Home

Etisk refleksjon oppgave

Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL

Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma. Når du bruker refleksjon på en bevisst måte, er dette en læringsprosess som gjør deg bedre rustet til å møte etiske dilemma og situasjoner i hverdagen på en institusjon Etisk refleksjon handler om å få innsikt i de ulike aspektene når man opplever et etisk dilemma og en dialog med fornuften, samvittigheten og innlevelsesevnen. Det beskrives derfor som et verktøy for å ta stilling til og løse et etisk dilemma. Et etisk dilemma oppstår nå Gjennom etisk refleksjon skal vi kunne finne de beste handlingsalternativene, både når det gjelder de store, viktige tema og i de små situasjonene i hverdagen hvor det er svært viktig å ha god moralsk handlingsevne. Et viktig poeng i moralsk sammenheng er at enhver tjenesteyter har et personlig moralsk ansvar

Vi ønsket å utforske hvorvidt etisk refleksjonsveiledning kunne bidra til økt refleksjon og bevisstgjøring om samhandlingssituasjoner i praksis. Hensikt: Å undersøke hvordan etisk refleksjon i veiledning kan bidra til økt bevisstgjøring og forebygge moralsk stress. Metode: Studien har et utforskende deskriptivt design Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet og som handler om å foreta valg mellom to ubehagelige muligheter. Vi står overfor et etisk dilemma. når ulike verdier er i konflikt med hverandre; når det som er rett for én, er galt for en annen; når alle tenkelige løsninger har minusside Etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenestene handler i stor grad om å se nærmere på våre beslutninger, handlinger, holdninger, rutiner og systemer for å kunne tilby best mulig kvalitet på tjenestene til brukerne. Refleksjonskortene som er utarbeidet inneholder utsagn,. Etisk refleksjon kan defineres som: Systematisk utforskning av en sak, å se en sak fra flere sider og få nye perspektiver. 5 Handler om å identifisere en verdikonflikt. Formålet er å kunne ta en begrunnet og informert avgjørelse som bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing (KS 2012, s 4) Kilde: Veiledning til e-læringsprogram i etisk refleksjon (KS) Utfordringer til deg Oppgaver til Håndtering av etiske dilemmaer Diskuter etiske problemstillinger som dere finner her: Etikk-kort. Oppgaver til Håndtering av etiske dillemmaer. Oslo kommune

Standardisert etikk – NS-ISO 26000, 37001 og 20400

at etisk refleksjon og verdibevissthet har positiv effekt på sentrale forhold som måten arbeidet blir utført på, samarbeidet, kvalitet og brukersikker-het samt deres medbestemmelse, yrkesstolthet og kommunikasjonen med pårørende. Svarene herfra viser entydig og sterkt at etisk refleksjon Etikkrefleksjon er en systematisk refleksjon over hva en bør eller må gjøre, hva som er rett og galt, og trigges typisk i praksis av at man står overfor en konkret etisk utfordring. Det kan imidlertid også inkludere refleksjon over hvilke verdier, normer og etiske prinsipper som står på spill eller som bør styre vår praksis mer generelt Etisk refleksjon i forkant av utfordrende situasjoner kan gjøre deg sikrere og tryggere. Etikk og etisk refleksjon rundt roller hører sammen. Refleksjonen gjør etisk teori til praksis. Men hva er egentlig etisk refleksjon og når, i hvilke situasjoner, og hvordan organiserer man slik refleksjon 3. Etablere, videreutvikle og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (for eksempel etikkrefleksjonsgrupper og kliniske etikk-komiteer) blant annet basert på relevante erfaringer fra Nederland og i den norske helsetjenesten. 4. Utvikle undervisningsmateriell for håndtering av etisk

 1. st én dialogpartner •En samtaleleder som regisserer prosessen •Bruk tavle, flip over, og registrer argumenter for alt. A og alt. B på hver side av en loddrett strek (jf. en skålvekt, Justitia
 2. Hei! Holder på med en oppgave nå om etisk dilemmaer og håper noen kan gi en pekepinn på om jeg tenker rikig nå. Caset er en mann som vegrer seg for å dusje, vaske og ha på seg rene klær. Han lukter ofte vondt. Samtidig ønsker han å delta i fellesaktiviteter der han bor. Handlingsalternativer jeg.
 3. Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling
 4. Bruk av case i etisk refleksjon Nedenfor har vi samlet noen korte situasjonsbeskrivelser, ofte kalt «case», som kan brukes som utgangspunkt for en drøfting av etiske utfordringer i praksis. Dette er situasjoner som er konstruert, men likevel basert på liknende erfaringer fra praksisfeltet
 5. Kritisk og etisk refleksjon. Det kan være nyttig å bli enige om at en i gruppa inntar et slags utenfra-blikk og er en kritisk refleksjonspartner. Den som skal ivareta dette, får da et eget oppdrag i refleksjonen. Det kan være enklere både å ta og få kritiske perspektiver når alle vet at noen har dette som et særskilt ansvar

Kritisk refleksjon «Å tenke kritisk vil si å bruke fornuft og kunnskap for å tenke over ulike faglige forhold på en selvstendig, undersøkende, og systematisk måte» (Greek m.fl. 2014, s. 5,6). Du er nysgjerrig, stiller spørsmål og ønsker å forstå Å skrive en oppgave er en prosess, og arbeidet består av ulike faser: Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon; Språk og stil i akademiske oppgaver; Referering og kildehenvisning (APA etc.) (oslomet.no) Startpakke i oppgaveskriving. Startpakka er en digital introduksjon/guide til oppgaveskriving Etisk refleksjon dreier seg om å tenke høyt omkring en situasjon Etiske spørsmål handler om hvordan det «bør» være Etikk er teori Moral er praksis Etikk er systematisk refleksjon over moralsk praksis. 22.11.2017 4 Etikkens hovedspørsmå

Etisk refleksjon kan forgå på alle «nivåer» fra moralfilosofiens systematisk og teoretiske refleksjon til hverdagslivets refleksjon over hva som er riktig og galt. I en faglig sammenheng kan etisk refleksjon forstås som en: systematisk utforskning av en sak, å se en sak fra flere sider og få nye perspektiver Refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet skal dreie seg om en etisk utfordrende situasjon som du selv har vært involvert i/har møtt på i løpet av din praksis i psykiatrien.Med etisk utfordrende situasjon mener vi en situasjon der noe av betydning står på spill, og der det enten var usikkerhet eller uenighet om hva som var rett å gjøre, eller det ble handlet på en måte som kan anses. 1.5 Ledere av sykepleietjenester har et særskilt ansvar for å skape rom for fagutvikling og etisk refleksjon, og bruker yrkesetiske retningslinjer som et styringsverktøy. 1.6 Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid, og bidrar aktivt til etisk refleksjon i hverdagen For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som er rett og galt. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv

Etisk refleksjon - IPOs nettste

om etisk refleksjon, pleieren og sykepleielederen. Innledningen vil skissere hva som har vært bakgrunnen for valget av oppgave med utgangspunkt i sykepleiens perspektiv. De sentrale verdiene i dagens omsorgssektor hvor sykepleieren og lederen befinner seg, trekkes frem Oppgaver til etisk refleksjon og diskusjon. Av Leif-Runar Forsth. Denne artikkelen er et utdrag fra rapporten Etikk for ledere. Artikkelen inneholder flere oppgaver til egen refleksjon eller diskusjon i grupper. I gruppearbeider kan vi forestille oss at vi sitter i et lederm te som skal behandle den saken som beskrives i oppgaven Etisk refleksjon. Tre grunnleggende spørsmål • Følger handlingen de lover og retningslinjer som gjelder for området? (Pliktetikk) • Er det sannsynlig at handlingen vil føre til et godt resultat for brukeren? (Sinnelagsetikk) • Utføres handlingen på en respektfull, omsorgsfull og tillitsvekkend Logg 2 - Etisk refleksjon. I denne loggen har jeg valgt å belyse en situasjon som har berørt meg. Jeg har tatt utgang... Vis mer. Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Praksisstudier i sykepleie, grunnleggende sykepleie (SYBAPRA1) Studieår. 2018/201 man skape en nysgjerrighet og etisk refleksjon i møte med tro, kirke, bibel og trospraksis. I denne oppgaven drøftes dette og settes i sammenheng med praksisfortellingen og hvordan metoden MD kan være et læringsverktøy for etisk refleksjon, samt gi en presentasjon på hvordan praksisfortellingen MD brukes i arbeid med konfirmanter. 2

Video: Tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon

PPT - PROFESJONSETIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN PowerPoint

2 To veier til etisk praksis 1. Etiske regler • Regler, retningslinjer, prosedyrer, instrukser, gode rutiner 2. Godt etisk skjønn • Utvikling av skjønn, dømmekraft, klokskap • Gir økt trygghet i unike situasjoner Kilde: Einar Aadland Etikk og etisk refleksjon - Marie Nora Roald - 17.11.201 Har for første gang skrevet et etisk refleksjonsnotat - og strøk så det holdt (sammen med halvparten av klassen)... Trodde den skulle skrives som en vanlig oppgave, der man reflekterer over et etisk dilemma... Det viste seg at så enkelt var det ikke... Er det noen her inne som har skrevet et slik..

Den anerkjennende kommunikasjon som utgangspunkt for etisk refleksjon. De fleste av oss har et forhold til begrepet anerkjennelse. Det er et positivt ladet begrep som blir brukt i tide og utide. Ledere kjenner det igjen fra organisasjonspsykologien, der det blir definert som en viktig kommunikasjonsfaktor overfor medarbeidere Refleksjon omkring en hendelse kan være til stede selv om den ikke blir uttrykt i et notat. Forskning viser at skriving bidrar til å strukturere tanker, og i seg selv fremmer skriveaktiviteten refleksjon (Chirema, 2007; Webster, 2002). De studentene som uttrykker refleksjon både i 1. og 3. studieår, analyserer det som hendte

Et annet sentralt funn var behovet for møteplasser for etisk refleksjon. Prosjektgruppen besluttet å gi to ansatte fra hver avdeling et tilbud om skolering i etikk og veiledning i etisk refleksjon. Tiltaket har fått navnet etikkskolen og er godkjent for klinisk stige av Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund med 32 timer teori i tillegg til dokumentert veiledning og co-veiledning Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid. Tjenestene har kompetanse til å ta i bruk metoder og verktøy for etisk refleksjon. Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer Refleksjonsoppgave i faget Bedriften Styret i bedriften du arbeider har akkurat ansatt en ny toppleder med en veldig høy lønn. Det høye lønnsnivået har skapt sterke reaksjoner blant andre ansatte og i offentligheten, og styrets formann ber deg om å lage et bakgrunnsnotat som argumenterer for og i mot den høye lønnen Etisk refleksjon kan forstås som et fellesskap preget av trygghet og tillit. Etikken gir et språk og dialog er en viktig metode til erkjennelse. Etisk refleksjon som læringsverksted kan forstås som at det er spennende og nyttig å lytte til andre, dele ideer, kunnskaper og erfaringer Som et supplement til filmene har vi laget noen øvelser læreren kan bruke i klasserommet sammen med elevene. Øvelsene skal bidra til refleksjon, slik at elevene kan se at en situasjon kan ha mange sider. Det er viktig innledningsvis å poengtere at dette er øvelser uten fasitsvar, selv om det etisk sett kanskje har det i noe grad. Øvelsen

Etisk refleksjon foregår både bevisst og ubevisst, på både uformelle og mer formelle arenaer, hos den enkelte og kolleger imellom. Vi ønsker her å fokusere på etisk refleksjon i fellesskap. 1. Utfordringen Etisk refleksjonsveiledning vil kunne ha stor betydning for lederes virksomhet, og medfører også et fokus på begreper og teorier innenfor emnet organisasjonskultur. Å drive og lede arbeid med etisk refleksjon på arbeidsplassen blir stadig viktigere, både av hensyn til virksomhetens kvalitet og forpliktelsen overfor brukere og publikum Etisk refleksjon Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander

Verdiene er selve grunnlaget for refleksjon. Samtidig er det en etisk oppgave i seg selv å forsvare og fremme disse verdiene. Verdigrunnlaget for god karriereveiledning handler om generelle og spesifikke mål og rettigheter, i tillegg til forsvarlighet i framgangsmåte. 10 Eksempler på etisk utfordrende situasjoner kan være at pasienter ikke får det helsetilbudet de har behov for, at en pasient nekter å ta imot behandling som legen mener er nødvendig, avveininger om samtykkekompetanse, prioritering og ressursbruk, usikkerhet om hvor mye informasjon pasient og/eller pårørende bør få, overbehandling, beslutninger om begrensning av livsforlengende.

Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig Etisk refleksjon. Følg lenken til tre episoder med eksempler på etiske dilemma i praksis og oppgaver knyttet til disse. Etisk refleksjon - 3 filmer fra KS Læring. Eller logg deg på her: Etisk refleksjon. E-læring (KS) I Marihøna barnehage er det fire avdelinger, og fra 12.30 til 13.30 er det forventet at pauseavviklingen skal skje

Etisk refleksjon •Bevisstgjøring av egne verdier og holdninger gjennom dialog, slik at man endrer adferdsmønster -Indre dialog -I dialog med andre Gjennom ettertanke, overveielse og tilbakeblikk . Oppgave - bevisstgjøring. etisk refleksjon. ks og transform presenterer karl sundby jan erik madsen veslemØy eriksen erik thomas kirkman charlotte grundt anette andersen regissØr erik thomas kirkman manus trine grann prosjektleder sØlvi johansen. episode 1. selvbestemmelse. episode 2. respekt og holdninger. episode 3 Systematisk etisk refleksjon er derfor et viktig bidrag til å utvikle en verdibevisst organisasjon (Aadland & Askeland 2017). Bokas oppbygning Boka består av tre deler: I. Refleksjon, II Etikkens oppgave er å stille spørsmål • Hvem skal man være lojal mot når det er kamp om ressurser, konflikter på arbeidsplassen eller uenighet om faglige • Etisk refleksjon kan være lærerik som sikring mot fristelsene til å ta snarveier og velge lettvinte løsninger Etisk refleksjon •Etisk refleksjon bidrar til å belyse det som er av moralsk betydning i en konkret situasjon. -Oppdage hva som står på spill for hvem, så vi kan ta veloverveide og etisk forsvarlige valg i vanskelige dilemma. •Vi har alltid noe av andres liv i våre hender. -Bevissthet om makt og avhengighet som er til stede

Fremme etisk standard i sykepleiepraksis- og utdanning. Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF. Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen Barnehagelærerne bør utvikle og gjøre det profesjonsetiske språket som alt finnes i barnehagen mer synlig, Felles etisk plattform. I 2009 startet Utdanningsforbundet arbeidet med å utvikle en felles etikk for lærerprofesjonen Etisk refleksjon er en metode for å forsøke å besvare etiske spørsmål, utfordringer og dilemmaer. Ungdomsarbeid er ungdomsarbeid - også på nett I det digitale ungdomsarbeidet skal vi etterstrebe og bruke vår offline kompetanse, profesjonalitet og etiske standarder (European Commission, 2018) Oppgave 1: Elevene får utdelt en lapp hvor de skal skrive det første de tenker på når læreren sier menneskerettigheter. Etisk refleksjon . utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer Begge deler krever bevisst etisk skjønn fra forskerens side. Etablere tillit og trygghet i forskningssituasjonen som basis for åpenhet , redelighet og ærlighet. Være meg bevisst at jeg er gjest som får tilgang til personlig informasjon og forholde meg til det jeg opplever med respekt og ydmykhet

Etisk refleksjon - Bufdi

Lærerprofesjonen har et ansvar overfor barn og unge, deres foresatte og samfunnet. Vi er forpliktet på, og ansvarlige for, barnehagens og skolens samfunnsmandat. Barnehagens og skolens formål er fundert på en rekke grunnleggende verdier, som vi som profesjon i fellesskap må gi et praktisk. Refleksjon som mål og metode i KRLE/RE . Av Stine Aarønes Angvik, spørsmål og etisk refleksjon. Rammer for refleksjon . Dette er en krevende oppgave, og forutsetter at elevene har fått arbeide systematisk og med en klar faglig hensikt

Etisk refleksjon som verktøy Helsekompetanse

Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst. refleksjon, tror enhetsleder Bente R. Tellebon Økt fagkompetanse, etisk refleksjon og mulighet for utvikling har skapt et åpent og godt arbeidsmiljø ved Røros sykehjem, mener denne gjengen. Fra venstre: Karen Thygesen, hjelpepleier og tillitsvalgt i Fagforbundet, Inga R. Evavold Fra Ottestad Helse- og omsorgssenters refleksjonskort Etisk refleksjon og palliasjon Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til hva som forårsaker smerte og plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt. Etisk refleksjon Etikk gir deg som ansatt et grunnlag for refleksjon i arbeids- forholdet. Det du gjør berører ofte andre mennesker. Refleksjon rundt etiske utfordringer blir rikere og bedre sammen med andre. Vår etiske bevissthet Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunn-laget for innbyggernes tillit og holdning til.

Feilslutninger om etisk refleksjon . Hukommelsen har tydeligvis spilt forfatter Birger Emanuelsen et puss. 8. mai. Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning Rom for etisk refleksjon i utdanning og på arbeidsplasser Etisk bevissthet er grunnleggende for god faglig virksomhet. Leger skal alltid ha pasientenes beste i sentrum, samtidig som samfunnsmessige hensyn må ivaretas. oppgave som kontrolleres gjennom internkontrollsystemet i kommunen

Etisk refleksjon vil si å overveie de ulike etiske sider, egen tilnærming og mulige handlingsalternativer av en sak (Olsen og Syse, 2013). Etikken bør være integrert i virksomhetene, de er avhengige av tillit, lojale kunder og et godt omdømme Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og ansatte i en kommune handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i den kommunale virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss til.. Alle versjoner: P232 (2020—2021) P232 (2019—2020) P232 (2018—2019) P232 (2017—2018) Emnekode: P232 Emnenavn: Pedagogisk ledelse Undervisningssemester: Høst Steder: Bergen Studieår: 2019-2020 Undervisningsspråk: Norsk.

Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veilednin

Politi og psykiatri - en etisk utfordring?: En teoretisk oppgave. Wiig, Andreas Myhre. Bachelor thesi En etisk refleksjonsmodell og bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer er gode redskaper for å belyse etiske dilemmaer vi møter i arbeidshverdagen. Gå sammen med kolleger, og drøft problemstillinger dere står overfor på deres arbeidsplass. Øvelse gjør mester - også når det gjelder etisk refleksjon

Etiske dilemma Skrivesentere

Oppgave 3 Du jobber i en vaktstilling på apoteket, og dette medfører at du jobber kvelder og lørdager, altså når det er relativt få ansatte på jobb. Dette fører til at du sjelden eller aldri får anledning til å sitte i arbeidstiden med etterutdanningskurs o.l., siden dere er kun to apotekteknikere på vakt, men det forventes likevel at du skal gjennomføre disse kursene på lik linje. Følgende etiske retningslinjer gjelder for alle arbeider som utføres av studenter ved Høgskolen i Østfold. Spesielle regler for den enkelte oppgave kan i tillegg være angitt. Studentoppgaver knyttet til praksisstudier vil som regel inngå som en del av den ordinære og etablerte virksomheten på praksisstedet film: Etisk refleksjon Disse små filmene viser hvordan det kan oppleves når pleiepersonell ikke opptrer profesjonelt og etisk overfor brukere de har ansvar for, og overfor de pårørende. Nettressurse

Må øve på etisk refleksjon. Lars Løvlie på seminar om etisk plattform. Foto: Eli Kristine Korsmo - Etisk dømmekraft kan ikke reguleres i et lovverk, men må øves opp, sier professor Lars Løvlie på lanseringsseminaret for lærerprofesjonens etiske plattform Følelsenes rolle for etisk utvikling En refleksjon fra et feministisk perspektiv og klassiske språk, for tildeling av masterstipend for å skrive oppgave tilknyttet området Feministisk etikk og miljøfilosofi, våren 2016. En hjertelig takk til professor i filosofi, Tov

Verktøy og metoder - K

Praktiseringen av etisk refleksjon synes å være noe lav. Kort oppsummert viser resultatene at Lederne er noe tilbakeholdne med å ta opp etikk og verdier både formelt og uformelt Ledernes kompetanse i fagfeltet er svært viktig både for dem selv og medarbeidern Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, og hjelpe våre medarbeidere til å ta etisk velbegrunnede valg, ivaretar vårt særlige samfunnsansvar og bygge tillit

Helsearbeiderfag Vg2 - Håndtering av etiske dilemmaer - NDL

Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger Jeg skal skrive en mini bachelor oppgave før sommeren. 4000 ord på en uke. Vi har kunn fått et tema. Vi skal lage en problemstilling, og skrive en oppgave om den. Temaet er: Etisk vurdering. Vi må ta utgangspunkt i den siste praksisperioden som var psykiatri, og ta ut i fra en pasient situasjon.. Oppgave 1 til og med oppgave 4 (om befolkning og befolkningsvekst) anbefales å gjøre etter hverandre samlet, innenfor 2 til 3 skoletimer (90 til 135 min.). Kjerneelementer: Etisk refleksjon. reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

Vi tenker etisk og handler moralsk. Hvordan begrunner vi våre etiske valg? Religiøs begrunnelse I alle samfunn har myter og religiøse forestillinger tjent til å forklare etikken og moralens opprinnelse. 2.Mosebok om at Gud gav lovens to tavler til Moses Hensikten med kurset: Styrke og motivere personer til å lede etisk refleksjon i en gruppe. Hvem er kurset for: Kurset er for deg som er opptatt av etikk, og ønsker å sette fokus på etikkarbeid. Det er for deg som ønsker å starte opp etisk refleksjon, for eksempel på arbeidsplassen Systematisk etisk refleksjon. Studenter ved Diakonhjemmet Høgskole. 11. oktober 2013 Thomas Owren Student. På Diakonhjemmet høgskole har første års studenter på vernepleie i to dager hatt ferdighetsverksted med fokus på systematisk etisk refleksjon Etisk refleksjon kan bidra til å skjerpe blikk og hørsel for detaljer, slik at vi lettere kan fange opp og ta hensyn til viktige nyanser også i situasjoner der vi må handle mer akutt. I sjekklisten under, fins det noen spørsmål som det erfaringsmessig er viktig å ta stilling til i etisk utfordrende situasjoner

Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell - Institutt

Etisk refleksjon. E-læringsverktøy fra KS. Episode 2 - scene 3 Utfordrende atferd ved demens - refleksjon - vekking - Duration: 4:52. Uioags 15,130 views. 4:52 - Jeg ønsket å øke bevisstheten hos mine ansatte, og væremed på å skape et grunnlag for refleksjon over egen og andres handlemåte somansatt i politiet. Dette uavhengig av stilling og rolle i virksomheten. I vårtyrke må vi hele tiden gjøre betraktninger, vurderinger og handlinger som kankobles til et etisk dilemma Etisk kompetanseheving. Prosjektet etisk kompetanseheving er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS har også en nettside om etisk refleksjon i praksis og har laget et E-læringskurs om temaet. Kommenter: Mer om. tvang.og.makt faglig.kvalitet kompetanseutvikling verktøy

Etikk som praktisk rettesnor | Tidsskrift for Den norskeKristent Politilag – Wikipedia

Etisk refleksjon er derfor et viktig grunnlag i alt sosialt arbeid. Denne boka presenterer grunnleggende etiske teorier og analyser av de moralske og verdimessige rammene det sosiale arbeidet fungerer innenfor, og utfordringer sosialarbeidere står overfor i sin yrkesutøvelse Under finner du seks caser. Alle kommer med ulike løsningsforslag, og i venstremenyen er ekspertens kommentarer til disse. Casene kan brukes til å øve på retningslinjene, enten på egenhånd, men helst i en personalgruppe. Case 1: Lise er opprørt Case 2: Kari drar på byen Case 3: Anders skal på hytta Case 4:.. Hvilke verdier har vi, og hvordan virker det inn på de valgene vi tar? Ofte kan ulike verdier trekke i motstridende retninger, og etisk refleksjon kan hjelpe oss til å ta valg og begrunne dem ved å gå gjennom ulike trinn på en systematisk måte. Trinnene i etisk refleksjon Snakk sammen og lytt til hverandre om hva som er fakta i situasjonen • Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid. • Tjenestene har kompetanse til å ta i bruk metoder og verktøy for etisk refleksjon. • Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer Etisk refleksjon - En nødvendig forutsetning. for arbeidslivet. KS Arbeidsgiverkonferanse i Tromsø 7-8 november 2012. Professor Ove Jakobsen. Senter for økologisk økonomi og etikk/HHB/UiN, Faglig rådgiver NN

 • Partileder rødt.
 • Lego gebraucht berlin.
 • Store øyer i middelhavet.
 • Cd rohlinge aldi.
 • Vaske sofatrekk skeidar.
 • Ferdig beiset panel pris.
 • Bjørnemose voksested.
 • Faglig autoritet.
 • Wie viele einwohner hat graz 2017.
 • Msf biafra.
 • Informasjons og kommunikasjonsstrategi.
 • Vamp hei på deg.
 • Wer hat die telefonnummer.
 • Varosha zypern.
 • Victoria von schweden baby.
 • Dyrebeskyttelsen fredrikstad katter.
 • Hva passer til oransje.
 • Kaste pc i søpla.
 • København hovedbanegård bagageopbevaring.
 • Go radar.
 • Enrique miguel iglesias preysler.
 • Anarkisme fakta.
 • Antenne bayern single der woche.
 • Babynator stream movie2k.
 • Netonnet nes classic.
 • Ticketshop noz große straße 17 19.
 • شبكة شام الاخبارية المؤيدة للسيد الرئيس بشار الاسد.
 • Kfw 55 förderung 2017.
 • Levere kobber.
 • Casablanca holmestrand meny.
 • Whiskey glass christiania glasmagasin.
 • Mieterverein berlin kosten.
 • Landsberg bei halle.
 • Titanoboa monster snake.
 • Stihl motorsag sverd.
 • Akrobat treningssenter.
 • Marlu namaste anello.
 • Dos ojos cenote.
 • Dagobah.
 • Guideline fluehjul.
 • Rapp 2 test.