Home

Vikingtiden straff

Visste du at straffen for drap i vikingtiden var en bot på

Vikingtiden var en brutal periode, men vikingene hadde lover som skilte rett fra urett og det var likhet for loven. De fleste lovbrudd ble løst ættene imellom, og de gikk langt for å løse konfliktene selv og ikke stevne lovbryteren for tinget, som var den siste rettsinstansen. Å stevne noen for tinget var en svært fiendtlig handling som gjerne førte til basketak når den tiltalte skulle. Vikinger drepte for slektens ære En brutt ed, et forbudt kyss eller bare et skjevt ord i forbifarten. Vikingens ære hang i en tynn tråd - og var den først mistet, måtte den krenkede ty til vikingtidens eneste løsning: blodig hevn med sverdet i hånd Vikingene tålte ikke fornærmelser. Du måtte passe munnen din i vikingtiden. Hvis du fornærmet noen på feil måte, kunne du bli drept der du sto. forskning.no har tatt en kikk på lov og rett i vikingtiden Straff i middelalderen handlet først og fremst om de fornærmedes rett til hevn og samfunnets behov for å avskrekke enkeltmennesker fra å begå forbrytelser. Fengselsstraff var svært uvanlig og handlet som regel bare om å holde forbryteren fanget til man kunne få han eller hun på tinget for dom. Det å holde et menneske fanget er tross alt en svært dyr handling

- Kulturen i vikingtiden og middelalderen var en æreskultur. - Kvinner var en helt vesentlig del av denne kulturen. Å voldta en kvinne ville ikke bare ha vært et overgrep mot henne, men også mot samfunnet rundt henne. - Derfor ble voldtekter straffet med lovens strengeste straff den gangen. Voldtektsforbrytere ble lyst fredløse Vikingene og Loven Hadde vikingene lover? Selvfølgelig hadde de det. Vi vet også en hel del om lovene. Det finnes også fortsatt spor etter vikingenes lovsystem utenfor Skandinavia

Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen. Vikingene [viking], av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia.I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet.. I samtiden var ordet viking reservert for personer som dro på. Slaverne blev betragtet som kvæg, altså som avancerede husdyr, og de boede formentlig i langhusets mørkeste ende sammen med husdyrene. Opførte slaverne sig ikke ordentligt, blev de pisket. Ejeren kunne til hver en tid straffe sine slaver, som han lystede. Slaverne lagde også krop til seksuel udnyttelse Blodhevn er en halvprivat straffemetode som særlig historisk kjennes i mange kulturer, og som går ut på å straffe en eller flere slektninger av en gjerningsmann for dennes forbrytelser. Det norske begrepet og den norske blodhevntradisjonen stammer fra eldre germansk rett, og blodhevn var kjent i alle germanske land i tidligere tider

Vikinger drepte for slektens ære historienet

Man sto altså ikke helt uten et sosialt sikkerhetsnett, selv i vikingtiden. Men for at et slikt system skal fungere, trengs det en lokal leder, en som kan holde ro og orden, og som har makt nok til å straffe dem som bryter lover og regler. En slik rolle hadde høvdingen i vikingsamfunnet Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese.

Perioden fra år 800 til 1130 i norsk historie dekker vikingtiden og tidlig middelalder. Historikere og arkeologer kan være uenige om når skillet mellom vikingtiden og middelalderen bør settes, men som regel dateres dette til første halvdel av 1000-tallet. Det er flere historiske prosesser som skjer fra rundt 800 til 1130, og som gjør det fruktbart å se perioden under ett, for eksempel. Kongens mottrekk var grusomme straffer som skulle avskrekke befolkningen fra å begå lovbrudd. Dødsdom for selv mindre forseelser var helt vanlig. Tyverier til en verdi av mer enn 12 pence - omtrent prisen på en slaktemoden vær - ble som hovedregel straffet med døden, og registre viser at 80 prosent av alle Englands henrettede i middelalderen var tyver og ranere

Vikingene tålte ikke fornærmelser - Forskning

 1. Samfunnet i vikingtiden var et ættesamfunn, noe som betyr at slektskapet og underholdningsforhold til stormenn bestemte en persons status, stilling, rettigheter og plikter. Jordeie og løsøre gikk i arv, og ett ekteskap var ikke kun et bånd mellom to individer, men også et bånd mellom to slekter
 2. familielivet i vikingtiden Vikingtidens samfunn var velregulert av lov og orden gjennom tingordningen som var tidlig utbygd i Norge. Hvert fritt menneske sto under loven og det gjaldt også for høvdingen og kongen
 3. Menneskene tolket pesten som en straff fra Gud. Kong Magnus Eriksson skrev til sine undersåtter høsten 1349 at «Gud for menneskenes skyld har kastet en stor plage over verden med brådød». Botemiddelet var bønn og faste - og å betale en penning til kongen for å hedre Gud. Menneskene tydde til kirken som aldri før
 4. Vikingtiden plasseres i det vi kan kalle en skandinavisk jernalder. I perioden fra 700-tallet og utover er funnene av rester fra utvinning av jernmalm, smier og av gjenstander av jern sterkt økende, og bruken av jern i redskaper, kniver, økser, sverd og andre praktiske redskaper tok seg kraftig opp

Fordypning: Lov og rett i middelalderens Norg

Dette er viktig for at sinnene skal falle til ro, og for at vi ikke skal oppmuntre til en privat rettshåndhevelse. Slikt får høre vikingtiden til. Rammer for den enkelte. Primærformålet med straff bør likevel være å trekke opp trygge rammer for den enkeltes lovlige livsutfoldelse Trell straff Bibelguiden - regler og straff . 2Mos 21,20 Ikke nødvendigvis straff for å drepe slaver. 20 Når en mann slår sin trell eller trellkvinne med staven sin så han dør for hans hånd, da skal mannen straffes. 21 Men lever trellen en dag eller to, skal han ikke straffes; trellen er jo hans eiendom. 2Mos 21,23 Ved ulykker skal den skyldige påføres samme skad Dette er en berømt. Oversiktsartikkel om norrøn religion. Religionen i vikingtiden kalles i norsk fagtradisjon for norrøn religion. Vikingtiden regnes vanligvis som perioden mellom år 750/800 og 1050. Den øvre grensen markerer religionsskiftet fra hedendom til kristendom som tradisjonelt danner epokeskille mellom vikingtid og middelalder. Da ble den før-kristne religionen forbudt ved lov, mens kristendommen. Leter vi etter spor av straff i kongesagaene, er det derimot en annen term vi møter langt oftere: hevn. Hevn viser, til forskjell fra straff, til et likeverdig forhold mellom stridende parter. Den dreier seg om gjengjeldelse, om å nå fram til et forlik begge parter kan leve med. Det er altså ikke snakk om straff og tukt, der en part skal unngjelde og utelukkes eller marginaliseres Straffen er fengsel inntil 6 år. Medvirkning kan også straffes. Det er straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap, uavhengig av om ekteskapet blir inngått i Norge eller utlandet. Det er også straffbart å medvirke til at en person reiser til et annet land for at personen der skal bli tvangsgiftet

Pikterne regjerte i Skottland og sto i mot angrep fra romere, anglere og saksere. Men da de norske vikingene slo til, hadde de lite å stille opp med. Det banet veien for skottene Blood Eagle - den legendariske straffen for vikingenees tid. Et grusomt skuespill som gjør alle nordmenns fiender skremmende av frykt. Kristne krønike beskriver det som den mest forferdelige straffen i middelalderen, og dets utøvere kalles djevelens tjenere. Men hvor mye sannhet er i disse ordene? Var blodørn virkelig praktisert? Og hvis ja, hvem var hans offer vikingtiden. Bare noe få av dem reiste ut på tokt. Mange vikinger drev gårdsbruk, pløyde og dyrket jorden. På gården hadde de hester, okser og kyr, sauer, griser, geiter, hunder og katter. Vikingene levde av jakt og fiske og ellers av det naturen kunne gi dem. De lagde ost og smør, melk og fløte. På kysten va Poetisk viking diktet seg ut av dødsstraff Høvdingene hyret de beste skaldene for å gjøre seg udødelige med treffende kvad. Men vikingenes største skald, Egil Skallagrímsson, nektet å selge sin kunstneriske frihet for klingende gull

Var voldtekt vanlig i middelalderen

- Jeg er en vikingsønn, og er på tinget hos høvdingen nå. Jeg er klar til å ta min straff på mellom 10 og 21 års fengsel, sier den drapstiltalte 32-åringen GERMANERNAS STRAFF UNDER JÄRNÅLDERN 100 E.KR. KAPITEL 7 Men varken att straffa till livet eller att fängsla, icke ens att ådöma prygel är tillåtet för några andra än prästerna, icke som ett slags straff eller på anförarens order utan liksom på den guds befallning, som de tro vara med i kampen. Författare: Karl-Fredrik Wasé Vikingtida er ein epoke i nordeuropeisk histore som strekker seg frå siste del av 700-talet til midten av 1000-talet.Ho var prega av vikingane, skandinaviske krigarar og handelsfolk som drog på tokt i Europa og spreidde vald og varer. Vikingtida overlappa og gjekk over i mellomaldere Trudvang, Bilskirne Trudvang (Þrúðvangar) er Tors rike. Her ligger hans prektige hall Bilskirne (Bílskírnir) som har fem hundre og førti (640) rom og er det største huset som finnes. Tor er menneskenes verge og han ble dyrket overalt i Norden. Tallrike stedsnavn minner om dyrkelse av Tor, og sagaene forteller ikke sjelden om hans helligdommer eller påkallelse av ham

Vikingene og Loven - viking

Dølgsmål, den hemmelige barnefødsel, for å unngå straffen for leiermål. Skamfølelsen over å skrifte for sine synder overfor presten og menigheten på 1600 og 1700 tallet, endte ofte med dølgsmål og barnemord. LEIERMÅL var straffbart når unge jenter eller ugifte kvinner hadde samkvem og ble «besovet» av menn utenfor ekteskapet.. Vikingene møter kristendommen. Olav Trygvason kom sommeren 995 fra England med mange skip og menn. Han kom for å kreve sin rett til den norske trone og for å innføre kristendommen Dødsstraff er en irreversibel straff. Ellers synes jeg vel du i alt for stor grad kjører på hevnmotivet. Folk med hevntanker er ikke de jeg ønsker å overlate viktige prinsipielle beslutninger til. Dette med blodhevn går tilbake til Vikingtiden og er en absurd tankegang Start studying Vikingtiden og middelalderen i Norge. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hverdagsliv i vikingtiden - smartundervisning . I vikingtiden var det lett å få tak i treller (slaver) gjennom vikingtokter. Sannsynligvis var mellom 10 og 20 prosent av befolkningen treller. Vanlige bønder kunne ha noen treller, men det var særlig stormennene som holdt treller i stort omfang for å drive jorda

Til Norge kom kristendommen i vikingtiden, som begynte rundt år 800. Det var strenge straffer for folk som hadde gjort noe galt. På 1500- og 1600-tallet ble mange kvinner og menn beskyldt for å være hekser. Hekseforfølgelsene kalles ofte et svart kapittel i Europas historie Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er veldig glad for at Aftenbladet i sin leder lørdag den 5. september - etter at Stavanger kommune legger bort planene for et nytt vikingsenter i Møllebukta - trekker frem betydningen av en satsing på vikingtiden Som straff måtte ho derfor trekkje den verkelege sola over himmelen ustanseleg. Måndag. Måndag er månens dag. Måne eller Mani er også ein gud og bror til Sol. Gudane likte heller ikkje at Mani blei kalla opp etter månen, så han måtte trekkje månen over himmelen. Tysdag

vikingtiden - Store norske leksiko

Kapittel 19 Straff § 19-1. Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten § 19-2. Ansvar for arbeidstakere § 19-3. Ansvar for foretak § 19-4. Ansvar for å hindre offentlig myndighet § 19-5 Her behandler grunnvilkårene for straff og hvilke reaksjoner personen kan bli møtt. I spesiell strafferett behandler vi det enkelte straffebudet, for eksempel reglene om tyveri eller drap. For at en person kan straffes i spesiell strafferett må alle vilkårene i den alminnelige strafferetten være oppfylt Den vanligste straffen var bøter i form av kyr eller smør. Høvdingene hadde en dominerende posisjon i vikingtiden. De var overhoder for de gjeveste ættene, de var religiøse og militære ledere, og de hadde stor innflytelse på tinget

I vikingtiden fikk de rike og mektige smaken på silke, og begynte å importere luksusproduktene fra Persia og Bysants. De eldste silkestoffene som er funnet i Norge er fra denne tiden. Skjøre silkestoffer har mot alle odds blitt bevart I likhet med andre tekstilfibre bevares silke ofte dårlig når de blir liggende i jord over lang tid I vikingtiden var det et skille mellom folk som var frie og ufrie, og dette skillet ser ut til å ha vært viktigere enn skillet mellom menn og kvinner når det gjelder juridiske muligheter. F.eks deltagelse på tinget, å kunne reise saker, samt kunne delta som vitner Grundig besvarelse på oppgaver 1-25 kap 4 om vikingtid og middelalder i Norge. Oppgavene hører til Cappelens historiebok på Vg2 Det er vanlig å si at den norrøne perioden strekker seg fra ca. år 700 til år 1350. Men det er viktig å se at den norrøne religion dominerte bare fram til år 1030. Vi pleier også å kalle dette tidsrommet for vikingtiden. En tid preget av plyndringer og råskap kom også til utrykk i deres religion Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Vikingtiden kjennetegnes av befolkningsvekst, landnåm, økt handel med Europa, sentralisering av makt og overgangen fra norrøn religion til kristendom. Samfunn vikingtiden lagting leidang gjestebud trell Vikingferder vikingskip viking sverd - vikingtid Danelagen Lindisfarne Sla I hovedalternativet blir det befolkningsvekst i Norge gjennom hele dette hundreåret Det gjaldt både i middelalderen, da det var strenge straffer for bønder som ikke brygget øl, og i forbudstiden - da brennevinet ble smuglet til landet. Foto: Ukjent fotograf/Oslo Museum. I nødsår måtte korn bukes til mat — ikke øl og brennevinUtover 1700-tallet fikk man mer kontroll over alkoholbruken Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca. 800 til ca. 1050. Historisk sett regnes den mer spesifikt fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066.. Selv om det første vikingangrepet i England fant sted i Portland i 789, er det imidlertid med plyndringen av klosteret på Lindisfarne i 793 at vikingene for alvor dukker opp i europeisk historie Om høvdinger. Handlingen foregår i vikingtiden. Jarlesønnen Sigurd Drakedreper er oppkalt etter en sagnhelt (Sigurd Favnesbane) Det forventes at han skal leve opp til sitt navn, og bli en sterk og våpenfør viking, som alle i hans slekt. Barnefilm basert på boka av Torill Thorstad Hauger. Bestill Sigurd Drakedreper på CDON (Norge Når et barn blir født blir det gitt en kjønnsrolle. Det blir kategorisert inn i medisinske og statlige arkivet og i sosiale grupper som kvinne eller mann

Viking - Wikipedi

Som kunde hos Samlerhuset har du som regel anledning til å velge mellom ulike betalingsmåter. Enten du bestiller fra vår nettbutikk eller gjennom andre markedsføringskanaler, har du anledning til å betale med ulike kort eller få tilsendt faktura med forsendelsen I vikingtiden var treet et symbol både på gårdens og slektens liv og på det himmelvide kosmos. Tuntre og verdenstre. Uttrykket «å ride galgen» betydde å lide døden ved hengning, en straff som forbrytere ble utsatt for. Den som henger i galgen, rider billedlig talt i treet This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it Vikingtiden er en epoke i nordeuropeisk historie og arkeologi som strekker seg fra ca. 663 relasjoner Denne type straff er et økende problem i Iran, da 60-80 millioner liter alkohol blir smuglet inn over den iranske grensen hvert år. Fengsel i 10 år for Twitter-innlegg i Kuwait Nesten 280.000 nordmenn ytrer sine meninger på Twitter uten å måtte tenke på å få straff for sine innlegg. I Midtøsten er det derimot ikke like enkelt

Skinner straff. Skinner advarte sterkt mot bruk av straff. Han hevdet at straff var en lite egnet prosedyre for atferdsendring, som medførte kortvarige endringer i atferd og som oftest resulterte i at subjektet forsøkte å unnslippe den straffende stimulus i stedet for å slutte med den straffende atferden Skinner skilte mellom straff og negative forsterkere, og var sterkt imot straff som. Vikingtiden var en urolig tid for alle. Hvis en hogde trær uten lov fikk en straff. Selveiende bønder fikk heller ikke hogge tømmer til eget bruk, men de fikk litt betaling for tømmeret. 1. 1650. Rundt denne tiden var kommunen nesten avskoget Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå Norge gikk deretter inn i fredstid under Olav Kyrre, men på 1100-tallet brøt det ut en rekke borgerkriger. Som et forsøk på å skape fred i landet fikk Erling Skakke satt sin sønn Magnus på tronen i 1163. Magnus ble så drept av Sverre, en av birkebeinerne, og som straff for dette ble Sverre lyst i bann av paven

Slaver og trælle i vikingetiden - Nationalmusee

Blodhevn - Wikipedi

Vikingtiden på Færøyene varte fra år 825, da Grímur Kamban bosatte seg på der, og frem til år 1035, da Tróndur í Gøtu, den siste vikinghøvdingen av Færøyene, døde og Leivur Øssursson fikk Færøyene i len av Norge.. Begynnelsen på slutten for den færøyske vikingtiden skjedde allerede i år 999, da kristendommen ble innført der av Sigmundur Brestisson Mellom straff og fortielse. Homoseksualitet i Norge fra vikingtiden til 1930-årene, i M. Brantsæter m.fl. (red.): Norsk homoforskning, 2001; Maktens historie i dansketiden, 2003; Embetsstanden i dansketida, 200

Vikingene som demokratibyggere Prei

I vikingtiden hadde Limfjorden dessuten to innløp, et i øst og et i vest. åpningen i vest lå ved Søndervig og ble først stengt på grunn av tilsanding i 1100-årene. Dette gjorde Limfjorden til et strategisk viktig sted, og den nevnes stadig i militære sammenhenger i annen halvdel av 900-årene, og oftere enn noe annet sted i Danmark Unnlatelse kunne føre til straff. Hva baseres kunnskapen på? Vikingtiden varte fra ca. år 790-1066 e.Kr. Dette tatt i betraktning, er det naturligvis ikke enkelt å dokumentere hvilke redskap eller våpen menneskene som levde på denne tiden brukte, ettersom gjenstandene ofte blir ødelagt av vær, vind og lignende Det var straffe-ekspedisjonen seks år senere. er det som kjennetegner vikingtiden. Vikingtiden begynte på 700-tallet med mindre angrep på klostre og byer på de britiske og franske kystene, hvor det var rikdommer å hente. Samtidens utenlandske forfattere skildret dem som brutale barbarer Vikingtiden. Sensur, statlig kontroll og straff. Mens store deler av Algeries befolkning kjemper for demokrati gjennom Hirak-demonstrasjonene, blir journalister fengslet og aviser blokkert. Undersøker pressefrihet i syv land . Anniken Falch Hillestad synes det var spennende å få førstehåndsberetninger,. Offerhandlingar, blot, var ett viktigt inslag i den vikingatida hedniska ritualen.. Offerritualerna verkar ha skett på två sätt; antingen frambar man offret till gudarna eller så tog man del av offergåvan genom att förtära den offrade maten och drycken

Viking og middelalder / Lesetips / Anbefalinge

Vikingkvinner - Avaldsne

Man var nødt til at vare sin mund i vikingetiden. Hvis man kom til at fornærme nogen, risikerede man at blive dræbt på stedet. Forskning.no har taget et kig på lov og ret i vikingetiden Drap har alltid vært omfattet av regler og straff av ulikt slag, gjerne i form av blodhevn eller bøter. Formelle rettsystemer fikk vi i alle fall så tidlig som de første statsdannelsene, altså ca 3000 f.kr, selv om det nok tok noen tusen år før domstolene begynte å bry seg med hva underklassen gjorde mot hverandre Justisminister Knut Storberget vil øke straffene og sende utenlandske gjerningsmenn rett ut av landet. Men han avviser at dette er et knefall for Frp Kilder til gårdshistorie. Oversikt over hvor du kan finne opplysninger om hvem som eide eller bodde på en gård, dens avling og besetning og hva den var verdsatt til Bygdeting vikingtiden Leksikon:Bygdeting - lokalhistoriewiki . Bygdeting. I. Uten at vi kan fastslå tingets alder, kan det trygt hevdes at det er meget gammelt, og at det i det minste kan føres tilbake til vikingtiden.Det er imidlertid først gjennom høymiddelalderens lover at vi kan danne oss et klarere bilde av tinget

Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud • Vikingtiden: - Ættesamfunnet - Tinget • Gulatingsloven (før 900): ingen regulering av almisser eller kontroll/omsorg over fattige. • Frostatingsloven (rundt 1170): Første eksempel på «offentlig velferdsordning» i Norge. Å bidra til «det offentlige» ble en plikt - den som ikke bidro kunne straffes. = en standardisering og e Og det vi da oppdager, er at de samme motivene har en nærmest eksplosiv utbredelse på kontinentet i århunderet før kirken ble bygget, men at de dypest sett har røtter tilbake til 700-tallet. I denne konteksten er skjeggtrekkeren og tungerekkeren del av en tradisjon for å fremstille moralske temaer omkring synd og straff i visuelle former

Historie Vg2 og Vg3 - Høvdingsamfunnet - vennskap og

I vikingtiden fantes det altså ikke et fritt håndverk slik som i høy- og seinmiddelalder. Byenes handel og vareproduksjon gjenspeilte en mer urban levemåte og livsstil. Dette påvirket selvfølgelig også håndverkets produksjon; det oppsto et massemarked for enkelte produkter noe som ledet til økt spesialisering Mot slutten av vikingtiden ble de norrøne gudene byttet ut med Kristus som krigsgud, Den største straffen Wilson, Robert. Innbundet / 2012 / Bokmål 399,-349,-Verdens største fersken Dahl, Roald. Innbundet / 2016 / Bokmål 279,-244,-Den største forbrytelsen. straff. Larvik-kvinne kjørte sørpe full i boligstrøk. Larvik-mann fikk 25.000 kroner i bot etter at han sovnet fra maten. Aleksanders (30) voldsmann (26) Han søkte med metalldetektor og fant ting fra vikingtiden - nå har Høyesterett bestemt at han må i fengsel fordi han beholdt dem

Fylkesarkeolog i Telemark, Geir Sørum, viser her frem en pilspiss fra vikingtiden og en skaftehullsøks fra bondesteinsalder (4000 til 2000 f.kr.). - Dessverre har funnopplysningene gått tapt, sier Sørum. Foto: Martin Øyvang Skulle selge gjenstander fra vikingtiden på Fin I vikingtiden var samfunnet basert på tillit og folk var helt avhengige av at medmenneskene holdt ord. - Det fantes ingen stat, ingen statlige mekanismer som passet på at folk overholdt lover og regler. Så dette var et samfunn der man faktisk måtte stole på hva som ble sagt og derfor var det lite ærefullt å bryte avtaler Mjød i vikingtiden. Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer. Snart kan du leve deg inn i den stolte vikingtiden på helt nytt vis med animasjon, fotorealistisk dataanimasjon og skyggespill. I april åpner Vikingskipshuset på Bygdøy for en museumopplevelse utenom det vanlige. Det hele handler om en opplevelsesfilm og to dokumentarer laget i animasjon, fotorealistisk dataanimasjon og skyggespill

Study 83 Kapittel 3, Vikingtid og middelalderen i Norge flashcards from Anja G. on StudyBlue forbrytelse og straff domstolene. Domstolene i Norge er bygget opp som en pyramide med høyesterett på toppen og tingretten i bunn. geografisk område. Disse områdene kalles lagdømmer og går helt tilbake til vikingtiden. Agder lagmannsrett ligger i Skien og dekker fylkene Vestfold, Telemark, Vest- Agder og Aust- Agder. Høyesteret Vikingtiden 102-106 Om Vikinger Det mangles ikke på kilder om vikingene sine plyndringer. De tok ofte å slaktet hele befolkningen, hvis ikke de solgte dem som slaver. Grunnen til at vikingene fikk plyndre så enkelt var av flere grunner. Etter fallet av det romerske vestriket, stod de svakt militært og politisk. Frankrike ble svekket etter døden av Karl den store og England og Irland hadde. Voldtekt er en helt absurd handling, som hører vikingtiden til! | Trine Lise Olsen. aftenposten.no/mening... 9 comments. share. save hide report. 20% Upvoted.

vikingtiden. Noen kan derfor mye om emnet, mens andre kanskje ikke vet så mye. Vikingtiden (ca.800-1050 e.Kr.) Vi er på slutten av 700-tallet. Skip med skumle dragehoder seiler mot kysten av England, Irland og Skottland. De barske sjøfarerne plyndrer klostrene for dyrebare skatter og setter bygningene i brann. De kalles vikinger og vekker. Rian, Øystein. 2001. Mellom straff og fortielse. Homoseksualitet i Norge fra vikingtiden til 1930-årene. I Norsk homoforskning, redigert av Marianne Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær, Knut Olav Åmås, 9-24. Oslo: Universitetsforlaget. Viskum, Øystein. 2002. Fortielse og straff. Rettsforfølgelse av crimen bestialis i Norge 1687. Spännande fakta om vikingarnas historia till vardags och vid fest. Vad trodde man på och hur stred man Vår pris 349,-(portofritt). En utrolig beretning om jakten på historien vår. I samme stil som i Den svarte vikingen, gir Bergsveinn Birgisson oss denne gang et besettende tidsbilde.

 • Operahuset i sydney kommende aktiviteter.
 • Pilot penner.
 • Wer die nachtigall stört amazon.
 • Bauhaus gemälde.
 • Sosialt hierarki.
 • Hvordan få raskere utløsning.
 • Salomé rodriguez ospina maria del pilar rubio.
 • Moccabar krimidinner.
 • Yemen history.
 • Hund gnir hodet.
 • Udo lindenberg wenn du gehst chords.
 • Hvorfor får man hareskår.
 • Darmstadt jugendzentrum.
 • Propädeutikum medizin.
 • Katvondbeauty scandinavia.
 • Hahnenkamm mtb.
 • Ida maria oppvekst.
 • Tageskarte lenormand.
 • Lost apple tv remote.
 • Badminton düsseldorf.
 • Hirntumor heilungschancen.
 • Bad hersfeld hotel.
 • Germany gdp.
 • Takvinge vw caddy.
 • Bare øl pris.
 • Privatist allmenn påbygg.
 • Doppelstern sternbild perseus kreuzworträtsel.
 • Rissa 1978.
 • Kalsium veganer.
 • Kristen stewart freundin 2018.
 • Ibd app.
 • Hjorterull oppskrift.
 • Concentration curls.
 • Grunner til å få sparken.
 • Mobilveske iphone 6.
 • Gynekolog vestfold.
 • Patologisk rus tilstand.
 • Kjemi 2 eksamen høst 2017.
 • Hva tror nynazister på.
 • Canon camera connect mac.
 • Facebook annonseadministrasjon.