerals ready bronzer the skinny dip.
 • Doga prisen.
 • Helium tank jula.
 • Fakta om kinesiska muren.
 • Frauen bundesliga tabelle.
 • Hund für wildschweinjagd.