Home

Styrets beretning

Styrets årsberetning Selskapsrett Regnskapshjelp A

Styrets vurdering er at både konsernet samlet sett og Bane NOR Eiendom AS isolert sett er godt rustet til å møte en økonomisk nedgangstid og har god evne til fortsatt drift. Økonomi og finans Konsernets samlede driftsinntekter i 2019 utgjorde 14 281 mill. kroner (2018: 15 208 mill. kroner) med et årsresultat på 427 mill. kroner (2018: 629 mill. kroner) Styrets beretning. Foreløpig årsregnskap 2019 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 3.081 millioner kroner (2.450 millioner) Resultat 2.563 millioner kroner (2.090 millioner) Avkastning på egenkapital 13,7 prosent (12,2 prosent STYRETS BERETNING 2019 39. virkeår Styret har i 2019 bestått av: Valgt til Styreleder: Hans Kristian Bendixby 2020 Styremedlemmer: Torbjørn Hoel 2020 Per Ruud 2021 Vivi Lise Haugen 2020 Gunvor Loe Andresen 2021 Varamedlemmer: Charanjit S. Gill 2020 Sonja Helen Haraldsen 2020 Laila Stauning 202 Styrets beretning. 3. Illustrasjon: Statsbygg. «Nytt Nasjonalmuseum» var ett av de aller første prosjektene hvor Statsbygg forlangte løsningsforslag levert digitalt på en felles BIM-server. Du kan lese mer om prosjektet her. Styret 2016. På årsmøtet 2016 ble følgende styre valgt

Styrets beretning Amedia er Norges største utgiver av lokale medier og et av landets ledende medieselskaper. Konsernet driver publisistisk virksomhet over hele landet, blant annet gjennom 65 abonnements- og gratisaviser, nett- og mobilutgaver i tilknytning til disse samt Digitale Medier 1881 og andre digitale utgivelser og tjenester Styrets beretning. Styrets sammensetning. Pensjonstrygden for sjømenn har et styre på fem medlemmer. Styrets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for fire år om gangen, senest for perioden 1.5.2016-30.04.2020

Styrets beretning er skrevet ut ifra Amnesty i Norges strategi 2017-2019 (senere forlenget med et ekstra år) og tar for seg perioden 1. juli 2018 til 10. september 2020. Overskriftene i bold er de strategiske målene mens setningene i kursiv er målsettinger underlagt de strategiske målene. 1 Styrets beretning. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har levert forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap som har bidratt til økt operativ evne, et mer effektivt forsvar og bedre samfunnssikkerhet. Totalt sett er styret fornøyd med samlet måloppnåelse i 2015 Styrets beretning. Ytre miljø. Selskapet produserer og distribuerer miljøvennlig kraft. Selskapets virksomhet medfører i sin alminnelighet lite forurensning av det ytre miljøet og representerer betydelige positive miljøbidrag gjennom sin produksjon av fornybar vannkraft. Det er ikke registrert brudd på konsesjonsbestemmelser i 2019

Styrets beretning. BIR har som visjon at vi skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. Hovedmålene til BIR er å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde stabile, lave priser til husholdningskundene og gi avkastning til eierne Styrets beretning for 2012 Norsk Farmasøytisk Selskap (Selskapet) har til formål å påvirke utviklingen innen norsk farmasi, samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. Selskapets adresse er Slemdalsveien I, 0369 Oslo. Postadresse er Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo

Purehelp.no - Årsberetningen - styrets beretning

 1. Styrets beretning; VIRKSOMHETEN. Kruse Smith startet sin virksomhet som et byggmesterfirma etablert av Anders Kruse Smith i Kongens gate 18 i Kristiansand i 1935. Selskapet har siden utviklet seg til et av landets største privateide entreprenør- og eiendomsselskap
 2. Styrets beretning. 28. mai 2020. Velkommen til Årlig gruppemøte Konnerud IL SKI. 2. juni 2020, Klubbhuset, kl. 19.00. 20. mars 2019. Styrets beretning - Konnerud IL Skigruppe 2018/19. Årsberetningen gjelder høsten 2018 og vinter 2019, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2018
 3. Styrets beretning Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Ved utgangen av 2019 eide konsernet 77 lokale abonnementsaviser, det digitale riksmediet Mediehuset Nettavisen samt 20 prosent av det svenske lokalaviskonsernet MittMedia
 4. Styrets beretning Dragvoll Idrettssenter Foto: Odd Roger Langørgen. Årsberetning 2019. Stiftelsen Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning er et selvstendig forskningsinstitutt lokalisert ved NTNU på Campus Dragvoll i Trondheim og i Oslo
 5. Styrets beretning 5 Vellets økonomi tilfredsstillende. Regnskapet er gjort opp Igjen har vi hatt et økonomisk tilfreds-stillende år for Vellet - med god økning i kontingenten grunnet nye satser og medlemmer. Vi har brukt noe mer penger på arrangementer samt støtte til nærmiljø-.
 6. STYRETS BERETNING. Share this: Både Norges Varemesse og konsernets kundemasse er bredt og variert sammensatt, og det er etter styrets oppfatning en begrenset markeds- og tapsrisiko. Konsernet Norges Varemesse har ubetydelige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
CarolineServ – BSTK – Blommenholm og Sandvika Tennisklubb

Styrets årsberetning - dib

 1. Styrets handleplikt ved tap av egenkapital inntrer derfor tidligere enn plikten til å begjære oppbud etter straffeloven § 283a. Ifølge straffeloven kan styret ha en straffesanksjonert plikt til å begjære selskapet konkurs dersom det bør innse at selskapet ikke vil kunne tilfredsstille alle fordringshavere
 2. Styrets beretning. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) oppnådde i 2018 et resultat på 258 millioner kroner. Tidsvektet avkastning for totalporteføljen var på 1,8 prosent. Pensjonsordningens soliditet er styrket gjennom 2018. Organisasjon
 3. I styrets beretning for 2017 indikerte styret en forventning om fallende uttakskostander gjennom 2018. Dette viste seg å bli en realitet, uttakskostnaden i 2018 ble lavere enn i 2017, men dessverre ikke i tråd med våre forventninger. Det er som følge av ulike biologiske rammevilkår store variasjoner i uttakskost mellom regionene

Årsberetningen - hvilke krav stilles? - Jusstorge

Styrets beretning 3 Styrets beretning Styret Styret har i perioden 20. mars 2013 - 2. april 2014, Vellets 122. driftsår, avholdt 11 styremøter i tillegg til årsmøtet. Medlemmer i velstyret er også representanter i flere andre styrer og komitéer. Arrangementene dette driftsåret har vært Styrets beretning. Investinor har i løpet av 2018 gjort 55 investeringer (nye og oppfølginger), én exit og to børsnoteringer. I tillegg er investeringsselskapet Shelterwood AS etablert sammen med flere sentrale aktører innen skogsektoren Styrets beretning. Beretningen gjelder for perioden 1. august 1999 til 1. august 2001. Styret har hatt følgende sammensetning: Til desember 1999: Formann: Jan Henrik Andersen, OTL Vest-Agder, viseformann: Gunnar Lyngstad, OTL Nord-Trøndelag

Styrets beretning - Kvartalsrapport 202

 1. STYRETS BERETNING SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2011 et konsernresultat før skatt på 1 495 mill kroner. Resultatet etter skatt ble 1 081 mill kroner, mot 1 317 mill kroner i 2010. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 11,2 prosent, sammenlignet med 15,5 prosent i 2010. Resultatnedgangen skyldes at uroe
 2. Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen av en ny kraftstasjon på Kykkelsrud nærmer seg fullførelse
 3. STYRETS BERETNING 2011-2012 5 KLFs samarbeid med Swaziland Meat Industries har utviklet seg i meldings-perioden til også å omfatte et lite eier-skap i bedriften. Styret besluttet i 2011 å følge opp forventningen fra Norad og kjøpte fire prosent av aksjene i selska-pet
 4. Styrets beretning 2015 1 / 1 Representanter for styret i Anno museum: Reidar Andersen (fra venstre), Vigdis Vingelsgaard, Magnus Sempler Holte, Signe Opsahl, Axel Krogvig og Brita Brenna
 5. STYRETS BERETNING Grunnleggende for Verdens Barns virksomhet er prinsippet om prioritert omsorgsrekkefølge for barn, nedfelt i FN-deklarasjonen om barns rettigheter av 1989 og konkretisert i Haag-konvensjonen av 1993. Dette prinsippet går ut på at barn primært skal vokse opp hos sine foreldre eller også hos andre medlemmer av de
 6. Styrets beretning 2019 3 Det er etablert egne rutiner og prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidsmiljølovens krav er knyttet til intern varsling, som betyr egne ansatte og tillitsvalgte. Foreningens rutiner går lengre og skal kunne ta imot varsler også fra personer som ikke er ansatt eller tillitsvalgte
 7. STYRETS BERETNING 2015-2016 3 Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ble stiftet i 1910 og er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfe-bransjen i Norge. I 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens Landsforening seg sammen til en organisasjon

3 Styrets beretning. Hva er IKT- Orkide. IKT Orkide er et IKT-samarbeid som har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt romsdalskommunene Nesset og Fræna. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2020 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse (Sykeavbruddskassen) driver direkte skadeforsikringsvirksomhet knyttet til dekning av driftsutgifter ved sykdom til medlemmene samt pleiepenger ved barn og livsledsageres sykdom. Sykeavbruddskassens kontor er i Oslo. Tall i parentes viser tilsvarende periode i 201

Styrets beretning - 2019 - Bane NO

 1. dre interesse, gikk de til å skape nærmest et folkekrav om at deres kamp for å nå finalen ble vist på riksdekkende TV. Et økonomisk samarbeid med partnere, NFF og NRK ble etablert og kravet innfridd
 2. Vi åpnet vårsesongen med Perpleks, som ble kåret til Årets forestilling under Heddaprisutdelingen 2015.Perpleks fikk velfortjent anerkjennelse for den kunstneriske verdien i det vellykkede samarbeidet mellom regissør og ensemble. Hele ensemblet i Perpleks ble også hedret med Prisen for særlig kunstnerisk innsats, sammen med ensemblet fra Fruen fra havet, som ble vist på Rogaland Teater.
 3. Styrets beretning Om GC Rieber. GC Rieber AS er et privat eierselskap med majoritetsinvesteringer i fem aktive forretningsområder: Shipping, Compact, Oils, Salt og Eiendom, samt en finansportefølje. Hvert forretningsområde har egen ledelse og eget styre og er preget av høy kompetanse og spesialisering innen sine markeder
 4. Styrets beretning for 2011 Norsk Farmœsøytisk Selskap (Selskapet) har til formål påvirke utviklingen innen norsk farmasi, samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. Selskapets adresse er Slemdalsveien I , 0369 Oslo. Postadresse er Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
 5. Styrets beretning Ruralis Utredning opprettes i Karl Johans gt 41A i Oslo Foto: Odd Roger K. Langørgen. Blant styrets faste medlemmer ved utgangen av 2017 var22 prosent kvinner, fra januar 2018 er andelen kvinner 33%. Ruralis har en kvinne som styreleder. Økonomi. Omsetningen ved Ruralis var på 45,7 mill kroner i 2017
 6. in 1. fortelling, historie en beretning om kjærlighet 2. økonomi økonomisk oppsummering styrets årsberetning Kernerman.

Styrets beretning - Kvartalsrapport 201

NFF Styrets beretning 2018 Side 1 av 9 Styrets beretning for 2018 For Norske Finansanalytikeres Forening (NFF), har 2018 vært et år med mye aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens arrangementer og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og behov. Søkning til studier og kurs er noe lavere enn tidligere år Styrets beretning 2017. Sámi Dáiddamusea i februar 2017. Nordnorsk Kunstmuseum ble stiftet i 1985 og har sitt hovedtilholdssted i Tromsø. Museet har også en satellitt i Longyearbyen; Kunsthall Svalbard, og et nært samarbeid med flere andre visningssteder rundt i landsdelen Styrets beretning; VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTEDER. Konsernets virksomhet er eiendomsutvikling, boligbygging og entreprenørvirksomhet innenfor bygg, byggfornyelse og anlegg. Virksomheten drives fra hovedkontoret i Kristiansand med regionskontorer i Sola,.

Styrets beretning 2016: Barna i blindsonen på dagsorden. SOS-barnebyer anslår at 220 millioner barn er omsorgsløse. De har mistet, eller står i fare for å miste omsorgen fra sin familie. Dette er ti prosent av alle barn i verden. 2016 ble året da SOS-barnebyer løftet dem frem fra blindsonen Styrets beretning. Schage Eiendom AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom i egenregi og i partnerskap med andre eiendomsaktører. Selskapets visjon er Nyskapende og ledende, på lag med samfunnet. -- Rogaland Teater har i 2018 hatt et år med et omfangsrikt kunstnerisk program og med en betydelig økning i avviklede forestillinger. Teatret tilrettela for et år med stor variasjon i repertoaret og kunne by på både tungvektere som Ibsen, Hamsun, Molière og Shakespeare, nyskrevet dramatikk ført i pennen av blant andre lokale krefter og gjensyn med publikumsfavoritter fra tidligere år Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter . Bakre rekke, fra venstre: Eva Karin Skorpen, Ole Johan Sandvand, Susann Muri, Frank Tollånes og Jon Arne Fauskanger

Styrets beretning - buildingSMART Norg

 1. Styrets beretning 2015 3. Budsjett 2016 C Overrekkelser og utmerkelser - KM-skjold og diplomer og andre utmerkelser D Avslutning Med hilsen ØSTFOLD FOTBALLKRETS Jorunn Frydenlund Leder. 4 ORGANISASJON Totalt Kommune Klubb Gutter Jenter Gutter Jenter Menn Kvinner Gutter Jenter 201
 2. Økt motpartsrisiko, spesielt innenfor SKS Handel AS sitt markedsområde, har etter styrets oppfatning økt den samlede kredittrisiko. Konsernet har etablert gode rutiner for oppfølging av utestående fordringer. Årsmelding 2019 / Eierstyring og selskapsledelse / Styrets beretning
 3. Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk innen kjernevirksomheten, men søker også strukturell vekst
 4. STYRETS ÅRSBERETNING 2018. PDF. Konsernet skal på forretningsmessig basis og med grunnlag i landsdelens ressurser drive med energirelatert virksomhet. Årsmelding 2018 / Eierstyring og selskapsledelse / Styrets beretning. Salten Kraftsamband AS Eliasbakken 7,.

Styrets beretning - Amedi

Styrets beretning for 2019 Næringsforeningen i Drammensregionen - Chamber of Commerce (Næringsforeningen) har som formål å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt, og spesielt overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi skal tilby arenaer for næringslive Styrets beretning Virksomhetens art og overordnede målsettinger Akershus KollektivTerminaler FKF (heretter AKT) har som formål å forvalte og sørge for drift og utvikling av fylkeskommunens faste eiendom knyttet til kollektivformål Styrets beretning 2019 Kostnader inklusive nedskrivninger og tap ble 364,6 millioner kroner (2018: 347,7 millioner). Risiko og tap Virksomhetens risiko er i det vesentligste knyttet til mislighold av leasingavtaler og utlån. Restverdi på bruktbilene etter utløp av minimumsperioden på leasingkontraktene garanteres i hovedsak av bilforhandlerne Styrets beretning BORI Årsrapport 2014 9 BYGGEVIRKSOMHETEN All prosjektutvikling og utbygging i BORIs egen regi skjer gjennom datter-selskapene BORI Utbygging AS og EBBL Prosjekt AS. Nyboligmarkedet tok seg opp i 2014 etter en rolig periode høsten 2013. Første byggetrinn på Grindatunet på Råholt ligger ute for salg og bygginge

Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i idrettslaget. Side 2 av 3 Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap (jf. punktet om økonomi over) Styrets beretning Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk om det norske samfunnets struktur og utvikling. Slik informasjon er av stor samfunnsmessig betydning, og kan sies å utgjøre en del av samfunnets infrastruktur, som alle bør ha tilgang til. Målet fo

Styrets beretning. Bane NOR videreførte arbeidet med å utvikle jernbaneinfrastrukturen i Norge i 2019. Les mer. Eventyrlig passasjervekst på jernbanen. Folk strømmer til stasjonene når togtilbudet styrkes. Siden 2011 har det årlige antallet passasjerer økt fra 60 til rundt 80 millioner styrets Årsrapport for 2014 | 05/2015| side 9 i Dubai, som innen 24 timer kan sende ut nødhjelpsforsyninger til alle deler av verden, forbedrede prosedyrer og verktøy for rask respons, samt økt tilgang til krisefinansieringsmidler

Styrets beretning - PTS Årsrapport 201

Styrets beretning for 2018. Næringsforeningen i Drammensregionen -Chamber of Commerce (Næringsforeningen) har som formål å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt, og spesielt overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter - Styrets beretning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Gruppen AS Stensarmen 5 3112 Tønsberg Telefon 33 35 90 00 firmapost@velle.no Produksjon: Velle Gruppen AS - april 2019 - Forside: Maleri av Kjell Gunnar Haugen www.velle.n Styrets årsberetning 2019 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et ideelt sykehus eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Sykehuset er lokalsykehus i indremedisin for drøyt 145 000 innbyggere i Bergen og Nordhordland og en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF

Styrets beretning - ffi

Styrets beretning. Hva er IKT- Orkide. IKT Orkide er et IKT-samarbeid som har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt romsdalskommunene Nesset og Fræna. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kommunene Eide, Fræna og Nesset har meldt seg ut av samarbeidet med. Styrets årsberetning 2016 MAI 2017 . ÅRSRAPPORT FRA STYRET 2016 | 05.2017| SIDE 2 OmslagsbildeOmslagsbilde: Vennene Ibrahim, Mustafa og Ibrahim i Qayyarah i Irak, september 2016. Bak dem stiger røyken opp fra oljebrønner som IS har satt fyr på. Qayyarah var okkupert av IS i to år

Styrets beretning for 2017 . 1. Virksomhetens art og lokalisering . Sykehusinnkjøp HF er helseforetakenes nasjonale innkjøpsselskap og gjennomfører anskaffelser, samt avtaleforvaltning av disse, på vegne av landets fire regionale helseforetak og deres underliggende helseforetak. Foretaket ble stiftet 17. desember 2015 Styrets beretning om Allmennlegeforeningens virksomhet i tiden 1. januar til 31. desember 2019 Allmennlegeforeningen er en yrkesforening i Den norske legeforening. Allmennlegeforeningen samler medlemmer av Legeforeningen som arbeider i allmennpraksis, forskning og administrasjon. 1. Styret Styrets beretning 2018 Virksomhetens art Anno museum AS har driftsansvaret for følgende avdelinger: Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Museene i Kongsvingerregionen, Musea i Nord-Østerdalen, Norsk Skogmuseum og Utvandrermuseet

Styrets beretning - Digital årsrapport for Ringerikskraf

Styrets beretning Amnesty International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å forebygge og bekjempe brudd på menneskerettighetene. Organisasjonen er i stadig utvikling, og har stabil vekst både internasjonalt og i Norge. DEL Created with Sketch. DEL Created. Styrets beretning og årsregnskap 2019 . Bane NOR Eiendom-konsernet består av morselskapet Bane NOR Eiendom AS med datterselskap og felleskontrollerte virksomheter. Konsernet har hovedkontor i Oslo. Bane NOR Eiendom-konsernet oppnådde gode økonomiske resultater i 2019. Årsresultat før skatt ble MNOK 1 108. Konsernets.

STYRETS BERETNING Om Optin Bank ASA Optin Bank ASA er en nyetablert digital nisjebank som vil lansere betalingstjenester for netthandel, lån og gunstige spareprodukter i 2018. Optin Bank ASA ble omdannet fra Optin Prosjekt AS den 22. august 2017. Selskapet fikk tillatelse til oppstart av bankvirksomhet av Finanstilsynet den 8. september 2017 STYRETS BERETNING 201 6 . Virksomhetens art og hvor den drives . NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge og er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge Styrets beretning. Hva er IKT- Orkide. IKT Orkide er et IKT-samarbeid som har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt romsdalskommunene Nesset og Fræna. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Selskapets formå STYRETS BERETNING; REGNSKAP; FORESTILLINGER; PUBLIKUM; MENNESKENE . ÅRSBERETNING FOR 2017. 2017 går over i historien som et meget begivenhetsrikt år for Rogaland Teater både hva angår det kunstneriske og publikumstall. Året har vært preget av solide egenproduksjoner, samarbeidsproduksjoner med ulike teatermiljø og mange gjestende.

Styrets beretning - BI

Styrets beretning for 2017 . Styret i Nordre Odalen Kulturminnelag har i 2017 hatt følgende sammensetning: Gunnar Nygård, Asgeir Østli og Bengt Ringvold (ledergruppe), Ingegerd Tronbøl (sekretær), Ola Erik Tangen og Jørgen Bekken (styremedlemmer), samt Siri Føsker, Tron STYRETS BERETNING 2015. Virksomhetens art og hvor den drives . NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge og er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge Revisors beretning Sammendrag av resultat og utviklingstrekk for NSB-konsernet i 2017 NSB-konsernet leverer gode resultater i et år som er preget av betydelig omstilling gjennom fisjonering av virksomhet, forberedelse til anbudsutsetting av persontogtrafikken og en endret rolle som følge av jernbanereformen

Styrets beretning 2016 Virksomhetens art og sted Nordnorsk Kunstmuseum ble stiftet i 1985 av Nordnorsk Kulturråd (nedlagt pr. 31.12.2007), Universitetet i Tromsø, samt Riksgalleriet og Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) 2014 - høyt aktivitetsnivå. 2014 har vært et år hvor aktiviteten hos selskaper i tidligfase har tatt seg merkbart opp. Det har vært gjennomført flere og større emisjoner, og Investinor har gjort betydelig flere nyinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer Sak 4 - Styrets beretning Landsmøtet 2018 - Den norske dataforening Side 3 av 4 Medlemstallet har gått noe ned, men i mye mindre grad enn hva foreningen tok høyde for i 2017. Dataforeningen har totalt sett et godt tilbud når det gjelder medlemsrettede aktiviteter, selv om enkelt-medlemmer etterspør flere lokale faglige tilbud

Styrets beretning Årsrapport 201

Sak 4 - Styrets beretning Foreningens virksomhet På landsmøtet i 2017 ble hovedstyret bedt om å ta radikale grep for å snu utviklingen til vekst, noe som ble gjen-tatt på landsmøtet i Tromsø året etter. Det ga bud om at mange så mørke skyer i horisonten og viste et ønske om å tilpasse vår ærverdige forening til en ny tid Styrets beretning Om GC Rieber. GC Rieber er et privateid konsern med virksomhet organisert rundt tre forretningsområder: Shipping, Industri og Eiendom. (Fra 01.01.16 fem virksomhetsområder: Shipping, Oils, Compact, Salt og Eiendom. Styrets beretning for 2017 Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 16. mars 2017 i forbindelse med DRG-forums årskonferanse i Tromsø. . Styret Roar Juul, Anita Mellingen og Silje Angell sto på valg. Mellingen og Angell valgte å ikke ta gjenvalg. Roar Juul ble gjenvalgt. Nye medlemmer Karina Teisnes og Sidsel Aardal.

Innkallelse til årsmøte i idrettsforeninga / Vålerenga

Styrets beretning for perioden 2014 - 2015 0.0 GENERELT Følgende årsmelding dekker den 16. styreperioden i NSFs FKS (heretter FKS) I denne perioden har styret arbeidet med: Videreutvikling av WEB Satset på lokallagene og de 2 SIG-gruppene. Tett samarbeid med NSF sentralt Leder deltatt i Sentralt fagforu NHO NORDLANDS ÅRSMELDING 2018 at en «utblåsing» i forbindelse med boreoperasjoner kunne skade miljøet i havet og på kysten og næringen slet dessuten med et dårlig rykte (korrupsjonsomfanget) avleggelse av årsregnskapet og styrets beretning, vil virksomheter allerede kunne ha erfaring med konsekvensene av virusutbruddet, eller det kan rå en betydelig usikkerhet knyttet til driften framover. Det er viktig å gi en dekkende omtale av denne usikkerheten og framtidsutsiktene for selskapet i styrets årsberetning Styrets beretning for 2012. IF Frøy har hatt et år med høy aktivitetsnivå og gode resultater på mange områder. Gjennom sin deltakelse i klubbens aktiviteter har syklister fra fem til neste åtti år kunne utøve sin idrett på sitt eget nivå. Å skape aktivitet, idrettsglede, kameratskap og gode sportslige resultater har vært hovedoppgaven til Frøy også i 2012 Styrets beretning 2016 . Styret 2016 På årsmøtet 2016 ble følgende styre valgt: Styreleder Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst. Nestleder Gabrielle Bergh, LINK arkitektur. Ordinære styremedlemmer Birgit Farstad Larsen, COWI. Gjenvalg. Jan Myhre, Statsbygg. Gjenvalg

Styrets beretning - Ski Sk

Styrets beretning Hafslund har i 2011 vært gjennom store endringer, og har i dag en mer konsentrert forretningsaktivitet enn tidligere. Året 2011 var preget av store svingninger både i været og i kraftmarkedet. Den underliggende driften var god, og for første gang på mange år har Hafslund ferdigstilt en helt ny kraftstasjon STYRETS ÅRSBERETNING PETORO AS OG SDØE-PORTEFØLJEN Dvalin - Illustrasjon: DEA. 8 ÅRSBERETNING 2016 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Selskapets hovedmål er Styrets beretning. Tekst kommer. Forrige: Om Brakar. Leder har ordet Leder har ordet; Last ned pdf. Beretning og årsregnskap 2019; Årsregnskap 2019; Revisjonsberetning 2019; Årsrapport 2019 Årsrapport 2018 Årsrapport 2017 kapittel 1 Nøkkeltall; kapittel 2 Miljøregnskap. Styrets beretning Page 2 Leder og nestleder har sammen utgjort arbeidsutvalget, og har hatt et særlig ansvar for å håndtere mindre kontroversielle hastesaker, samt fordele arbeidsoppgaver og håndtere den daglige driften. Som følge av sykmelding og senere feltarbeid for leder valgte vi fra oktober å supplere Thea Katrin Mjelstad inn

Styrets beretning - Rurali

STYRETS BERETNING FOR 2018 7 N orges Golfforbund er det femte største særidrettsforbundet i norsk idrett, med 95.794 medlemskap fordelt på 180 golf- klubber og 168 golfbaner. Forbundet tilrettelegger for et golftilbud til barn, unge og bredden. I tillegg er NGF ansvarlig for en toppidrettssatsing gjennom Team Norway Golf som omfatter proff Styrets beretning Hafslund har i 2011 vært gjennom store endringer, og har i dag en mer konsentrert forretningsaktivitet enn tidligere. Året 2011 var preget av store svingninger både i været og i kraftmarkedet STYRETS BERETNING . LANDSMØTEPREIODEN SEPTEMBER 2008 - SEPT 2010. Styret har i perioden 2008 - 2010 bestått av: Bent Moldvær leder Tønsberg valgt 2008 - for 2 år . Per Kåre Trengereid nestleder Molde valgt 2008 - for 4 år Vigdis R. Last ned utskriftsvennlig pdf av regnskap, statistikk og styrets beretning her. 2010 var et godt år for Vinmonopolet, men har også gitt nye utfordringer for selskapet. Det er særlig tre forho.. Styrets beretning 2018; Styrets beretning 2017; Styrets beretning 2016; Styrets beretning 2015 (pdf) Fra 2015 lages det ikke årsrapporter, kun Styrets beretning. Annual Report 2014 (pdf) Annual Report 2013 (pdf) Annual Report 2012 (pdf) Styrets beretning 2012 (pdf) Annual Report 2011 (pdf) Annual Report 2010 (pdf) Annual Report 2009 (pdf

Terje Eidsvåg - Konsernstyret - Vår virksomhetGlenn Veiby fra Amedia til BA-GroupUtleiebygg AS - Generalforsamling 19PetoroÅrsrapport | SpareBank 1 Østlandet

Styrets beretning. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har levert forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap som har bidratt til økt operativ evne, et mer effektivt forsvar, bedre samfunnssikkerhet og industriell utvikling. Totalt sett er styret fornøyd med samlet måloppnåelse i 2016 Nye tillitsvalgte, styrets beretning og regnskap. Årsmøtet i Norsvin SA ble i år gjennomført digitalt på grunn av korona-situasjonen.Møtet fungerte godt og valget ble gjennomført som spørreundersøkelse STYRETS BERETNING. OM SIO SiO utvikler og tilbyr service- og velferdstjenester for studenter med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med læresteder og studenter skal SiOs tjenestetilbud bidr Styrets beretning for perioden 2012 og 2013 0.0 GENERELT Følgende årsmelding dekker den 15. styreperioden i NSFs FKS (heretter FKS) I denne perioden har styret arbeidet med: Videreutvikling av WEB Satset på lokallagene og de 2 SIG-gruppene. Tett samarbeid med NSF Deltatt på NSF jubileumskonferanse 201

 • Paragliderkurs oslo.
 • Bunnfilter akvarium.
 • Slt kontakt.
 • Den kongelige mynt 1986.
 • Titanoboa monster snake.
 • Best horror movies 2014 2017.
 • Utmattelse etter operasjon..
 • Yamaha båtmotor service.
 • Brokkolisalat bama.
 • Dr robotnik.
 • Perlemønster minecraft.
 • Quiz mat og helse.
 • Hard rocks.
 • Temperatur på fudge.
 • France tunnel to england.
 • Hisun utv.
 • Do i have carpal tunnel syndrome.
 • Man utd 13 14 squad.
 • Frankenstein junior streaming vostfr.
 • 911 pentagon.
 • University stanford.
 • Melkeorgan.
 • Nasjonale minoritetsspråk i norge.
 • Arteon recenze.
 • Norsklab.
 • Alleinerziehend partner finden statistik.
 • Gdax.
 • Nrc tigers hallen.
 • Farmasi opptakskrav 2017.
 • Sydney opera.
 • Okkult religion.
 • Duale hochschule baden württemberg karlsruhe.
 • Stau südwesttangente.
 • Thailandsk mat kultur.
 • Bahn fahrrad.
 • Seute deern maritimes restaurant nuray cuxhaven.
 • Hepro s19.
 • Strong by zumba ulm.
 • Whoopi goldberg priser.
 • Haus kaufen bezirk schwaz.
 • Sekundær polycytemi.