Home

Arbeidsgiveravgift soner

Arbeidsgiveravgift - soneinndeling - Skatteetate

Soner for arbeidsgiveravgift - Distriktssentere

Det er viktig å merke seg at dersom et foretak har flere underenheter som ligger i soner med lav arbeidsgiveravgift, der det er adgang til å benytte seg av fribeløp, skal det bare beregnes ett fribeløp for hele konsernet, iht. forordning (EU) nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte For arbeidsgiveravgift som svares av foretak hjemmehørende på Svalbard er satsen 0 % når arbeidet utføres på Svalbard. I tilknytning til koronapandemien er satsen for arbeidsgiveravgift for 3. termin (mai og juni) redusert med 4 %-poeng for alle arbeidsgivere, uavhengig av hvilken sone arbeidsgiveren driver virksomhet i

Arbeidsgiveravgift - 4 % reduksjon i tredje termin Satsendringen gjøres på grunnlaget i tredje termin (mai og juni) og arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) er utsatt til 17. august Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av både lønn og feriepenger. Pensjonskostnader (OTP, innskuddsbasert ordning, 2 %) 8.003: Det er tatt utgangspunkt i en innskuddsbasert pensjonsordning, der minimumskravet er 2 % av lønnen (avtalt årslønn) mellom 1 og 12 G som den enkelte arbeidstaker mottar i løpet av innskuddsåret Norge er delt inn i flere soner som har forskjellige satser for arbeidsgiveravgift. Finn ut hvilken sone bedriften din tilhører . Den vanligste satsen er 14,1 prosent, men holder du for eksempel til i Namsos i Trøndelag eller på Smøla i Møre og Romsdal slipper du unna med 5,1 prosent

Kommunene i sone 1a er omfattet av fribeløpet. Hvilke kommuner som er i sone 1a er nasjonalt bestemt, og disse kommunene er dermed ikke notifisert til ESA. Kommunene i sone 1 der det betales full arbeidsgiveravgift er heller ikke notifisert. Nedenfor følger en oversikt over de notifiserte kommunene inndelt etter soner. Sone 2 (avgift 10,6 %) For sektorunntatte foretak i sone II til V betales arbeidsgiveravgift med satsen for gjeldende sone inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent, er lik fribeløpet. For 2020 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak Stikkord: aga, aga sats, aga satser, agasats, arb.avg, arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgift soner, arbeidsgiveravgiftsregler, avgiftssone, avgiftssoner, bunnfradrag. Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere er pliktige til å betale av lønnskostnader for alle sine ansatte.. Arbeidsgiveravgiften er et påslag på lønnskostnader.Avgiften skal være med å finansiere folketrygdens utgifter i Norge, så altså skal arbeidsgiveravgiften betales inn til Folketrygden Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor er pålagt til å betale som et prosentuelt påslag på lønnskostnader.For de fleste norske virksomheter er avgiftssatsen 14,1 %. Arbeidsgiveravgiften i Norge skal bidra til å finansiere folketrygdens utgifter til for eksempel pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd mv

Arbeidsgiveravgift, avgift som arbeidsgiveren plikter å betale til folketrygden, og som derved utgjør en del av folketrygdens finansiering. Avgiften beregnes i prosent av arbeidstakerens brutto lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag. Arbeidsgiveravgift ilegges ikke når arbeidet er ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Satsen varierer etter hvor i landet bedriften ligger, fra. Arbeidsgiveravgift - sone? ‎06-06-2017 15:36. Hei! Jeg arbeider freelance for eget firma og har fast bostedsadresse i Harstad (sone 4). Mine arbeidsoppdrag i 2017 har vært i Meløy (sone 4) og sist i 2 uker i april/mai i Kåfjord (sone 5) Kommunenummer med flere soner per 1/1 2020. Fra 1. januar 2020 vil det være flere kommuner som har mer enn én sone for arbeidsgiveravgift. I Tripletex vil disse kommunene vises som flere valg i listene, og man må da velge korrekt kommune basert på hvilken sats som skal benyttes for arbeidsgiveravgift Soner, beregningskoder og satser for arbeidsgiveravgift; Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet; Soner for arbeidsgiveravgift; Nye kommuner inn i ordningen; Internasjonale statistikkressurser. Eurostat: Europeisk statistikk om lønnskostnader (engelsk Arbeidsgiveravgift er avgiften arbeidsgivere betaler til staten på lønnskostnader. Størrelsen varier for hvor virksomhetene er lokalisert. Kommunene i Norge er delt i ulike soner for arbeidsgiveravgift. I noen kommuner betaler virksomhetene mindre enn i sentrale strøk

NOU 2012: 2 - regjeringen

Her er en oversikt over de fem intensitetssonene og hva som skjer med kroppen din i hver enkelt sone. Er du lite bevisst hvilken sone du ligger i, er sjansen stor for at du tar i for hardt til å få den effekten som rolig trening gir, samtidig som du mister effekten av hard trening Hjemmel for arbeidsgiveravgift er folketrygdloven § 23-2. Arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette. Arbeidsgiveravgiften fastsettes i prosent av det beløp som skal innberettes for vedkommende år Soner utenfor Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke) Noen av linjene våre strekker seg utenfor Oslo og fylket som tidligere var Akershus. Sone 5V i Drammen og Lier. I sone 5V kjører vi linjene 251 og 261. Skal du reise til/fra sone 5V, anbefaler vi deg å kjøpe billett fra Brakar i BrakarBillett-appen

Endringene som vil kunne medføre lavere arbeidsgiveravgift, gjelder for store deler av transport- og energisektoren. I tillegg er det også muligheter for at det blir endringer for ambulerende virksomheter, som gjør at de kan spare seg for en del arbeidsgiveravgift. For veldedig/allmennyttige organisasjoner, for eksempel idrettslag, er det derimot varslet at det blir en praksisendring som. Arbeidsgiveravgift . Din arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag utført i eller utenfor tjeneste. I Norge er plikten til å betale arbeidsgiveravgift i utgangspunktet knyttet til plikten å innrapportere lønn og annen godtgjørelse for arbeid til skattemyndighetene Arbeidsgiveravgift Valgt for øyeblikket. Soner og satser; Veldedig eller allmennyttig institusjon; Utsendte arbeidstakere fra USA og Canada; Utenlandske sjømenn; Diett og nattillegg innland. Statens satser ; Skattedirektoratets forskuddssatser; Eksempler; Diett utland. Statens satser ; Måltidsfradrag; Kompensasjonstillegg. I alt er det syv soner med ulik sats for arbeidsgiveravgiften. En lavere arbeidsgiveravgift i distriktene reduserer arbeidskraftkostnadene i disse områdene og gir økt etterspørsel etter arbeidskraft. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift innebærer EØS-rettslig statsstøtte,.

Arbeidsgiveravgift sone 1a - Distriktssentere

Generell informasjon, Folkeregister, Full skatteplikt, Begrenset skatteplikt, Skattekort, Selvangivelse, Skatteoppgj r, Skattesatser, Trygdeavgift og. Soner med null i arbeidsgiveravgift får utbetalt et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for samme periode. - Du trenger ikke foreta deg noe. Lever a-melding som normalt og vent med å betale. Det er i korte trekk budskapet til arbeidsgiverne,. Fra årsskiftet skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye kommuner. Flere har forskjellige satser for arbeidsgiveravgiften. 08.11.19 Skrevet av Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge Del Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvilke konsekvenser sammenslåing av kommuner som ligger i ulike soner for differensiert arbeidsgiveravgift skal få. Konklusjonen er at. Soner, beregningskoder og satser for arbeidsgiveravgift; Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet; Soner for arbeidsgiveravgift; Nye kommuner inn i ordningen; Internasjonale statistikkressurser. Eurostat: Europeisk statistikk om lønnskostnader (engelsk Arbeidsgiveravgift er hva du må betale hvis du har ansatte. Her er full oversikt over satser for arbeidsgiveravgift og soneinndeling for hele landet

Norge er delt inn i ulike soner når det gjelder arbeidsgiveravgift. Nye retningslinjer fra EU har flere sektorunntak enn tidligere. Endringene i EUs regelverk for regionalstøtte ble vedtatt. Begge er blant de 31 nye kommunene regjeringen vil ha inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, men de er definert i forskjellige soner. Bjugn er i sone 3 med en arbeidsgiveravgift på 6,4 prosent, mens Ørland er i sone 2 med 10,6 prosent Soner med 0-sats vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner kroner. Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. Det påløper ingen renter som følge av utsettelsen For eksempel tilhører Oslo og de nærmeste kommunene sone 1. Virksomheter etablert her må betale 14,1 % i arbeidsgiveravgift. Alle kommunene nord og øst for Tromsø tilhører sone 5. Virksomheter etablert her slipper å betale arbeidsgiveravgift. Satser og soner 201

Altinn - Arbeidsgiveravgift

 1. Fritaket for arbeidsgiveravgift, hvor grensen er 60.000 kroner per år, gjelder for husstandens samlede utbetalinger. Beløpsgrensen gjelder per år, så fordeles arbeidet over to år, for eksempel i desember og januar, kan samlet betaling for arbeidet bli opp til 12.000 kroner
 2. Arbeidsgiveravgift (§§ 1 - 5) § 1. Beregning av avgift og regler om soneplassering § 2. Soner for arbeidsgiveravgift § 3. Satser for arbeidsgiveravgift etter sone § 3a. Reduksjon av beregnet og innrapportert arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 § 4
 3. avstem
 4. Arbeidsgiveravgift ved kommunesammenslåing. Klargjøring av konsekvenser for differensiert arbeidsgiveravgift ved kommunesammenslåing. 15.05.2017. I kommuneproposisjonen for 2016 ble det klargjort at dersom to eller flere kommuner som befinner seg i ulike soner slår seg sammen,.
 5. Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser Arbeidsgiveravgift - soneinndeling Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert

Hva skjer med arbeidsgiveravgiften i 2020 etter

Mange bedrifter får økt arbeidsgiveravgift. Fra i sommer må en lang rekke bedrifter som i dag har redusert eller ingen arbeidsgiveravgift betale full avgift. Det skyldes at regelverket skal EU-tilpasses Arbeidsgiveravgift i ulike soner. Annonse. Arbeidsgiveravgift pst. Sone 1 14,1. Sone 1a1 10,6. Sone 2 10,6. Sone 3 6,4. Sone 4 5,1. Sone 4a 7,9. Sone 5 0. 1) Satsen er 10,6 pst. så lenge differansen mellom den avgift som ville følge av satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst. ikke overstiger 450.000 kroner for foretaket Satser for pensjonspåslag i enkeltstående og andre ordinære private barnehager. I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med.

Arbeidsgiveravgift - KPM

De tre sektorene transport, finans og energi blir fra 1. juli tatt ut av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift - selv om de befinner seg i soner med redusert arbeidsavgift Hvilke soner de ulike Fosen-kommunene ende opp i er derfor et tema alle kommunene er opptatt av. - Jeg skjønner godt at kommunene er opptatt av disse spørsmålene. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er en av regjeringens viktigste distriktspolitiske virkemidler, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Fosna-Folket

Det ser ut til at 6,4% er korrekt sats for arbeidsgiveravgift på Oppdal ja. Grunnen til at det er lavere arbeidsgiveravgift i distriktene er for å motivere tilflytting og å hindre fraflytting i bygdenorge, om arbeidsgiveravgift er rett måten å påvirke dette på er politisk og det vil ikke jeg begi meg utpå her Differensiert arbeidsgiveravgift (AGA) Hvilken AGA-sats skal utleiebedrifter bruke når arbeid utføres i andre soner enn der arbeidsgiver er hjemmehørende? Arbeidsgiver som leier ut arbeidskraft skal i utgangspunktet bruke den ordinære differensierte satsen for sin sone I opptjeningsåret vil systemet avsette feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger. Når feriepenger utbetales neste år så skjer dette med nøyaktig samme beløp som er avsatt og lønnsarten for feriepenger er da vanligvis styrt mot den balansekontoen som feriepenger er avsatt på (for eksempel 2940) Landet er inndelt i syv geografiske soner med ulike satser for arbeidsgiveravgift; fra 0 pst. i sone V (Finnmark og Nord-Troms) til 14,1 pst. i sone I (sentrale deler av Sør-Norge og utlandet). Satsreduksjonene for foretak i sone II til V utgjør statsstøtte i EØS-avtalens forstand og må derfor godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) Arbeidsgiveravgift er et område som vi opplever at mange arbeidsgivere har spørsmål rundt, både når det gjelder hva som skal være med i avgiftsgrunnlaget, og ikke minst spørsmål rundt valg av sone, spesielt når det gjelder underenheter og ambulerende virksomheter

Arbeidsgiveravgift: satser for 2019/ 2020 - Stico

For å se hvordan arbeidsgiveravgiften er fordelt på soner, må du ta ut rapporten Grunnlag arbeidsgiveravgift og avgift under skillekortet Diverse. Beregning av arbeidsgiveravgiften. Den gir i dette tilfellet: Forklaringen finner vi i rapporten Grunnlag arbeidsgiveravgift og avgift med hake på Utskrift per ansatt Innebærer at avgiftene bedrifter må betale til staten for å ha folk ansatt er ulik i ulike soner av landet. Norge er delt i fem soner og avgiftene varierer mellom 14,1 prosent i sentrale strøk og ned til 0 prosent i Finnmark og sju kommuner i Troms. Økonomisk verdi av avgiftsgraderingene utgjorde i 2013 13 mrd. kr Soner og satser for differensiert arbeidsgiveravgift som gjelder for inntektsåret 2019 videreføres til inntektsåret 2020. Det vil si at det geografiske området for arbeidsgiveravgiftssonene skal være de samme i 2020, og det er dermed ikke lenger noe en-til-en forhold mellom kommuner og soneinndeling for arbeidsgiveravgift § 1. Formål. Denne lov skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister

Arbeidsgiveravgift - 4 % reduksjon i tredje termi

Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering Beskrivelsen viser til at du har en bolig som er registrert med pipe, og dermed er du pålagt å betale gebyr for feiing og tilsyn. Den andre linja refererer til at det er registrert to piper på eiendommen. Grunnlag og enhet viser til at du skal betale 1 av dette gebyret.; Perioden viser til året gebyret gjelder for. 01012019 - 31122019, (1. januar 2019 til og med 31. desember 2019) Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 194 milliarder kroner i 2014. Dette er en økning på 4,7 prosent fra 2013. Til sammenligning var veksten 5,1 prosent fra 2012 til 2013

Innsendinger av a-meldinger

Altinn - Hva koster en arbeidstake

 1. Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for mai og juni, og betalingsfristen utsettes til 15. oktober. Soner med null i arbeidsgiveravgift får utbetalt et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for samme periode
 2. Noen har hevdet at det er en klar sammenheng, og at små kommuner som slås sammen med større, automatisk får høyere arbeidsgiveravgift. Det riktige er at fram til 2021 vil kommunene beholde soner og satser for arbeidsgiveravgift som i dag - selv om det blir kommunesammenslåing
 3. Differensiert Arbeidsgiveravgift opp i EFTA-domstolen. EFTA-domstolen i Luxembourg Torjus Kleiven Kandal. Denne uken var det høring på reglene rundt statsstøtteregelverket. Verkstedbedriften Kimek Offshore, som holder til i Kirkenes og driver med vedlikeholdsarbeid til oljeindustrien,.
 4. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Må jeg betale arbeidsgiveravgift? Enkeltpersonforetak

 1. Arbeidsgiveravgift 67 700 000 000. Sum inntekter rammeområde 23 427 045 000 000. Netto rammeområde 23 -427 045 000 000. 1.3 Skatteutgifter . Sammendrag. I skatte- og avgiftsreglene er det en rekke unntak og særordninger som bidrar til å redusere de offentlige inntektene
 2. Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arbeidsgiveravgift - legg inn i kolonnen Overg.sats verdien 14,1 på alle soner bortsett fra sone 1. Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler - velg regel «2-Produksjon av stålprodukter etc. (CC)»
 3. Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i Distrikts-Norge. Arbeidsgiveravgiften er i dag regionalt differensiert i fem geografiske soner. Satsen varierer fra 0 pst. for ansatte bosatt i Nord-Troms og Finnmark (sone 5) til 14,1 pst. i sentrale strøk (sone 1)
 4. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift virker etter hensikten og bør bli videreført. Det mener Samfunnsøkonomisk analyse AS, som har evaluert ordningen. Arbeidsgiveravgiften er differensiert slik at næringslivet i distriktene har en lavere sats enn i sentrale strøk. I alt er det syv soner med ulik sats for arbeidsgiveravgiften
 5. Hvorfor har vi egentlig en høy arbeidsgiveravgift? Jeg er kanskje naiv nå, men avgifter mener jeg først og fremst bør brukes som en regulering i samfunnet. Da bør man ha høye avgifter på uønskede ting, og lavere avgifter på det vi ønsker. Og vi ønsker jo at folk skal være i arbeid, det burde tilsi en lavere avgift

Kommunene er delt inn i ulike soner, hvor det er forskjellig prosentsats på arbeidsgiveravgifta. Fra før av har bedrifter i kommuner i hele Nord-Norge nedsatt arbeidsgiveravgift Ulike soner. 1. januar 2020 går Orkdal, Meldal, Snillfjord og Agdenes sammen og danner Orkland. Da vil det bli ei utfordring at det er ulike ordninger når det gjelder arbeidsgiveravgift innad i den nye kommunen. Arbeidsgiveravgifta varierer ut fra hvilken sone man hører hjemme i, og innad i orklandkommunene er det tre ulike soner i dag Fra kommunenummer til sonenummer i systemet. I stedet for at du skal huske på ditt nye kommunenummer på 4 siffer, skal du nå bare huske et tall mellom 1 og 5 når du registrerer firmaet ditt i Norlønn.. For det er faktisk ikke firmaets kommunenummer i seg selv som bestemmer hvor mye du skal betale i arbeidsgiveravgift Redusert arbeidsgiveravgift har derfor mindre betydning for disse bedriftene. Befolkningsutviklingen vil endre seg over tid og derved vil også behovet for differensiert arbeidsgiveravgift endres. Samfunnsøkonomisk analyse anbefaler derfor at soneinndelingen bør vurderes fra tid til annen, men peker samtidig på at næringslivet har behov for stabile rammebetingelser RDA-ordningen er delt inn i syv ulike soner, hvor avgiften ligger mellom 14,1 og null prosent. Man bør gi samme lave arbeidsgiveravgift til Tromsø og Bodø som resten av Nord-Norge

Spørsmål og svar - differensiert arbeidsgiveravgift

En differensiert arbeidsgiveravgift ble innført i 1975 for å stimulere til sysselsetting i distriktene. Norge har vært delt inn i fem ulike soner hvor satsen arbeidsgiver skal betale. Arbeidsgiveravgift, Avgift, Mva, Skatt; Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser. 16.05.18 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslås det endringer på disse skatte- og avgiftssakene: Skattlegging og. fritak for arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener inntil 30.000 kroner i organisasjoner som har samlede lønnsutgifter på inntil 300.000 kroner forenklinger i regelverket knyttet til organisasjonenes ansvar som arbeidsgivere, ved å innføre en forenklet lønnsblankett som fungerer både som lønns- og trekkslipp, trekkbetaling og lønns- og trekkoppgav Differensiert arbeidsgiveravgift må beholdes og videreutvikles De enkelte kommunene er plassert i ulike soner, med tilhørende differensierte satser. Plasseringen har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune Arbeidsgiveravgift - midlertidig reduksjon og utsatt innbetaling. Det er i revidert statsbudsjett foreslått en reduksjon i arbeidsgiveravgiften for månedene mai og juni med fire prosent. Reduksjon i arbeidsgiveravgiften vil gjelde i alle soner hvor det beregnes arbeidsgiveravgift

Regjeringen følger opp Stortingets vedtak om redusert arbeidsgiveravgift i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag. - Det er et kutt på 4 prosentpoeng i alle soner Regjeringen følger opp Stortingets vedtak om redusert arbeidsgiveravgift i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag. - Det er et kutt på 4 prosentpoeng i alle soner. For Nord-Troms og Finnmark, som ikke har arbeidsgiveravgift, blir det et lønnstilskudd tilsvarende 4 prosent, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) vil likevel ikke gå inn for redusert arbeidsgiveravgift til bedrifter som får ned sykefraværet INFO Arbeidsgiveravgift - satser og soner mv Alle arbeidsgivere plikter å betale arbeidsgiveravgift. Hver 15. januar, 8. mars, 8.mai, 8. juli, 8. september og 8. november skal arbeidsgiver sende terminoppgave som viser forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiftsberegninger for de foregående 2 måneder Samtidig ber flere kommuner nå om å bli flyttet over i soner med lavere arbeidsgiveravgift. De siste månedene har en rekke kommuner henvendt seg til Kommunaldepartementet, med bønn om å slippe lettere unna enn i dag

Visma Kompetanse > Arbeidsgiveravgift > Soner og satse

Dagens prosentsatser for arbeidsgiveravgift i Norge er maksimalt 14,1 % og satsen er redusert i ulike soner: Nord-Troms og Finnmark har 0 %, resten av Nord-Norge 5,1 % med unntak av Bodø og Tromsø som har 7,9 %. Etter forhandlingene med ESA vil de nye satsene bli klare, skriver Nordland fylkeskommune på sin hjemmeside Figur 1.1 Fordeling på soner av proveny-effekt av differensiert arbeidsgiveravgift. Kilde: Hervik og Rye 2003. Ser vi på næringsfordelingen, kommer det største provenytapet i kommunal og fylkeskommunal virksomhet (omtrent 1/3 av totalen). Staten betaler som nevnt full avgift i alle soner. I priva Arbeidsgiveravgift (14,1 prosent av årslønn i sone 1, lavere i andre soner) Velferds- og sosiale tiltak (f.eks. julebord, julegaver, sommeravslutninger, lunsj, overtidsmat osv.) Obligatorisk tjenestepensjon (minimum med innskuddsordning på 2 prosent av årslønn) Yrkesskadeforsikring (lovpålagt forsikring Dette gir grunnlag for å unnta fra norsk arbeidsgiveravgift, men det innebærer også mulig plikt for arbeidsgivere til å betale arbeidsgiveravgift eller tilsvarende i andre land. Vi har spesielt erfaring med at svenske skattemyndigheter er svært offensive, og følger opp med krav til norske arbeidsgivere på innbetaling av manglende arbeidsgiveravgift til Sverige

Grunnlag for arbeidsgiveravgift - årlig - SSBNo_name_5361018aStatsbudsjettet for 2018

Landet vårt er delt inn i soner, og jo lenger nord du driver næringsvirksomhet, jo mindre har du måttet betale for å ansette medarbeidere. I Finnmark og Nord-Troms har det ikke vært noen arbeidsgiveravgift, mens den i Nordland har ligget på 5,1 prosent opererer i soner med lavere sats enn den virksomheten er registrert i. Bakgrunnen for dette er at EFTA‐domstolen opphevet ved dom 23. september 2015 deler av EFTAs overvåkningsorgan ESAs vedtak 18. juni 2014 om å godkjenne ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fo Arbeidsgiveravgift | Finansavisen VinIndeks. Sø

 • Mini cooper test.
 • Verkauf von gegenständen mit hakenkreuz.
 • Det onde øyet.
 • Vad är empirisk formel.
 • Wow destruction warlock main stats.
 • Piller for å gå opp i vekt.
 • Metallic worm terraria.
 • Mario barth alter.
 • Rød kløende pung.
 • Stadtverwaltung forst lausitz.
 • Green cargo norge.
 • Big tasty bacon dressing oppskrift.
 • John legend imdb.
 • Yamaha ybr 125 2007.
 • Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker.
 • Bautzen altstadt parken.
 • Colton haynes 2017.
 • Fujifilm firmware.
 • Leasing nissan leaf 2018.
 • Gamle e18 sørlandet.
 • Fs lasik.
 • Albufeira portugal klima.
 • Marlu namaste anello.
 • Kaffegrut i håret.
 • Hemnes ikea seng.
 • Søvnproblemer melatonin.
 • Gratis parkering kongsberg.
 • Astrologie november 2017.
 • Skype free download windows 10.
 • Singler entsorgung orschweier öffnungszeiten.
 • Komplekse relasjonstraumer.
 • Www lichen sclerosus.
 • Ålesund bibliotek app.
 • Sveriges största företag 2017.
 • Ramadan regeln beziehung.
 • Wohnung ohne wbs mieten.
 • American akita züchter.
 • Edgar av england.
 • Adferdsterapeut hund østfold.
 • Runners knee behandling.
 • Premier securities proff.