Home

Pensjonsalder for sjøfolk

PT

Ny pensjonsordning for sjøfolk vedtatt ABC Nyhete

 1. Fleire sjøfolk vil kunne tene opp pensjon når regjeringa no legg fram ei ny pensjonsordning for tilsette i sjøfartsnæringa. Arbeids- og sosialdepartementet la fredag 24. mai fram lovforslaget til ny pensjonsordning for arbeidstakarar til sjøs
 2. ister Robert Eriksson 17 desember fra utvalgets leder Sissel Rødevand. Forslaget skal nå ut høring. Pensjonstrygden for sjøfolk av 1948 er over tid endret til en tidligpensjonsordning for arbeidstaker
 3. (2) Retten til lønn faller bort i den utstrekning arbeidstaker har rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 eller tilsvarende ytelse etter utenlandsk trygdeordning. Retten til lønn faller under enhver omstendighet bort 12 måneder fra uførheten oppstod. For arbeidstaker som ikke omfattes av reglene om rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 og som heller ikke mottar.
 4. Fartstid for sjøfolk. I arkivene etter Direktoratet for sjømenn og sjømannskontorene finnes opplysninger om fartstid for de fleste sjømenn på norske skip i tiden fra andre verdenskrig til og med 1988
 5. Spesielle grupper Utland, sjøfolk, skattefri organisasjon, kildeskatt på pensjoner, nettolønn, Jan Mayen og Svalbard Utland Utenlandske arbeidsgivere med oppdrag i Norge Utenlandsforhold Norske arbeidsgivere med ansatte i utlandet eller med utenlandske ansatte i Norge Særskilt fradrag for sjøfolk For sjøfolk som har krav på eget fradra
 6. Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert
 7. Pensjon etter innenriksoppgjøret 2020 8. September 2020. NHO Sjøfart og sjømannsorganisasjonene ble under hovedoppgjøret 2020 enige om å avvikle dagens tilleggspensjonsordning (en ytelsesordning) for ansatte omfattet av tariffavtalene med NHO Sjøfart

Aldersgrensen må ikke forveksles med pensjonsalder, som er det tidspunkt den ansatte tidligst kan gå av med pensjon. Vanlig pensjonsalder i Norge er i dag 67 år. Det følger av ikrafttredelsesloven at bedrifter som hadde en lavere aldersgrense enn 70 år før 1. juli 2015, kan beholde denne fram til 1. juli 2016 Stortinget har vedtatt en ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Ordningen gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon. I den nye ordningen kortes opptjeningstiden ned fra 12,5 til 3. Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulik pensjonsalder. Pensjonskalkulator for deg som er født i 1963 eller senere De nye pensjonsreglene som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019, innebærer en rekke lovendringer

Pensjonsalder Menn - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet. Enten fordi de har oversteget en fastsatt grense for arbeidsfør alder eller av helsemessige årsaker Sjøfolk. Sjøfartsdirektoratet utsteder hvert år over 10.000 sertifikater til norske sjøfolk. I tillegg utsteder direktoratet tusenvis av påtegninger av utenlandske sertifikater. Sjøfartsdirektoratet skal også trygge liv og helse for sjøfolk og drive forebyggende arbeid for å redusere antall ulykker NOU Norges offentlige utredninger 2014: 17 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning Oslo 2014 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. april 2013

Vil ha høyere aldersgrense for sjøfolk Publisert: 01.11.2012 Et offentlig utvalg som har gjennomgått sjømannsloven, foreslår å heve aldersgrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år samt styrke sjøfolks rettigheter - ikke ha nådd gjeldende pensjonsalder for yrket lisensen gjelder for. Medlemmer som har fylt 50 år har ikke anledning til å kjøpe ny forsikring eller endre forsikringssum. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. 3. Forsikringens omfang 3.1 Hva forsikringen omfatte Alderspensjon i Norge. I Norge ytes alderspensjon etter lov om folketrygd til personer over 67 år. Pensjonsordningen er en viktig del av det norske velferdssystemet.Med en pensjonsalder på 67 år har Norge høyere pensjonsalder enn mange andre land, men det norske pensjonssystemet regnes i alt vesentlig for å være et godt system. Dette både i forhold til sosial utjevning og fordeling.

*Pensjon for sjøfolk/fiskere *Eventuelt fripoliser fra tidligere arbeidsgiver og/eller private pensjonsordninger. *Mulig andre dokumenter du mener kan ha betydning for din pensjon. Man kan fratre med AFP fra 60 år. Gjør du det vil du det vil du bli stående med gjeldende tid som opptjeningsår i Folketrygden. Pensjonsreformen sin rett til pensjonsalder på 60 år i PTS. De som ikke har fylt 50 år pr 1. januar 2018 får utstedt en fripolise på opptjente rettigheter i denne ordningen og meldes fra samme tidspunkt inn i AFP-fellesordningen. Det foretas en fornyet individuell kompensasjonsberegning gjeldende fra overgangstidspunktet. Nyansatte meldes inn i AFP Pensjon er pengene du skal leve av når du blir pensjonist. Lær mer om pensjon og hvordan den er bygd opp, hva som skjer når du bytter jobb og hvordan du kan spare til pensjon selv Pensjonsalder er alder som gir rett til utbetaling av varig alderspensjon. Frem til 2011 var pensjonsalderen i folketrygden 67 år, det vil si at man tidligst kunne kreve alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. For personer mellom 67 og 70 ble alderspensjonen avkortet mot arbeidsinntekt. Etter at pensjonsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2011 kan uttaket av alderspensjon fra.

 1. nelig pensjonsalder på 60 år, mot den gang 70 år for al
 2. Sjøkaptein (engelsk: master mariner) er en dekksoffiser som innehar kompetanse til å tjenestegjøre på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører.. Kilder «Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk - Lovdata»
 3. Tjenestepensjoner i offentlig virksomhet. Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger
 4. Sjøfolk som ikke er skattemessig bosatt i Norge og som er ansatt på norske skip, er skattepliktige til Norge. Skatteplikten kan være begrenset ved skatteavtale. Mer informasjon om skattemessig bosted. Personer som er bosatt i Norden, er også skattepliktige til Norge for inntekten som er opptjent om bord på utenlandskregistrerte skip som eies eller drives av et norsk selskap
 5. Uttaksalder («pensjonsalder») for sjømenn er i dag som hovedregel 60 år, men det er på visse vilkår mulig å ta ut pensjon allerede fra fylte 55 år. (2018-2019) fra regjeringen, som er en oppfølging av NOU 2014:17, som handler om å tilpasse pensjonsordningen for sjøfolk til pensjonsreformen..

Pensjonstrygd for sjømenn - Store norske leksiko

 1. Man innførte den gang en pensjonsalder på 70 år for menn og 65 år for kvinner og en tilsvarende øvre aldersgrense. (62 for sjøfolk)Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-13 a at et arbeidsforhold kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år
 2. Flere oppfatter sjømannspensjonen som en ordning som til dels gir urettferdige og urimelige utslag, og de føler seg rammet av vilkårlig behandling av sjøfolk. Det er spesielt reglene for samordning med folketrygden som oppfattes som problematisk. Uføretrygdede sjøfolk mistet hele tilleggspensjonen ved oppnådd pensjonsalder. Regnes vurderingen av ordningene som avsluttet, eller anser.
 3. ling for sjøfolk. Nå derimot, ved gjennomgåelse av Log-gen for de siste månedene er det mange der som hevder at det er urettferdigheter, å påvirke deres planlagte pensjonsalder. De siste fire årene har andelen eldre (60 år og eldre ) som ønsker å jobbe etter at de får rett til pensjon økt fra 56 til 75 prosent. Sitat slutt
 4. Skarning viser til at Fellesforbundet for sjøfolk bare hadde 1500 medlemmer da de fikk medhold i Europarådet. - Også i saken om pensjonsalder til sjøs prøvde regjeringsadvokaten seg med rene prokuratorknep om at de ikke var store nok eller representative nok til å ha klagerett

Da den rødgrønne Stoltenbergregjeringen i 2010 la fram sitt lovforslag om fleksibel pensjonsalder mellom 62 og 75 år, begrunnet den fraværet av sykepenger for folk i jobb etter fylte 70, 150 norske sjøfolk coronafast til havs 12:26 Studentboligene i London anses som livsfarlige. Statlige pensjoner (Alderspensjon) Alle nordmenn borgere har rett til å få en statlig pensjon fra fylte 67 år i henhold til folketrygdloven norske nasjonal (Folketrygdloven). Den statlige pensjonen utbetales i sin helhet til norske statsborgere som har bodd i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år og utgjør i mindre grad norske statsborgere som har bodd mindre tid i landet (se Minimal. Mange erfarne sjøfolk nærmar seg pensjonsalder, og frykta er at dei skal ta med seg verdifull kunnskap bort frå sjøen 150 norske sjøfolk koronafast til havs. Tror ikke han har tapt så mye på dette. Fullstendig inntektskollaps. - Mange får seg et sjokk når de nærmer seg pensjonsalder,. * Det vil bli fleksibel pensjonsalder slik at alle kan pensjonere seg fra 62 år, også dem som ikke har mulighet for AFP (avtalefestet pensjon) * Det skal være mulig å kombinere pensjon og arbeid uten avkorting av pensjonen. * Alle år med inntektsgivende arbeid skal danne grunnlag for pensjonen, 1,35 prosent av inntekten hvert år

Yrkeskatalogen er basert på standard for yrkesklassifisering (STYRK98). Den sjusifrete yrkeskoden brukes ved innrapportering Pensjonsalder er det tidspunktet du har rett til å ta ut pen-sjon, Den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven på 72 år (70 år for sjøfolk). Dette er ingen absolutt alders-grense, men ved fylte 72 år faller det almin-nelige stillingsvernet bort og arbeidsgiver kan, om ønskelig, avslutte arbeidsforhol

Arbeidsgiveren etterbetalte beløpet først da arbeidstaker selv påpekte det. Saksbehandler i Norsk Sjømannsforbund, Hellen Solhaug, anbefaler alle å sjekke om innberetningen stemmer med faktiske tall For sjøfolk er det for eksempel fremforhandlet en avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og sjømannsorganisasjonene om at alle sjøfolk om bord i skip eid av rederier som er tilknyttet Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart og Kystrederiene skal være omfattet av en Trygghetsforsikring der det blant annet også ligger en forsikring mot tap av helseattest sjøfolk hevet fra 62 til 70 år. I 2015 ble den alminnelige aldersgrensen hevet til 72 år, samtidig som bedriftsfastsatte aldersgrenser ikke kan settes til lavere enn 70 år. Ansatte i staten kan normalt arbeide til de er 70 år og deretter søke om forlengelse (aldersgrense-loven § 3). I tillegg finnes det enkelte lavere særaldersgren Asbjørn Nikolai Jacobsen. Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått Mangelen på norske sjøfolk kan om kort tid bli akutt. Bare i Rogaland og Sunnhordland vil det i løpet av ca. tre år bli behov for å rekruttere 400 nye

Ny pensjonsordning for arbeidstakarar til - regjeringen

 1. ere. Samtidig sier premiss 27 at Stortinget på samme tid mener at « demografiske ut-fordringer for sosialt samhold», fremmer aktiv aldring ved å gi dem som frem-deles har god helse og som selv ønsker det, skal få jobbe lenger. Men dette er tydeligvis ikke sjøfolk. Regjeringsadvo
 2. Maskinsjef Stig-Henning Hide fra Fosnavåg tar imot skipsrevyen.no på ringnotbåten M/S Eros, en arbeidsplass han kunne tenke seg å være på helt frem til pensjonsalder. Eros ble levert rederiet fra Larsnes Mekaniske Verksted i november 2012, har kolmuletrålrettighet og er eid av Eros AS i Fosnavåg, på Herøy i Møre og Romsdal
 3. Da forpleiningssjef Max L. Rudberg på Etterretningstjenestens «spionskip» MS Marjata i januar i fjor fikk beskjed om at han måtte fratre for særaldersgrensen på 63 år, var han 64 år gammel. kjetil@aldrimer.no Beskjeden kom som lyn fra klar himmel. Da han mønstret på Marjata igjen etter en friperiode i januar i fjor fikk han beskjed fra ledelsen ved det såkalte Fartøykontoret i E.
 4. Det er dette nesten 2 generasjoner av sjøfolk vil huske Ola Sætren for. I 1963 returnerte han for godt til Dunkerque og arbeidet i SAGA frem til oppnådd pensjonsalder i 2001. Sin yrkeskarriere avsluttet han hos shippingkonsernet GETMA i Paris (2001-2003)
 5. Norge «dømt» i Den europeiske sosialpakt i Strasbourg for å ha krenket grunnleggende rettigheter for eldre sjøfolk 24. juni 2014 Norge har tiltrådt ulike folkerettslige konvensjoner og plikter blant annet å verne alles rett til å kunne arbeide i det yrket man har valgt og herunder påse at et arbeidsforhold ikke skal kunne avsluttes uten saklig grunn

Mange erfarne sjøfolk nærmar seg pensjonsalder, og frykta er at dei skal ta med seg verdifull kunnskap bort frå sjøen. Optimisme til sjøs: Norske rederier forventer å få 1.700 flere folk i. Også han seilte for bergensrederen til han nådde pensjonsalder.- Min far og Reksten ble personlige venner. De var mye sammen i London under krigen, forteller sønnen. Blant sjøfolk hadde Hilmar Reksten alltid ord på seg for å være en god arbeidsgiver

Utgangspunktet for sjøfolk er vel pensjonsalder 60 år som norm om de har jobbet på NOR/NIS skip. Og om jeg ikke husker helt feil ble det lagt opp til en pensjon inklusive privat forvaltet avtale på ca 60% av lønn. Jeg jobbet faktisk med disse avtalene omkring 2000 da de ble forvaltet i Gjensidige Livsforsikring ! 5! arbeidsforhold.!Regleneiandreloversom!regulereropphøravarbeidsforhold!grunnet! alder,herundersjømannsloven 10,tjenestemannsloven11!oglovomaldersgrenserfor. De ansatte i Bring Warehousing har fra nyttår fått den samme pensjonsavtalen som kollegene i moderselskapet Posten har Tilleggspensjon, del av folketrygdens alderspensjon (gammelt opptjeningssystem), som ytes til etterlatte- og alderspensjonister avhengig av opptjente pensjonspoeng og dermed av den tidligere inntekten som yrkesaktiv. For å få rett til tilleggspensjon kreves det en inntekt over grunnbeløpet i minst tre år av trygdetiden før pensjonsalder (poengår)

hun nå sluttet ved oppnådd pensjonsalder, dvs med hele 34 års fartstid i PTS. Og ikke nok med det: Hennes far hadde sjømannspensjon fra trygdens start i 1949. Han fikk barnetillegg for Thora som da var 14 år gammel. Vi gratulerer sjømannspensjonist, tidligere skipsfører Arne Gjøs Hansen med fylte 100 år i 2001. Etter lang tid Eksempelvis har både flyvere, brannmenn, sjøfolk og visse andre yrkesgrupper lavere pensjonsalder enn 70 år, og disse kan således tas ut av tjeneste når særlovens pensjonsalder er nådd. Før arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet til en ansatt grunnet bedriftens aldersgrense, har vedkommende krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden Farsund Radio og arbeide der inntil han oppnådder pensjonsalder i 1976. Gift-3 barn. Mønstringer (1) Utmerkelser (0) Bilder (1) Dokumenter (0) Vi har registrert. 77166 sjøfolk

Ny pensjonsmodell for sjøfolk - Kystrederien

Sjofart sertifikat. Søk personlig maritimt sertifikat Publisert: 27.11.2015 Endret: 07.05.2019; Saksbehandlingstid er for tiden 5-10 uker på de fleste sertifikater Sjøfolk.Sjøfartsdirektoratet utsteder hvert år over 10.000 sertifikater til norske sjøfolk Bor du i et annet nordisk land og får pensjon fra Sverige? Denne informasjonen gjelder for deg som er bosatt i et annet nordisk land og får pensjon fra Sverige dråpen - Fellesforbundet for sjøfolk

sjøfolk og mangelsydommer . Hva er de beste hunderaser for folk med allergi? og kan finne det vanskelig å betale for medisinsk regninger før fylte pensjonsalder. I ugunstige økonomiske tider, kan noen mennesker pensjonere seg tidlig som et alternativ til å bli permittert pensjonsalder.) Opptjeningsalder er 67 år hvis ikke annet er avtalt. Full tjenestetid er 30 år, og forutsetter at du er medlem frem til opptjeningsalder. Pensjonen vil reduseres forholds-messig om du ikke oppnår dette. Uførepensjon Hvis du blir arbeidsufør, får du utbetalt uførepensjon. Uførepensjonen vil sammen me

Nærmer meg pensjonsalder Om alderspensjon, beregne og søke pensjon, AFP, utland og pensjo ; Hos oss i Elkjøp Ålesund kan du betale og hente ut ditt Klikk&hent produkt på kundemottaket vårt i Kassa til venstre etter du kommer inn i butikken. Din ordre vil være klar til henting en time etter bestillin Nummer-4-2014-1 - fellesforbundet for sjøfolk. fiendtlig forbund? - fellesforbundet for sjøfolk. Høyre nei til Hotellansatte til sjøs # 29 HaVarier i norGe De siste 40. Minneord til Ole Martin - fellesforbundet for sjøfolk. Tapte første runde, gir ikke opp sjøfolk var av avgjørende betydning for. utfallet av siste verdenskrig. Innsatsen. var høy, 4000 norske sjøfolk omkom. under krigen. De var lovet gull og ære. når krigen var slutt, men de ble sviktet. grovt av myndighetene. Mange sjøfolk. 8 Dråpen 01/10. ble skadet både fysisk og psykisk av det. harde livet om bord under krigen. D Lister over gyldige stillingskoder i HTA kapittel 3.4, 4 og 5. Sortert etter stillingskode Stillingskode Stillingsbetegnelse kapittel Merknad 7531 SAKSBEHANDLER 4

Generell pensjonsalder holdes på dagens 67 år og med fleksibilitet ned mot 62 år, samt med stillingsvern opp til 72 år der det er relevant. Enhver endring her skal komme pensjonistene til gode. En mye sterkere likestillingslov mot diskriminering p.g.a. alder bør utredes. Dagens lov er alt for svak og har ingen reell effekt Her var han gymlærer, psykologilærer, lærer for fremmedspråklige og sosiallærer fra 1995 til pensjonsalder i 2007. Undertegnede hadde Kalle i disse fagene, og oppriktig har jeg aldri møtt noen som er så glad i mennesker, og som lot dette gjennomsyre sin undervisning ved å instistere på at medmennesker skal bli sett Mulig jeg fremstår som lite selvstendig på enkelte områder, men jeg er ei som klarer meg selv, kjører bil og vogn. Tar i et tak og gjør ting selv.. Og det vet disse to utmerket godt om. Tomrom har jeg jo hatt i så mange år at jeg sliter med det savnet.. Har en hel del behov som jeg må få dekt sna.. Berit Rickhard har skrevet bøkene Fra sjømann til soldat og Det var hjem vi sjøfolk skulle. Tema er skjebnen og smerten som ble krigsseilerne og deres familier til del. Det var hjem vi sjøfolk skulle er et møte med femten barn av krigsseilere som skildrer skammen og tausheten de var omgitt av

Lov om stillingsvern mv

FANTASTISK sommer! - fellesforbundet for sjøfolk FF FS NR. 2 l 2012 l DRÅPEN 11. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK Vi ønsker alle våre lesere en FANTASTISK sommer! FFFS SKAPER JURIDISK HISTORIE! Vår gode samarbeidspartner X-PARTNER BERGEN AS Tlf 55 59 07 10. Det var ballettdanser man skulle vært, hadde man hatt anlegg for et liv på tå hev

Fartstid for sjøfolk - Arkivverke

PENSJONSALDER • 60 år dersom du begynte i tjeneste for 1969 • usatt pensjonsrettighet mellom 60 og 65 år for dem som startet senere enn 1969 og som ikke har 120 md. etter fylte 40 år. 7 nov - Ny pensjonsordning for sjøfolk vedtatt. Stortinget har vedtatt en ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Ordningen gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon. (Kilde: NTB) 6 sep - Klubbnytt nr. 4-2019. Sommerferien 2019 er vel overstått og klubbkontoret har vært bemannet ved leder siden 5.august CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet De vanligste pensjonsformer: alderspensjon herunder førtidspensjon, etterlattepensjon og barnepensjon; enkelte andre pensjonstyper, slik som tilståelse av naturalytelser etter nådd pensjonsalder sjøfolk hevet fra 62 til 70 år. SAS og flere andre flyselskaper har økt sin aldersgrense for kabinansatte til 70 år, Når noen slutter før oppnådd pensjonsalder i petroleumsvirksomheten til havs, er det sjel-den det skyldes plager på grunn av alder. De vanligste årsakene er psykiske problemer o

Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme. Grunnstenen i den norske velferdsstaten er Folketrygden [trenger referanse].Alle som bor eller jobber i Norge er pliktige medlemmer av og alle lønnsmottakere betaler premie til folketrygden, og har dermed også rettigheter i forhold til tilbudene Han understreker at en bedriftsintern pensjonsalder i utgangspunktet må omfatte alle ansatte. - Dersom man har en bedriftsintern aldersgrense på 67 år, er det viktig at denne praktiseres konsekvent. Det innebærer at bedrifter som har en slik aldersgrense må holde seg til denne for alle sine medarbeidere Rederiet er ikke interessert i en massiv utfasing på kort tid, og vil derfor være fleksibel i forhold til at de utbetaler sluttvederlaget også om den enkelte ønsker å gå tidligere enn det som er skissert eller avtalt Videre vil rederiet forsøke å ivareta sjøfolk som er nær pensjonsalder og de vil dekke vedlikehold/fornying av maritime sertifikater (STCW 2010 kravene) Logg inn medlemmer. Når du logger inn på Min side, kan du beregne alderspensjonen din med dine egne tall. På Min side får du i tillegg oversikt over medlemskapet ditt

FORBUDT - fellesforbundet for sjøfolk FF FS l 2008 l 7. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK S T RE K G N K TV A NR. 4 DRÅPEN TT T D U B FOR Nå er det avgjort, NSF tapte i høyesterett Human factor RE N OR E GE S HØYEST Oljemarerittet IKKE BARE OFFSHORE NÅ OGSÅ FOR MARITIM SEKTOR 2008 l DRÅPEN 7. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK NG S T RE K Innhold Dråpen nummer 4 l desember. pensjonsalder. Enkelte mennesker har ikke helse til. Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) tok opp det urimelige i at en sjømann kunne bli oppsagt ved fylte 62 år

Lønnsansiennitet - Skatteetate

I . ALDERSDISKRIMINERING Rekkevidde og virkninger av det fellesskapsrettsbaserte aldersdiskrimineringsforbudet i saker om aldersgrenser . Universitetet i Osl Det er også unge par/enslige uten barn og en gruppe godt voksne som nærmer seg pensjonsalder og som har bodd lenge i Houston. Aldersmessig er denne gruppen over 50 år og eldre. Alle disse er sjømannskirkens målgrupper, samt skipsbesøk og sjøfolk som kommer til Houston og folk innen business som er på jobb-reise eller som jobber i Houston for en kortere periode Hvorfor er nordmenn oftere i tidsklemma enn i andre land? Ikke misforstå meg, det er ingen tvil om at norske familier er kjempetravle. Men travle på samme måte som familier i andre steder av. Det er avholdt drøftelsemøter med bedriften 28.10, 03.11 og 09.11.15 Neste drøftelsemøte blir 17.11.15 der vi mest sannsynlig får signert de 3 enighets-protokollene vedrørende ventetid helikopter land/hav og svingskift og det etter en gjennomgang av protokollene med alle tillitsvalgte på PJV/PJK. Det er ikke kommet til enighet vedrørende tvistesak 4-15 som gjelder personell som hadde [

Alderspensjon - NA

Avdeling for fartøy og sjøfolk - Ingeniør / sivilingeniør. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere fra 1992 var pensjonsalder regulert i avtalen § 3-1. Også her var aldersgrensen 67 år, med unntak av medlemmer av KORK, renholdsarbeidere, 15'sioterapeut o.a. Steinar Mediaas ble ansatt i NRK 1976. Han er likevel ikke omfattet av gruppen arbeidstakere som kan arbeide frem til 70 år. Grunnen til dette er at Mediaas

Pensjon etter innenriksoppgjøret 2020 Norsk

Gje undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk. Vera kontaktpunkt for internasjonalt arbeid på feltet. Driva Radio Medico som ein del av senteret sin operative aktivitet. Radio Medico vart formelt overført til NSMM sitt ansvar frå 1.1.2011. Legane som arbeider der er til dels nær eller over pensjonsalder Stort fremtidig behov for norske sjøfolk! • Problemer med å møte næringens akutte behov for lærlinger. • Stor avgang blant norske sjøfolk p.g.a. oppnådd pensjonsalder. • Nye skip bygges i tillegg til eksiterende skip. Trenger å bemanne disse. • Rederiene kjemper om lærlingene fra Gann

Nasjonalbiblioteket har skannet eldre utgaver av Norges offentlige utredninger (NOU-er). Her finner du en oversikt over NOU-er fra 1972-2009 med lenker til den skannede versjonen Bare barn og sjøfolk ble nevnt som målgrupper for nye reformer, og altså uføretrygd. c) Folketrygdmeldingen 1948:6 Det skulle satses på utbygging av trygdesystemet. ordninger som gjorde det mulig å trappe ned fram mot normal pensjonsalder Kalle har riktignok aldri virket på meg som noen militær og autoritær person, aller minst i hans siste jobb før pensjonsalder som lærer på videregående skole. Militæret ble aldri noen livsvarig løpebane heller, men det var vel her Kalle fikk sansen for studiet av rasjonell bevegelse, teknikk og taktikk Utvalg vil øke aldersgrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år 1. november 2012 by Ingrid Kohler Knutsen Leave a Comment Et offentlig utvalg som har gjennomgått sjømannsloven, foreslår å heve aldersgrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år

Publiseringsside for munnleg historie og minnekultur, hovedside for organisasjonen Memoa Sjøfartsdirektoratet - Prosjektleder nybygg / ombygging - Avdeling for fartøy og sjøfolk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere 1. En lavere og mer fleksibel pensjonsalder bør komme før en eventuell generell nedsettelse av arbeidstiden.: 2. Dersom heller ikke denne nedsettelse virker på bilistene, blir vi nødt til å vurdere også andre tiltak.: 3. Det er en kjennsgjerning at rentenivået i USA er noe lavere enn det har vært hittil, men ryktene om nedsettelse av prime rate er ikke bekreftet

Friske eldre beholder i all hovedsak sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder. Det pågår en debatt om aldersgrensene i arbeidslivet, og NRK-profil Steinar Mediaas har klaget arbeidsgiverens aldersgrense på 67 år inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, og krever å få jobbe til han er 70 år Kommunikasjonssjef Ingrid Færøyvik i Fjord1 sier at prosjektet kun er ett av flere tiltak for å sikre at ferjene ikke må stå stille på grunn av mangel på mannskap Vi hadde mast på ham lenge, sagt at nå var det på tide å gi seg, han hadde jo nådd pensjonsalder. Han var blitt 68 år og på god vei mot 69. og så fòr han bryggelangs og solgte sko til sjøfolk, fiskere o.a. Tyveriet ble oppdaget, og svinnet ble beregnet til 16 eller 18 skopar 400.000 utbetalt i året Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

De siste årene før pensjonsalder var han seniorrådgiver ved det som nå er Universitetet i Agder, med ansvar for organisasjons- og lederutvikling. Tidligere har Svein Takle utgitt to bøker om å planlegge kirkens virksomhet og struktur - Hva er det som driver norske politikere til å ødelegge livet for uføre og gamle mennesker, spør vår leser Svein Steinmoen. - De med lav pensjon har ikke noe valg lenger og må returnere til Norge som flyktninger. Han skriver: Ifølge Henrik Ibsens kjente dikt, publisert i 1871. Terje.. Etter et halvt århundre selger Roy Jakobsen(78) verftet sitt på Sleneset. I 1967 var det bare berg i Høybergbukta på Sleneset. Men 27 år gamle Ro Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt Fra arbeidstidens start lørdag tas bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark ut i streikens andre streikeuttak. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn. I andre streikeuttak tas alle bussjåfører i Vestland, Trøndelag. Norske sjøfolk har gjennom hundreåra vorte møtt med både misunning og uforstand, Foucault: «Ein nasjon som gløymer sine sjøfolk, mistar sitt hjarta». - Når eg venta til eg hadde passert norsk pensjonsalder før eg gav meg i kast med krigsseglarhistoria, var det av di eg frykta eg ikkje var oppgåva verdig

 • Thürheimer zweiradhandel gmbh ulm.
 • Zigbee smart home.
 • Vil han noe seriøst.
 • Svensk jakt recept.
 • Schneeschmelzer maschine.
 • Regn ut x i proporsjonene.
 • Chile flag.
 • Recognize faces google photos.
 • Tyske general under 2 verdenskrig.
 • David bible history.
 • Afghanistan krigen konsekvenser.
 • Fakta om kinesiska muren.
 • Dagobah.
 • Flytoget pris.
 • Hvordan lage slim uten barberskum.
 • Jeep cherokee test 2017.
 • Vennebyen i tønsberg.
 • Snoop dogg.
 • Tusvik og tønne trondheim.
 • Laura ponticorvo zwanger.
 • Ontario california.
 • Pnn traueranzeigen.
 • Canon pixma ip7250 manual.
 • Dispensasjon fra vegloven § 29.
 • Benny abruzzo netflix.
 • Ullstrømpebukser baby.
 • Topplista.
 • Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn 2017.
 • Ikea lieferwagen.
 • What is fitbit.
 • Witch hunt imdb.
 • Streng kryssord.
 • Snapchat slåssing i oslo.
 • 3 fase støpsel.
 • Puerto plata dominikanische republik.
 • Jurassic world lego spill.
 • Kjøpe leilighet palma mallorca.
 • Takstativ bmw 5 serie.
 • Beste norske bøker gjennom tidene.
 • Ford v8 sidventilare.
 • Vingemutter plast.