Home

Vikeplikt for syklende i gangfelt

Bilister har ikke vikeplikt for syklende på grunn av gangfelt

Syklende har vikeplikt for bilister når de kjører ut i veien over et gangfelt. Dette skyldes at de da stort sett krysser fra fortau eller gang- og sykkelvei. Om syklisten allerede sykler i veien, gjelder ordinære vikepliktsregler for kjørende Jo, syklister har vikeplikt for biler i gangfelt (Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix) Vis mer. Faktisk.no | Publisert onsdag 16. september 2020 - 14:56. Del artikkel. Last ned appen vår. Del på facebook Si ifra om feil i artikkelen. Mer om. nyhete

Krysser du som syklende vegen fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har du som regel vikeplikt for andre kjørende uavhengig av om det er gangfelt på stedet eller ei. Som du kan se i paragraf 18.3 fra Forskrift om kjørende og gående trafikk i tekstboksen under, er det tillatt å sykle på fortau, gangvei og over gangfelt når gangtrafikken er liten, og du ikke utgjør noen fare eller. Et gangfelt som denne kan skape problemer for trafikanter på både to og fire hjul. Syklister har vikeplikt for bilister i gangfelt. Denne trafikkregelen er det mange som mener mye om Ikke vikeplikt hvis du sykler på en forkjørsregulert veg. Hvis det er skiltet vikeplikt der du sykler gjelder dette foran regelen om vikeplikt fra høyre. Vikeplikten gjelder i første kryss etter skiltet. Vikeplikt når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side. Vikeplikt for gående i gangfelt

Det har vært sagt mye tøv om syklende, gangfelt og vikeplikt. At det sies mye merkelig fra kommentarfeltbilister som vil belære syklende, det må vi regne med. De blir vi ikke kvitt på lenge. Men når representanter fra Statens vegvesen kommer med uriktigheter, da er det grunn til å reagere. Til V vikePlikT Vikeplikt betyr at du skal vike og vente til trafikk som krysser din kjøreretning, har vikeplikt for syklende på sykkelveg, gang- og sykkelveg, kjøringer, bør du ferdes via fortau og gangfelt på fot-gjengernes premisser

Faktisk.no: - Jo, syklister har vikeplikt for biler i gangfelt

Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet. Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt. 4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom,. Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har nemlig fra i dag vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt. >> Disse går det ofte galt med i trafikken. Dessuten er det vedtatt følgende presiseringer: Kjørende som skal svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes p

Systemskifte - Lillehammer kommune

Lover og regler på sykkel • Trygg Trafik

 1. Håndbok 270 Gangfelt Et gangfelt har juridisk betydning for trafikantene ved at kjørende har vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller på veg ut i det. Grundig planlegging og god sikring av kryssingspunkter for gående og syklende i byer og tettsteder»
 2. Så når gangfelt krysser slike områder vil syklende som krysser fra fortau, gangvei eller sykkelvei IKKE ha vikeplikt. Til slutt har vi gangfelt der veien har skiltet vikeplikt for sykkeltrafikk i begge retninger (202 «Vikeplikt» kombinert med underskilt 826 «Sykkeltrafikk i begge retninger»)
 3. -Biler må stoppe for sykler i gangfelt - Østfold Høyre ber Samferdselsdepartementet rydde opp i trafikkreglene så syklistene skal føle seg tryggere
 4. Vikeplikt. Å ha vikeplikt betyr at du må vente, og at de andre trafikantene kan kjøre, sykle eller gå før deg. Trafikkreglene sier noe om hvordan du skal vise dette: «Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.
 5. Vikeplikt for fotgjengere over fotgjengerfeltet, du følger trafikklysene, sykler du på rødt vanker det bot, sykler du uten lys på nattetid - bot, og faktisk, er du synelig beruset på en sykkel - bot. Som syklende er du kjørende og skal følge reglene som om du skulle ha sittet bak rattet
 6. Hvorvidt du har vikeplikt for kjørende trafikk som krysser gangfeltet avhenger av situasjonen, og er nøyaktig lik som den ville vært uten at det var malt gangfelt på stedet. §7 i sin helhet er relevant, men særlig §7.4 introduserer situasjoner hvor du som syklende ikke har vikeplikten for kryssende trafikk

Det er en utbredt myte at det ikke er lov å sykle over et gangfelt. Det mest håpløse er at de som er satt til å håndheve reglene ikke synes å kunne dette. Et av de mest håpløse eksemplene er lensmann Oddbjørn Dyrdal i Os, som anmelder en syklist som var blitt påkjørt i et gangfelt. Vi får start Lysregulering for fotgjengere har ingen juridisk betydning for syklende. Sykler du over gangfelt, har du vikeplikt for kryssende trafikk uavhengig av om lyset er grønt eller rødt Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det. Dette kan tolkast som at når du har passert sperrelinja, så er du ikkje regulert av trafikklys lengre Bilister og andre kjørende har i utgangspunktet bare vikeplikt for gående på grunn av gangfeltet. Syklende er kjørende

Vikeplikt (§ 7 nr. 3): Kjørende som vil svinge, har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet. Kommentar: Dette gjelder selv om det ikke finnes gangfelt Hvis den syklende går av sykkelen før gangfeltet, defineres syklisten som gående, og bilistene får vikeplikt - gitt at det ikke er lysregulert og «fotgjengerlyset» er rødt. Reglene for sykling over gangfelt kan til dels være krevende for folk å skjønne, påpeker Andersson, og svært ofte er det samspillet mellom trafikantene som avgjør hvem som skal vike, og ikke trafikkreglene Fotgjengerovergang eller gangfelt er en del av en vei, oppmerket og ment for fotgjengere som skal krysse veien. I Norge gir oppmerking og skilting fotgjengeren prioritet, mens ferdselen langs veien får vikeplikt.Fotgjengere har vikeplikt for sporvogn, selv om de befinner seg i en fotgjengerovergang når de krysser veien. Syklister har vikeplikt for kjørende, jfr Gangfelt: Gangfelt er oppmerkede fotgjengeroverganger (engelsk crosswalks eller zebra crossings) hvor kjøretøy har vikeplikt for kryssende fotgjengere.I Norge er det ikke vikeplikt for syklende i gangfelt (med mindre de syklende går av sykkelen). Vikeplikten for fotgjengere er ubetinget, dvs. at fotgjengere ikke har aktsomhetsplikt som f.eks. i Sverige

Gangfelt forbedrer fotgjengernes fremkommelighet, tilgjengelighet og trygghetsfølelse. Sikkerheten kan også forbedres hvis gangfeltet suppleres med andre tiltak som signalregulering, trafikkøy og vegbelysning. Gangfelt kan dermed sammen med annen fysisk tilrettelegging for fotgjengere medvirke til å få flere til å gå og bruke kollektivtrafikken fremfor bilen Lysregulering for fotgjengere har ingen juridisk betydning for syklende. Sykler du over gangfelt, har du vikeplikt for kryssende trafikk uavhengig av om lyset er grønt eller rødt Men det virker som få har satt seg godt nok inn i dette, for skal du sykle over et gangfelt har du faktisk vikeplikt for all trafikk, men som gående har trafikken vikeplikt for deg. Her er teksten som står i lovverket om dette: Det er tillatt å sykle i gangfelt, men man må ta samme hensyn til gående som ved sykling på fortau

I utgangspunktet har du ikke vikeplikt for syklende syklister som sykler over et gangfelt, det følger av trafikkreglene. § 2.Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelser m.v. 3 sl500: Til dere som ikke bremser for sykelister i gangfelt eller har en drøm om å vippe de av syklen. Selv om sykelistene har vikeplikt er det ingen ting som hindrer politiet i å inndra førerkortet og skrive ut et forelegg hvis man lever ut sine drømmer vikeplikT Vikeplikt betyr at du skal vike og vente til trafikk som krysser din kjøreretning, har vikeplikt for syklende på sykkelveg, gang- og sykkelveg, kjøringer, bør du ferdes via fortau og gangfelt på fot-gjengernes premisser

Syklister har vikeplikt for bilister i gangfelt

Hittil har du som syklende blitt definert som kjørende trafikant. Dermed har reglene vært slik å forstå at du må gå av sykkelen og trille den som gående over gangfelt. Men ifølge Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). § 18. Særlige bestemmelser for syklende, står det følgende i tredje ledd: «3 Vikeplikt i Norge Vikeplikt for syklende og gående. I 2013 ble reglene presisert (ny tekst i kursiv): Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder.; Kjørende som skal svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det. 3. Den som vil kjøre forbi til høyre for sporvogn ved holdeplass uten trafikkøy, skal stanse og gi fri veg for passasjerer som stiger av eller vil stige på I likhet med syklende, har brukere av små elektriske kjøretøy vikeplikt for biler i fotgjengerfelt. Det betyr at når du bruker elektrisk sparkesykkel må du stanse og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet

Vikeplikt for gående etter trafikkreglenes § 7 eller § 9 er veldig aktuell i den sammenhengen, og ditto stedvis manglende vikeplikt for syklende. Ved ulykker vektlegges det i hvilken grad de forskjellige partene har vært i stand til å overholde sine plikter som følge av egen adferd og som følge av andres adferd Jeg tenker på å skaffe meg katt. Har tidligere vært hos lege og tatt blodprøve, men den viste ingenting. Er det andre mer grundige prøver man kan ta? Hilsen G6

I høringsrunden fulgte Transportøkonomisk Institutt opp med et forslag om at bilistene skulle ha vikeplikt for syklister også når de kommer fra fortau eller sykkelvei ut på et gangfelt. TØI ville imidlertid at fortaussykling fortsatt skulle være tillatt, mens politidirektoratet ikke ønsket endringer på det nåværende tidspunkt Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt. De nye vikepliktsreglene trådte i kraft i går, fredag Bilister har ikke vikeplikt for syklende på grunn av gangfelt. Bilister og andre kjørende har i utgangspunktet bare vikeplikt for gående på grunn av gangfeltet. Syklende er kjørende. Hvis man går av sykkelen og triller den over gangfeltet, har bilistene vikeplikt Har vikeplikt for gående Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet, står det i § 7. Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående 6. Fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt : i henhold til Vikeplikt og Stopp, 6 800: overfor trafikk fra høyre: 6 800: overfor gående i gangfelt: 6 800: ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område: 6 800: overfor gående eller syklende der det skal kjøres.

Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet. I gangfelt. Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den 140 Avstand til gangfelt 140 142 Barn Skiltet varsler om sted på eller langs veg hvor barn ofte ferdes eller oppholder seg i forbindelse med skole, barnehage, lekeplass e.l. 142 144 Syklende Skiltet varsler om sted hvor syklende ofte krysser eller kjører ut på vegen. 144 146.1 146.2 146.3 146 Dy fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet. Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt. 4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen.

* Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun. * Kjøring av elsparkesykkel på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og kjøringen ikke medfører fare eller er til hinder for gående Vikeplikt når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side. Vikeplikt for gående i gangfelt. Sykler du på sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau. Vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen veg. Kjørende på vegen har ikke vikeplikt for syklister som kommer fra sykkelveg, gang- og. 2 Når jeg skulle sykkle over gangfeltet i dag, var det en bil som presset seg forran meg. Har jeg vikeplikt fra høyre når jeg sykkler Syklende har da vikeplikt for annen trafikant. Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den

Trafikkregler for syklister Statens vegvese

 1. Det er kun i gangfelt bilen har vikeplikt for fotgjengeren. — Hvis noen blir påkjørt i gangfelt, er ansvaret tydelig plassert hos bilisten. Når man blir påkjørt utenfor gangfelt, blir det en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, sier Rune Svendsen, som er leder av trafikkseksjonen ved Rogaland politidistrikt
 2. Syklende som sykler i gangfeltet har bare vikeplikt hvis du kommer fra deres høyre. kommer syklisten fra din høyre har du vikeplikt for han. Det var det jeg mente var helt feil. Hvis bilister skulle hatt vikeplikt for syklende i gangfelt, så måtte det nesten vært en regel om maksfart for syklisten, og det hadde vel aldri fungert
 3. Lysregulering for fotgjengere har ingen juridisk betydning for syklende. Sykler du over gangfelt, har du vikeplikt for kryssende trafikk uavhengig av om lyset er grønt eller rødt. Dette betyr samtidig at man har lov til å sykle på «rød mann» - slik man også har lov til å gå på rød mann - hvis det er ikke er kryssende trafikk som utløser vikeplikt
 4. Sykkelkryss 1: Der har syklende vikeplikt. Sykkelkryss 2: Der har bilisten vikeplikt. Rundkjøring: Du kan sykle i gangfelt men du har vikeplikt for alle kjørende i veibanen. Du kan sykle gjennom rundkjøring og opptre på samme måte som for bil ( samme regler) anbefales ikke av barn eller i rundkjøring med stor trafikk

Video: Gangfelt har ingen betydning for syklendes vikeplikt

Sykkelvei har ikke forkjørsrett ved kryssing Michael

Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun. Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det Som kjørende har du vikeplikt for alle gående i et gangfelt. Bryter du reglene risikerer du 5.200 kroner i bot og tre prikker på førerkortet. I tillegg risikerer du tap av førerkortet. Kjører du på noen som går i et gangfelt, blir du automatisk fratatt førerkortet I gangfelt Loven sier: Det er tillatt å sykle over gangfelt, men husk at bilistene ikke har vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående der bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du faktisk gå av sykkelen og trille den. Vegnett om sykling i gangfelt

Krysser du som syklende vegen fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har du som regel vikeplikt for andre kjørende uavhengig av om det er gangfelt på stedet eller ei. Som du kan se i paragraf 18.3 fra Forskrift om kjørende og gående trafikk i tekstboksen under, er det tillatt å sykle på fortau, gangvei og over gangfelt når gangtrafikken er liten, og du ikke utgjør noen fare eller At gangfelt i seg sjølv ikkje utløyser vikeplikt for syklistar, kan da ikkje bety at det opphevar vikeplikt, heller? Denne sjåføren praktiserer iallfall ei slik tolking. (For øvrig ein skandale at trafikkreglane i dette landet i mange tilfelle er så vage at saka må til domstolane før vi har «sikker rett». Vikeplikt fotgjengerovergang. Det er imidlertid viktig å merke seg at fotgjengere har vikeplikt for sporvogn, selv om de befinner seg i en fotgjengerovergang når de krysser veien Vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen veg. Kjørende på vegen har ikke vikeplikt for syklister som kommer fra sykkelveg,.En av fem vet ikke at de har vikeplikt for biler på kryssende veg når. «Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder.» «Kjørende som skal svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.» Tidligere var kun vikeplikten overfor gående uttrykkelig fastslått

1

Når du skal krysse gangfelt, regnes du som fotgjenger kun hvis du går av sykkelen og triller den over gangfeltet. Hvis du sykler over gangfeltet, har ikke andre kjørende vikeplikt for deg. I gangfelt. Loven sier: Det er tillatt å sykle over gangfelt, men husk at bilistene ikke har vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående der bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du faktisk gå av sykkelen og trille den. Sykling i krys Fotgjengere har vikeplikt for trikken også når de skal krysse i et gangfelt uten lysregulering. Som hovedregel har også bilister vikeplikt for trikken, selv i kryss der trikken kommer fra venstre. Et unntak er når trikken skal kjøre inn i en rundkjøring, da er det trikken som har vikeplikt som følge av skiltingen Altså ingen vikeplikt for syklende i gangfelt. §2 nummer 3 bokstav c definerer syklister som gående først når de leier sykkelen. Hvis du leier sykkelen vil andre kjørende ha vikeplikt for deg når du krysser gangfelt. Re: Bilist mot syklist konflikter i media. #2513063 28/09/2018 10:28:.

«Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt.» Her er hovedregelen for vikeplikt som altså er uforandret: «Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres Utredningen munnet ut i et forslag om å gi bilistene vikeplikt for syklister i gangfelt, men samtidig plikt for syklistene til å forsikre seg om at de var observert før de syklet ut i gangfeltet. Det ble også foreslått å gi syklister forkjørsrett i kryss når de kom på en gang- og sykkelvei som gikk parallelt med en hovedvei Syklister som sykler ned fra fortau og ut i veien, har alltid vikeplikt for kryssende trafikk på veien, uavhengig av om det er gangfelt der eller ikke. Lysregulering for fotgjengere har ingen juridisk betydning for syklende. Sykler du over gangfelt, har du vikeplikt for kryssende trafikk uavhengig av om lyset er grønt eller rødt

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler

 1. Endel bilister tror nok at de har vikeplikt for syklister som krysser veien på gang- sykkelvei, sier Bjørnskau. Bjørnskau har filmet episoder på flere steder i Oslo. Senest i juni i fjor registrerte han over 1000 episoder der syklist har vikeplikt for bilist i gangfelt på sykkelveien langs Ring 3 ved Ullevål stadion
 2. Hvis du krysser et gangfelt gående, har kryssende trafikk av biler, sykler og elsparkesykler vikeplikt for deg. Husk at du aldri har rett til å svinge ut i veien foran kryssende biltrafikk, selv om du kjører i gangfeltet. Du har vikeplikt for kryssende trafikk når du kjører elsparkesykkelen over gangfeltet
 3. Syklende har vikeplikt, men: • 98% av bilistene viker Store T-kryss, stor venstresving. Store x-kryss, stor venstresving. Store x-kryss, stor venstresving. Sykkel-signal Tilbake-trukket kryssing Trafikk øy Tilbake trukket stopplinje. Sykkelfase skal ikke være i konflikt me Når vi nærmer oss krysset, ser vi at vi har vikeplikt
 4. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over for­tau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet. Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gå­ende når fotgjengersignalet lyser.
 5. Siden du skriver «ofte» vikeplikt så mener du altså ikke alltid. Det er stikk i strid med det jeg har lært på kjøreskolen, kan du opplyse meg om når de kjørende på veien da faktisk har vikeplikt for en syklist som sykler i gangfelt (fotgjengerfelt)
 6. Fortsatt uklart om uklar vikeplikt Publisert 20.03.2007 Sykling på fortau bør etter hvert forbys - unntatt for barn og funksjonshemmede - og syklister bør ha forkjørsrett i kryss når de kommer fra en gang-/sykkelveg, men ikke når de kommer fra frittliggende gang-/sykkelveg og skal krysse en veg, foreslår SINTEF
 7. «Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder» Det er lastebilsjåføren som har vikeplikt for deg når han vil svinge. Men det er stor risiko for at du forsvinner i lastebilens blindsone, derfor bør du av sikkerhetsmessige hensyn stoppe bak lastebilen og vente til han har kjørt ut av krysset

Nye bestemmelser for vikeplikt - Dinsid

 1. Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på en strekning eller et sted, som regel i forbindelse med kryss eller innsnevringer. Se vikeplikt- og forkjørsskilt: 202 Vikeplikt Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei. 204. 20 morsomme og bisarre trafikkregler i USA - KILR
 2. Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet. Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller krysse vegen har du alltid vikeplikt for andre trafikanter. I gangfelt. Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt for deg
 3. LeserbrevDet er lov å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt. Når man går av sykkelen og går over gangfeltet er det plutselig vikeplikt. Uklarhet og uvitenhet blant mange bilister kan skape farlige situasjoner. Hva med et meget billig miljøtiltak. Legg tilrette for syklistene som ikke forurenser miljøet
 4. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt. Gang- og sykkelvei. På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse, en annen vei. Når du sykler, har du har også vikeplikt i gangfelt
 5. Takk for din påmelding. Du vil nå regelmessig motta nyheter om Oslo. Ha en fin dag :) Hilsen oss i Oslo kommun

Håndbok 270 Kryssingssteder for gåend

Her er reglene om vikeplikt i sin helhet: § 7. Vikeplikt. 1. Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse. 2. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre . Taxigrønt og regler i lyskryss - Derfor kan du av og ti

Avisa Nordland - Syklister i gangfelt - litt om trafikkreglen

Sykling over gangfelt Olav Torvunds blog

 1. Syklist, Vikeplikt Hvem har vikeplikt her? Svaret vil
 2. Vikeplikt for sykkel over gangfelt på grønn mann - Side 2
 3. Trafikkregler for gående - Tiltakskatalog for transport og

Nordlys - Hvem har vikeplikt her? Svaret vil kanskje

Fareskilt

Gangfelt og andre kryssingsteder - Tiltakskatalog for

Trafikkregler § 13

Trafikkskilt forklaring | Fareskilt | Gratis teoriprøve
 • Gntm 2018 wer ist raus.
 • Egyptisk sjakal.
 • Engelsk bilmerke.
 • Holistisk forbund.
 • Uss enterprise b.
 • Skovby 106 plankebord.
 • Green cargo norge.
 • Hvv fahrkarten.
 • Marlu namaste anello.
 • Renovera jötul 602.
 • Iphone henger seg opp hele tiden.
 • Poco offenbach adresse.
 • Biltema kranksett.
 • Maui hotel tipps.
 • Satellitenbilder deutschland.
 • Standard cubic meter.
 • Norsklab.
 • Mayo klinikken minnesota.
 • Tilbud sukker.
 • Sozialkaufhaus radebeul.
 • Opel insignia opc preis.
 • Tips til språkleker.
 • Daniels profetier.
 • Bohuslän küste.
 • Bikester rabatt.
 • Aula uni jena.
 • Teksting viasat.
 • Dr klein kirchheim teck.
 • Mobilveske iphone 6.
 • Tanzschule let's dance, philipp reis straße, altenkirchen (westerwald).
 • Abdomen alejandra guzman.
 • Live stream handball norway.
 • Standesamt bitburg geburtsurkunde.
 • Glutenfreie schokoladen cupcakes.
 • Sang til kollega som slutter.
 • Nedsenkbar vannpumpe.
 • Ostseewelle livestream.
 • Fronter brandengen skole.
 • Kurtz in heart of darkness.
 • Tre brødre som ikke er brødre hareide.
 • Galaxy rangers stream.