Home

Klimaendringer i arktiske strøk

Svalbard er et termometer på naturlige og menneskeskapte

Globale klimaendringer - Norsk Polarinstitut

Globale klimaendringer. Verdens klima er i endring, og det er godt dokumentert. De storskala-endringene som skjer i det arktiske klimasystemet påvirker i stor grad hele det globale klimasystemet. Arktis spiller en svært viktig rolle i opprettholdelse av den globale klimabalansen Klimaendringer i Arktiske strøk. Ny-Ålesundsymposiet er et årlig høynivåmøte knyttet til endringer i Arktis. Avholdt 21. - 23. juni i Ny-Ålesund. Kronprinsen var møtets høye beskytter. Gro Harlem Brundtland deltok også på seansen. Fredrik Hauge også, selvfølgelig. Disse folkene pluss en del a

Fremtidige klimaendringer i arktiske strøk inkluderer høyere temperaturer og mer nedbør. Forskerne prøver å gi svar på hvilke konsekvenser det gir for reindrifta. Foto: G od mattilgang er viktig for reinen under de lange flyttingene til sommerbeitet Beboere i arktiske strøk, ørkenområder og små øystater lider allerede siden disse stedene er spesielt sårbare for klimaendringer, og på grunn av deres avhengighet av naturressurser. UNESCO arbeider også aktivt med å studere havenes påvirkning på globale klimaendringer gjennom havforskningsorganisasjonen IOC Les mer om hvordan Koalabjørnen trues av klimaendringer (pdf). 10. Hvithval. Hvithvalen lever i Arktiske strøk hvor den lever av andre dyr i nærheten av havisen. Når denne reduseres vil også artene som lever av denne reduseres. Les mer om hvordan hvithvalen trues av klimaendringer (pdf). Bilder: Wikipedia Common

Bare plutselige klimaendringer under tidligere istider kan sammenliknes med dagens situasjon, viser ny forskning Tempoet i oppvarmingen i Arktis de siste tiårene kan sammenlignes med brå klimaendringer i fjern fortid Den observerte oppvarmingen på mer enn én grad per tiår kan sammenlignes med de ekstreme hendelsene under istiden Den globale oppvarmingen herjer og klimaet endres Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmilj i arktiske strøk tiner, og at havnivået stiger. Dette vil kunne berøre bygd miljø i de aktuelle områdene og er tema for hen-holdsvis kapittel 1.4 og 1.5. I tillegg til de gradvise endringen FN-sambandet / Tema / Klima og miljø / Klimaendringer Sist oppdatert: 24.09.2019 De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp

Arktis er hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør. Tidligere ble polarsirkelen (66° 33ʹ n.br.) ofte benyttet, men dette er en lite hensiktsmessig avgrensning, da det nord for denne breddegrad finnes strøk med naturforhold vi ikke ville betegne som arktiske (blant annet de nordlige delene av Norge) Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C Fjellrev forteller om klimaendringer Fjellreven er på tilbakegang i arktiske strøk. Nå lurer forskerne på om den synkende bestanden kan skyldes klimaendringer, og om forskning på fjellrev kan fortelle mer om hva som egentlig skjer i de arktiske økosystemene

Det er en av grunnene til at oppvarmingen i arktiske strøk sannsynligvis vil skje raskere enn ellers på jorda. FNs klimapanel slår fast at vi med 95 % sannsynlighet har menneskeskapte klimaendringer på jorda. Klimaendringene fører til oppvarming av luft, jord og hav Samfunnsmessige, økonomiske og rettslige omstillinger som følge av klima- og miljøendringer, Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer, Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø, sikkerhet og operasjoner i arktiske strøk, Økonomisk og kulturelt samspill og rettslige problemstillinger knyttet til tradisjonelle og nye næringer, Bruk og. Vi opplever allerede klimaendringer i Norge. Framover vil vi få høyere temperaturer, mer nedbør, flere regnflommer og mer skred Arktis er en betegnelse på det sirkumpolare området som omgir Nordpolen, men det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter.Seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt Ellen Øseth sier at, definisjonen av hva Arktis er, avhenger av hva definisjonen skal brukes til.Nils Arne Johnsen hevdet i 2013 at det i hovedsak var tre tilnærminger til å definere Arktis; ut fra breddegrad. - Vi importerer planter og dermed insekter som kommer fra varmere strøk. Klimaendringer kan gjøre at det nye miljøet passer dem relativt bra. Da kan de etablere seg i naturen og kanskje konkurrere med andre arter. Men det at nye insekter og planter kommer til, er ikke primært en klimarespons

For Arktis er klimaendringer nært knyttet til jakten på naturressurser. I arktiske strøk er det store reserver av mineraler, og potensielt store reserver av uoppdagede kilder til mineraler. Klimaendringer truer bygg og infrastruktur på Svalbard Global oppvarming vil gi økt påkjenning på bygg og infrastruktur i arktiske strøk. En studie utført av SINTEF gir kunnskap som kan bidra til å sikre den eksisterende bebyggelsen på Svalbard mot negative effekter av klimaendringer Mange som besøker arktiske strøk, som for eksempel Svalbard, har med seg «blindpassasjerer» i bagasjen. Frø, insekter og parasitter som blir fraktet med folk kan bli et stort problem hvis vi. Forskerne anslår at det arktiske hav i løpet av 30 år vil være så og si isfritt om sommeren. En av forklaringene på den raske issmeltingen i Arktis, er at klimaendringene slår ulikt ut på ulike deler av kloden. Ytterpunktene på jorda - Arktis og Antarktis - varmes to til fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet Arktis er særlig sårbart, og klimaendringer påvirker allerede regionen. Smeltingen av havis og is på land forårsaket av klimaendringer, især på Grønland, forverrer klimaendringene ved at det resulterer i en selvforsterkende tilbakekobling. Olje- og gassutvinning i Arktis påvirker i tillegg arktiske folkegrupper

På den norske rødlista er det 110 fjellarter som har havnet der på grunn av klimaendringer. Her presenterer vi noen av dem. Fjellrev (Vulpes lagopus) Rødlistestatus (2015): Kritisk trua (CR) Kjennetegn: Fjellreven er halvparten så stor som rødreven, og godt tilpasset et liv i fjellet og arktiske strøk.Den har kompakt kropp, tykk pels, korte bein og små, runde ører Sjøis i subarktiske strøk under globalt varmt klima Oppdatert: 04.12.2017 (Først publisert: 28.11.2017) Dagens dramatiske reduksjon i det arktiske sjøisdekket er et symbol på pågående klimaendringer knyttet til global oppvarming og økt innhold av klimagassen CO2 i atmosfæren

Hvilke konsekvenser får klimaendringene for reindrifta

Klimaendringer - Unesc

og klimaendringer påvirker allerede regionen. Smeltingen av havis og is på land forårsaket av klimaendringer, især på Grønland, forverrer klimaendringene ved at det resulterer i en selvforsterkende tilbakekobling. Olje- og gassutvinning i Arktis påvirker i tillegg arktiske folkegrupper. Det maritime og atmosfæriske miljøet omkrin Sjøis i subarktiske strøk under globalt varmt klima Dagens dramatiske reduksjon i det arktiske sjøisdekket er et symbol på pågående klimaendringer knyttet til global oppvarming og økt innhold av klimagassen CO 2 i atmosfæren I likhet med andre arktiske strøk har klimaendringene satt sine tydelige spor og aksellerert den negative utviklingen. Nå skjer det noe som ikke har inntruffet på tusenvis av år. Forskerne kan ikke si eksakt hva som egentlig er årsaken til de radikale endringene i naturen, men de stadig høyere temperaturene har satt fart på issmeltingen Svalbard er et termometer på naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Økt albedoeffekt fører til en betydelig større oppvarming i arktiske strøk enn andre steder. Men dette er ikke hele forklaringen på at isen smelter. Både norsk og internasjonal forskning har vist at andre faktorer også spiller inn Klimaendringer gjør seilas i den korte nordlige ruten mer og mer attraktiv og tilgjengelig for flere skip. En skipsulykke med lekkasje av tungolje i arktiske strøk vil også være katastrofal for miljøet og lokale økosystemer. Et forbud mot tungolje i Arktis vil redusere begge disse risikofaktorene, sier Paulsen

Ekspertintervjuet: Store endringer i polare strøk, viser ny IPCC-rapport. Klimaendringene er spesielt store i polare strøk, slår en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC) fast. Professor Lars H. Smedsrud er en av forfatterne bak rapporten som ble offentliggjort 25. september. Les hele saken her 80 000 rein har sultet ihjel på grunn av klimaendringer Høyere I september måned målte forskere den laveste mengden av havis som noen gang er registrert i arktiske strøk. Og det kan være tegn på at temperaturen og fuktigheten vil nå uante høyder

10 arter som trues av klimaendringer - naturvernforbundet

 1. COAT - overvåker klimaendringer i Arktis. En sammensatt gruppe forskere, med Framsenteret som felles plattform, etablerer nå et observasjonssystem som skal overvåke klimaendringer og effekten av disse på arktiske tundraøkosystemer på Svalbard og Varangerhalvøya
 2. Mest sårbare for klimaendringer er arter som er spesialister på å overleve under helt bestemte vilkår. Innsjøer og våtmarker i varme strøk tørker ut. Da må mange arter enten flytte eller dø. Dyr i våtmarker langs kystene opplever at saltvann kommer inn og forringer leveområdene deres
 3. Forsker Inger Greve Alsos har undersøkt hvordan klimaendringer vil påvirke den genetiske variasjonen i den sårbare vegetasjonen i arktiske og alpine strøk. Hun er førsteamanuensis ved Tromsø museum og tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
 4. Klimaendringer har store konsekvenser for dyre- og fugleliv i Arktis. Av Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien (11.11.2020) Overalt i verden forskes det på vandringer og trekk hos fugler og pattedyr. NOF er med i et nytt internasjonalt forskningssamarbeid som slår sammen og tilgjengeliggjør slike data i et eget arkiv for Arktis
 5. Klimaendringer kan by på en del utfordringer for matproduksjon i Arktis. Særlig gjelder dette økt fare for vinterskader, nye og mer sykdommer, Målet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk
 6. Det gjør ikke de arktiske artene. De tærer i stedet på fettet. De nordlige artene blir derfor mer sårbare når mattilgangen endrer seg. Sammen med stipendiat Daniel Hitchcock skal Katrine Borgå neste sommer både undersøke sammenhengen mellom klimaendringer og forplantning, og overføringen av miljøgifter fra mor til egg

Det gjør vi med glimt i øyet, men vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det er en del av ritualet å klage over at vi smelter bort her i arktiske strøk, spesielt når vi er tilgodesett med flotte værforhold i flere uker på rad. Det har skjedd mange ganger tidligere, uten at vi dermed forklarer det hele med klimaendringer Udiskutabelt klimaendringer. Hovedårsaken til den dramatiske issmeltningen er klimagassutslipp, og særlig CO2. - Dersom vi kutter drastisk i klimagassutslippene i henhold til Paris-avtalen, vil vi kunne beholde deler av den arktiske sjøisen gjennom året. Det er en tankevekker at det er mulig å stoppe denne utviklingen, sier Lavergne Arktis 2030 er en tilskuddsordning som skal ivareta norske interesser i Arktisk, styrke samarbeid med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis. Publisert 17.08.2020 14.04 Sist endret 19.08.2020 12.0 James Hansen holder foredrag om klimaendringer i Polyteknisk forening i kveld. og andre klimagasser med lang levetid i atmosfæren er det viktigste tiltaket for å redusere oppvarmingen av både arktiske strøk og verden for øvrig, noe vi alle tre jobber for å få til Mer om klimaendringer og is. Issmeltingen fører til store problemer for dyrelivet i Arktis. 25. september viser NRK1 programmet «På tynn is». Se en smakebit i NRK Nett-tv: Storkobbe gjennom isen Les Cicero Senter for klimaforskning sine faktaark om klimaendringer i arktiske strøk: Cicero: Klimaendringer i Arkti

Klimaendringer i arktis, klimaendringer i arkti

 1. Klimaendringer og norske arter. 106 arter i Norge trues hovedsakelig av klimaendringer. Hare, rype og fjellrev er blant dem, men det er flest planter, moser og lav som er negativt påvirket av klimaendringer i Norge. De fleste, 57 arter, er knyttet til fjellet
 2. Klimaendringer. Beboere i ørkenområder, arktiske strøk og små øystater er allerede rammet av klimaendringene. » Les mer. Geoparker. Det finnes 120 UNESCO-geoparker rundt om i verden. Visste du at to av dem ligger i Norge? » Les mer. Etikk
 3. g vil gi økt påkjenning på bygg og infrastruktur i arktiske strøk. En studie utført av SINTEF gir kunnskap som kan bidra til å sikre den eksisterende bebyggelsen på Svalbard mot negative effekter av klimaendringer
 4. Målet med «Arktisk mat»-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk. Bærekraftig matproduksjon er et viktig internasjonalt mål for fremtiden og prosjektet har undersøkt mulighetene for økt produksjon og verdiskaping av arktisk mat

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem saker fra uken som er gått. Her er mine utvalgte. USA SIER NEI TIL NY LETEBORING I ARKTIS: USAs president Barack Obama og Canadas statsminister Justin Trudeau har slått seg sammen om å forby boring etter olje og gass i nye områder i arktiske strøk. I mars besluttet både USA og Canada at kommersielle offshore-aktiviteter i arktiske. Kulturarven vår kan være sårbar for klimaendringer på flere måter. De fleste materialer brytes raskere ned i et varmere og fuktigere klima, og flere ekstremværhendelser kan gi akutte skader på.. Klimaendringer har fulgt i kjølvannet av alle endringer som gjennom tidene har foregått på sola, likedan endringer i jordas bane. Vi har hatt istider og varme perioder. Vulkanutbrudd har tidvis ført til lavere temperaturer ved at voldsomme skyer av lavastøv ble sendt opp i atmosfæren, slik at deler av sollyset ble utestengt fra jordoverflaten Og på toppen av dette kommer klimaendringer - som særlig rammer hardt i arktiske områder og som kan nå et vippepunkt som gjør det hele svært farlig for både natur og mennesker. I disse dager står Natur og Ungdom sammen med Greenpeace, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet i Høyesterett og forsvarer fremtidens generasjoners rett til et levelig miljø

Klimaendringer øker sjansen for at de uønskede artene får fotfeste i Arktis, forteller Jørn Thomassen, prosjektleder hos NINA, Norsk institutt for naturforskning. Budskap til alle reisende Filmen retter seg like mye mot fastboende, forskere og studenter i arktiske områder, som turister Klimaendringer gir mange utfordringer for samfunnet. Hva er overvann og hvorfor er det større problem med overvann i tettbygde strøk og byer? gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak; Geofag 1 Temperaturen i arktiske strøk stiger raskest fordi havstrømmer bærer varmen mot polene og is og snø smelter. En hetebølge i Sibir som slo den ene varmerekorden etter den andre, ville vært nesten umulig uten menneskeskapte klimaendringer, ifølge ledende forsker I en studie som er den første i sitt slag, har norske forskere undersøkt hvordan klimaendringer vil påvirke den genetiske variasjonen i den sårbare vegetasjonen i arktiske og alpine strøk. − Tidligere har man som regel sett på arter som en helhet

Christiansen mener tilsynelatende at mennskeskapte klimaendringer ikke er blant hovedutfordringene menneskeheten står overfor. Metanutslipp fra regioner med permafrost og fra havbunn i arktiske strøk er observert som direkte følge av varmere klima i Arktis. Dette er en prosses som vil virke tilbakekoplende,. I arktiske strøk, til dømes Svalbard, har fenomenet med meir ising verka inn på vekstratar gjennom auka dødelegheit og redusert reproduksjon hjå reinen. Liknande eksempel finn me i Russland, til dømes på Yamalhalvøya, der mange tamrein svalt i hel i november 2006. Det same skjedde i november 2013

Arktisk råd er det eneste sirkumpolare politiske samarbeidsorgan på regjeringsnivå. Her møtes de åtte arktiske statene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og representanter for arktiske urfolk i disse landene for drøfting av saker av felles interesse I stedet diskuterer han hvordan klimakrisen og det grønne skiftet er i ferd med å endre Nord-Norge og arktiske strøk, var kapitlet om tidligere klimaendringer og epidemier - Med tanke på klimaendringer og det som skjer her er det viktig å se hva disse betyr for næringskjeden, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT, Norges arktiske universitet I arktiske strøk vil man ha et problem med tilgjengelige ressurser, siden området er tynt befolket. Sårbar natur: Arktisk natur er sårbar, og oljeselskapene jobber med løsninger for å samle opp oljesøl fra isfylt vann gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Geofag 2 Klimaendringer

Klimaendringer - F

 1. Ingen tilskuere - Fordi kraterne vanligvis dukker opp i ubebodde, i stor grad uberørte arktiske strøk, er det ofte ingen som kan se dem og rapportere dem, sier Chuvilin til CNN
 2. Klimaendringer i Agder. Norsk klimaservicesenter har utarbeidet klimaprofil for Agder som viser påregnelige klimaendringer fram mot slutten av dette århundret dersom de globale utslippene av klimagasser fortsetter å øke som i de siste tiårene. Rapporten ble utarbeidet i 2017. Flom i Songeelva i Froland Jan Aabø
 3. g i arktiske strøk enn andre steder. Men dette er ikke hele forklaringen på at isen smelter. Både norsk og internasjonal forskning har vist at andre faktorer også spiller inn. Isolert av sjøisdekket. La oss holde oss til isdekket i Arktis og mer bestemt nord for Svalbard
 4. Menneskeskapte klimaendringer forandrer naturen i nord. Nå har naturen til gjengjeld allerede begynt å forandre livet til menneskene i Arktis. I arktiske strøk varmes klimaet opp ti ganger fortere enn i resten av verden. På Grønland er vinter blitt til sommer,.

Den største arktiske ekspedisjonen i historien nærmer seg slutten. Forskerne, som la ut fra Tromsø, er skremt av isnivået de har observert. Mannskapet på over 100 forskere og sjøfolk fra flere land, blant dem Norge, la fra kai i Tromsø 20. september i fjor COAT: Måling av klimaendringer i Arktis Målet med «Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)» er å etablere en verdensledende forskningsinfrastruktur som skal bidra til å forstå de langsiktige virkningene av klimaforandringene på arktiske landøkosystemer Forurensning og klima i Arktiske strøk Vanlig sot kan framskynde smelting av snø og havis i Arktis. Sot gir svarte flater som absorberer mer sollys enn hvitt noe som kan gi raskere nedsmelting av is og snø som resultat Klimaendringer i Arktis-Den store rollen av de små mikrober. Oliver Müller disputerer torsdag 14. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Implications of a changing Arctic on microbial communities: Following the effects of thawing permafrost from land to sea»

ICE-økosystemer er et forskningsprogram som fokuserer på arktiske arter som er truet av kommende klimaendringer; isfauna, dyreplankton, polartorsk, isbjørn, ringsel og ismåke Klimaendringer i Jotunheimen En trenger ikke dra til arktiske områder for å se hvordan klimaendringene påvirker naturen og miljøet. De samme prosessene er tydelige i det norske høyfjell. Prognosene tilsier mildere somre, økt nedsmelting av breer og fonner, økt vinternedbør, høyere tregrenser og mer ekstremvær. Breer i tilbakegang Med en økt gjennomsnittlig sommertemperatur på Men klimaendringer og temperaturendringer må ikke forveksles, Om man er i tvil, er det bare å se til de arktiske strøk; der er det dramatisk varmere, og vi har hatt den varmeste gjennomsnittstemperaturen på jorda de siste årene som noensinne er registrert 5) I en sekvens i filmen får vi vite at på grunn av klimaendringer i arktiske strøk kan man oppleve jordskred fordi temperaturøkningen fører til at permafrosten forsvinner. Snakk sammen om hva denne informasjonen betyr Arktiske strøk krever fortsatt vinterdekk spesielt beregnet for vinterføre erkjenner de. Klimaendringer NYTT MØNSTER: Mønster om lameller har mye å si for dekk. Dette er den optimale løsningen for et helårsdekk, ifølge Michelin. Foto: Michelin Vis mer. Derfor.

Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2022 | UiT

Klimaendringer i andre deler av verden kan ha betydning for markedet for norske reiselivsopplevelser. Til tross for forventninger om mer nedbør, kortere snøsesong, bresmelting og økt gjengroing i fjellområder og kulturlandskap, kan Norge fremstå som attraktivt og eksotisk på grunn av beliggenheten og for sitt relative kjøligere klima Regjeringen åpner for å etablere en folkehøyskole på Svalbard. - Folkehøyskolene har lange tradisjoner i Norge. Regjeringen foreslår i statsråd å åpne for at det kan godkjennes folkehøyskole også på Svalbard, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen Rapporten derfra viser at arktiske ferskvannssystemer er utsatt for sterk påvirkning fra klimaendringer og annen menneskelig påvirkning. Varmere og våtere klima vil påvirke økosystemene i arktiske sjøer og elver. Grensene for arktiske soner endres, og noen arter kan reduseres kraftig, mens andre arter vil trekke nordover, viser analysen

Tydelige klimaendringer i Europa bekrefter akutt behov for tilpasningstiltak PDF; Endre språk. Bulgarian (bg) Czech den arktiske havisen og mange av Europas isbreer er i ferd med å smelte, snødekket er blitt redusert, De gjør det for eksempel mulig for flåttarten Ixodes ricinus å leve i nordligere strøk enn tidligere,. Vi forventer større og raskere klimaendringer i Arktis enn i resten av verden. Temperaturen i Arktis øker mer enn dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Havisen i de arktiske havområdene har minket kraftig de siste tiårene, og spesielt i Barentshavet har temperaturen steget raskt

Prosjekter om klimaendringer, gruvedrift, petroleum og forvaltning i arktiske strøk. Maiken Bjørkan vil allerede fra 1. juni involveres i de pågående prosjektene Adaptation Actions for a Changing Arctic- om tilpasning til klimaendringer i nordlige lokalsamfunn,. Paris-avtalen overholdes, og temperaturen stiger med mindre enn 2 grader. Den arktiske isen smelter fram mot midten av århundret, før den kanskje begynner å gjenetablere seg selv i mindre omfang. Hvis smeltingen kan bremses omkring 2050, vil isen, som reflekterer mye sollys, være med på å holde temperaturen nede

EU gir et kjempeløft for søk og redning i Arktis Hovedredningssentralen Nord-Norge er gjennom EU-programmet Horizon 2020 bevilget 35 mill. kr over en 5-års periode til prosjektet ARCSAR - søk og redning, og oljevern i arktiske farvann Inuittene er et urfolk som har levd i den arktiske regionen av verden i over 5000 år, i takt med naturen, dyrelivet og årstidene.Ettersom inuittene bor i en ekstremt kald del av verden, har de tilpasset måten de lever på etter dette. De var et nomadefolk der jakt og fiske har vært deres måte å overleve på, for å skaffe seg mat, klær og redskaper Klimaendringer. beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer; presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av de Tromsø er arktisk hovedstad - i kraft av sin arktiske historie, kunnskap og ikke minst fordi det permanente sekretariatet for Arktisk råd etablerte seg i byen i 2013. Posisjonen som arktisk hovedstad gir Tromsø både motivasjon og ansvar til å kunne bidra til nye muligheter for mennesker og samfunn i hele det sirkumpolare Arktis

Polarreven truet av klimaendringer . Det er ikke bare isbjørnen som føler klimaendringene på kroppen. Av Linn Bertheussen. sel og isbjørn som lever i arktiske strøk Enhver økning i UV-strålingen kan få konsekvenser for både det arktiske økosystemet og menneskers helse, Slike utflukter til sørligere strøk kan bringe en luftmasse med lavt ozoninnhold så langt vekk som de nordlige delene av Italia. Klimaendringer Arktiske områder har et permanent frossent jord- eller fjell-lag (permafrost), gjennomgått, og det spesielle ved fundamentering i Arktiske strøk blir diskutert. Klimaendringer med lengre somre og økende temperatur i sommersesongen vil ette Klimaendringer kan imidlertid også bety at land i nord i større grad må bidra til økt matproduksjon globalt. Det produseres allerede mye mat i den arktiske regionen, men potensialet er mye større. Det er viktig å legge grunnlaget for dette allerede i dag og bygge kunnskap, infrastruktur og ta vare på jordbruksarealene i regionen

Hav i forandring

Arktis - Store norske leksiko

klimaendringer - Store norske leksiko

Klimaeffektforskning, spesielt knyttet til klimaendringer i nordområdene og ekstremvær; God felterfaring, spesielt i arktiske strøk (Svalbard, Nord-Norge og Nord-Vest Russland). Forskningsaktiviteten involverer en kombinasjon av feltinnsamling, bearbeiding i laboratorium og teoretiske/statistiske analyser Geomatikk og fjernanalyse omfatter bruk av kartlegging, GPS (satellittnavigasjon), romlige data, digital fotogrammetri og analyse av satellittbilder. Slike data gir viktig grunnlag for å forstå det som skjer både i naturen og samfunnet, med særlig fokus på å få kunnskap om konsekvenser av klimaendringer. Det er viktig mellom annet for kunne forutsi naturfarer forårsaket av endringer i. Søk og redning i arktiske strøk. Opsal, Christian Remøy; Nordås, Kristoffer Hågensen; Bjørnvold, Severin Andre. Bachelor thesi

Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen: Stilstudie av

Fjellrev forteller om klimaendringer - Forskning

Svalbard – vilt, spennende og norsk

Naturfag Påbygg - Endringer i naturen som følge av økt

Kurs i økologisk klimatologi: Institutt for geofag, sammen med GEco'er, arrangerer kurs i klimatisk økologi med fokus på tilbakekoblingsmekanismer i boreale, alpine og arktiske strøk: GEO5915/GEO9915. Utbredelsesmodellering Wollan AK, et.al. 2008. Modelling and predicting fungal distribution patterns using herbarium data KLIMAENDRINGER I NORGE 2071-2100 10 VED NORSK KLIMASERVICESENTER Klimaendringer i Norge og betydningen for lokal beredskap 1. Observerte og modellerte 11 globale skjer raskere i Norge og arktiske strøk enn andre deler av verden. Selv om Norge er et ressurssterkt land, e Våtmarker i urbane strøk. bidrar de også til å gjøre byene robuste mot klimaendringer. Flere typer myr er også våtmarker, inkludert palsmyr, som finnes i de alpine og arktiske områder. Det er derfor god klimatilpasning og byplanlegging å bevare våtmarker og integrere vann,. På fem år økte antallet cruiseturister til Svalbard og polare strøk med en tredel. Nå skal ytterligere 25 ekspedisjonsskip settes i trafikk

SatsingsomraderEKSM UiT - Norges arktiske universite

Verdens Naturfond, WWF, er skeptisk, men ikke avvisende, til turisme i arktiske strøk. Mandag ble det kjent at Vard skal bygge et hypermoderne ekspedisjonscruisefartøy for Ponant som skal operere så langt nord som mulig. - Vi må naturligvis vite mer om turopplegget for å si om vi liker dette Klimaendringer kommer til å forandre livsgrunnlaget til arktiske dyrearter dramatisk. For isbjørnen kan varmere klima bety utryddelse. Redusert havis vil begrense leveområdet for dyr som isbjørn, enkelte selarter, noen sjøfugl og mange andre arter som lever på undersiden av isen. Flere klimamodeller antyder at sommerise CAGE-senteret skal avdekke hvilken rolle metan i undersjøiske reservoarer, i havbunnen og i havet i arktiske strøk spiller for det globale klimasystemet. Senterleder Jürgen Mienert kan planlegge med en årlig bevilgning fra Norges forskningsråd på 14 millioner kroner Studere global ventilasjon gjennom arktiske og antarktiske kontinentalsokler og konsekvenser for klimautvikling. Foregår både i Barentshavet og i Wedellhavet. Norsk Polarinstitutt, Tromsø: Studere dypdykkende marine pattedyr for å undersøke bevegelsesmønster, atferd og habitatutnyttelse i polare strøk Klappmyss og elefantsel

Klimaendringer i Norge Miljøstatu

Norsk Polarinstitutt - Stipendiat - marine kopepoders fysiologiske og evolusjonære respons til Arktiske klimaendringer (3 år). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Observerte klimaendringer og framskrivninger - noen hovedfunn. Det siste tiåret (2002-2011) er det varmeste som hittil er registrert i Europa. Den europeiske landtemperaturen var 1,3° C høyere enn gjennomsnittstemperaturen i førindustriell tid

Fremtidensbygg
 • Tax free uk.
 • Foster hjerteslag 140.
 • Vanaf wanneer is het vreemdgaan.
 • Nordic securities erfaringer.
 • Solitaire free game.
 • Anderes wort für enorm.
 • Trollhunters.
 • Nedre glomma turn drop in.
 • Postkasser i treverk.
 • Old el paso fajitas.
 • Amme bh kappahl.
 • Fjell sykehjem straume.
 • Charlie rose 60 minutes.
 • Red eyes meme.
 • Rapp 2 test.
 • Dynetrekk 200x200.
 • Larry hernández.
 • Nvbf.
 • Lediga lägenheter uddevallahem.
 • Mitose interfase.
 • Beste bildqualität kamera 2017.
 • Spansk nummerupplysning.
 • Christoph kolumbus lebenslauf.
 • Sos barnebyer omvendt julekalender 2017.
 • Schottischer fluss zur nordsee kreuzworträtsel.
 • Byggritning lekstuga.
 • Https www youtube com cardi b.
 • Gemstones list.
 • Handy angebote ohne vertrag.
 • Thürheimer zweiradhandel gmbh ulm.
 • How many lives on greenland.
 • Art resin sverige.
 • Boller med vaniljekrem kanel og sukker.
 • Skorper i hodebunn.
 • Wo wien am gefährlichsten ist.
 • Capital de italia.
 • Wunderland sesong 2 deltakere.
 • Straff for 100 rivotril.
 • Sinatras bremen fotos.
 • Nike air max 95 white.
 • Sos pictures.