Home

Lavinntekt ssb

Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt. Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Mange med lavinntekt i Drammen. Barn bosatt i de største kommunene er mest utsatt for vedvarende lavinntekt. For kommuner med 50 000 innbyggere eller mer hadde 12,8 prosent av alle barn vedvarende lavinntekt i 2018, mot 11,3 prosent for hele landet. Blant de største kommunene er det likevel store variasjoner

10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen Ved årtusenskiftet levde fire prosent av alle norske barn i familier med vedvarende lavinntekt. I 2018 var denne andelen økt til 11,3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. Nesten 111.000 barn og unge under 18 år levde i familier med lavinntekt i 2018 10,3 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, mot 10 prosent året før. Oslo har størst andel barn i lavinntektshusholdninger, mens Finnmark har den sterkeste økningen Lavinntekt er ifølge denne definisjonen en husholdningsinntekt per forbruksenhet som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i befolkningen. Om vi utelater studenter fra beregningen, blir andelen med lavinntekt 11 prosent. Om vi beregner andelen personer som har lav inntekt over en treårsperiode, blir andelen noe lavere

Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 - SSB

Lavinntekt benyttes derfor som et mål på hvor mange fattige barn det finnes i Norge. Når vi skriver lavinntekt i ett ord, er det fordi det er et statistisk begrep brukt av SSB. Hvilke barn rammes av fattigdom? Barnefattigdom rammer noen grupper mer enn andre På grunn av utsatt frist for levering av skattemelding for personlig næringsdrivende og senere mottak av data fra skatteetaten, som er en viktig kilde for denne statistikken, vil publiseringen av Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2019 bli utsatt til tidligst februar 2021 I dag publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en rapport om økonomi og levekår for 2019. Rapporten viser utviklingen i inntekt og levekår for ulike grupper frem til 2018, men inntektsstatistikken går kun til 2017. Andeln av befolkningen som har lavinntekt har økt, og økningen er skjevt fordelt Flere med lavinntekt Det finnes flere mål på lavinntekt, et enkelt mål som ofte benyttes er å se på hvor mange personer som har inntekt etter skatt per forbruksenhet som ligger under 50 prosent av medianinntekten (for alle). 5,9 prosent av alle personer har en inntekt som ligger under lavinntektsgrensen i 2002, og det er flere kvinner enn menn som tilhører lavinntektsgruppen Personer med lav inntekt står gjerne utenfor arbeidsmarkedet, viser andre SSB-tall. De er ofte sosialhjelpsmottakere. Få fattige pensjonister. Blant alderspensjonistene blir det stadig færre med lav inntekt. I alt 17,5 prosent av alle alderspensjonister tilhørte lavinntekt-gruppen i 2008. Dette var redusert til 9,3 prosent i 2017

Lavinntekt i Norge og Europa - Om publikasjonen - SSB

Etter flere år med små endringer i antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, var det en økning i 2012. Det er først og fremst et økt innslag av innvandrerbarn i lavinntektsgruppen som forklarer denne utviklingen SSB har ikke statistikk på antall familier med vedvarende lavinntekt. Derimot finnes det statistikk på antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Disse tallene viser at det først og fremst er flere barn med innvandrerbakgrunn som forklarer den store økningen i vedvarende lavinntekt blant barn de siste årene SSB bruker ikke begrepet «fattige familier», men skriver heller om «husholdninger med vedvarende lavinntekt». Dette er et relativt begrep ved at «lavinntekt» blir definert i forhold til inntektsnivået i resten av befolkningen Modulen viser antall og andel barn under 18 år som lever i husholdninger med lavinntekt. Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue. Lavinntekt er vist etter ulike definisjoner - basert på både EU-standard og OECD-standard

SSB skriver at barn som er i bosatt i de største kommunene, er mest utsatt for vedvarende lavinntekt. For kommuner med mer enn 50.000 innbyggere, hadde 12,8 prosent av alle barn vedvarende. NRK har bedt SSB regne på hvordan innvandring påvirker ulikheten i landets største Samtidig utgjorde de over 50 prosent av barna som lever i hjem med det SSB kaller vedvarende lavinntekt Andelen med vedvarende lavinntekt gjennom tre år har økt fra 8,1 til 9,6 prosent i befolkningen fra 2005-2007 til 2015-2017. Tilsvarende andel for personer over 67 år har i samme periode gått ned fra 16,5 til 9,0 prosent. Det innebærer at eldre nå er mindre utsatt for lavinntekt enn resten av befolkningen Andelen personer med lavinntekt påvirkes i stor grad av hvordan en definerer lavinntekt. Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde om lag 4 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2007 når personer i studenthusholdninger er utelatt, mens anslagene basert på EU sin definisjon ligger på 10 prosent

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) finner at siden 2011 har andelen barn i lavinntektsfamilier økt hvert år, og at denne økningen er på 30.000 barn mellom 2011 og 2017 - I Oslo hadde nærmere 8 av 10 barn i lavinntektsgruppen innvandrerbakgrunn, skriver SSB. - Innvandrerandelen er også betydelig i andre fylker der andelen med lavinntekt er relativt stor, for. SSB har altså ikke statistikk for utviklingen i antall barnefamilier med vedvarende lavinntekt fordelt på familier med og uten innvandrerbakgrunn. Imidlertid har SSB publisert en fig ur som viser gjennomsnittlig antall personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt i 2015, fordelt på landbakgrunn

Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave - SSB

Innvandrere med lavinntekt - SSB

 1. Ifølge SSB har andelen folk i «vedvarende lavinntekt» økt mest blant «personer med nedsatt arbeidsevne, enslige og par med barn under 18 år, og uføretrygdede» siden 2014
 2. I gruppen lønnstakerhusholdninger med lavinntekt finner vi en overrepresentasjon av lønnstakere med lavt utdanningsnivå. Det samme gjelder for lønnstakere med innvandrerbakgrunn. Det er særlig husholdninger der hovedinntektstaker er innvandrer fra land i Øst-Europa, Afrika eller Asia, som havner i lavinntektsgruppen, viser SSB sin analyse
 3. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
 4. Aaberge i SSB har aldri påstått at innvandring ikke er hovedårsaken til barnefattigdom, altså barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, men at det ikke er hovedårsaken til økt økonomisk ulikhet i Norge.. Hva sier regjeringen? I regjeringens egen stortingsmelding, som er årsaken til at Siv Jensen i utgangspunktet stilte i Politisk kvarter, står det at likhet og ulikhet kan.
 5. Ifølge SSB-rapporten «Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016» øker både andelen og antall som lever på vedvarende lavinntekt i Norge - en indikator på økende fattigdom. Rapporten viser også at inntektsforskjellene øker - og er størst i Oslo
 6. Tallene fra SSB viser at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant dem med vedvarende lavinntekt, og står for det meste av økningen i antallet økonomisk utsatte barn fra 2004 til.

lavinntektsgrensen (Statistikkbanken SSB). Lavinntekt i barnefamilier i Modum Omfang Det har vært en økning i omfanget av familier som lever i lavinntekt i Modum. I 2013 levde 9,6 %, det vil si 233 barn, i husholdninger med vedvarende1 lavinntekt. I 2016 var tilsvarende tall 14 %, det vil si 341 barn. Dette utgjør 194 husholdninger Nye tall fra SSB viser at antall husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt for hvert år siden 2010. Fredag, 1 november, 2019 - 18:53. Økt leselyst blant osloborgere. Stadig flere leser bøker på fritiden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Onsdag, 9 oktober, 2019 - 10:01

Tilgang, avgang og kontinuitet i lavinntekt - SSB

 1. Modulen viser antall og andel personer som lever i husholdninger med lavinntekt. Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue. Lavinntekt er vist etter ulike definisjoner - basert på både EU-standard og OECD-standard
 2. Inntekt og Formue > Lavinntekt - landbakgrunn og alder > Din Region Modulen viser antall og andel personer i husholdninger med lavinntekt - etter landbakgrunn og alder. Datagrunnlaget er hentet fra SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue
 3. lavinntekt. SSB beregner vedvarende lavinntekt på bakgrunn av gjennomsnittlig inntekt over en treårsperiode. En alternativ definisjon på vedvarende lavinntekt, er å ta utgangspunkt i andelen personer som er under lavinntektsgrensen siste året og som også har hatt inntekter under lavinntektsgrensen i to av de tre foregående årene
 4. Forskere i SSB har tidligere publisert analyser av hva verdien av (kommunale) offentlige tjenester betyr for ulikhet og lavinntekt. De publiserte tallene gjelder 2006 og 2009, og viser at omfanget av lavinntekt reduseres med om lag 40 pst. dersom en tar med verdien av slike tjenester ved beregningen av såkalt utvidet inntekt (se omtale i Perspektivmeldingen 2017)
 5. Mindre forskjell i andel med lavinntekt. Både i befolkningen generelt og blant personer med nedsatt funksjonsevne tilhører i overkant av 10 % såkalte lavinnteksthusholdninger. I 2017 oppga 15 % av personer med nedsatt funksjonsevne at de bodde i hushold med lavinntekt, mens tallet for den øvrige befolkningen var 11 %
 6. Grensen for lavinntekt i tallene SSB la frem denne uken går ved 60 prosent av såkalt medianinntekt i hver aldersgruppe. * Medianinntekten er inntekten til den midterste personen når alle stilles etter hverandre etter stigene inntekt, beregnet som angitt over. smp-stories-bottom-widget

Lavinntekt og inntektsforskjeller Husholdninger med lavinntekt. 2005-2018 Barn i husholdninger med lavinntekt. 2005-2018 Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer > Neste oppdateringer Modultyper > Moduler med andre perspektiver Mobil og nettbrett > Brukertips for mobil finner du her Kontakt oss. Gruppene som i størst grad rapporterer om fattigdomsproblemer, er sosialhjelpsmottakere, enslige forsørgere, personer i husholdninger med årlig og vedvarende lavinntekt, samt innvandrere fra Afrika, Asia etc. Av de godene som er kartlagt, er det størst andel i befolkningen som ikke har råd til nye møbler (6 prosent), bil (5 prosent), en ukes ferie utenfor hjemmet (5 prosent), og. Dersom en definerer vedvarende lavinntekt på bakgrunn av den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i en treårsperiode, hadde 9,6 prosent av befolkningen vedvarende lavinntekt i perioden 2015 til 2017, ut i fra EUs målemetode. Andelen med vedvarende lavinntekt lå relativt stabil rundt 8 prosent i mange år frem til perioden 2010-2012

Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter - SSB

 1. SSB ønsker som vanlig å trekke fokuset vekk fra det økende problemet med at Norge importerer en vedvarende underklasse med fattige barn fra muslimske land. Allerede i ingressen må det stappes inn et «men»: 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før
 2. Andelen barn i gruppen med vedvarende lave husholdningsinntekter er 11,3 prosent i 2018, en vekst på 0,6 prosentpoeng fra året før, og 5.000 i absolutte tall, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)
 3. «Av den totale økningen barn i lavinntekt uten innvandrerbakgrunn i denne perioden, skyldes altså over 80 prosent at flere enslige med barn faller under lavinntektsgrensen», skriver SSB-forskerne
 4. «SSB benytter ikke begrepet fattigdom i vår løpende inntektsstatistikk, men lavinntekt. Vi presenterer tall som viser andelen personer som ligger nederst i inntektsfordelingen
 5. dre grad i jobb. En viktig grunn er at de ikke har de nødvendige kvalifikasjonene, som språk og utdanning, sier Aaberge
 6. Innvandrergruppene er i gjennomsnitt yngre, husholdningene er noe større, utdanningsnivået og sysselsettingsandelen er lavere, en større andel bor i byer og en langt større andel har årlig og vedvarende lavinntekt, jmf. faksimile fra SSB. (SSB har også skilt ut 2.gen, der utvalget har bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka
 7. alitet - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

SSB har altså ikke statistikk for utviklingen i antall barnefamilier med vedvarende lavinntekt fordelt på familier med og uten innvandrerbakgrunn. Skjermdump: SSB Imidlertid har SSB publisert en fig ur som viser gjennomsnittlig antall personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt i 2015, fordelt på landbakgrunn En oversikt over barnefattigdom i kommunene. Monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, og se utvikling over tid fattigdomsproblemer (SSB, 2018), men flertallet med lavinntekt oppgir ikke selv at de har fattigdomsproblemer (With & Thorsen, 2018). Barn er likevel overrepresentert i lavinntektsstatistikken (Epland et al., 2016). Ungdataundersøkelsene viser at andelen ungdomsskoleelever som opplever at familien ha Nærmere 111.000 barn lever i familier med vedvarende lavinntekt, ifølge SSB. Vedvarende lavinntekt defineres som under 60 prosent av mediangjennomsnittet over tre år Modulen sammenlikner byer mht lavinntekt etter landbakgrunn og alder. Datagrunnlag: SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue. Tabellene viser antall personer i husholdninger med varig lavinntekt i årene 2013-2015. Lavinntekt er basert på EU-standard - etter EU50 og EU60

Fortsatt få fattige og sosialt ekskluderte i Norge - SSB

111.000 barn vokser opp i familier med lavinntekt - Velfer

I går la SSB fram tall som viser at 101.000 barn under 18 år lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Oslo har høyest andel fattige barn - her vokser 17,6 prosent av alle barn opp i. Ifølge SSB er personer med innvandrerbakgrunn «betydelig overrepresentert» i denne gruppen. Nesten 28 prosent av alle med innvandrerbakgrunn, hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012-2014. - Andelen har økt siden 2011, skriver SSB. Fakta Flere fakta om innvandrere og lavinntekt

Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt - SSB

SSB bruker ikke begrepet fattigdom i sin statistikk, men holder seg til begrepet lavinntekt. Vedvarende lavinntekt knyttes til familier med lavinntekt i minst tre år sammenhengende. Andre, som for eksempel OECD, benytter en definisjon som måler hvor stor andel som har en inntekt under 50 prosent av medianinntekten i et land SSB definerer «innvandrerbakgrunn» som at barnet enten selv har innvandret til Norge, eller er født av foreldre som har innvandret. Grunnen til vedvarende lavinntekt er kombinasjonen av mange barn og få voksne i jobb i familien Tallene fra SSB viser at andelen personer i husholdninger med lavinntekt i 2017 var omtrent på samme nivå for de to aldersgruppene 75 år og eldre og under 40 år, med andeler på hhv. 15,6 og 14,1 prosent, mens aldersgruppen 67-74 år hadde den laveste andelen med lavinntekt på 5,7 prosent

for lavinntekt, men med noen nyanseforskjeller. I analysen av sammenhengen mellom lavinntekt og levekårsproblemer ser vi også at personer som faller under våre ulike definisjoner av lavinntekt er mer utsatt for levekårsproblemer enn befolkningen totalt. Her spiller imidlertid valget av definisjonen av lavinntekt en viktig rolle Dersom en definerer vedvarende lavinntekt på bakgrunn av den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i en treårsperiode, hadde 9 prosent av befolkningen vedvarende lavinntekt i perioden 2012-2014. Andelen med vedvarende lavinntekt har ligget relativt stabilt rundt 8 prosent i mange år, og mellom 2006 og 2011 var trenden en synkende lavinntektsandel Nye tall fra SSB viser at i 2018 var det nærmere 111.000 barn under 18 år som bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er en økning på om lag 5.000 barn fra året før. Det gir at i alt 11,3 prosent av alle barn tilhører en lavinntektshusholdning. Utviklingen viser at barnefattigdommen bare øker

SSB skiller mellom fattigdom og vedvarende lavinntekt. Vedvarende lavinntekt betyr at SSB skiller ut husholdninger med inntekt under en gitt grense i minst tre år Selv om SSB-rapporten viser at Solberg-regjeringens skattepolitikk har bidratt til økte forskjeller, Blant dem med lavinntekt og formue finnes det en del som har lavinntekt på grunn av et svakt år i aksjemarkedet eller fordi næringsvirksomheten de eier har gått dårlig

Fattig og rik - Dette er Norge - Statistisk sentralbyrå - SSB

 1. Barn i lavinntekstfamilier. Over 100 000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt, også kjent som barnefattigdom
 2. Som figur 4 viser, varierer andelen med lavinntekt blant husholdninger der hovedinntektstaker arbeider innen helse- og sosialtjenester mye etter hvilken sektor man jobber i. Innenfor privat sektor og offentlig eide foretak er andelene med lavinntekt relativt store, særlig blant enslige forsørgere, der nesten 18 prosent har lavinntekt
 3. Økonomiske analyser 4/2007 Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa 35 Berit Otnes er seniorrådgiver ved Seksjon for helsestatistikk, Statistisk sentralbyrå (bot@ssb.no) 0 5 10 15 20 25 30 Tyrkia Hellas Irland Slovakia Spania Portugal Estland Storbritannia Kroatia Polen Romania Latvia EU 15 EU 25 Belgia Tyskland Kypros Litauen Bulgaria Østerrike Danmark Frankrike Ungarn Nederland Norge.
 4. SSB-rapportFlere nordmenn med lavinntekt Andelen personer med lavinntekt har økt fra 10, 8 prosent i 2014 til 11,2 prosent i 2017. Økningen har vært størst blant svake grupper. SSBSolbergs skattekutt har gitt økt ulikhe
 5. Lavinntekt blant innvandrere Innvandrere fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika har i større grad lavinntekt. Tall for årlig lavinntekt viser at andelen personer som tilhører en husholdning med årlig lavinntekt er mye større blant innvandrere enn i befolkningen som helhet. Det er imidlertid variasjoner etter landbakgrunn
 6. SSB har også sett på forholdet mellom økonomiske ressurser og opplevd livskvalitet. Der viser tallene at jo høyere inntekt du har, Faktisk.no: Innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt - 19. desember 2018. Snart flere eldre enn barn og unge i Norge - 3. juni 2020
 7. Lavinntekt (fattigdom): justert husholdningsinntekt under 60 prosent (EU) av medianinntekten i befolkningen (EUs definisjon). Ofte benyttes bare «vedvarende lavinntekt», for eksempel lavinntekt i tre sammenhengende år, for å ekskludere «tilfeldige» episoder av lavinntekt. SSB-rapport 2016/30 (ssb.no

Samtidig vokser inntektsforskjellene, og andelen husholdninger med lavinntekt øker, viser en ny gjennomgang fra SSB. Av Arve Sigmundstad 30.10.2019 10:04 Det er spesielt blant personer med nedsatt arbeidsevne, uføretrygdede, enslige forsørgere og par med barn under 18 år vi finner en økt sannsynlighet for å havne i lavinntektskategorien, viser funn fra SSB med vedvarende lavinntekt Prosent 2001 2006 2011 2016 3,3 % 7 % 7,6 % Figur 1: 10,3 % Over 100.000 barn i Norge vokser opp i fattige familier Andelen barn under 18 år som lever i familier med vedvarende lavinntekt har tredoblet seg siden 2001. (SSB, 2018

EUs statistikkontor Eurostat definerer lavinntekt som under 60 prosent av medianinntekten i landet, og det er denne definisjonen SSB bruker hyppigst. Dersom man tar ut studenter, regnes 10,5. Modulen sammenlikner konkurrentregioner mht andel og antall barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue. Lavinntekt er vist etter ulike definisjoner - basert på både EU-standard og OECD-standard Andelen barn som vokser opp i en husholdning med vedvarende lavinntekt, har mer enn doblet seg de siste 15 årene.» Barnefattigdom i Norge En av ti norske barn vokser opp i fattigdom, viser tall. Nesten 11 prosent av innbyggerne hadde relativ lavinntekt i 2014, ifølge rapporten, som er utviklet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.. Rapporten.

I de oppdaterte tallene fra SSB skiller Kvadraturen Vest, Kvadraturen Sørøst og Posebyen-Eg seg ut med høy andel fattige barn, fulgt av Øvre Slettheia og Grim Sørvest. Størst er utfordringen i Kvadraturen Vest, hvor 46,6 prosent av barna vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt I 2017 gikk Røde Kors og SSB gjennom levekårsdataene i Norge og rangerte Mens barn tidligere hadde liten risiko for å oppleve lavinntekt, er barn nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Andelen barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, har siden 201 SSB gir også et mer presist mål for fattigdom, lavinntekt i tre etterfølgende år. Da hadde 9,6 prosent en vedvarende lavinntekt i 2017, mer enn 7,9 prosent i 2006. Barnefattigdommen er spesielt viktig fordi barna lett kan rammes i utviklingen sin. 105.000 barn i alder under 18 år levde i husholdninger med vedvarende lavinntekt i 2018 - Med EU-definisjonen på 60 prosent av medianinntekt registrerer vi hvordan ulikheter i inntekt utvikler seg. På slutten av 80-tallet ville en familie med datidens middelklasse-inntekt havne i dagens lavinntekt-gruppe, sier han. Han understreker at SSB ikke snakker om «fattigdom», men holder seg til begrepet «lavinntekt» SSB leverer også data til EUs statistikkbyrå Eurostat, som brukes til å utvikle indikatorer på fattigdom og sosial eksklusjon i Europa, og som er en del av EUs vekststrategi «Europe 2020». Denne publikasjonen er gjort i samarbeid mellom seksjon for inntekts- og relativ lavinntekt er økende; i 2014 var denne andelen på 10,8 prosent

Disse kategoriseres i SSB under dem som har lavinntekt i Norge. (illustrasjonsfoto) Over 6000 fattige på Øvre Romerike. ØVRE ROMERIKE. Over 6000 personer fra Øvre Romerike må klare hverdagen med det SSB karakteriserer som lavinntekt. Yngve Johnsen Publisert: 07.10.2014 19.47.27 Andelen barn i familier med lavinntekt var 8,6 prosent i 2013 og har under dagens regjeringen økt slik at det blir flere barn i husholdningen med vedvarende lavinntekt. Økende forskjeller. Et av de siste bevisene på at forskjellene øker er rapporten Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 publisert av SSB Ifølge Nav-rapporten «Lavinntekt og levekår 2018» har antallet sosialhjelpsmottakere økt hvert år fra 2012. Fra 2016 til 2017 var økningen den største siden 2013. I 2017 mottok 1,7 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder (18-66 år) økonomisk sosialhjelp, som er en økning på 0,1 prosentpoeng fra året før

Barn i lavinntekstfamilier - Bufdi

SSB: Innvandrere har dårligere levekår, men er likevel tilfreds. I 2015 hadde 10,8 prosent av befolkningen lavinntekt, mens andelen var 32 prosent blant innvandrere Ifølge SSB er personer med innvandrerbakgrunn «betydelig overrepresentert» i denne gruppen. Nesten 28 prosent av alle med innvandrerbakgrunn, hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012-2014. - Andelen har økt siden 2011, skriver SSB. Fakta: Flere fakta om innvandrere og lavinntekt w.ssb.no: n 70% w.ssb.no 28% 30% 55%. 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Hele befolkningen (ekskl. studenter) Barn under 18 år: n w.ssb.no. x3: d 99-. e: n w.ssb.no 5% 26% 28% 49%. 5,5% 37,8% no. no 9% 12,5% 19,5% Lavinntekt henger sammen med en del levekårsulemper Fattigdommen og dens konsekvenser må håndtere Annenhver måned offentliggjør Statistisk Sentralbyrå (SSB) rapporter inneholdende omfattende økonomiske analyser, hvor man også forsøker å se litt fremover i tid, idet en tar hensyn til utviklingstrekk både i inn- og utland. Forrige analyse ble offentliggjort torsdag 7. mars, og gav behørig plas > Husholdninger: Inntekt - Formue - Gjeld - Lavinntekt Modulen viser statistikk og nøkkeltall om husholdningenes inntekt, formue og gjeld i kommuner og regioner

Gjennomsnittsinntekten er over landsgjennomsnittet, mens andelen med lavinntekt i perioden 2014-2016 var under landsgjennomsnittet. Figur 8.3 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Østfold, Akershus og Buskerud sammenlignet med landsgjennomsnittet. Kilde: Kilde: SSB og NAV. Beregninger: KMD levekårsutfordringer i Fredrikstad. Indikatorer for dødelighet leveres ikke lenger fra SSB på lavere geografisk nivå. Når det gjelder indikatorer som viser lavinntekt har vi tidligere brukt to ulike mål; EU 50 og EU 60. Forskjellen på indikatorene er hvor grensen for lavinntekt regnes. Vi har nå valgt å kun bruke et Tall fra SSB viser at det i Norge i dag er over 100.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det har vært en klar økning de siste tiårene fra 4% på slutten av 90-tallet til 10% i 2015.[2 Stadig flere husholdninger med barn under 18 år har lavinntekt, viser tall fra årene 2006 til 2016. For disse familiene er overføringer svært viktig, men hvilke typer overføringer de mottar mest av, har endret seg en del i disse årene, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).Barnetrygd utgjorde i 2006 nærmere 14 prosent av samlet inntekt for en enslig mor eller far med lavinntekt, men.

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger - SSB

En beregning fra SSB viser at antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt, fra 67.000 barn i perioden 2004-2006 til 74.000 barn i årene 2007-2009 og 84 300 i 2011-213 (EUs definisjon). Det finnes ingen samlet oversikt over antall fattige barn i Strand kommune. Ungdataundersøkelsene2 kan si oss noe om hvordan ungdomsskoleeleve I 2017 bodde det 1 215 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Moss, ifølge kommunen. (illustrasjonsfoto) (SBB). De gjelder for 2018, men tar hensyn til dagens kommunegrense 1 Forbehold: Hamar kommune forholder seg til SSB sin nasjonale måling av barn i lavinntekt. Det vil si en familie der husholdningen har en inntekt på 60 % av medianinntekten. Vi er klar over at dette ekskluderer barn fra familier som lever i risiko for lavinntekt og mulighetsfattigdom, der forsørger tjener mer enn inntektskriteriet med lavinntekt øker Andelen eldre med lavinntekt synker Innvandrere overrepresentert i lavinntektsgruppen Økt konkurranse på arbeidsmarkedet kan gi større inntektsforskjeller Økende inntektsforskjeller i Norge Andel personer med vedvarende lavinntekt etter EU-60-definisjonen. Tall i prosent. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Alle aldre 0-17 år 18.

Fersk SSB-rapport viser en markant økning i antall fattige i Norge i perioden 2004 - 2011, spesielt fattige innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. De rødgrønne har altså skapt et Norge med et stort antall nye fattige nærmest fordelt etter etnisitet og religion. Hele 90 000 flere ikke-vestlige.. Finansdepartementet Finansdepartementet Finansminister Siv Jensen. 1. mars 2019. Muligheter for alle. Stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraf

Norge blant de beste i EU-klassen - SSBLavinntekt, Vedvarende lavinntekt | - Lav barnetrygd girFaktisk3418013187_5721913aHalden Arbeiderblad - Ungdom tjener liteFærre fattige eier egen bolig - Velferd
 • Fotos in comic umwandeln online kostenlos.
 • Snoop dogg.
 • Stemmeseddel sverdrup.
 • Deutsche soldaten in afghanistan gefallen.
 • Byåsen vgs skolerute.
 • Instagram kim kardashian.
 • Mayo klinikken minnesota.
 • Sundair tegel.
 • Badetemperatur amadores.
 • Olaf björn tietz.
 • Beyblade metal fusion staffel 2.
 • Gynekolog vestfold.
 • Oktober horoskop.
 • Drivstofforbruk skip.
 • Morris klær online.
 • Yorkshire terrier charakter.
 • Glanspapir europris.
 • Spartas oligarki.
 • C17h36 strukturformel.
 • Grønnsakssuppe uten kjøtt.
 • Norge teknologi.
 • Train frankfurt airport.
 • Stadtverwaltung forst lausitz.
 • Kvæfjordkake det søte liv.
 • Alpresor 2019.
 • Window mobile device center for windows 10 64 bit.
 • Ezra miller saiya miller.
 • Matte 1 ntnu karakterfordeling.
 • Brudens tale oppsett.
 • Camel mirage.
 • Feuerwehreinsätze heute.
 • Farmasi opptakskrav 2017.
 • Brudens tale oppsett.
 • Sandwich toast ideen.
 • Guru de viaje europa.
 • St. pauli landungsbrücken adresse.
 • Belize ferie.
 • Emoji movie release.
 • Holzweiler skjerf oslo.
 • Samisk barne tv reinsdyr.
 • Osrs willow tree.