Home

Angrerett opplysningsplikt

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg

 1. Lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted og forskrifter fastsatt i medhold av den, gjelder for avtaler som er inngått før oppheving av loven
 2. Dette gjelder likevel ikke når kjøperen har rett til å levere tingen tilbake etter lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Del paragraf
 3. VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) Det arrangeres markedsdager på torg og gater, og forbrukeren er blitt kontaktet av selger, men avtaleinngåelsen og betaling foregår innendørs i den næringsdrivendes butikk, som ligger i nærheten. Avtale anses likevel for
 4. nelige bestemmelser § 1 Virkeområde Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer

Selgers opplysningsplikt om angrerett til kunden. Det er viktig å være oppmerksom på at angrerettloven pålegger den næringsdrivende en omfattende opplysningsplikt før avtale inngås. Loven har også en rekke vilkår som må fremgå av avtalen Forskriften om opplysningsplikt og angrerett har ikke vært på høring, da innholdet er av teknisk karakter, og høring anses åpenbart unødvendig, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c. Forbrukerombudet skal håndheve reglene om ny lov om angrerett. Forbrukerrådet har utgitt en veileder til loven, se www.forbrukerradet.n

Vesle Pinne får besøk – Samlaget

Lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) skal sikre at forbrukeren får relevant og nødvendig informasjon før avtale inngås ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler Skjema C (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ve

Du har angrerett når: kjøpet har blitt gjort over internett eller via telefon (og næringsdrivende har lagt opp til at salget skal skje på den måten). kjøpet foregikk hjemme, på gaten eller stand - og du handlet for over 300 kroner. Angreretten gjelder i EØS-landene. OBS! Angreretten gjelder ikke når du kjøper fra en privatperson Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettsloven) av 21. desember 2000 nr 105 Ot. prp. nr. 36 (1999-2000) Innst

Lov om opplysningsplikt og angrerett m

10 Veileder angrerett Relevante kilder: • Angrerettloven1 • Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv.2 • Forarbeidene til angrerettloven3 • Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet4 • EU-kommisjonens veileder fra juni 2014 o Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv. Forskrift av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 8 femte ledd og § 33 Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv. Hjemmel: Fastsatt 20. juni 2014 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) § 8 femte ledd og § 33 I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) §20 har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før angrefristen går ut. Loven gir 14 dagers angrefrist,.

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, populært kalt Angrerettloven, er en norsk lov som har som funksjon å beskytte forbrukere som handler under spesielle omstendigheter, som fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, slik som messer og dørsalg.. Loven gir blant annet rett til å angre på kjøp på nærmere.

Angrerett - forbrukere har angrerett ved netthandel

 1. Angrerettloven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler.. Loven kan ikke fravikes ved avtale til ulempe for en forbruker (preseptorisk).Loven har klare regler for opplysningsplikt, som særlig forplikter den næringsdrivende til å oppgi tilstrekkelig.
 2. Angrerett er den rett en forbruker har til å angre en allerede inngått avtale. Næringsdrivende har ikke angrerett etter loven, Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven)] (Lovdata.no
 3. Angrerett for finansielle tjenester, For at angrefristen skal løpe må selger oppfylle en omfattende opplysningsplikt etter § 9a og 7a. Dette gjelder bla. opplysninger om angreretten og de økonomiske konsekvensene ved avtalen og alle avgifter, kostnader og gebyrer kjøper skal betale
 4. Opplysningsplikt, plikt for personer som har opplysninger, til på forespørsel å gi opplysningene videre til dem som etterspør disse. Opplysningsplikten kan komme i konflikt med taushetsplikten. En plikt for helsepersonell til å gi opplysninger om pasienter til andre må ha hjemmel i lov, og det må følge av lovgivningen at opplysningsplikten går foran taushetsplikten

Endringer i bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet. Helsepersonelloven § 33 og øvrige bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet ble endret ved lov 20. april 2018 nr. 5. Endringene trådte i kraft 1. juli 2018 (se informasjonsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet om lovendringene) Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 11. april 2014, godkjent i statsråd samme dag Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale § 46 b. Kredittgiverens plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet § 46 c. Kredittgiverens og kredittformidlerens plikt til å gi forbrukeren fyllestgjørende forklaringer § 47. Frarådingsplikt § 48. Kredittavtalens form og innhold § 48 a. Opplysningsplikt under kredittforholde Etter Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har du under visse vilkår rett til å angre deg på et kjøp og få tilbake det du har betalt mot å returnere varen(e). Angreretten gjelder normalt i 14 dager etter at du har mottatt varen(e) du har kjøpt. Dersom du kjøper et dataprogram, gjelder angreretten fram til du har brutt. Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ve

Les om angrerett, angrefrist, reklamasjon, heving, prisavslag. Les alt om angrerett ved bilkjøp. Advokatråd fra eksperter på bilkjøp. Se alle rettighetene dine. Les om angrerett, angrefrist, reklamasjon, heving, prisavslag. Toggle Navigation. Det vil også foreligge mangel ved bilkjøpet hvis selger har brutt sin opplysningsplikt Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 gjelder blant annet for salg av tjenester til forbruker der avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast forretningslokale. Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF Angrerett innebærer at en forbruker har rett...Les mer likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer. DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Nytt om angrerett. Angrerettloven heter egentlig Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Den handler derfor ikke bare om angrerett. Men for å ta det første først: Angreretten er, i Dinsides øyne, stort sett den samme som den alltid har vært Betegnelse: Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Sæ

likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer . DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema B (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ve Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 33. DU HAR 14 DAGERS (EVT 30 DAGERS) UBETINGET ANGRERETT Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av tjenester. DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Ikrafttredelse av ny lov om opplysningsplikt og angrerett

Netthandel - angrerettloven - rettigheter ved kjøp - Lovdat

Angrer du på et kjøp? : Forbrukerråde

 1. Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer
 2. Lov om Opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) gjelder fra. 1. mai 2001. Det spesielle ved Angrerettloven er at du har mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp uten å måtte begrunne overfor selgeren hvorfor du vil ha kjøpet opphevet
 3. Dette skjemaet er obligatorisk etter forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 fastsett av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med heimel i lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor faste forretningslokaler (angrerettlova) § 33. DU HAR ANGRERETT 14 DAGAR (EV. 30 DAGAR
 4. Hei, du sikter til LOV 2000-12-21 nr 105: Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).. 1: Benytte seg av angrerett: Denne loven gjelder bare: §1 Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast.

Norge fikk en ny lov om angrerett 20. juni. Loven gjennomfører direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter, og betyr at alle land i EU/EØS får det samme regelverket. Målet er at et harmonisert europeisk regelsett vil sørge for et høyt forbrukervern og gi forbrukerne større forutberegnelighet når de handler på tvers av landegrensene Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerett loven) §20 har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før angrefristen går ut

Angreskjema skal brukes ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av varer og tjenester, jf. forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 § 1. Den næringsdrivende kan anvende dette skjemaet, eller lage sitt eget skjema med de samme opplysningene (som følger av vedlegg 1B til forbrukerrettighetsdirektivet) Angrerett og skjema Som forbruker har du 14 dagers ubetinget angrerett. Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av kjøpet, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen Angrerett Kjøpers angrerett. Du har 14 dagers ubetinget angrefrist. Kjøper kan angre kjøpet av varen etter lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssteds (angrerettloven) bestemmelser Innledning Ved fjernsalg - for eksempel ved kjøp av heiskort over internett via anleggets egne hjemmesider eller via en ekstern leverandør - gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (lov av 20. juni 2014 nr. 27 - angrerettloven). Det enkelte skianlegg må følg

DU HAR 14 DAGERS (EVT 30 DAGERS) UBETINGET

Enkelte kurs og utdanninger har registreringsavgift. Denne avgiften er ikke refunderbar etter at angrerett er utløpt. Deltakerens undersøkelses- og opplysningsplikt. For å lykkes med kurs eller utdanningen er det viktig at du setter deg inn i all relevant informasjon, for eksempel studieopplegg, studieplaner, pensum og administrative forhold Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av (dato) fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsal

Angrerettloven Paragrafen

 1. Angrerett. Som forbruker har du 14 dagers ubetinget angrerett. Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av kjøpet, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen. I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.
 2. Q-0320B 04.2019 Angreskjema til bruk ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av finansielle tjenester (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemente
 3. Angrerett Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom vi ikke oppfyller vår opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. Dersom vilkårene for angre
 4. Om du i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har en rett til å angre kjøpet, vil Klarna naturligvis tilbakebetale allerede gjennomførte betalinger
 5. Skjema D (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og sal
 6. Angrerett Når du handler på frontprofil.no har du i henhold til loven om angrerett og opplysningsplikt, rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Dette forutsetter at produktet er i uendret stand, dvs ubrukt og uskadet. Det er tillatt å åpne forpakningen forsiktig og kontrollere varen p

Angrerett Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt Hvis du ønsker å returnere varer til oss er det viktig at du fyller ut angrerett-skjemaet og sørger for skikkelig emballasje. Varene må være i originalforpakning og ikke brukt. Ved retur av bestilte varer er det kunden som betaler returporto, jfr Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) Retur av varer. Ønsker å benytte angreretten din er det enkleste for deg og kontakte oss på: ks@glassoginterior.no da vil vi kunne sende deg pr e-post en frakt lapp som du kan benytte i din retur. Hos oss har du 30 dagers angrerett på varen(e) du kjøper Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, (angrerettloven) trådte i kraft den 20. juni 2014. Loven innebærer at du som forbruker, før du tegner avtale ved fjernsalg, har rett til viss informasjon

Bort frå jordet – SamlagetNå har vi fått ny angrerettlov

angrerett/ fristen for å bruke angrerett. Angrefristen er 14 dager, men i visse tilfeller forlenges fristen til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år Om loven Angrerett på varer reguleres i lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) av 21. desember 2000. Informasjonen e

Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv - Lovdat

 1. Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettsloven) som gjelder. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og ikke for bedriftskunder. Angrerettloven gir deg både plikter og rettigheter dersom du skulle ønske å returnere varen
 2. Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ve
 3. Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsal
Kryssord – Samlaget

Angrerettskjema - IK

Konsekvensen av misligholdt opplysningsplikt fra selgers side som har virket inn på avtalen, kan da bli at man kommer til at det foreligger en mangel ved tingen i forhold til kjøpsloven §§ 17 og 18 med den rettsvirkning at kjøper kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven § 30 mv Skjema C (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsal Direktivets kapittel III om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted har særlig innvirkning på angrerettloven, som hører under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Angrerettloven - Wikipedi

om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser § 1 Virkeområde Samme angrerett i Europa. En ny utgave av «lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler», kort kalt angrerettloven, kommer som et ledd i innføringen av EUs nye forbrukerrettighetsdirektiv Angrerettskjema Skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer Det er kun finansinstitusjoners opplysningsplikt etter finansavtaleloven som omtales, selv om institusjonen etter omstendighetene vil ha opplysningsplikt etter annet regelverk. Ved fjern-salg av kausjoner vil eksempelvis finansinstitusjonen også ha opplysningsplikt etter angrerett-loven. 1 Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykk

Angrerettloven - Jusleksikon

Angrerettloven - opplysningsplikt og angrerett. Angrerettloven trådte i kraft 20. juni 2014. Loven gjennomfører deler av forbrukerrettighetsdirektivet [7] , og erstatter lov om opplysningsplikt og angrerett av 2000. Angrerettloven inneholder en rekke regler om opplysningsplikt før og etter avtaleinngåelsen, samt regler om angrerett Informasjon om Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettsloven) Forsikringen formidles og administreres av Nordax Bank AB (publ) som forsikringstager, org. nr. 556647-7286, Box 23124, 104 35 Stockholm, Sverige. Epostadresse: info@nordax.n 7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). 4 Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den da

Ordliste om inkasso, økonomi, jus, m

Angrerett. Du som forbruker har en lovfestet angrerett, Lov om opplysningsplikt og angerett ved fjernselg utenom faste forretningslokaler (angerrettloven) i 14 dager fra mottak av varene. Produktet skal til gjengjeld være i uendret tilstand med uskadet emballasje. Kontakt vår kundeservice på 38 36 21 70 og vi hjelper deg med glede Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 20. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg. Departementet kan likevel i forskrift bestemme at hele eller deler av loven ikke skal gjelde, og gi særlige regler av. Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv Regjeringens forslag, som gjelder ny lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, vil erstatte angrefristloven fra 1972. Loven foreslås å gjelde ved salg som skjer uten at partene møtes, for eksempel ved bruk av telefon, postordre, TV og Internett Angrerett, levering og retur. Våre leveringsbetingelser. Kjøpsinformasjonen under er forbeholdt kjøp i nettbutikken. EKSPEDERING; Ordren din ekspederes vanligvis innen to virkedager etter at du har bestilt. Enkelte varer er ikke på lager i Norge og vil derfor ha en lengre leveringstid. Her må vi beregne 2-4 uker

Angrerett - Jusleksikon

Skjemaet kan brukes av næringsdrivende for å sikre at opplysninger om angrerett blir gitt. Skjemaet er valgfritt, jf. forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 24. juni 2014, fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, § 2. Smartmal som guider deg gjennom utfyllingen og tilpasser opplysningsskjemaet til din virksomhet Angrerett 10.1 Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra Medlemsavtalen innen 14 dager etter at Skimore har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20 (Forbrukerrådets veileder til lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler). Returkostnad Returkostnadene bæres av forbrukeren. (Jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Dersom du har fått feilsendte varer eller varen inneholder en feil eller mangel dekker vi returporto Skjemaet er valgfritt, jf. forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 24. juni 2014, fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, § 2. Skjemaet kan utfylles manuelt, eller den næringsdrivende kan skreddersy skjemaet til sitt salg av varer eller tjenester, ved å aktivere makroer

Angrerett ved kjøp via Internett, messe, telefon osv

Salg over nettet vil få stadig større betydning også for finansielle tjenester. Av drøftelsen i Ot.prp. nr 36 (2004-2005) s 76-77 framgår at kravet om varig medium vil kunne være tilfredsstilt også ved at opplysningene lagres på tjenesteyterens nettsted, dersom det der lages et personlig område for forbrukeren, der forhåndsinformasjon og avtalevilkår for den aktuelle.

Dikt halldis moren vesaas | halldis moren vesaas´ lyrikkJusinfoProraso barberkrem i tube - Eukalyptus og mentol
 • Byer i nærheten av hirtshals.
 • Smykke med tekst.
 • Hvordan tegne lepper.
 • Military losses ww1.
 • Geert mak bøker.
 • Dykke app.
 • Lefserull oppskrift.
 • Vid vitenskapelige høgskole sykepleie.
 • Bikeline harley.
 • Opel logo.
 • Las mejores imagenes de michoacan.
 • Dynetrekk 200x200.
 • Den lille røde høna eventyr.
 • Futon matratze 140x200 dänisches bettenlager.
 • Ree park ebeltoft safari randers tropical zoo.
 • Frank ocean concert 2018.
 • Candyman song.
 • Losjeplassen ncc.
 • Bauer lehmann öffnungszeiten.
 • Bypåske bergen.
 • Nieders landesamt osnabrück.
 • Italiensk iskrem.
 • Hard rocks.
 • Content settings norsk.
 • Vazelina bilopphøggers på magan bak en sten.
 • Byggvarulistan.
 • Ta svartvita bilder samsung.
 • Eutanasi norge.
 • Jordan feldstein.
 • Tsjetsjenia.
 • Schwertwal bilder.
 • Red dead revolver 2.
 • Marinen horten.
 • Cassandra marino søsken.
 • Ola giæver jr født.
 • 12 mars.
 • Ferienwohnung trier.
 • Ola giæver jr født.
 • Federer miami open 2018.
 • Dux 6006 pris.
 • Hvordan roe seg ned angst.