Home

Kostra veileder 2022

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA - regjeringen

 1. KOSTRA regnskapsgruppe. KOSTRA-regnskapsgruppe behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan. Gruppen er sammensatt av representanter fra KMD, Statistisk Sentralbyrå (SSB), KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norsk Kommunerevisor forbund (NKRF)
 2. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet
 3. VEILEDER TIL KOSTRA-FORSKRIFTEN Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS) H-2463 Mai 2020 . Side 2 av 16 Om veilederen Denne veilederen.

Dato: 9. november 2016. Oppdatert 4. september 2017 grunnet endring i SSBs publisering av konsesjonskraftinntekter. RAPPORTERING AV KRAFTINNTEKTER I KOSTRA 1 Innledning LVK-kommunenes rapportering av kraftinntekter i KOSTRA1 har vært tema på LVKs landsstyremøte og møte i ESU høsten 2016 med gjennomgang av oversikt ove Nettbasert veileder til KOSTRA-rapportering. Skal forene og forenkle kommunal rapportering til SSB. Av: Cecilie Lind | Publisert: 1. februar 2017 Avfall Norge gjennomførte i 2016 et prosjekt som så på statistikken som kommuner og IKS rapporterte til KOSTRA. Prosjektet la særlig.

Endringene i kontoplanen er omtalt i eget brev og vil fremgå av oppdatert veileder for kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2020. I tillegg til de som allerede er rapporteringspliktige, skal også kommunenes og fylkeskommunenes konsoliderte årsregnskap etter den nye kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d, rapporteres til KOSTRA fra og med regnskapsåret 2020 Laster inn siden.. KOSTRA-rapportering 2019 skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene/fylkeskommunene og staten blir mest mulig effektiv. KOSTRA-rapportering 2019 - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

KOSTRA veileder 2018 Presiseringer og endringer i arter og funksjoner fra 2017 til 2018 er markert med rød tekst. Revidert: 19.01.18 Økonomiavdelinge Kostrahjelp - webbasert oppslagsverk for riktig kontering og mva i kommunale tjenesteområder. Integrert med kommunens egen kontoplan Kostra bruker enkelte steder regnskapstall og regnskapsbegreper. Disse kan være vanskelig å forstå for de som ikke er vandt med regnskapsterminologi. Det er to regnskapsbegreper som alle som bruker Kostra bør vite forskjellen på: Det ene er Netto driftsutgifter og det andre er Korrigerte brutto driftsutgifter Kostra veileder. December 16, 2016 | No Comments. Kostraveileder - klikk på lenken under: Link til regjeringens veileder for regnskapsrapportering . Veiledning for bruk av figursett. Vi vil også minne om veilederen om kvalitetssikring av registrering og verifisering av. Ny veileder for rapportering av transaksjoner mellom KOSTRA hovedveileder 2020. Kommune . Ny kommunelov med tilhørende forskrifter gjeldende fra 1.1.2020 medfører flere endringer i Kommune-STat-RApportering (KOSTRA). KOSTRA hovedveilederen for regnskapsåret 2020 er nå klar og kommunene må sørge for å oppdatere sine budsjett- og regnskapsprogrammer i tråd med veilederen før nyttår

Vi håper at Veileder i fødselshjelp 2020 vil være til nytte og hjelp for fødselshjelpere, andre kolleger og gravide/fødende. Hvis det oppdages feil, eller ny kunnskap krever revisjon, ber vi dere kontakte kapittelansvarlig (epost i hvert kapittel). Redaksjonskomiteen kopieres. Vi vet også at dette dokumentet brukes hyppig i sakkyndig arbeid Store formelle endringer i KOSTRA. Ved ikrafttredelse av økonomibestemmelsene i ny kommunelov 01.01.2020, trer også ny forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner i kraft. KOSTRA-forskriften er nå ute på høring, med høringsfrist 09.08.2019. Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos. 11.06.1 Dette notatet omfatter rapporter for 2015 fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet

Kostra - Ss

 1. Guppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser Systemet er nylig revidert - se ST 16/12: Kostra-systemet er oppdatert Regneark som viser kommunegruppen for alle norske kommuner (2003-) Gruppe Navn Antall kommuner i gruppa Gr. 1 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter 28 Gr. 2 Små kommuner med middels bundn
 2. Endringer i KOSTRA-veileder 2019. 06.11.2018. Det er foretatt flere presiseringer for VA-tjenestene i hovedveilederen for 2019. Den viktigste presiseringen er at kommuner som renser septik/slam fra private avløpsanlegg på eget renseanlegg må regnskapsføre behandlingsutgiften på funksjon 354 med motpost art 690 på funksjon 350
 3. Kostra, analyser, rapporter for besluttninger, for rådmenng evalueringer for budsjett, (utgår fra 2016 på ulik funksjon. I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6, samt ny veileder om føring av konserninterne transaksjoner. Tilbake... 480 Overføring til.

KOSTRA-forskriften § 1. Saklig virkeområde § 2. Rapporteringsmetode § 3. Krav til kvaliteten på rapporterte opplysninger § 4. Opplysninger om ressursbruk og tjenester som skal rapporteres til KOSTRA § 5. Årsregnskapene som skal rapporteres § 6. Krav om kvartalsrapportering av kommunekassens og fylkeskommunekassens regnskap § 7. Kostra veileder 2020. VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2020 SIDE4 1 GENERELT 1.1 Om veiledning til rapporteringen I følge lov 22.06. 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 16-1, skal kommuner og fylkeskommuner rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til KOSTRA KOSTRA regnskapsgruppe -Veileder fra KMD • For endringer i tjenesterapporteringen henvises til 1. november-brevet, og veiledning til det enkelte skjemaet. Varsel om en viktig endring i kontoplanen i KOSTRA fra og med regnskapsåret 2016: •Artene 290 og 790 utgår -KOSTRA skal vise eksternregnskapet •Mer korrekte bilde av ressursbruken på

KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2017 3 I 2015 og 2016 var nivået hhv. 7 039 kr per innb. og 6 976 kr per innb. Framtidig utgiftsbehov KOSTRA-veileder Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner til flere brukere. Undersøkelsen viser at Malvik kommune har oppnevnt en KOSTRA-ansvarlig slik KOSTRA- Veileder anbefaler. Det er også klart for ansatte som jobber med rapportering hvem dette er og kontaktlinjene framstår som gode. Selve arbeidet med tjenesterapportering er delegert til virksomhetene, men KOSTRA-ansvarlig har en rolle i kvalitetssikring av data

Velg inngang for 2020-rapporteringen 1) Innrapportering av Kostra data her 2) Innrapportering av Kirkekostra her 3) Innrapportering av Spesialisthelsetjenesten her 4. 3. november publiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppdatert KOSTRA-veileder for 2018, Veiledning til regnskapsrapporteringen i KOSTRA - regnskapsåret 2018.Det er én vesentlig endring fra 2017 som påvirker regnskapsføringen av selvkostjenestene Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Akersgata 41, 0158 OSLO. E-post: post@nkkf.no Telefon: 22 94 76 90 Organisasjonnr. 970 448 314 MV

Nettbasert veileder til KOSTRA-rapportering - Avfall Norge

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA - NKR

481 2016 60 Utgiver Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet Forfatter(e) Miljødirektoratet Tittel Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven Sammendrag - summary Veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven kap VEILEDER M-608 | 2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota - revidert 30.10.202

Finanstilsynet har oppdaget enkelte feil i rundskriv 8/2019 Veileder til hvitvaskingsloven, som nå er rettet. En korrigert versjon av rundskrivet er publisert på nytt (JUNGHÄNEL ET AL., 2016) oder der Blitztätigkeit (WAPLER, 2016). 2.2. Methodische Änderungen von KOSTRA-DWD-2010 gegenüber der Vorgängerversion 2000 Bei der Fortschreibung von KOSTRA-DWD zur Erstellung der Version 2010 wurden einige methodische Änderungen vorgenommen. Zum einen wurde der Bezugszeitraum für all Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97 Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan 2017-2020 Kostra analyse 2016

- Veileder - KOSTRA, Kvalitetssikring av registrering og verifisering av data i kommuner og fylkeskommuner. 2 - Regnskapsrapporteringen i KOSTRA, Veiledning Regnskapsåret 201X Eine weitere Fortschreibung der Starkniederschlagsauswertung wurde im Jahr 2016 als KOSTRA-DWD-2010 veröffentlicht. Sie beruht nun auf den Daten der Jahre 1951 - 2010. Auf Anregung einzelner Landesbehörden wurde darüber hinaus im Jahr 2017 eine Revision dieses Datensatzes ( KOSTRA-DWD -2010R) durchgeführt Masteroppgave - vår 2016 3 FORORD Denne avhandlingen er skrevet som en avsluttende del av vår 5-årige masterstudie i økonomi og ledelse, siviløkonomstudiet ved Høgskolen

KOSTRA

 1. Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 16.12.2016 i kraft 1.1.2017. Se merknader til forskriften. Strålevernforskriften på engelsk (Regulations on Radiation Protection and Use of Radiation). Forurensningsloven. Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Se kommentarer til forskriften
 2. 03.06.2016: PDF: Veileder for oppdrettere - legemiddelbruk i oppdrettsanlegg: 02.05.2016: PDF: Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter: 04.03.2016: PDF: Veileder internkontroll plantehelse: 29.02.2016: PDF: Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av vertplanter til.
 3. KOSTRA-DWD 2010R: KOordinierte STarkniederschlags-Regionalisierungs-Auswertungen KOSTRA-DWD 2010R enthält die Starkniederschlagshöhen und -spenden nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes. KOSTRA-DWD 2010R bietet einen umfassenden, komfortablen und effizienten Zugriff auf alle Daten und Zwischenwerte
 4. DSB har utarbeidet to nye veiledere om hvordan samfunnssikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging - Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen og Veileder om sikkerheten run
 5. st viktig fo

KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen1 fra 2016. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 428 kommuner er gruppert i 1 Hvilke KOSTRA funksjoner de ulike tilbudene hører inn under må sees i forhold til gjeldende KOSTRA veileder. Behov for evt. endringer tas i KOSTRA arbeidsgrupper. Per i dag rapporteres aktivitetsdata om frisklivsentraler til KOSTRA - hvorvidt andre lavterskeltilbud skal rapporteres til KOSTRA vil bli vurdert i arbeidsgruppene fortløpende Veileder i gynekologisk onkologi (2020) Nasjonalt Handlingsprogram for Gynekologisk Kreft er revidert pr mai 2020 og publisert på Helsedirektoratets sider. Kapitlene som er oppdatert er endometriecancer, eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft, vulva cancer, borderline tumores, premaligne lidelser i cervix uteri samt inkluderer ett nytt kapitel, endometriehyperplasi

KOSTRA-rapportering 2019 - SS

DFØs veileder til utredningsinstruksen gir utfyllende råd og veiledning til hvordan du kan følge utredningsinstruksen før du skal iverksette et statlig tiltak. I tillegg til veiledning om gjennomføring av selve utredningsarbeidet, finner du også veiledning knyttet til høringer og utredningsprosessen Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene Foreløpig toppnotering er 800+ i 2016 og 2020. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon » Kort om forvaltningsrevisjon » Regnskap, KOSTRA. God kommunal regnskapsskikk - standarder m.m.. Artsserie omfatter kun lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. I artene 010- 0inngår alle utgifter som er både trekk- og opplysningspliktige. Artskontoplanen følger Kostra. KOSTRA veileder som ligger på kommunens . Kostra-artene er på siffer, og Kostra deler også inn artene i hovedgrupper

Veileder nr 2-2016 Skogrydding i kraftledningstraséer Norges vassdrags- og energidirektorat Olav Haaverstad og Øystein Gåserud NVEs hustrykkeri 50 + digitalt Olav Haaverstad ISSN 1501-0678 For å redusere antall strømbrudd som følge av trefall på kraftledninger og lengden. KOSTRA og nøkkeltall 2016 - Sel kommune Side 6 av 101 Hovedtall drift Sel 2015 Sel 2016 Gausdal Landet uten Oslo Økonomi Frie inntekter i kroner per innbygger 54 061 57 149 53 742 52 141 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,1 % 3,8 % 0,6 % 4,1 % Økonomi - Frie. CFS/ME, Nasjonal veileder for CFS/ME [Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg.] Helsedirektoratet. 2016. Detaljer. Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming. Oslo universitetssykehus HF

KOSTRAhjelp - Konteringshjelp for kommune

 1. Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium. Tema: Sol og solarium. Type: Veileder. Publisert: 17. september 2020. Beskrivelse Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for de som driver solstudio eller på annen måte tilbyr soling i solarium. Dette.
 2. Kostra Veileder 2017 Guide - in 2020 Our Kostra Veileder 2017 graphics. You may also be interested in: Crescent Mcb 1254
 3. Last ned Undervisningspersonell og kompetansekrav skolen - et ressurshefte for tillitsvalgte.Ressurshefte 1/2017. 1. Sammendrag. Over 10 000 personer uten godkjent pedagogisk utdanning underviser i dag i grunnskolen, og mer enn halvparten av disse har kun utdanning fra videregående skole
 4. I år kommer påsken imellom publiseringen av KOSTRA-tall og fristen for årsmeldinga. Dette gjør det ekstra viktig både å planlegge, og å sette av tid til selve analysen. Med gode forberedelser, og utnyttelse av Framsikt Analyse, er det fullt mulig å inkludere en god mål- og tilstandsoppsummering basert på KOSTRA og annen statistikk i selve årsmeldingen
 5. 4 Smittevern 16 • Folkehelseinstituttet Forord 3 Innhold 4 1. Innledning 7 1.1 Oppbygning av veilederen 7 1.2 Veilederens rolle 7 1.3 Målgruppe 7 1.4 Endringer i forhold til forrige MRSA-veileder
 6. I forbindelse med KOSTRA modernisering ble strukturen på KOSTRA-tabellene lagt om fra store fellestabeller til flere tematisk inndelte tabeller. De tidligere tabellene finner du under menypunktet «avsluttede tidsserier» med tall frem til 2016 på hvert enkelt tjenesteområde i Statistikkbanken. NB
 7. Trenger du assistanse i forbindelse med rapporteringa har SSB sin egen brukertjeneste du kan kontakte på kostra-support@ssb.no eller på telefon 62 88 51 70. Informasjon fra SSB. Nye regler for rapportering for 2020. På bakgrunn av ny kommunelov har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt ny KOSTRA-forskrift som gjelder fra 2020

Kostra veiledning - Hato-Kostra-analys

 1. Balkongveilederen og loftsveilederen er nå revidert. Du finner dem på Oslo kommunes nettisider her
 2. Veileder til fødselsmeldingen v.1.1 • Folkehelseinstituttet 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet Område for Helsedata og digitalisering Avdeling for helsedatamottak Februar 2016 Tittel: Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister Elektronisk fødselsmelding versjon 1.1 Bestilling: Veilederen kan kun lastes ned som pd
 3. Neste år forventes 1nye KOSTRA - kommuner . Alle KOSTRA -skjemaene er tilgjengelig for rapportering direkte på SSBs nettsider. Kommunene kan sammenligne seg med andre. Resultatet fra prosjektet ble en nettbasert veileder til KOSTRA - rapporteringen , og er aktuell lesing for ansatte som skal fylle inn KOSTRA-tall

Kostra veileder - Generasjonsskifte landbru

VEILEDER KOSTRA-RAPPORTERING - REGNSKAPSÅRET 2009 S IDE 1 Veileder for rapportering om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner KOSTRA Regnskapsåret 2009 Med: Utdrag av funksjoner og arter i KOSTRA som kan være av spesiell interesse for eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold. Margareth Belling, KS 30.nov 2009 17.12.0 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA ‐ REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 4 03.01.12 1.2 Kort om kontoplanen Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner til flere brukere (eksterne), både kommuner, fylkeskommuner, departementer, andr Veileder for FylkesROS Versjon 2 - april 2016. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016 ISBN: 978-82-7768-348-5 Omslagsfoto: Per Arne Kvam Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien. Veileder for fylkesROS Versjon 2 - april 2016 • Tallene for 2016 gjelder fra og med 4. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2016 • Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017 • Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018: Fortolknin En samfunnsøkonomisk analyse er den grundigste formen for utredning. Utredningsinstruksen stiller krav til at en samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføres for tiltak som har vesentlige virkninger. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser

1 NOTAT Finanskomiteen 24. april 2019 - Kjøp av konsulenttjenester. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i regnskapene for 2016-2018 på KOSTRA-art 270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) I denne analysen presenteres KOSTRA-tall basert på de siste kvalitetssikrede tallene fra 2016 , men det er tatt med foreløpige KOSTRA-tall for 2017 som ble offentliggjort 15. m Veileder nr 2-2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging Norges vassdrags- og energidirektorat Grethe Helgås Anita Andreassen, Kristin Hasle Haslestad, Finn Herje, Elisabeth Bruusgaard, Peer Sommer-Erichson NVEs hustrykkeri 300 / Nettpublikasjon Feigumfossen. Foto NVE ISSN 1501-067 2013 — 2016 —Årsbudsjett 2013 (her finnes også historisk informasjon om vår kontrollperiode 2009 — 2011), orgamsasjonskart og regnskapsutskrifter på funksjon 120 Administrasjon. KRDs KOSTRA-veileder opplyser (s. 7): Rapporteringsforskriften §§ 4 og 5 stiller krav om at utgifter,. Veileder rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samsvar med Samordningsrådets vedtak oppnevnt KOSTRA - regnskapsgruppe, som behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan. Veiledning fra KMD om innholdet i rapporteringen av regnskapet i KOSTRA

KOSTRA hovedveileder 2020 - dib

KOSTRA/SSB: Beskrivelse : Formål : Sentrale begrep : Utregning: A A: Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) (SSB tabell 12203) Utvalg: A: Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. For 2015 og 2016 er også mottakere med introduksjonsstøtte som viktigste inntekt. KOSTRA 2016 - VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 30.04.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostra-tall for 2016, offentliggjort 15. mars 2017. Det er i alle tabeller tatt med det samme utvalget som i utgangspunktet skal være sammenlignbare kommuner/grupper for Verdal kommune, enten for at de har li Versjon 2 - KOSTRA-analyse NUK 4 Figur 1: Folketall i Nore og Uvdal kommune i perioden 1962-2016, samt framskrevet folkemengde fram til 2040 (kilde: SSB). For å se framover kan det også være nyttig å se bakover. I 2006 var framskrevet folkemengde i 2015 estimert til 2390 personer (SSB hovedalternativ) Kosthåndboken er et hjelpemiddel for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten

Veileder i fødselshjelp (2020) - Legeforeninge

Kostra rapportering 2016 January 8, 2018 January 8, 2018 Svein Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for Internserien 3/2016 Utgitt av Statens helsetilsyn Målgruppe: Ansatte hos fylkesmannen som arbeider med hendelsesbaserte tilsynssaker Saksbehandler: seniorrådgiverne Lisbeth Homlong, Hanne Murstad, Veileder for fylkesmannen i behandling av rekvireringssaker Side 2 av 19

Store formelle endringer i KOSTRA - Stico

I Øygarden brukar dei 15 millionar kroner meir på kommunale tenester enn KOSTRA-tala for norske gjennomsnittskommunar tilseier. No sliper dei sparekniven. KOSTRA-tala viser kor mykje dei einskilde kommunane brukar til ulike føremål, som skule, helse, omsorg og tekniske tenester, samanlikna med andre kommunar. Øygarden kan spara 15 millionar kroner årleg på å leggja dei kommunal Veileder for landsomfattende tilsyn 2009: Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Statens helsetilsyn - Internserien 1/2009 . Innhold . Verken KOSTRA eller IPLOS har en presis registrering. Dermed mangler vi holdbare data fra SSB KOSTRA-DWD Rasterdaten Nach dem neuen DWD -Gesetz vom 25.07.2017 werden Leistungen, die im Sinne des Geodatenzugangsgesetzes zu den Geodaten gehören, entgeltfrei und ohne Nutzungseinschränkungen auf dem CDC - FTP -Server zum Download zur Verfügung gestellt Utdanningsdirektoratet setter i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) premissene for hvilke data som samles inn i GSI, er ansvarlig for innsamlingen og sørger for at data overføres til KOSTRA 3 Bakgrunn Storsalamander Triturus cristatus er en amfibieart som yngler i ferskvannsdammer uten fisk. Artens eksistens har vært truet over lang tid, og den står derfor på den norske Rødlista for truede arter

KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2016 - SS

Kostra oversikt 2016. 11.05.16 av Web master . Oversikt som forteller noe om kostnadsnivået på tjenestene til innbyggerne i Loppa kommune. Loppa kommune. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tlf 78 45 30 00 Faks 78 45 30 11 postmottak@loppa.kommune.no kommunene, pr 15. mars 2016, dvs de foreløpige regnskapstallene for 2015. Vår erfaring er at kvaliteten på KOSTRA-tallene begynner å bli svært gode. Men; KS-Konsulent har ikke kvalitetssikret tallgrunnlaget. Det betyr at hvis det er rapportert feil inn i KOSTRA, så blir det også feil i denne rapporten. Aurland kommune må sel Eine erste Fortschreibung mit dem Namen KOSTRA-DWD-2000 erschien im Jahr 2005. Sie basierte auf den Daten der Jahre 1951 - 2000. Eine weitere Fortschreibung der Starkniederschlagsauswertung wurde im Jahr 2016 als KOSTRA-DWD-2010 veröffentlicht. Sie beruht nun auf den Daten der Jahre 1951 - 2010

KOSTRA: kommunegrupper Samsta

Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Kosthåndboken er et hjelpemiddel for å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. 19.09.2017 av Seksjon helse og sosia Bjørn Brox i Agenda Utredning og Utvikling hadde et innlegg i Kommunal Rapport nr. 10 med overskriften «KOSTRA-regnskapet bør revideres» KOSTRA og nøkkeltall 2016 - Vågå Kommune Side 2 av 13 KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk i forhald til andre kommunar. Vi har vald å bruke kostragruppe 2 som samanlikning KOSTRA-tallene for 2016 er foreløpige tall. Kommunene og Statistisk sentralbyrå (SSB) reviderer nå tallene og endelige tall for 2016 blir først publisert i juni. Erfaringsmessig vil de endelige tallen bli noe justert sammenlignet med de foreløpige tallene

Endringer i KOSTRA-veileder 2019 - EnviDa

Meny ARR-veileder. Hjem. Fagveileder. Last ned veileder (pdf) Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Search for: Om veilederen. Introduksjon. Bidragsytere. Om veilederen. Introduksjon; Bidragsytere; Om arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Karaktergiving 2016 UEFA Course : Veilederkurs 2017 : Veilederkurs 2017 Karaktersetting : Dommerrapport uten AD (krets) Brukes kun i aldersbestemte kamper med kun hoveddommer, hvor dommer IKKE er rekrutteringsdommer: Rapport som VAD (veiledende assistentdommer) For kamper der AD er veileder for HD og den andder AD'en: Rapport for VHR.

Skogkurs veileder - Skogbeskatning 11 Dersom du har vurdert deg fram til at du ikke driver skogbruk som næring, skal du fra 2016 lignes etter helt nye regler.Dette medfører flat kapitalskatt (22 % fra 2019) Skatten gjøres opp i det aktuelle skatteåret Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr. 985 399 07 VEILEDER for stasjonære dieseltanker over bakken Noter u Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 08.06.2009. v Forskrift om landtransport av farlig gods av 01.04.2009 w Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 18 av 01.01.2014 Brannfarli Veileder i utforming av konsesjonssøknad for vindkraftverk ≤ 10 MW. Prioriteringskriterier for konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter , NVE notat 9.2.2009 Mulighetsstudie for landbasert vindkraft 2015 og 2025 , NVE og Enova 2008 Veileder for brannsikkerhet Åpne Dette er en veiledning som beskriver branntekniske problemstillinger som erfaringsmessig er utfordrende for UBF ved overtakelse av skolebygg. Utfordringene er ulik tolkning av regelverket (TEK og VTEK) i forhold til utforming av brannstrategi, prosjektering og utførelse av skolebygg

 • Premier securities proff.
 • Led kronelys med fjernbetjening.
 • Kokos jord.
 • Holistisk forbund.
 • 19 arhundre.
 • Whatsapp design ändern android.
 • Ferrari gtc4 lusso.
 • Araquanid evolution chart.
 • Hip hop hamburg kinder.
 • Appartement solingen.
 • Cannstatter wasen welches zelt ist das beste.
 • Whatsapp design ändern android.
 • Bikester rabatt.
 • Er jeg narsissist.
 • Vinterbonat fritidshus året runt.
 • Halle aktuell.
 • مرض باجيت الفرج.
 • Verlaufsfilter haida.
 • Eteriske oljer erfaringer.
 • Button mushroom champignon.
 • Zwilling absorbieren.
 • Pancreas funktion.
 • Englisch vokabeln klasse 5 realschule.
 • Tømrer teori.
 • Bore hull i stein.
 • Hawaii five o hinter der wand.
 • Flytta till berlin flashback.
 • Ortopediske såler tromsø.
 • Semper paratus übersetzung.
 • Division 3 fotboll.
 • Indoor beachvolleyball braunschweig.
 • Ticket to ride europa utvidelse.
 • Hvordan roe seg ned angst.
 • Airplay mac mini.
 • Alliteration englisch beispiel.
 • Garmin connect mac.
 • Ipad chromecast setup.
 • Rørforsterker wiki.
 • Hohenzollern castle.
 • Pipp kryssord.
 • Lobbyvirksomhet negativt.