Home

Møtereferat definisjon

Møtereferat - eStudie

Referat er en gjengivelse av noe som er sagt eller skrevet, eller av et begivenhetsforløp. Et referat er vanligvis kortfattet. Det bør skrives en protokoll eller et referat fra alle møter. Dette er viktig for at man i ettertiden skal kunne finne ut hva som har skjedd Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, er stadig gjenstand for stor interesse. Ikke minst i mediene når noe går galt. For styremed-lemmer er det viktig å kjenne de reglene som gjelder for styrets arbeid. Her gis en kortfattet oversikt over de viktigste regler som gjelder for styrets virksomhet. Oversikten tar først og fremst sikte [ Skriver du et møtereferat kan det være greit å bruke initialer på hver deltager for å enklere og kjappere få med seg hvem som sier hva. Refererat fra litteratur. Det finnes flere typer referat. Skal man for eksempel skrive et referat fra en tekst, vil dette gjøres litt annerledes enn dersom man skal skrive et referat fra et møte Rutiner for referatskriving, protokolltilførsler og innkalling av vararepresentanter til styret ved Kjemisk institutt Referatskriving Kontorsjef skal skrive et forslag til møtereferat kort tid etter møtet (en uke). Forslaget til protokoll sendes styremedlemmene som gis mulighet til å komme med kommentarer til referatet innen en gitt tidsfrist

Møtereferat - Definisjon av møtereferat fra Free Online

møtereferat på engelsk. Vi har én oversettelse av møtereferat i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. møtereferat. minutes of meeting. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av møtereferat som substantiv. Entall. Flertall Konseptfasen starter når virksomhets-ledelsen ved beslutningspunkt 1 har bestemt at de skal gjøre noe med et behov eller problem de har identifisert. De har derfor iverksatt en konseptfase for å utrede ulike tilnærminger for et mulig prosjekt, vurdere hvilke gevinster dette vil kunne bidra til, og hva et slikt prosjekt vil innebære Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt (BP) godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren overgang fra en fase til den neste

En medarbeidersamtale er et verktøy som kan gi hjelp til et godt arbeidsmiljø og en effektiv måloppnåelse. Dette er et mulig system for medarbeidersamtaler, og er et fleksibelt opplegg som den enkelte leder kan tilpasse sin egen bedrifts behov og situasjon Velg blant tusenvis av kostnadsfrie Microsoft Office-maler for enhver hendelse eller anledning. Kom i gang med skole- jobb- eller familieprosjektet, og spar tid med en profesjonelt utformet Word-, Excel- eller PowerPoint-mal som passer perfekt Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 103676 GRTID V613 10 rad for god sakshandtering 1301 #2.indd 1 10.10.14 09:5 Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar. Denne teksten er skrevet for styrearbeid i aksjeselskap, men kan også benyttes som utgangspunkt for styrearbeid i andre organisasjonsformer Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det, skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU

motarbeide - Definisjon av motarbeide fra Free Online Dictionar

møtereferat - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

 1. ar om konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk landbruk: Den 23.-24. oktober planlegges et se
 2. Møtereferat og innspill fra gruppene, diskusjon av kompetanseutvikling, hvor vil vi gå. 1.1 Begreper og begrepsbruk Begreps bruk - Lage en ordliste for HF-relaterte begreper: Human Factors: (Definisjon fra CRIOP), Human factors is a scientific discipline that applie
 3. Møtereferat Møtenavn/tema: CCC - råds møte Forskningsstøtteavdelingen. Postadresse: 0027 OSLO. Besøksadresse: Sognsvannsvn. 20. Med de nevnte endingene ble forslag til definisjon og arbeidsinstruks for programleder og utnevning av fagansvarlige ble vedtatt (se nedenfor)
 4. MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.03.2016 10:00- 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Anne Marit Rennemo, Bjørn Larsen, Kari Støfringdal, Anne Bjørlykke, Nina Nasjonal standard for definisjon av analyser utført ved laboratorier
 5. Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det er styret som innkaller til generalforsamling og selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett
 6. I tillegg til å ha ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, skal også daglig leder tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag (asl § 6-21).Slik denne paragrafen er formulert, ligger initiativet og gjennomføringen hos daglig leder, men dette skal skje i samråd med.
 7. Mange bor i borettslag og alle har hørt om det. Men hva er egentlig et borettslag? Hva skiller det fra andre boligformer? Hva slags regler gjelder i borettslag? Ny borettslaglov og boligbyggelaglov trådte i kraft 16.08.05. Jusstorget gir deg en ajourført oversikt. Boligbyggelaget Et boligbyggelag er et andelslag som har til oppgave å stifte borettslag [

referat - Store norske leksiko

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning Definisjoner. § 1. (lovens generelle virkeområde). Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune Svar. Slik står det i Bokmålsordboka:. parafere v2 (fra fr.) medunderskrive et dokument som alt er underskrevet, bekrefte. kontrasignere v2 medunderskrive. Og i Den Danske Ordbog:. parafere 1 medunderskrive et dokument som ansvarlig for at det er udfærdiget i overensstemmelse med den trufne afgørelse 1 a underskrive en traktat el.lign. forud for den endelige, parlamentariske stadfæstels Definisjonar. I denne lova vert desse omgrepa nytta slik: a. dokument: ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lyding, framsyning eller overføring: b. Arkiv: dokument som vert til som lekk i ei verksemd. c. Statleg arkiv: arkiv skapt av statleg organ. d

Protokoller og referat FL

Møtereferat For å unngå at noen glemmer hvilke beslutninger som ble truffet på møte bør alle møter oppsummeres med et møtereferat. Stemmebruk i møter God stemme er viktig, ikke bare for skuespillere, men for alle mennesker, for stemmen er det som skaper mellommenneskelig kontakt Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 21. mars 2011 W.R Møtedato 24. - 25. februar 2011 Til stede Thor-Åge Solberg Kåre Wiik Knut Holter Rolf E. Bakken Trond Olav Vassdal Unn Disch Kihle Heming Herdlevær Wenche Rognås Geir Ulf Johansen Harald Jacobsen Jan Inge Torgersen Per Arne Arstad Arnulf Hauglan Møtereferat. 2 Referat: Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. felles definisjon av «region» i EØS-området, siden det er viktig å ivareta geografiske og klimatiske hensyn. Det ble videre vist til at definisjonen av lam Permittering informasjon for arbeidsgivere. Informasjon til arbeidsgivere som på grunn av korona må permittere ansatte. Samspill mellom NAV og arbeidsgiver • Definisjon av studieprogram Forslaget: «Med studieprogram menes en studieenhet som består av en samling emner med totalt læringsutbytte som tilbys studenter å søke på og bli tatt opp til. Et studieprogram kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å søke nytt opptak for å ta nye emner innenfor studieprogrammet.» (DBHs definisjon

Styrearbeidet - en regeloversikt - Jusstorge

 1. Møtereferat Vedrørende Dato Faggruppe matrikkelen 7. januar 2016 Møtedato 27. oktober 2015 Til stede Geir-Ulf Johansen Se definisjonen av attestert matrikkelbrev. Merknaden til § 3 omtaler dette. Avvik mellom matrikkelen og grunnboke
 2. Innhold Kontrakt mellom byggherre og entreprenør. Når byggherren skal inngå kontrakt med entreprenør for utførelse av byggeoppdrag, vil valg av kontrakt blant annet avhenge av gjennomføringsmodellen som er valg for prosjektet
 3. Les denne saken på UiOs nettsider. Begrep Forklaring; Arkivbegrensning: Å holde utenfor eller fjerne dokumenter som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon
 4. Tilrettelegging for god ICE-prosjektering. Linn Therese Jovik. Bygg- og miljøteknikk. Hovedveileder: Frode Olav Drevland, BAT. Institutt for bygg, anlegg og transpor
 5. Over har vi brukt både betegnelsene referat fra drøftelsesmøte og protokoll fra drøftelsesmøte. Selv om dette i stor grad er overlappende uttrykk, og oppsettet stort sett vil være likt, vil et referat henvise til et mer utførlig dokument enn en protokoll
 6. ar/workshop/Lytring i samarbeid med Nor
 7. Arbeidstilsynet bruker følgende definisjon av trakassering: «Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysning, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere andre individer

Slik skriver du et referat Finnhvordan

Her er en forklaring på når du skal bruke utgående brev og når du skal bruke notater, og hvilken type møtereferat. Pr i dag har vi 1 arkivskaper i ESA: Holtålen kommune Her inngår alle enheter og avdelinger . Utgående brev: Ved korrespondanse til personer/virksomheter utenfor kommunen skal utgående brev benyttes Definisjonen av skriving i de nasjonale skriveprøvene Uenighet om hvordan evnen til å skrive skal måles har vært en del av debatten om de nasjonale prøvene. I kronikken i Utdanning nr. 4-2006 presenterer forfatterne en modell som de mener gir kan gi økt forståelse for hva skriveferdighet er 3. DEFINISJONER. Sak. En sak omfatter de saksdokumenter, registreringer, påskrifter og liknende somoppstår og/eller inngår i handlingsforløpet. I elektroniske journal- og arkivsystemer (Noark): En sak består av en eller flere journalposter med tilhørende dokumenter, som er knyttet sammen under en felles identitet (saksnummer). Saksdokumen MØTEREFERAT FRA CRIOP MØTET 13.12.04, STATOIL - STAVANGER Møteleder: Stig Ole Johnsen (Sintef) Referent: Jasmine Ramberg/ Scandpower og Stig O. Johnsen/SINTEF Godkjent av J. Monsen/Norsk Hydro AGENDA I MØTET: 1. Brukererfaringer 2. Oppgaver prioritert i 2004 3. Arbeid gjort i siste periode 4. Godkjenning av siste versjon av CRIOP 5 Gjennom prosjektet ble metodegrunnlaget for matsvinnarbeidet i Norge utviklet, et arbeid som i dag er med på å forme metodikk og definisjoner i EUs matsvinnarbeid (5). I dag kartlegger og rapporterer matindustrien, dagligvarehandelen og grossistleddet på matsvinn til Østfoldforskning, som sammenstiller dataene og utarbeider årlig matsvinnstatistikk på vegne av Matvett

Hvilke opplysninger bør årsmøteprotokollen inneholde? Foreningen bør skrive protokoll (referat) fra årsmøte. Årsmøteprotokollen er et viktig dokument som viser hvilke saker som er diskutert og eventuelt vedtatt Møtereferat (Teams-møte) Fra: Møte i Sportsutvalg dressur Nr/år/dato: 06/2020/27. mai Tilstede: Unni Henriksbø, Lise Oppegaard, Elizabeth Farbrot, Ingrid Jacobsen, Christian Kolstad, Andreas Schilbred, Iril Ulvøen og Veronica Ranheim Sveen. Referent: Turid Løken - sportskoordinator NRYF Andre til stede: Janne Halstenshov (DDK), unntatt sak 35/20 og 36/2 20.06.2019 / Møtereferat Side 2 av 4 Mobilitetstilbud v/Sjur Brenden, leder trafikkplan og Vibeke Harlem, leder mobilitetstjenester o Spørsmål: Har tilgangen til el-sparkesykkel i Oslo sentrum påvirket trafikken i sentrum? Svar: Ruter anser det ikke som uønsket at el-sparkesykkel tar unna trafikktoppene Ny definisjon av arbeidsmiljø; Psykososialt arbeidsmiljø ; Årskonferansen 2017; Se vedlagt møtereferat under. Vedlegg Møtereferat Sikkerhetsforum 5. april 2017 (PDF) Kontakt. Gudmund Rydning. Sekretær, Sikkerhetsforum Telefon: 51 87 33 15. E-post:.

Norsk - Rolla som møteleder - NDL

Rana kommune Arkivplan - Rana kommune - 2018-2021 ARKIVOVERSIKT Aktive arkiv Dagligarkiv Helse- og sosialavdelingen Miljøterapeutisk avdeling Sagbakken 14 Møtereferat Opp ett nivå Møtereferat Rådmannen har i dag lagt fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett for Indre Østfold kommune

Møtereferat KOSTRA-arbeidsgruppe Kultur, barne- og ungdomstiltak, mandag 4. oktober 2004 Dagsorden: Sak 1. Godkjenning av dagsorden Astri Fuglås skal foreslå en mer presis definisjon av fylkes-KOSTRA-funksjonene 771 og 772. Sak 3. På kulturområdet finnes det tall på årsverk for biblioteksektoren (funksjon370). MØTEREFERAT Møte #1 - 24.01.2019 Etappe 6, Blåveisdalen - Lovisenberg termer/definisjoner, og anses som løst. BOK SI - 003-02 Felles gjennomgang av utkast til reguleringsplan og Høyspent linjetrasee Alle - 003-03 Flytte MP-14 «noen» meter Vest-sydvest, evt Medlemmene i nemnda (2020-2023) Leder: Karen Johanne Gulsvik (Flå) Nestleder: Tom Ivar Stepien (Flesberg) Arbeidsutvalg: Karen Johanne Gulsvik (Flå), Tom Ivar Stepien (Flesberg), Anette Langåsdalen (Hjartdal) og Lars Ole Svendsen (Nore og Uvdal). Sekretær: Fylkesmannen i Oslo og Viken, v/Egil Rønning.Tlf: 322 66 708. Epost. Komplett liste over medlemmer og varamedlemmer (pdf

studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet; foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samle Daglig nettavis for ledere og ressurspersoner. Etter drøye to måneder i stolen som NAV-direktør og gode samtaler med mange både på utsiden og innsiden av NAV, ser jeg seks områder hvor NAV bør utvikles videre, skriver Hans Christian Holte Riktig definisjon er 1/2000 (eller 5/10000), evt. enda mer presist gjengitt fra Hdirs brev: «Forslag til norsk definisjon: En sjelden tilstand defineres som en helsetilstand med lav prevalens dvs. med veiledende forekomst færre enn 5 av 10.000 innbyggere i tråd me Møtereferat 2. Hva har skjedd siden sist? Kongsberg: Utvalget for kultuoppvekst har godkjent Kongsberg ungdomsråd. De har nå mer å si. Jobbet videre med det nordiske sammarbeidet, 3 stykker skal snart til Danmark. Ungdomsrådet jobber med å få en stor vgs ikke mange små bygg rund om i Kongsberg. De jobber også med flyktninger, hvor det bli

Ny definisjon på sjeldne medisinske tilstander (SMT),: Per dags dato har vi en annen definisjon av sjeldne diagnoser enn resten av Europa. Spørsmålet er om vi skal omgjøre den norske definisjonen for å samsvare med den europeiske, noe som kan gi oss større utbytte internasjonalt. (Hentet fra FFOs hjemmeside) Dagens definisjon er 1 av 10 000 Møtereferat Til stede: Utvalget: Berit Kjeldstad (leder), Terje Gustavson, Jostein Mårdalen, Kerstin Höger, Mette • Det trengs strenge definisjoner; tradisjon og gamle mønster hindrer nytenkning. • Identitetsarealer bør ut av institutt og heller knyttes til studieprogram Møtereferat Kontaktperson: Roger Strøm · E-post: rst@forskningsradet.no · Telefon: 91169618 Besøksadresse: Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo Definisjon av prosessindustri er mineralnæringen tatt med, men ikke farmasi- og næringsmiddel-industrien Følgende maltyper er definert: brev, notat, telefaks, møteinnkalling, møtereferat og tomt ark. Malen brev som bygger på stilarten letter i JTEX; alle de andre bygger på stilarten artic le. Bruken av disse stilartene er beskrevet i boka IEX — User's Guide and References Manual av Leslie Lamport Vedl. 2: Møtereferat - overgang fase 1 til fase 2 s. 34 3. 1. HVA ER SAMSPILLSENTREPRISE? Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillitt og åpenhet. Prosjektet gjennomføres unde

referat - klassifikasjon og indeksering - Store norske

1 - Innledning Statens og kommunens forvaltning griper i dag snart sagt på alle områder og til enhver tid inn i den enkelte borgers liv. Man må også regne med at utviklingen vil føre med seg at forvaltningens virksomhet vil bety stadig mer for det enkelte menneske SMART er et akronym som står for Specific (spesifikt), Measurable (målbart), Achievable (oppnåelig), Relevant (relevant) og Time Bound (tidsfestet). Dette som krav til mål på alle nivå i en organisasjon, og som er mye brukt i praksis Nye larvik.kommune.no har fått et nytt og moderne design, og vi har jobbet mye med å gjøre nettsidene så brukervennlige og oversiktlige som mulig. Vi håper du finner det du leter etter

Møtereferat Sak: Referansegruppemøte nr. 8 for ny NVF - Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet. Gjennomgang Preliminært Høringsutkast Møtested/dato: Oslo Nydalen Allé 33, Statnetts kontorer, Svartisen 24. og 25.10.2019 Deltakere: Geir Aalvik Morten Nielsen Finn Holmvik Ruben Hodnebrug Geir Kaasa Magnus Johansson Andre Indraern GENO Møtereferat - side 3 innavlskontroll). Det blir mer fokus på grupperinger av okser enn på enkelt okser. Det vil også bli mulighet for å levere kvigekalver. o I prinsippet også et større utvalg av okser å velge i. Spørsmål med tanke på avlsplaner: Vi er jo litt forskjellige på hva vi vil ha Møtereferat DLE-forum 12.02.2015 - Definisjon av jordfeil for hva som kan aksepteres før det stenges. (0,23 mA - 0,04 M.ohm) Kristine tar med innspillene til første møte i FG 6 24.02.2015 med sikte å få på plass nye stengerutiner MØTEREFERAT Sekretariatet - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St Olavs plass, N-0130 Oslo, Tlf. 23 25 50 00, Faks. 23 25 50 00 post@kvalitetogprioritering.no 3 / 10 2013-2017 ble lansert i august Møtereferat Referat møte i Fønix Functional Fitness den 28.09.2020 Introduksjon: Det ble innkalt til møte i Fønix Functional Fitness, heretter kalt FFF, for å informere om fremtiden og endringer som vil tre i kraft fra og med september måned 2020. Konseptet Fønix Functional Fitness som ble startet

GENO Møtereferat - side 3 NRF-kua og klimadebatten Befolkningen er villig til å redusere forbruket av rødt kjøtt, det må vi i landbruket ta inn over oss og være offensive i forhold til klima. Vi skal også produsere mer mat. Foredle gras og arealer som ingen andre kan benytte er drøvtyggernes pre Møtereferat Author: Tove Svensli Created Date: 3/5/2012 10:48:10 AM.

Definisjon av palliasjon (delavtale 2d, pkt 4): Palliativt fagråd ber om at definisjonen i delavtalen endres i tråd med WHO sin definisjon av 2002. (se statusrapport av mars 2017) Delavtalen oppdateres ved neste revisjon. Hvordan opprettholde tilstrekkelig kompetanse i kommunene (delavtale 2d, pkt 6) Den som skriver et møtereferat og skriver feil datoer begår ikke dokumentfalsk, selv om dokumentet inneholder en løgn. Den som ødelegger et møtereferat (som for øvrig er straffbart etter straffeloven § 363) og deretter lager et nytt (med andre datoer) og utgir dette nye møtereferatet for å være det opprinnelige møtereferatet, begår dokumentfalsk Møtereferat Vår referanse: 2017/06393-61 Saksbehandler: Laura Ve Dato: 2. mai 2019 Tid: 26.4.2019 Sted: Litteraturhuset i Bergen Åpent møte - ca 40 deltakere fra fagmiljø, næringsliv, offentlig forvaltning + MØTEREFERAT Møtet gjaldt Brukerråd Dato 15.11.2018 Tidsrom kl. 15.30 - 18.00 Det som tidligere ble definert som avvik betegnes som lovbrudd.Bakgrunn for definisjon lovbrudd er at vi gir tjenester til pasientene med hjemmel i ulike lover etc. Innfrir vi ikke en tjeneste som er hjemlet i lov s Møtereferat: Mal for møtereferat finnes både som utgående brev og som notat. Gjelder møtereferatet personer/organisasjoner utenfor arkivskaperen må det skrives som et utgående brev. Er det mottakere både i og utenfor arkivskaperen skal utgående brev benyttes

Akustikk og støy 14954 lyd hørsel støybeskyttelse støyskade hørselvern musikkrom bygg anlegg og eiendom Alternative drivstoff 14970 14973 14981 elektrisitet biodrivstoff hydrogen naturgass petrloeumsgass energi og petroleum Antikorrupsjon - ISO 37001 14983 14979 14973 korrupsjon bestikkelser svart økonomi styring og ledels Video: Uformelt - Definisjon av uformelt fra Free Online Dictionar . Det Norske Akademis ordbo . Både muntlig og skriftlig språk kan være formelt eller uformelt. Formell og uformell stil kommer fram gjennom både ordvalg og valg av grammatiske former

[Møtereferat, avtale for avspasering og ferie] Brev om reservasjonsrett sendt Avgivende arbeidsgiver [Utsendt brev] Klargjøring og overlevering av personalmapper og omslag inkludert eventuelle elektronisk informasjon Avgivende arbeidsgiver [Omslag for personalmappen, personalmappen] Dato/Sted Signatu - en bro mellom lesing og skriving? Last ned denne PDF'en, av Frøydis Hertzberg Ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått mellom partene i arbeidslivet 18. desember 2018 og den løper fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022. Her får du hovedtrekkene og hva som er nytt i den nye avtalen. Hva er IA-avtalen? Hvordan skal arbeidsplassene jobbe med IA-avtalen? Hva betyr IA for meg som ansatt Kople sammen begrep og definisjon. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete Hdir ønsker å avklare definisjon før strategiarbeidet starter. Det forventes store gevinster ved å endre definisjonen slik at det blir likt i Europa. For tjenesten vil en endring av definisjon trolig ha liten konsekvens, vi gir allerede tilbud til flere utenfor gjeldende definisjon

Video: Møtereferater - Presse

Personalsaker - Arbeidstilsyne

Møtereferat OPPSTARTSMØTE (Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 149 L) Randaberg Nøyaktig definisjon for hoved- trase mangler. Området er ikke vist i utbyggingsrekkefølge, men kan antas å være i samme kategori som boligområdene i Randaberg fo I likestillings- og diskrimineringsloven § 13 er det imidlertid inntatt en egen definisjon av hva som menes med trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende Premisser for kontaktlærer; ansvar og arbeidsoppgaver Formålet med denne informasjonen er at kontaktlærerne skal ha god oversikt over ansvar og oppgaver de har Møtereferat Arbeidsmiljøutvalget 14.12. 2016 Journalpost: 16/248956 Møtedato/sted: 14.12. 2016 i Rådhuset Til: Aksel Robert Rustad BHT-sjef Bedriftshelsetjenesten Audny definisjon blir vurdert som kvalifiserte, og at kriteriene i De personalpolitisk Møtereferat, FS 7/17 20.12.17 3 av 9 Norges Bowlingforbund b) Norwegian Open 2017, evaluering Turneringen ansett som vellykket også i 2017. Gode tilbakemeldinger fra de fleste spillere og hovedsponsor synes tilfreds. Økonomisk resultat lavere enn budsjettert, dog positivt resultat. Ikke åpenbart at fremtidige utgaver skal måtte gi overskudd

Man være minst 3 personer i et styre, og man må sende inn vedtekter og protokoll (møtereferat) fra stiftelsesmøte. Med et organisasjonsnummer kan foreningen søke offentlige og private tilskuddsordninger til drift og prosjekter. Et sosialt foretak kan ikke søke om den type midler definisjonen av omsorgstiltak, også barn med § 4-12 som jamfør ble talt med, og opptelling av andel med plan. Feilene slo sterkt ut for enkelte kommuner, men det medførte bare små endringer i landstallene. Alle kommuner som hadde levert fil på ny innen frist 25/4 ble også publisert med nye tall. Reviderte KOSTRA-tall publiseres 16/6 I løpet av oppgaven brukte jeg som definisjon for metodikken på norsk; « Integrert planlegging»: Det er etter min oppfatning, beskrivende for hva ICE-metodikken handler om. Det jeg har funnet ut, er at metodikken gir en større og bedre tverrfaglig forståelse for - og bedre kvalitet på prosjektene

Møtereferat Postadresse Avdeling HR - Avdeling for HR Saksbehandler Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 Bergen post@hvl.no Lars Petter Aasheim Telefon: 1 av 5 Til Unntatt offentlighet iht Organisasjonsdirektør sier at vi kommer tilbake til definisjon Scandic Strand hotell, kl 10-17 Til stades; Per G. Hallem Dan Frode Karlsen (delvis på telefon) Bjarte Lygre Roy Vegar Hope - orientert på telefon Meldt forfall; Bård Arne Thowsen 1.Gjennomgang av referat sist styremøte 24.09.2014 Møtereferat gjennomgått, OK 2.Gjennomgang av økonomi i klubben Økonomien er bra, har pr. idag 112 800,-. 76 medlemer. 3. [

Møtereferat Vår ref.: 201615562-16 Lillehammer, 11. september 2017 Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08.15 -09.30 Møtested: Deltakere: Bane Nor (på skype): Gudrun Cathrine Lake Oppland fylkeskommune: Kristin Loe Kjelstad, Magnhild Apeland, Geir Arne Nordengen, Wibeke Børresen Gropen, Gunhild Haugum og Ingunn Høyvi FAU møtereferat og liste over medlemmer i utvalgene. Lytt til teksten Stopp avspillingen. Medlemmer i FAU og andre tilhørende utvalg. Definisjoner. Alle foreldre eller foresatte til elever ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådet sitt arbeidsutvalg.

Journalføring - hva skal journalføres i sak/arkiv

Standard Morgen: Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester. 2020-11-03. Standard Norge inviterer til lansering av den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene Meny. Garn. Dalegarn. Alpakka Forte; Kidsilk Erle; Lerke; Lille Lerke; Line Langmo Påfugl; Natural Lanolin Woo Vurder og diskuter. Sammenlikn to nyttårstaler; Slik taler en vinner! Eller? Virkemidler i debattinnlegget Kjære nettrol -Nå må alle begrense sosial omgang til et minimum! Utsmykking/kunst i offentlig rom - invitasjon til Nesoddens. Nye covid-19 tiltak fra regjeringen - oppdatert informasjon . I går I dag I morgen. 04.november. Al

I prosjektperioden året 2012 fikk 29 pasienter fra tre forsøkskommuner på til sammen 32 154 innbyggere, tilbud om hjemmebasert rehabilitering etter hjerneslag. Data ble innhentet fra fokusgruppeintervju med styret i et lokallag i Landsforening for Slagrammede før prosjektet startet. Underveis ble det samlet data fra prosjektgruppens. Bruk møtereferat malen for å notere under møtet, eller for å organisere notatene dine før du sender det til godkjenning Søk Søk i Office-maler. Avbryt 0 Handlekurv 0 varer i handlekurven. Møtereferat fra foreldrerådets arbeidsutvalg Word Møtereferater (enkel) Word Møtereferat for uformelt møte Word Møtereferater Word Finn inspirasjon til ditt neste prosjekt med tusenvis av ideer.

 • Kalmar rezept.
 • Wochenblatt singen wohnungsmarkt.
 • Lk06.
 • Kett empire.
 • Harrier hund.
 • Aurora smart 172.
 • I frankrike kryssord.
 • Male gulv farge.
 • Hvordan virker multifokale linser.
 • Capital de italia.
 • Representationsvåningarna slottet.
 • Forskjell på halal og haram.
 • Edvard munchs grafiske blad.
 • W205 facelift.
 • Vingemutter plast.
 • Takfeste tv skråtak.
 • Glutenfreie schokoladen cupcakes.
 • Välja sonos eller bose.
 • 3 fase motor beregning.
 • Obito kid.
 • Kontrakt ved leie av bolig pdf.
 • Nmr norden.
 • Fasvo bruktbutikk fredrikstad.
 • Hunter x hunter in japanese.
 • Tax free uk.
 • Ojibwa tribe canada.
 • Heimevernet aldersgrense.
 • Chronic obstructive pulmonary disease svenska.
 • Melhus bil åpningstider.
 • Digibord online gratis.
 • Sj lyden salto.
 • Wie viele einwohner hat graz 2017.
 • Tasso chip löschen.
 • Harley davidson saarlouis.
 • Mobbing anzeigen polizei.
 • Gasteig programm märz 2018.
 • Dyreelskær'n rolvsøy.
 • Puerto plata dominikanische republik.
 • Ældre sagen tilbud rejser.
 • Gratisbilletter kids expo 2017.
 • Lohilo diplom is.