Home

Ektepakt formkrav

Formkrav for ektepakt. Ektepakt, Ekteskapsloven. Christian Wulff Hansen. desember 12, 2018. Det er mange grunner til å velge å inngå en ektepakt, men hva er formkravene? Ektepakten må være skriftlig En ektepakt er i bunn og grunn ikke noe mer komplisert enn en avtale mellom ektefeller, som følger spesielle formkrav. Ektepakter inngås når ektefellene vil sikre at verdiene fordeles på en annen måte enn lovens normalløsning Formkrav ved ektepakt. I de ovennevnte tilfeller krever loven at en avtale mellom ektefeller skal inngås i en bestemt form for at de skal være gyldige. Det er denne avtaleformen som kalles ektepakt, og formen må følges hvis ektepakten skal gjelde ektepakt ekteskapsloven ektepakt formkrav ektepakt krav til ektepakt registrering av ektepakt. Les mer om tjenesten her: (Barnerettstelefonen) Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon. Informasjonsarkiv. september 2020 (1) august 2020 (1) juli 2020 (2) juni 2020 (6) mai 2020 (6

Advokatfirmaet Jareld: Avtale om særeie - ektepakt

Formkrav for ektepakt - Advokatfirmaet Wulf

 1. Formkrav Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene, eller eventuelt den av ektefellene som skal undertegne ektepakten, må undertegne eller vedkjenne seg sin underskrift i nærvær av to vitner som begge ektefellene (eventuelt den som undertegner) har godtatt
 2. For alle ektepar kan det være nyttig å vurdere behovet for ektepakt, dvs. inngåelse av en nærmere avtale om formuesfordelingen mellom ektefellene. En slik avtale, som har bestemte formkrav, kan også inngås før vielsen. De fleste forbinder ektepakt med særeie på enkelte formuesgjenstander, enten fordi dette er noe den ene part hadde før ekteskapet eller [
 3. En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som følger lovens formkrav, og regulerer hva som skjer med ektefellenes formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt. Det som er spesielt med ektepakter, og som skiller de fra andre avtaler, er at ektepakten må oppfylle de samme formkrav som testamenter
 4. Panteattesten viser om det er tinglyst en ektepakt etter 1981 eller andre heftelser på personen i Løsøreregisteret, men den viser ikke innholdet i ektepakten. Tror du det er tinglyst en ektepakt hos oss før 01.01.1981, må du kontakte oss på telefon for å bestille en slik panteattest
 5. I motsetning til dødsdisposisjoner, stilles det heller ikke spesielle formkrav til livsdisposisjoner. Unntaket er formuesavtaler mellom ektefeller, som må gjøres i form av en ektepakt. Slike avtaler bestemmer en annen fordeling av eiendeler mellom ektefellene enn det som er lovens hovedregel (felleseie)
 6. Ved gaver må ektepakt opprettes hvis gaven er av betydelig verdi. Dette må avtales i ektepakts form for at givers eventuelle kreditorer skal få vite om dem. Her gjelder det likevel et unntak for gaver som består i livsforsikring, pensjon eller lignende. Det er intet krav til ektepakt for slike gaver. Formkrav

Ektepakt - hvorfor og hvordan inngå ektepakt

 1. Ektepakt og formkrav. Ektepakt er et dokument som må følge formkravene i ekteskapsloven § 54. Kort oppsumert kreves det som utgangspunkt at ektepakten er inngått skriftlig, med to vitner og at begge ektefeller har medvirket til ektepakten
 2. dre ektepakten selv gir uttrykk for at det skal forholdes slik, eller førstavdødes arvinger samtykker til det. Dersom ektefellene kun har delvis særeie, har lengstlevende rett til å overta felleseiet uskiftet, men.
 3. Testamenter må fylle visse formkrav for å være gyldige. Formkravene for testament er strenge, men likevel fullt overkommelige dersom man følger arvelovens regler om hvordan man etablerer et formgyldige testament.
 4. Ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandler typisk etablering av særeie og overføring av større gaver. En ektepakt er nødvendig først og fremst dersom ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven, som vil si følgende tilfeller

Ektepakt: Hva kan ektepakten inneholde? - Codex Advoka

 1. Utfylt skjema sender du til: Brønnøysundregistrene Løsøreregisteret Postboks 905 8910 Brønnøysun
 2. En ektepakt må oppfylle visse formkrav for å være gyldig, den må blant annet være skriftlig og bekreftet av vitner. Når bør man inngå ektepakt? Som nevnt, er en ektepakt først og fremst nødvendig dersom ektefeller ønsker en annen løsning enn den loven legger opp til
 3. Ektepakt har liten betydning så lenge ektefellene lever sammen, men særeie har store konsekvenser ved skilsmisse eller død. Det er en rekke formkrav til en ektepakt. Ektepakten må være skriftlig. Den må signeres av ektefellene i nærvær av to uavhengige vitner
 4. Det er intet krav til ektepakt for slike gaver. Formkrav. Ektepakten er en juridisk avtale som er bindende mellom ektefellene og deres arvinger når den er underskrevet i henhold til formkravene

Ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandler typisk etablering av særeie og overføring av større gaver. Ektepakten må for å være gyldig være utformet skriftlig, og være underskrevet av, i tillegg til ektefellene, to vitner som begge er godkjent av ektefellene og har vært til stede samtidig mens ektepakten underskrives av. I en ektepakt kan ektefellene derimot avtale i hvilke tilfeller formuen ikke skal skjevdeles, og om dette skal gjelde dem begge. Formkrav til ektepakten. Dersom en ektepakt skal være gyldig må: Ektepakten være skriftlig; Ektefellene samtidig og i nærvær av to uavhengige vitner underskrive ektepakte Ektepakt er en avtale mellom ektefeller som normalt omhandler hvordan ektefellene skal dele formuen ved en eventuell oppløsning av ekteskapet, dersom de ønsker en annen deling enn lovens normalordning. Avtalen må følge visse formkrav for å være gyldig. Mange avtalerettslige disposisjoner mellom ektefeller krever ektepaktsform

Endringer i barneloven – Farskap og morskap

formkrav ektepakt - Advokatfirmaet Wulf

 1. Testament. Undertegnede NN, fnr. 000000 00000 som har / ikke har livsarvinger bestemmer følgende om det jeg etterlater meg: Min leilighet skal arves av MM, født 11.11.11, adresse XXX
 2. Formkrav ved ektepakt. For at en ektepakt skal være gyldig må følgende formkrav være oppfylt: den må være skriftlig; ektefellene må signere ektepakten samtidig og i nærvær av to vitner som begge ektefellene har godtatt; vitnene må underskrive ektepakten mens begge ektefellene er til stede; vitnene må være ved full sans og samlin
 3. Ektepakt: Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Ekteskapsloven kapittel 11 gir regler om de formkrav som må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig. Klikk her for veileder til utfylling av ektepakt
 4. Formkrav til ektepakt. Formkravene til en ektepakt fremgår av ekteskapsloven § 54. Den må inngås skriftlig, og begge ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift
 5. Formkrav til ektepakt. Det er visse formkrav som må være oppfylt for at en ektepakt skal være gyldig. Ektepakten må være skriftlig. Videre må ektefellene samtidig og i nærvær av to vitner som begge ektefellene har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne.
 6. Det er formkrav knyttet til opprettelsen av ektepakt i form av skriftlighet mv.; blant annet må to vitner være til stede samtidig med begge parter og skriftlig bekrefte at partene har disponert som i avtalen og underskrevet

Ektepakt Paragrafen

 1. En ektepakt er en juridisk bindene avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner. For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund
 2. En ektepakt kan ikke avtaleregulere hvordan selve oppgjøret skal foretas ved et eventuelt brudd. En ektepakt er også begrenset til å handle om formuesordninger mellom ektefeller (se faktaboks), og kan for eksempel ikke inneholde avtaler om omsorg eller bidrag for barna. For at en ektepakt skal være gyldig, må den oppfylle visse formkrav
 3. Det er flere formkrav som må oppfylles for at ektepakten skal være gyldig. Dersom disse formkravene ikke er oppfylt, er ektepakten ugyldig, jfr. el. § 54. En ektepakt kan også bli kjent ugyldig fordi den er urimelig for en av partene. Dette reguleres i el. § 46 andre ledd. Også andre grunner kan gjøre en ektepakt ugyldig
 4. Formkrav ved ektepakt. Skal en ektepakt være gyldig opprettet må følgende formkrav være oppfylt: Ektepakten må være skriftlig. Ektefellene må samtidig og i nærvær av to vitner underskrive ektepakten. Vitnene må underskrive ektepakten mens begge ektefellene er tilstede
Separasjon

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som følger lovens formkrav, og regulerer partenes formuesforhold, noe som da innvirker på hva som skjer med ektefellenes formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt. Det som er spesielt med ektepakter, og som skiller de fra andre avtaler, er at ektepakten må oppfylle de samme formkrav som. En ektefelle som har midler i sitt særeie, kan altså holde midler utenfor delingsoppgjøret i en skilsmisse. For å opprette særeie må ektefellene inngå en avtale som kalles ektepakt. Denne må oppfylle visse formkrav for å være gyldig og vi anbefaler også at ektepakten tinglyses. Man kan avtale fullstendig særeie eller delvis særeie En ikke uvanlig avtale i en ektepakt er at ektefellene har særeie i live, En dødsdisposisjon må følge arvelovens regler om hva som gyldig kan bestemmes, og må også følge lovens regler for formkrav. Dette gjelder for eksempel at to vitner bekrefter testators signatur

Avtale (ektepakt) med ektefellen? - Jusstorge

Ei ektepakt er ein avtale mellom ektefellar, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandlar typisk etablering av særeige og overføring av større gåver. Ekteskap i Norge med utenlandsk statsborger. Skatteetaten ektefellene, må de inngå en ektepakt. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner. For å oppnå rettsvern overfor ektefellenes kreditorer, må ektepakten i tillegg tinglyses i Ektepaktregisteret. Det er utarbeidet et standard skjema for ektepakter som finnes under denne linken Ektepakt. E ktepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller strenge formkrav. Ektepakt kan inngås før ekteskapsinngåelsen. Ektepakter må benyttes ved avtalebasert etablering av særeie og overføring av større gaver.Ektefeller som bringer betydelige verdier med seg inn i forholdet rådes til å sette opp en ektepakt Ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen i ekteskapet. I ektepakt avtaler ektefellene hvordan formuen skal fordeles ved en eventuell separasjon/skilsmisse. Dersom avtalen skal være gyldig må den følge nærmere angitte formkrav. Formkravene finnes i ekteskapsloven § 54 og sier for det første at en ektepakt må inngås.

Merk at dersom du har særeiemidler, må dere også lage en ektepakt hvor du også samtykker til dette. Det holder ikke med en vanlig avale, men må følge formkravene for en ektepakt. Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoe Det er et godt råd å oppsøke advokat hvis du ønsker å inngå en ektepakt. Men du finner god informasjon om ektepakten hos Brønnøysund-registrene, både om hva som kan avtales, ikke kan avtales, og om hvilke formkrav som gjelder. De er nemlig strenge. En ektepakt må bevitnes av to vitner, som signerer samtidig med ektefellene

Ektepakt. Når man inngår ekteskap så er utgangspunktet at ektefellenes samlede formue skal deles likt ved ekteskapets opphør. Hvis ektefellene ikke vil alt skal deles likt, det vil si at enkelte eiendeler skal holdes utenfor deling, så må avtale om dette gjøres gjennom en ektepakt Man bør derfor bruke tid på å finne en løsning som passer best for ens konkrete situasjon, og skreddersy en ektepakt som dekker dette behovet. Det gjelder imidlertid strenge formkrav, som det forutsettes at er oppfylt for at ektepakten skal være gyldig. Man kan dermed risikere å tråkke feil ved opprettelse av en ektepakt Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til [

IMG_2516-2_toril_g_kjoellestad - Familierettsadvokaten

Hvorfor trenger du å opprette en ektepakt

Ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandler typisk etablering av særeie og overføring av større gaver. En ektepakt er nødvendig først og fremst dersom ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven, som vil si følgende tilfelle Ektepakt er ei avtale mellom ektefellar om formuestilhøva mellom ektefellane. Det er visse strenge formkrav til oppretting av ei gyldig ektepakt.. Ei ektepakt omhandlar typisk etablering av heilt eller delvis særeige, og overføring av større gåve, til dømes til den andre ektefellen sin rådveldedel av felleseiget.. Ei ektepakt er er gyldig oppretta når den er underskriven av ektefellane. Ja, under visse forhold kan testamentet bli ugyldig. Feil ved vitnepåtegningene. Den vanligste grunnen til at et testament blir ugyldig, er at vitneunderskrifter mangler eller er påført feil, for eksempel at vitnene ikke var tilstede sammen da de satte underskriftene sine på testamentet Den som har grunnbokshjemmel skal signere. Når du skal tinglyse et dokument, må den eller de personene som har grunnbokshjemmel til eiendommen signere dokumentet FORMKRAV. En ektepakt må oppfylle visse formkrav for å være gyldig. Den må blant annet være skriftlig, underskrives av begge ektefeller i nærvær av to vitner. For at ektepakten skal få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret ved Registerenheten i Brønnøysund

Ektepakt Brønnøysundregistren

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som. Formkrav må være oppfylt; Arbeidsgiver må bevise at e-post faktisk har kommet frem til arbeidstaker; Den klare hovedregelen er at oppsigelsen må leveres personlig eller rekommandert brev fortsatt. Krav til oppsigelsens innhold. En oppsigelse fra arbeidsgiver må innholdet følgende opplysninger for å være gyldig

Formkrav Det gjelder formkrav blant annet om skriftlighet, vitner og tinglysning ved inngåelse av avtale om formuesforhold (ektepakten). En ektepakt hvor formkravene ikke er fulgt, er heller ikke gyldig Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner. For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten i tillegg tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Ektepakt om gaver må alltid tinglyses i Ektepaktregisteret for å få rettsvern

Ektepakt og arvepakt - Smarte Penge

En avtale om særeie, kalles gjerne en ektepakt, og det er visse formkrav som må være oppfylt. Etter den norske ekteskapsloven har ektefellene i utgangspunktet felleseie, og dette betyr at ved et skifteoppgjør skal aktiva og passiva være gjenstand for likedeling mellom ektefellene Ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller visse og strenge formkrav. 3 relasjoner En ektepakt må fylle visse formkrav for å være gyldig. Ektepakten må blant annet være skriftlig og nedfelles med to myndige vitner tilstede. Vitnene må være godtatt av begge ektefellene. Det kan ofte oppstå spørsmål om ektepakten er gyldig og hva som faktisk inngår i særeiet En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner Det gjelder svært strenge formkrav for testament. Man bør få hjelp av advokat i forbindelse med opprettelse av testament. Konsekvensen av feil kan bli at testamentet kjennes ugyldig. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kom innom, ring eller send en e-post

Ektepakt - Krav til avtaler mellom ektefeller / Osloadvokaten

Avdøde hadde særeie. (Ektepakt/gavebrev/testament vedlegges.) Særeiet er/vil bli skiftet med avdødes arvinger og går ikke inn i uskifteboet. Jeg overtar bare fellesboet i uskifte. Heller ikke mitt mulige særeie går inn i uskifteboet. Avdødes særeie er delvis skiftet iht. avtale, testament eller ektepakt (inntatt foran eller vedlegges) Du kan frafalle arv, dvs. si nei takk til å ta imot arv helt eller delvis, og i stedet la arven gå videre til egne barn.. Hvis du ikke har livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn), kan du la arven gå til dine medarvinger, for eksempel til dine søsken, som i sin tur kan la arven gå videre til sine barn, altså dine nevøer og nieser.. Det juridisk korrekte ordet på arvefrafall som skjer. Har nå formulert en ektepakt der vi hver for oss har fullt særeie over våre eiendeler og eventuell verdiøkning på dette, samt gaver og arv som måtte tilfalle oss fra hver vår side i fremtiden. Har også valgt at vi hver for oss har full råderett over våre respektive eiendeler Ektepakter har formkrav, jf. ekteskapsloven § 54, og selv om de ikke krever at ektefellen som disposisjonen er til gunst for medvirker krever de at avgiveren og vitnene vet at det er en ektepakt. En gave gitt uten at det er gjort i ektepakts form er ugyldig og kan kreves tilbake, jf. Ot.prp.nr. 28 (1990-1991) s. 113 Ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandler typisk etablering av særeie og overføring av større gaver. Eksempel: Formene for ektepakt. DET er mange formelle krav til en ektepakt

Uskifte og særkullsbarn - hvorledes kan man sikre

Ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandler typisk etablering av særeie og overføring av større gaver Ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen i ekteskapet. I ektepakt avtaler ektefellene hvordan formuen skal fordeles ved en eventuell separasjon/skilsmisse. Dersom avtalen skal være gyldig må den følge nærmere angitte formkrav. Formkravene finnes i ekteskapsloven § 54 og sier for det første at en ektepakt må inngå En ektepakt er et dokument som oppfyller formkrav til avtale mellom ektefellene angående formuen dem imellom. Om den ene vil gi den andre hytta på fjellet. Her må en begynne med skjøtet. Det må være samsvar mellom dokumentene

Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse | Skilsmisse

Testamente - oversikt over formkravene ved opprettelser av

Ektepakt. For at det skal være snakk om en gave i ekteskapslovens forstand, må gaven skje ved ektepakts form jf. ekteskapsloven §50. Det skjer ingen reel overføring av verdi, altså gave, etter ekteskapsloven med mindre denne er i ektepakts form. Det er ingen forskjell på om midlene stammer fra ektefellenes felleseie, eller den enes særeie Ektepakt som supplerer/endrer tidligere inngått(e) ektepakt(er) Ekteskapsloven kapittel 11 gir regler om de formkrav som må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig. Dato Underskrift kvinnen Dato Underskrift mannen GA-4374B Elektronisk utgave 12.2008

Ektepakt - når er det behov for det

Ingen ektepakt. Paret som har ett barn sammen og var bosatt i en kommune i Værnesregionen, greidde ikke å bli enige om oppgjøret da de gikk fra hverandre i 2015. Kvinnen fortsatte å bo i deres felles hus sammen med deres felles barn. Det stilles heller ingen formkrav til en skifteavtale En ektepakt er en avtale som må undertegnes av begge ektefellene i nærvær av to vitner. Ektepakten vil være gyldig mellom partene selv om den ikke er tinglyst. Det stilles ingen formkrav for en avtale om deling av formue, men en slik avtale kan ikke inngås før separasjon er umiddelbart forestående Hvis loven ikke har formkrav for lovvalgsavtaler, bedømmes gyldigheten av en slik avtale i henhold til formkravene for ektepakter. Enhver av statene kan overfor en tredje person gjøre gyldigheten av en lovvalgsavtale eller en ektepakt avhengig av at den er registrert etter reglene i denne staten (9) Avtalen fyller ikke kravene til ektepakt, og partene er enige om at når det i avtalens tredje avsnitt står at beløpet på 400 000 kroner skal være Bs særeie, så må det forstås som skjevdelingsmidler. (10) Den 5. juli 2002 inngikk partene ektepakt om delvis særeie. Det ble blant annet bestemt at hytta på X skulle være Bs særeie

En ektepakt vil også kunne sikre en ektefelle mot den andre ektefelles kreditorer ved et brudd. Ekteskapsloven stiller visse formkrav til en ektepakt for at den skal være gyldig. Ektepakten må være inngått skriftlig, og skal signeres av ektefellene samt to vitner. Vitnene skal være klar over at det er en ektepakt som signeres Deling. Særeie som hadde grunnlag i ektepakt eller en klausul om særeie fra arvelater måtte skiftes straks.12 Vilkårene for å sitte i uskifte med førstavdødes særkullsbarn følger av § 4. For å sitte i uskifte med særkullsbarn måtte man søke amtmannen om tillatelse. Dette gjaldt både enker og enkemenn Når utvalget mente å foreslå like formkrav, var begrunnelsen nettopp at «en ektepakt etter sitt materielle innhold kan være en testasjon (dødsdisposisjon)». Det fremheves også at vitnekravene er de samme for testamenter som for ektepakter og at det dermed er oppnådd «harmoni med formkravene til testamenter». 22 Se NOU 1987: 30 s. 123

 • Goldsprint.
 • Länderkennzeichen bih.
 • Matt leblanc alder.
 • Hamster kaufen dortmund.
 • Werra rundschau trauer aktuelle ausgabe.
 • Wachrundgang.
 • Skattemelding frist.
 • Trygge toppturer sunnmøre.
 • Sara lossius.
 • Queen mary 2 standort.
 • Led skjerm utendørs.
 • Granuloma inguinale bilder.
 • Quinoa menge pro person.
 • Russische paradeuniform.
 • Hubro bedriftssimulator.
 • Breitling norge.
 • Semulegrøt uten smør.
 • 3,5 mm lydadapter for hodetelefoner og mikrofon.
 • Modern house emax bruksanvisning.
 • Palace theatre manchester.
 • Singlebörse unter 18.
 • Hdmi lyd fra pc til tv.
 • Musikkinstrumenter grimstad.
 • Forbruk 1.4 tsi.
 • Komplekse relasjonstraumer.
 • Drachengas preise.
 • Varosha zypern.
 • Kontekst øvingsrom.
 • Dekkbark åsane.
 • How to buy money in gta v.
 • Make stephen hawking voice.
 • Bergenstest referat eksempel.
 • Größte veranstaltungshalle deutschlands.
 • Badetemperatur amadores.
 • Csgo settings rain.
 • Kolmule kryssord.
 • Cartoon network toon cup.
 • Tripadvisor oslo.
 • Eutanasi norge.
 • Sokker oppskrift dame.
 • Omega constellation pris.