Home

Hva legger vi i begrepet rikssamling

Det gjelder både hvorvidt Harald Hårfagre stammet fra Vestfold og hvor store deler av Norge han faktisk maktet å legge under seg. Flere senere konger var viktige for samlingen, og selv om den norske kongerekken starter med Harald Hårfagre, har flere forskere tatt til orde for at det kunne vært like riktig å regne samlingen fra Olav Tryggvason (ca 963-1000) eller Harald Hardråde (1015-1066) Hva legger vi i begrepet rikssamling? Hvordan nordmenn gikk fra å være oppdelt i mange småfyrstedømmer til å bli ett samlet rike. Forklar forskjellene mellom leidangen og hirden. Leidangen måtte mobiliseres, hirden var kongens livvakt. Hvilke konger fikk betydning for rikssamlingen, og på hvilken måte Nordmennenes rike Alle reisene til utlandet skulle etter hvert få sterke politiske følger innad i de norske områdene. Vikingtokt og handelsferder førte med seg rikdom og ære, og med rikdom og ære fulgte økt makt til stormenn og høvdinger. Høvdinger som hadde slått seg godt opp på disse reisene fik I begrepet rikssamling legger vi at store deler av landet ble samlet under én konge. 5. Grunnen til at Olav den hellige blir regnet som den fremste kristningskongen er først og fremst fordi hans død skapte historier som overbeviste stadig fler om hans guddommelighet. 6

Rikssamling - Det norske kongehu

Hva legger vi i begrepet ressurs? Hvilke forutsetninger må være til stede for at en naturforekomst kan betegnes som en ressurs? Svarforslag: En 'ressurs' er en forekomst i naturen som kan tilfredsstille menneskelige behov. Forekomsten er ikke en ressurs før menneskene er i stand til å utnytte den I samfunnsfaget snakker man om begrepet kultur på en annen måte, som holdninger, verdier, identitet og som er med på å danne grunnlaget for musikksmak, hvilke bøker vi leser, hvilke filmer vi ser. Blant annet er normer og regler, som hva vi synes er rett eller galt, en viktig del av vår kultur

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine Service kan beskrives som kundens forventninger om å bli positivt behandlet i møte med en virksomhet. Service kan også sies å være den positive differansen mellom kundens forventninger til behandling og den faktiske opplevelsen. Service kan innebære personlighet og kompetanse, samt materielle elementer. Det varierer gjerne fra bransje til bransje Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser, og en forkortelse av 'psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen'. Vi vet at et godt psykososialt arbeidsmiljø skaper engasjement og arbeidsglede, som igjen påvirker den daglige driften positivt Hva legger vi i begrepet ressurs? Av fransk opprinnelse og betyr hjelpemiddel. Vi regner alt som mennesker kan ha nytte av som ressurser. Ressursene kan tilfredsstille menneskenes behov. Det er en kilde som har forsyninger som er til nytte eller til gode

Historie 1 [kontroll oppgaver] Flashcards Quizle

 1. Kun ved å vite hva vi faktisk mener når vi snakker om bærekraft, kan vi håpe på å oppnå de ambisjonene begrepet innebærer Hovedproblemstilling er: Hva legges i begrepet digital kompetanse i utdanningspolitiske dokumenter og hvilken relevans har dette for utarbeidelsen av individuelle opplæringsplaner
 2. Hva er en driftskostnad? Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her
 3. Hva er eldrebølgen? Utviklingen i demografien, altså befolkningens alder og sammensetning, betyr mye for velferdsstatens bærekraft. Hvor lenge vi lever, hvor mange som blir født, og hvordan antallet eldre og yngre utvikler seg i forhold til hverandre, har stor betydning for hvor mange som er i arbeid, og for hvor mange som trenger offentlige tjenester og ytelser
 4. Livskvalitet er i vanlig språkbruk ofte en betegnelse på velferd eller det å ha et godt liv. Forstått på denne måten har livskvalitet både objektive og subjektive aspekter, og begge er nødvendige for å kunne gi et dekkende bilde av hva et godt eller dårlig liv innebærer. To eksempler på objektive mål er arbeidsledighet og forekomsten av kroniske sykdommer, mens opplevelsen av.
 5. Hva legger vi i begrepet «Den gode dagen»? Grunnlaget for «Den gode dagen» er det mellommenneskelige møtet som innbefatter samspill med beboer, pårørende og ansatte. Møtene skal preges av respekt, omtanke og glede. Alle mellommenneskelige møter skal være givende for våre beboere og deres pårørende

Hva legger vi i begrepet rikssamling? Rikssamling vil da på en måte si å samle et land til et rike, eller land da. Oppgave 5 Hvorfor blir Olav den hellige regnet som den fremste kristningskongen? Han blir regnet som den fremste kristingskongen fordi han jobbet hardt for å få kristendommen til Norge, og samlet riket til ett Last ned temanotatet Begrepet kvalitet - hva dreier det seg om? Temanotat 3/2019. Sammendrag. I dette temanotatet retter vi oppmerksomheten mot begrepet kvalitet. Hva som er kvalitet har vært diskutert i lang tid av mange aktører. Likevel er det ikke etablert enighet om felles definisjoner, verken generelt eller innenfor utdanningsområdet Hva legger vi i begrepet skoleutvikling? Hvordan forskes det på fenomenet, fra hvilke posisjoner og med hvilke intensjoner? Hvordan forstår universitet- og høyskoleansatte sitt oppdrag, og hvordan erfarer skolens egne folk skoleutvikling i praksis

Rikssamling og kristning - mennesket

Det handler om å gi dem litt motstand — gjerne i samtaler — slik at de også lærer å gi motstand. Og for å gi god motstand må vi være bevisst på logiske prinsipper. Det må være gyldige ting og vi må stille gode spørsmål, sier Schjelderup og legger til at denne metodikken kalles «filosofering med barn» Helse er et omdiskutert begrep og det finnes ulike definisjoner av dette begrepet. Helsebegrepet har vært forankret både i idéen om det optimale og ideen om det normale (Mæland, 2005;24). World Health Organization (WHO) slo i 1946 fast at helse handler om mer enn fravær av sykdom og svakhet Det samme gjelder hva som skal legges i begrepet kundeservice. Når dette er sagt kan vi allikevel si at det som skaper vår oppfattelse av virksomhetens kundeservice er : Sannhetens øyeblikk, dvs. førsteinntrykket vi får første gangen vi kommer i kontakt med virksomheten, og det som skjer videre i vår dialog med virksomhetens medarbeidere og vår opplevelse av sluttresultatet. Bedrifter og institusjoner bør revurdere sin bruk av bærekraft som et redskap for grønnvasking og god PR, og som forbrukere bør vi alle bli mer kritiske til hva slags betydning som faktisk legges i dette ordet. Kun ved å vite hva vi faktisk mener når vi snakker om bærekraft, kan vi håpe på å oppnå de ambisjonene begrepet innebærer

1.Hva legger vi i begrepet ressurs? 2.Hvilke forutsetninger må være til stede for at en naturforekomst kan være en aktuell ressurs? 3.Forklar hva man mener med:-materialressurser og energiressurser-fornybare og betinget forybare ressurser-grønne ressurser-lagerressurser-kulturressurser 4.Forklar hva vi mener med bærekraftig utvikling Begrepet er imidlertid ikke entydig. Helt generelt kan vi si at integrering betyr innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet, men det hersker betydelig forvirring i den norske debatten rundt begrepet integrering når man skal forsøke å konkretisere hva det innebærer

Hva legger vi i begrepet mestring? NK LMH skal bidra til at lærings- og mestringsvirksomheten i landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert - slik at personer som lever med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet Barnehagens digitale praksis. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn Når det gjelder skole og opplæring bruker en ofte begrepene integrering og inkludering. Enkelte mener at en ikke trenger å skille mellom dem, men det kan være vesentlige forskjeller - det kommer an på hva en legger av meningsinnhold i dem Yrkesstolthet. betyr - å legge sjelen sin i det man gjør - eller det man leverer / produserer! Bruk og kast-samfunnet inviterer dessverre ti Hva legger vi i begrepet IKT? Author: olav Last modified by: olav Created Date: 11/26/1999 9:32:55 AM Document presentation format: On-screen Show Company: HiST IDB Other titles: Times New Roman Arial Monotype Sorts Dads Tie.pot Hva er bredbånd og hvilke muligheter gir det? Noen faktatall om Norge Hvor bredt er bredbånd

3. Hva legger du i begrepet kreativitet og hva mener du kan regnes som de viktigste hindringene for kreativitet i arbeidslivet? Kreativitet handler om å finne på noe ingen andre har tenkt på og å skape noe nytt. Kreativitet blir sett på som svært sentralt i økonomisk utvikling, ettersom det er grunnlaget for innovasjon og endring Sitter med øvningsoppgaver til eksamen. Lærere sa det var viktig å vite forskjell på redegjør, forklar, beskriv. Men vi fikk ikke noe svar på hva hun mente, utenom at når vi fikk spørsmål f.eks : redegjør for det spesifikke immunforsvar så skal vi skrive ALT vi kan, så redegjør betyr å skrive ned alt vi kan,i følge hun Hva legger du i begrepet Livstil? NYTT TEMA. Bamsemums2 Innlegg: 1696. 14.01.06 21:49. Del. Selv er jeg ikke sikker, det første som faller meg inn er livstilsykdommer og det passer ikke helt sammen med mote. Så da er jeg litt usikker på hva en skal legge i begrepet Livstil, i allefall inn i et forum som dette Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren. Så hva legger vi i begrepet konfirmasjon? For Human-Etisk Forbund er det betydningen støtte og styrke som vi legger til grunn for vår bruk av begrepet. Borgerlig konfirmasjon er derfor god klassisk latin, og betegner at man vil sette kraft og mot i unge mennesker til å ta opp livskampen og løse de oppgavene som møter dem som voksne borgere

Begrepet seksualitet er et stort og krevende tema å snakke om. For de fleste er ikke dette et hverdagslig tema man samtaler om. Det er en del av vår mest private sfære. Men det er en vesentlig del av det å være menneske. Erfaringer viser at når mennesker snakker om seksualitet, oppdager man raskt at vi legger forskjellig innhold i begrepet Alle har forskjellig livsstil og hva man ser på som god helse vil derfor variere fra person til person. God helse avhenger av flere faktorer som blant annet alder, miljø og personlighet. Spør man en ung person vil de kanskje svare ja hvis de er friske og raske, men om man spør en eldre person som sliter med å gå - kan de også svare ja, basert på andre grunnlag enn hva den unge måler. • hva man skal gjøre for å nå mål (oppgaver) • hvem som skal gjøre hva (roller og felles ansvar) Hvis vi ikke klarer å dra nytte av hverandres ulike ferdigheter for å nå felles mål vi er gjensidig ansvarlig for Da blir det ofte dårlige resultat, konflikter i teamet og redusert trivsel 8 Kjell-Åge Gotvassli og Torill Mo Hva legger du i ordet Respekt? NYTT TEMA. Innlegg: 7555. Siderius. Her er fra en filosof, som trodde han visste hva respekt var. Helt til han fikk spørsmålet om definisjonen på hva respekt er: Slik kan det gå når vi i opphøyet selvtilfredshet ikke gjør leksen grundig nok før vi stiller opp og skal bestå prøven

Hva legger vi i begrepet selvbestemmelsesrett? HOL § 9-1. Lovverk HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN, KAPITTEL 9 Ingen skal behandles nedverdigende eller krenkende. Hva mener vi med det, og hvordan unngår vi en slik behandling? HOL § 9-1 Hva finnes av sikkerhetssystemer, og hva legger vi i begrepet sikkerhetssystemer? Når vi kjører bil, er vi omgitt av to typer sikkerhetssystemer: aktive og passive sikkerhetssystemer. Slitt frontrute er et sikkerhetsproblem. Klar frontrute kan hindre ulykker. Foto: Trond Soldal

- Vi er vel så opptatt av måten de resonnerer og kommuniserer på, som selve svaret de kommer frem til. Vi legger generelt mye vekt på analytiske egenskaper og demonstrert evne til å lære raskt -Hvorvidt kandidaten passer inn og styrker kulturen spiller en viktig rolle, sier Torgeir Hovden i Telenors datterselskap Comoy Godt og virkningsfullt tilsyn - hva legger vi i det? - hvordan jobber vi med det som mål? [foredrag] NOU 2016:4 Ny kommunelov - høringsuttalelse (Inneholder drøfting av noen generelle temaer som gir innsikt i hva tilsyn er

Video: Fasit historie VG2+VG3: Kapittel 6: Vikingtid og

Vikingetiden - Studienett

Hva er et barn og hvordan forstår vi barndom? Besøkende på Sonys filial i KidZania. Foto: J. Lippold. I de siste tiårene kan man spore en dreining fra å betrakte barn som sårbare vesener som trenger beskyttelse, til i større grad å se dem som kompetente mennesker, og fra og betrakte barndommen som en forberedelsesfase til å tillegge den en betydelig egenverdi Hva er livsmestring? Når vi spør kollegaer i barnehagen om hva livsmestring kan være, får vi beskrivelser som handler om å støtte barn slik at de «har det bra», og å støtte barns utvikling med mål om en god fremtid.De vektlegger ulike kunnskaper og ferdigheter som barn bør mestre, slik at hverdagen preges av «() trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge. Vi i HMS-tjenesten har lang erfaring i bransjen og kan bidra med vår kompetanse med tanke på utvikling av et trygt miljøstyringssystem. Et miljøstyringssystem bidrar til at bedriften kjenner til sine viktigste miljøaspekter, og at den jobber aktivt for å forebygge uheldige påvirkninger på det ytre miljøet Hva legger vi i begrepet helse? Hva bidrar til å vedlikeholde og bedre helse på vår arbeidsplass? Hva bidrar til å gjøre arbeidssituasjonen meningsfull, forståelig og håndterbar? Hva vil det si å arbeide helsefremmende, for deg og meg og for oss? Eller kort og godt: Hva er en god dag på jobben

Sosiologi og sosialantropologi - Hvorfor lære begreper? - NDL

Vi har lett for å tenke omsorg som å dekke grunnleggende behov som mat, klær, stell osv. det er jo ofte det mest synlige når en person trenger omsorg, og er det som må være på plass for å kunne utøve ytterligere omsorg. men for meg er omsorg og sørge for noen., sørge for at de har det de trenger - på alle nivå Men dette er også et uttrykk for en vedvarende, interessant prinsipiell diskusjon: Hva legger vi i begrepet «kunnskapsbasert», og hvilke krav stilles til kunnskapsbaserte beslutninger? Tema og gjester. Vi spør: Hva er kunnskap, og hva betyr det egentlig å arbeide kunnskapsbasert Hva legger vi egentlig i det begrepet? I denne sendingen er musikksjef i NMF, Rune Hannisdal, med som gjest. Vi gjør oppmerksom på at dagens sending foregår over videokonferanse grunnet koronarestriksjonene i Bergen. AMBIS #2: Theme for second consignment is BASICS Begrepet human etikk innebærer at etikk forstås uavhengig av religion. I stedet begrunnes etikken ut fra menneskets biologi, psykologi, historie og samfunn. Moderne human-etikk kjennetegnes ved rettighetstenkning og universalisme, so Begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Det er forskjellig fra person til person hva som oppleves som krenkende, avhengig av blant annet elevens forutsetninger, alder, bakgrunn og den konteksten krenkelsen blir utført. Elevens opplevelse skal anerkjennes og alltid legges til grunn

Tvang og makt Helsekompetanse

Når vi bruker ordet «familie» til daglig, er det ofte på en måte som tilsier at det har et fast innhold, at alle legger det samme i ordet. Men det er nok ikke slik lenger. Den entydige oppfatningen av hva en familie er, er i ferd med å endre seg I artikkelen sier forskere at begrepet omsorg er i ferd med å bli borte i barnehagen. De viser til at barnehagelærerne og deres ledere snakket lite om omsorg, og det ble også lite dokumentert. Hva legger vi i begrepet omsorg? Hva er en god omsorgssituasjon i barnehagen? Til diskusjon: I rammeplanen står det: «Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av.

Forebyggende tiltak og leders ansvar - Udi

ENSOMHET? Trenger det til en oppgave. På forhånd tak Han legger også til at han er enig med den generelle medisinske definisjonen, som er at god helse er lik et liv med fravær av sykdom. 20 år i kroppen. Helgeruds kollega, professor Jan Hoff, er enig og sier at god helse henger tett sammen med den fysiologiske alderen man har Å ikke drive rovdrift på seg selv, dvs at man sier at man vil én ting men gjør det stikk motsatte. Et eksempel kan være at man ønsker en jobb hvor man kan ha endel fri til og prioritere familie, venner, hobbyer osv, men i realiteten har en jobb hv.. I boka Mellom ordene (Jensen og Ulleberg 2011, Gyldendal) skriver vi blant annet dette om begrepet anerkjennelse: Anerkjennelse er et sentralt begrep i dialektisk relasjonsteori. Det betegner en likeverdig relasjon der man bestreber seg på å forstå den andres perspektiv. Man bekrefter den andres oppfatning av virkeligheten som gyldig og har en åpenhet for d Prestasjonsledelse er et relativt nytt begrep i norsk sammenheng, og det viser seg at informantene våre legger ulikt innhold i både hva begrepet betyr, og hvilke elementer et prestasjonsledelsessystem består av. Basert på teori og informasjon fra intervjuene legger vi derfor frem en forenklet modell for prestasjonsledelse, med tre elementer: For det første handler prestasjonsledelse om å.

Title: Hva legger vi i begrepet IKT? Author: olav Last modified by: olav Created Date: 11/26/1999 9:32:55 AM Document presentation format: On-screen Sho Hva legger du i begrepet humanistisk? Generell diskusjon Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier. Trådverktøy: Visningsmåter: 07-05-10, 17:12 #.

Mye av grunnlagstenkningen i sosialt arbeid er etter min mening dominert av et subjektobjekt perspektiv. Perspektivet fokuserer hjelperens overordnede posisjon, ikke minst i forhold til makt. Ved å gjøre begrepet anerkjennelse til et nøkkelbegrep i sosialt arbeid, må gjensidigheten og likeverdet mellom hjelper og klient vektlegges mer enn ensidighet og asymmetri Menn kan jo også svare på hva de legger i begrepet velutstyrt , men kvinner har naturligvis noe å si. Er jo vi som kjenner hvordan utstyret føles utenfra som tredjeperson, dere menn kjenner det jo bare innenfra i førsteperson. Anonymkode: 4255f.

2.2 Hva forstår vi med begrepet internkontroll? Oppdatert 15. okt. 2020. Veilederen bygger på COSOs 1 definisjon av internkontroll, og legger til grunn følgende. Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Hva legger vi begrepet kontinuitet Hva legger du i begrepet folkelig Generell diskusjon. Det avhenger av sammenhengen og tonen. Det kan være en hedersbetegnelse på noen, for eksempel noen som har hatt stor suksess, men har greid å beholde beina rimelig godt på jorda allikevel Det snakkes mye om fordommer, og spesielt knyttet til rasisme, men det er kanskje ikke alle som vet hva dette begrepet egentlig betyr.Når man har fordommer har man holdninger som ikke nødvendigvis er bygget på fakta, eventuelt som er bygget på mangelfull kunnskap om mennesker og kulturer

1. Hva legger vi i begrepet ressurs?Hvilke forutsetninger ..

Men hva legger vi egentlig i begrepet gode relasjoner? Førsteamanuensis Randi M. Sølvik om relasjonar. I denne videoforelesningen snakker førsteamanuensis Randi M. Sølvik om relasjoner. Se videoen i stort vindu . Referanser. Befring, E. (2014). Den forløsende pedagogikken I 2011 kom det en ny læreplan for barnehagene i Sverige. Med den nye planen fikk fagområder som matematikk, naturvitenskap og teknologi mye større plass i barnehagene. Likevel ble det gjort lite for å definere hva som skulle inngå i fagområdet teknologi. Åtte år senere var det fortsatt ikke opplagt hva førskolelærerne oppfattet som teknologi, og hvordan de jobbet med dette stoffet. Det er på høy tid å klargjøre hva idretten selv legger i begrepet aktivitet. Vi har medlemmer som utøver idrett, og vi har medlemmer som tilrettelegger for idrettsutøvelsen Sv: Hva legger dere i begrepet manipulasjon? Opprinnelig lagt inn av Lise Manipulasjon kan være både en bevisst handling, og et automatisert handlingsmønster for å få det som en vil. Jeg har et såpass naivt syn på mennesket, at jeg tror en finner flest i siste kategori Kapittel 5: Hva er kommunikasjon? Joshua M. Phelps, Erik Carlquist og Alex Gillespie Innledning Order kommunikasjon stammer fra det latinske ordet communicare, som betyr å dele eller å gjøre noe felles eller kjent. Når vi deler noe, for eksempel informasjon, mening eller kunnskap, gjør vi det per definisjon med andre mennesker

Vi ser dette hvis vi tenker over hva det er som får oss til å oppleve lykken, i begge de to nevnte betydningene. Den lykken vi opplever når vi for eksempel ser vårt lille barn sove søtt i sin seng, eller når vi endelig når toppen av fjellet og kan nyte den storslagne utsikten, er ikke bare en ren følelse, slik en hodepine er det, eller lettelsen ved å kjenne at en smertestillende. Det tredje temaet jeg er opptatt av innenfor begrepet respekt, er respekt for hverandres modell av verden. Min måte å se verden på er min egen, og bare i Norge finnes 5 millioner andre måter. Noen ganger handler det om hverdagslige spørsmål, som definisjonen av hva som er en vellykket påskeferie, og hva den skal inneholde Hva legger du i det begrepet? Att den er mekanisk, eller har du flere kriterier? Jeg ser på min første skikkelige klokke som den første mekaniske. Prismessig begrenser jeg meg selv, da jeg ikke kan være helt ukritisk til pengebruk med min beskjedne inntekt hva legger vi i begrepet ressurs vil nok variere noe fra person til person, og ikke minst fra setting ti Ingen er fri i møte med andre mennesker, men vi kan bestrebe oss på å legge forutinntatthet til side, og ha et reflektert forhold til hva slags kunnskap og viten vi bærer med oss. Å være åpen mot verden er å la den tre frem som den er, uavhengig av hva vi selv vet og kan

Vi viser også til DFØs forklaring på ord og begreper innenfor det statlige økonomireglementet og veiledere fra DF Hva begrepet betyr er dermed avhengig av konteksten det brukes i. Ledelsens styring og oppfølging er en hovedaktivitet hvor virksomhetsledelsen legger grunnlaget for styring og kontroll Den skal legge fram ulike alternativer, begrunne disse og ikke minst illustrere konsekvensene av de ulike alternativene. Dette kommer mest til syne i departementene, som jo er styrt av politisk ledelse. Derfor sier vi at departementene er sekretariater for politisk ledelse, ikke politiske sekretariater Hva legger vi i begrepet krafintensiv industri? l Med kraftintensiv industri mener vi industrigrener som har et stort energibehov i forhold til andre innsatsfaktorer. 2. Hva er grunnlaget for den kraftintensive industrien? l Viktige produkter var stål, aliminum, nikkel, kunstgjødsel, papir og cellulose . 3

Hva legger vi egentlig i begrepet ettervern? Styremedlem Trude Lønning blogger! Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Se mer av Fagrådet - Rusfeltets Hovedorganisasjon på Facebook. Logg inn Hva legger vi i begrepet Selvledelse, på hvilke måter skiller selvledelse seg fra tradisjonell ledelse Bevvist viktig begrep i selvledelse Autonomi viktig begrep, Selvstendighet Organisasjon blir flatere ved selvledelse Det finnes teorier som støtter at dette med selvledelse er en god tilnærming til ledelse

Hva er ungdomskultur? - Ung

Hva er bærekraftig utvikling? - Min stemm

Hva er service Les om begrepet servic

Hva er psykososialt arbeidsmiljø? Avonov

har hørt om MILF (mother id like to fuck, altså voksen kvinne), men hva faen er gilf? Grandpa id like to fuck? utdyp litt mer hva det er så kanskje du får noen svar grandmother i like to fuck lasta ned en sånn film fra internett Hva enkelte legger i begrepet Kjøpelag vet ikke jeg, men en får enkelte ganger inntrykk av at det går på kjøp av dyre utenlandske såkalte klassespillere. Ser en på utenlandskvoten m.h.p Molde og AaFK så er den større i AaFK, når en ser på antall spillere Er litt ny på kjøp og salg av brukte klær. Solgte nylig ett ullsett som Koster over 1000kr nytt. Skrev det var pent brukt, da der var helt uten hull og ikke nupper. Jeg kunne heller ikke se noen flekker i vanlig dagslys. Solgte det for under halv pris. Alt var greit da hun hentet, men noen timer. Hei, Er litt usikker på om jeg skal poste her eller i samliv og relasjoner eller helse, men nå ble det her da, fordi jeg forsøker å finne litt mer ut av hva andre legger i begrepet samvittighet? For meg så er det noe som skaper indre konflikter, spesiellt i situasjoner der jeg føler jeg har lyst. 1 Hva legger vi i begrepet ressurs? 4 Forklar hva vi mener med bærekraftig utvikling. Gi et par eksempler på bærekraftig utvikling og et par eksempler på en utvikling som ikke er bærekraftig. 5 Hvilke sektorer er det vanlig å dele næringslivet inn i Alltid artig å høre med andre mener med snill hest?For det er tydelig at folk legger svært forskjellig mening i hva som er snill hest - eller ikke

 • Queen mary 2 standort.
 • Das horn instrument.
 • Privatzimmer willingen.
 • Promenadenhof linz öffnungszeiten.
 • Nesbyen trail camp 2017.
 • Tg250 termometer.
 • Ktm fahrrad augsburg.
 • Studentenjobs münster.
 • Kjøkkenskap opp til taket.
 • Familie journalen opskrifter kager.
 • Opportunister bakterier.
 • Sony cybershot rx100 mark iii kompaktkamera.
 • Ford taunus til salgs.
 • Facebook app dashboard.
 • Horoskop 2017 vekten.
 • Luftige boller med olje.
 • Victoria beckham sunglasses.
 • 3d ultralyd sandefjord.
 • Single reizen jongvolwassenen.
 • Barbera d'asti 2015 superiore.
 • Wohnungsamt wiesbaden platz der deutschen einheit öffnungszeiten.
 • Måns edwall sjuk.
 • Vannbåren varme uten strøm.
 • Tegne i word.
 • Bosch silenceplus.
 • Rørdeler trondheim.
 • Stadtplan toledo pdf.
 • Hemel incubator.
 • Hvordan roe seg ned angst.
 • Monier bergen adresse.
 • Operasjon skulder.
 • Gif bilder liebe.
 • Stige med justerbare bein.
 • Kampfsport hannover.
 • Baderomsfliser megaflis.
 • Single reizen jongvolwassenen.
 • Karpe diem oslo spektrum 2017.
 • Gynekolog vestfold.
 • Silikonfuge.
 • Brun utflod en uke før mens.
 • Ta svartvita bilder samsung.