Home

Hva skal vi med skjønnlitteratur i skolen andersen

3. I artikkelen «Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen?» (i Norsklæraren 2/2011) skriv Per Thomas Andersen: «Spørsmålet er altså om det fins gode pedagogiske eller samfunnsmessige grunner for at alle skal lese litteratur i forbindelse med sin opplæring.» Drøft spørsmålet med utgangspunkt i relevant pensumlitteratur Dagens elever skal orientere seg i en vanskelig verden og forstå hva som skjer. - De er nødt til å vite hva som er viktig å lære seg og hvordan skal man forstå hverandre. Dette kan best læres gjennom den vedvarende samtalen. Det holder ikke å bare lese skjønnlitteratur, sier Askeland. Lenke Hva vil vi med litteraturundervisningen i skolen? Måten elevene leser og bruker skjønnlitteratur på handler hovedsakelig om å finne, er det viktig at dette blir belyst slik at vi kan diskutere hva vi vil med litteraturundervisningen i ungdomsskolen, sier Gabrielsen Å lese og forholde seg til skjønnlitteratur innebærer å engasjere seg i en verden av stemmer, synspunkter, verdier og holdninger. Litteraturarbeid i et slikt perspektiv er myndiggjøring og forberedelse til deltakelse i demokratiet - nyttig og verdifullt og samtidig en ny og nøktern måte å legitimere skjønnlitteraturens plass i skolen på Hva skal vi med skjønnlitteratur i skolen? Dette kan se ut som et retorisk spørsmål, og det har hendt at elever har stilt det. Les mer i artikkel av Per Thomas Andersen : Hva skal vi med skjønnlitteratur i skolen? Workshop: vi prøver ut noen metoder. Les mer i artikkel av Per Thomas Andersen : Hva skal vi med skjønnlitteratur i

Norskoppgåve frå i haust:Ja, hva skal vi egentlig med skjønnlitteratur? Noen finner det unødvendig tidsbruk, mens andre klarer seg ikke uten. Jeg er selv avhengig av skjønnlitteratur. Uten Askepott og Tornerose for eksempel, hadde jeg ikke hatt den fantastiske oppveksten jeg hadde. All skjønnlitteraturen jeg leste eller fikk opplest som barn, har formet meg ti Skjønnlitteratur kan være mye mer enn en måte å rømme unna hverdagen på en liten stund. Gode bøker kan kanskje gjøre deg bedre til å sette deg inn i andre folks situasjon, ifølge en ny artikkel i tidsskriftet Trends in Cognitive Sciences.. Keith Oatley, som er psykolog og forsker ved Universitetet i Toronto i Canada, har gått gjennom mange forskjellige studier om hvordan.

Institutt for språk og litteratur - NTN

Denne artikkelen diskuterer hva dette betyr i norskfagets begynneropplæring, og søker med dette å supplere litteraturen som finnes om lesing av skjønnlitteratur. Vi stiller spørsmålet: Hvordan posisjonerer elever på 1. trinn seg som litterære lesere Gode skolebibliotek skal ha nye bøker, bøker som vekker interesse for lesing og som er tilpasset hver enkelt elev og elevens nivå. Skolebibliotekarer er dyktige formidlere av skjønnlitteratur.

- Skjønnlitteratur er ikke svaret - Forskning

Hva vil vi med litteraturundervisningen i skolen

 1. vi undersøke hvilke forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa som formidles til elevene i et utvalg lærebøker i norsk for videregående skole. Vi vil ikke gå inn på hva lærebøkene eksplisitt sier om disse kategoriene, men heller fokusere hva som formidles implisitt gjennom de oppgavene som presenteres i bøkene
 2. Hva skal vi med skjønnlitteratur i skolen? Dette kan se ut som et retorisk spørsmål, og det har hendt at elever har stilt det. Hva skal vi med diktanalyse og litteraturhistorie? Når får jeg bruk for å ha lest «Fuglane» av Tarjei Vesaas eller «Til ungdommen» av Nordahl Grieg
 3. En helt sentral del av norskfagets mandat er å gi elevene tilgang til skjønnlitteratur. Ikke bare gjennom møter med ulike noveller, romaner, dikt eller skuespill, men også ved å gi elevene tilgang til et språk om skjønnlitteraturen og analytiske nøkler inn i ulike litterære verk. Hvor stor del av norskfaget som skal vies litteratur, og hvilke roller litteraturen bør ha, ser likevel.

Skjønnlitteraturens plass i skolen - Lesesentere

Hva skal vi med skjønnlitteratur - Faktisk nyheter og fakt

Hva skal vi lære? Kjerneelementer . NOR01 Tekst i kontekst. NOR01 Kritisk Norsk (NOR01-06) 10. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere Hvordan skal vi være i dialog med elevene om den faglige læringen. Den enkelte skole skal sørge for at det skjer en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av skolens arbeid, jf. Prop. 57 L (2016-2017) punkt 5.5.7.3 og 10.1. Hva som skal dokumenteres og på hvilken måte må tilpasses både den enkelte skole og formålet med dokumentasjonen Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid Profesjonsutøvere innenfor det helse- og sosialfaglige feltet utfører en rekke oppgaver som har betydning for ivaretakelsen av menneskerettigheter. Men det kan være krevende å få tak på hva menneskerettigheter egentlig er

Vi forventer ikke at vi skal ha direkte praktiske nytte av en litterær sakprosatekst, men vi har selvsagt forventninger til lesinga Skjønnlitteratur Uttrykket er lånt fra fransk, der belles-lettres er den vakre litteraturen, det vil si den litteraturen som har til formål å gi leseren en estetisk opplevelse.En annen betegnelse for skjønnlitteratur er fiksjonstekster Hun mener at det er for enkelt når skolen lærer elevene at skjønnlitteratur skal leses mellom linjene: «..det er sakprosa som må leses mellom linjene.» For ordens skyld: Hun avfeier ikke skjønnlitteraturens betydning i skolen (og setter muligens enkelte ting på spissen), men jeg har likevel lyst til å dvele et øyeblikk ved dette med forståelse av sakprosa, og det å lese mellom linjene Hadle Oftedal Andersen: Ruth Lillegraven og den nietzscheanske modernismen. Apr 14. Apr 14 Åttende foredrag i vårens digitale dugnadskonferanse. Ida Lodding Gabrielsen: Hva vil vi egentlig med skjønnlitteratur i norskundervisningen? Siv Sørås Valand. Seilet - huset for kunst og kultur i skolen Her finner du tekster som kan være interessante, spennende og kjekke å fordype seg i. Du finner både nye og gamle tekster. Et godt tips når du skal i gang med å lage problemstilling, er å tenke gjennom hva du ser for deg at du skal finne ut ved å velge de tekstene du har valgt

«Hva skal vi med skjønnlitteratur?» - WordPress

Når vi tolker saktekster, er grunnspørsmålene: Hvilken jobb gjør denne teksten? Hvilke virkemidler tar den i bruk for å gjøre jobben? Hvor godt lykkes den? Når vi nå går over til å se på skjønnlitteratur (fiksjonstekster), er dette med jobb ikke så viktig lenger. Når er grunnspørsmålene: Hvilken innsikt gir denne teksten? Hvilke virkemidler ta Vi ser da at sakprosaundervisning i skolen står sentralt i arbeidet med å skape en kritisk og levende offentlighet. Skolens utfordring. Til tross for at den nye læreplanen fra 2006 likestiller sakprosa og skjønnlitteratur, stemmer kartet dårlig med terrenget Dette er skolesamlingens oversikt over engelsk skjønnlitteratur. Vanskelighetsgraden er oppgitt fra 1-4. 1 som svært enkel, 2 har ca. 500 ord, 3 ca. 1000 og 4 fra 1400-1800 ord. Utgaver som ikke er tilrettelagt får normalutgave etter tittel.Bøkene kan enten lånes som sett på x antall like bøker, eller sett sammensatt av flere titler med forskjellig vanskelighetsgrad De fleste tekstene vi leser, er saktekster. Vi skal nå se litt nærmere på denne typen tekster, og vi begynner med å gi ordet til verdens første professor i sakprosa, Johan Tønnesson. I videoklippet forteller han hva han arbeider med, og hvorfor sakprosatekter er viktige En dagsplan eller ukeplan blir bestemt ut fra hva vi skal oppnå i semesteret eller perioden, og hva som er realistiske mål med hensyn til tid og ressurser. En ukeplan eller dagsplan bør inneholde konkret informasjon om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre dem, når de skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlige

Man bør på forhånd ha et relativt tydelig bilde av hva man skal observere og hvordan dette skal gjøres. Ellers kan det bli vanskelig å sortere de mange inntrykkene. Ved hjelp av loggbok, video, lydopptak, dokumentanalyse eller innspilte intervjuer kan man dokumentere det som skjer i praksis og få mulighet til å analysere det med nye briller i etterkant Elevene skal lese skjønnlitteratur og sakprosa for å oppleve, bli engasjert, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. For å legge til rette for at lærer og elever bruker mer tid på sentrale deler av faget, er antall kompetansemål redusert, og mål som har vært overlesset, er strammet inn LIMM er en læremiddelpakke som er produsert for å fremme leseforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelser. LIMM er utviklet av spesialpedagogene Elisabeth Lund Andersen, Hanne Sellæg og Halvard Haslekås. Alle tre har lang erfaring med undervisning av elever med autisme.Læremiddelpakken består av fire deler: En teoridel Maler Metodisk del 1 og Maler Metodisk del 2 Datamaler.

Skjønnlitteratur kan gjøre oss mer empatisk

 1. legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring. er hvor stor plass skjønnlitteraturen bør ta i norskfaget og hva elevene bør lese. Vi har altså å gjøre med det didaktikken omtaler som fagets . hva. og . hvordan. litteraturundervisning og formålet med litteraturen i skolen,.
 2. En sjanger er en norm eller et sett med retningslinjer for hvordan en bestemt tekst skal utformes og til en viss grad hva den skal inneholde. Sjanger er altså noe vi som avsendere må tenke over når vi skal lage en ny tekst. En annen viktig funksjon en sjangernorm har, er å gi mottakeren en pekepinn på hvordan teksten skal leses
 3. DEBATT Lekser i skolen: Leksefri skole nå! Lekser forsterker forskjellene, mens gode alternativer finnes. Tiden er inne for å spørre seg om de virkelig fungerer slik vi ønsker
 4. LES MER de viktigste sidene ved hvordan vi fungerer. På en lettlest og leken måte får du en innføring i 15 allmenne temaer. Du får også konkrete tips, enten det gjelder kroppspress, utenforskap, samfunnsengasjement, eller hva du skal si dersom kompisen din har det vanskelig
 5. Lærelyst er nå blitt et sentralt begrep i skolepolitikken. Det skal satses på en skole der elever skal være motiverte, engasjerte og ha lyst til å lære. For at dette skal gjelde alle elever, må det legges vekt på en skole der elevene opplever mestring på bakgrunn av sine forutsetninger. Variasjon i undervisningen er viktig for at elevene skal føle mestring og dermed få lyst til å.
 6. Langlesing, for eksempel av skjønnlitteratur, eller tekster med mye informasjon, er derfor ofte vanskeligere på skjerm. - Når vi samtidig vet at det særlig er denne lesingen som fremmer leseferdighetene, er det uheldig at stadig mer av lesingen i skolen skjer på skjerm, sier Mangen. Fordeler med skjermlesin
 7. Med Literacy i skolen gir Marte Blikstad-Balas en innføring i det nærmest grenseløse literacy-begrepet i en hvorfor visse tekster verdsettes fremfor andre, hvorfor vi leser skjønnlitteratur, og hva andres fortolkninger betyr for vår egen. Her ligger dermed en utfordring for norsklærere og og skal vi lykkes med det,.

Arbeid med bildeboka Skylappjenta Skrivesentere

Hva skal vi lære? Kjerneelementer . NOR01 Tekst i Norsk (NOR01-06) 10. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes Hvordan skal vi være i dialog med elevene om den faglige læringen og. Hva skal vi lære? Kjerneelementer . NOR01 Muntlig kommunikasjon. Tverrfaglige tema. Norsk (NOR01-06) 10. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere Hvordan skal vi være i dialog med elevene om den faglige. De skal bidra til å utvikle elevenes leseferdigheter. Erfaringer fra denne debatten, og fra vår kontakt med norske skoler, viser at det er slik mange lærere jobber. Når det er sagt, er det vel ingen i dette landet som er uenig i at norskundervisningen skal være litteraturbasert. Selvsagt skal den det

Kjøp 'Forståelse av fagtekster i skolen, en teamhåndbok, teamhåndbog' av Lone Skafte Jespersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824462136 - Hva skal vi med en byråd til 1,3 millioner i året hvis hun ikke har Lønnsfest for toppene i Oslo-skolen Lettet fagforening. Skjefstad Andersen er nå glad for at etaten nå endrer. Vår pris 129,-. Tambar blir skolegutt! Barnehagetiden nærmer seg slutten for vårt favorittroll Tambar - men vi skal følge ham helt inn i skolegården før vi sier farvel!. Kjøp 'Kenneth Bøgh Andersens Antboy, maskefall, maskefald' av Kenneth Bøgh Andersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978829194892

Huvenes: Hvordan kan skjønnlitteratur motivere til økt

 1. I hovedsak opererer forfatterne av Moment med et svært vidt og allment vi, som potensielt kan inkludere alle mennesker, for eksempel: «Så må du vite noko om kva rolle kulturen spelar for kven vi er, kva vi gjer, og korleis vi ser på oss sjølv og andre.» (Fodstad et al., 2014, s. 318) Et annet eksempel er: «Alle desse møta er med på å prege måten vi ser på samfunnet og oss sjølve.
 2. Skolen eksisterer ikke i et vakuum. I forebyggingsarbeidet er det viktig å involvere foresatte og aktører i lokalmiljøet. Erfaringsutveksling og samarbeid med andre skoler er dessuten med på å fremme utvikling også når det gjelder forebygging
 3. Hele skolen har vært med i et prosjekt der målet er at alle lærerne skal legge til rette for gode leseøkter i fagene. Lesing av skjønnlitteratur er viktig, og heldigvis har vi et fint bibliotek og to gode bibliotekarer som jobber der. Skolen har gjennom mange år hatt flere valgfag å tilby elevene på ungdomstrinnet. Dette faget skal.
 4. Da denne skolen startet opp, leste jeg litt om hva Montessori er for noe, og fant ut at dette er perfekt, sier Olaf Hegge. Etter frokosten klokken åtte, varer hver skoledag fram til halv to. I mellomtiden får barna gjøre nesten som de vil, med et stort uteområde å boltre seg på, og blant annet et stillerom på innsida
 5. Vi er lærere, ikke psykologer. Å kjenne på vondtene er en del av oppveksten, og vi har et hjelpeapparat som er skolert til å ta seg av dem som har utfordringer som bikker over i psykisk sykdom (psykopatologi). Vi kan og skal forebygge med fokus både på individet og gruppens vel, men det er en grense vi ikke skal tråkke over
 6. Samtidig med at stadig flere barn og unge utvikler psykiske helseplager, øker vår forskningsbaserte kunnskap om at en god psykisk helse er viktig for trivsel, læring og utvikling i skolen. I tråd med dette gir skolemyndighetene klare signaler om at elevenes psykiske helse må få økende oppmerksomhet på alle nivå i utdanningssystemet

Skolen fra Cappelen Damm - Digitale læremidler til

Paul er 16 år og skal begynne i ny klasse, på ny skole og i ny by. Spørsmålet han stiller seg selv første skoledag, er hva som egentlig er spesielt med ham. Han ser på seg selv som en kar på det jevne, midt på treet, midt i hovedfeltet og skulle gjerne ha frontet det nye miljøet med noe han var spesielt god på Digitalt innfødte foretrekker å lese både fag- og skjønnlitteratur på papir. Skolen bør revurdere om skjerm alltid trumfer papir som teknologi for læring. KRONIKK: Anne- Britt Gran om teknologi i utdanning. I arbeidet med å digitalisere skole og høyere utdanning kan det se ut som at mange har glemt at papir også er en teknologi Norsk er skolens viktigste fag. Undervisningen i faget skal legge til rette for både utvikling av praktiske ferdigheter og for intellektuell og emosjonell dannelse. Det har flere timer og karakterer enn noe annet fag i skolen. Det er også i norskfaget vi opplever de sterkeste gnisningene mellom ulike fagmiljøer

Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på

En video som viser seksuelle handlinger begått uten samtykke, skal være spredt på sosiale medier av elever på en ungdomsskole i Bergen. Ifølge opplysninger BT har fått, skal den fornærmede i videoen være en voksen person. - Onsdag så ansatte ved skolen videoen. Saken ble anmeldt til. inn i litteraturen. ut i samfunnet. foto: ketil hardy. et hefte om litteraturkritikk og kritisk lesing — foreningen !les 2018 — kr. 0. guri fjeldbergs 10 spørsmål som får barn og unge til.

LINDESNES: - Vi ser allerede nå at antall barn i barnehagene går ned.Jeg synes rådmannen har gjort en god jobb med budsjettet og konkretisert postene slik vi politikere ba om. Dette synes å være et godt grunnlag å jobbe videre med, sier Sagebakken, etter å ha blitt presentert for neste års budsjett og handlingsplan for 2021 til 2024 Ap vil endre omstridt «mobbeparagraf» for å få ned konfliktnivået i skolen Siden lovendringen i 2017, har en rekke lærere vært bekymret for manglende rettssikkerhet Blant annet skal elevene spise med andre på samme linje som seg selv, og ikke med de andre. - Vi bruker å be elevene mingle mest mulig med hverandre, men dette er helt annerledes nå, sier.

Erfaringene fra Nardo danner, sammen med det nyeste innen skoleforskning, grunnlag for en bok full av konkrete forslag. Boka er også en hyllest til den som jobber i skolen. Til syvende og sist handler veien til en bedre skole om å vise tillit til skolens ansatte, til lærerens profesjonalitet - og la læreren være lærer Foreningen !les har lang erfaring med ulike lese-, litteratur- og formidlingstiltak rettet mot Norges befolkning generelt, men barn og ungdom spesielt. Vi har i over 20 år vært en sentral aktør i formidlingen av nyere norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa i norsk skole. Vi tar unge lesere på alvor og lar dem selv mene [

Sammen med klassen sin skal Thea feire på skolen. Da kan man kle seg ut og sminke seg skummel. Fjerdeklassingen liker halloween, og pleier vanligvis å gå «knask eller knep» Mandag 19. oktober arrangerer FIKS sitt siste webinar om tverrfaglighet. Denne gangen skal vi rette fokuset mot det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap med innlegg fra Det europeiske Wergelandsenteret og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Meld deg på og del gjerne lenken med dine kollegaer

Hva skal du gjøre når du kommer over et skadet dyr. 10.10.2019; Volda kjemper om opprykk: - Det er langt opp og frem 10.10.2019; Mobbing i Volda-skolen: - Få varslinger betyr ikke at Volda er bedre enn andre plasser 10.10.2019; Modige Matilde sto fram og snakket om ensomhet i Nærnett magasinet: Hun er ikke alene 10.10.201 - Med dagens teknologi kan vi ta undervisningen til et helt annet nivå. Filmer, animasjoner, spill og oppgaver krydrer undervisningen for både elever og lærere. Vi jobber for å være spydspissen innen digital læring i Norge , sier Fride Bergem, leder for Cappelen Damms digitale læringsplattform Skolen Rektor har fjernet lekser fra skolens læringsplan for å unngå at man dreper barnas læringslyst. Lærer er uenig, og mener lekser er viktig for elevenes mestringsfølelse Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå

Hvorfor er lesing viktig? - Debatt - Dagsavise

Per Thomas Andersen (2011) belyser i sin artikkel Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen? at det «mangler» en grunnleggende ferdighet i læreplanen, nemlig evnen til å føle andres følelser. Denne evnen mener han er sentral for å inngå i enhver form for fellesskap; kjærlighetsforhold, familiefellesskap eller samfunnsrelasjoner Arbeid med skjønnlitteratur . Anne Håland, NY GIV, Finnmark . 2 «Hva tenker Garman på der han kikker inn i frimerkemannen sin hage?» Stiller seg bak lerretet og gir Garman sine tankar Skal hjelpe gruppa med å komme i gang, og å gjennomføre samtalen i læreboka sammen (Andersen m.fl. Signatur 1. Norsk VG1 Yrkesfag, Det norske samlaget 2006), og vi har jobbet med å finne eksempler på disse begrepene før elevene jobber med diktoppgaven. Hva gjør vi med diktene når de er ferdig skrevet? • Lager en utstilling i klasserommet, på biblioteket eller et annet sted på skolen Når vi tolker saktekster, er grunnspørsmålene: Hvilken jobb gjør denne teksten? Hvilke virkemidler tar den i bruk for å gjøre jobben? Hvor godt lykkes den? Når vi nå går over til å se på skjønnlitteratur (fiksjonstekster), er dette med jobb ikke så viktig lenger I høst er jeg, blant mange andre ting, student ved Høyskolen i Østfold og tar studiet Norsk som andrespråkspedagogikk. I løpet av dette første semesteret har vi jobbet med ulike temaer, og ett av dem har vært verdien av å lese skjønnlitteratur når man skal lære seg et nytt språk. Jeg har derfor lyst til å tipse o

Hva skal vi med skjønnlitteratur? Essay - Studienett

Når forfatteren skal velge en forteller, kan det være autoral eller personal. Hva betyr det? Autoral forteller. Om forfatteren velger en autoral forteller, har vi å gjøre med en forteller som observerer personer og hendelser utenfra. Hen deltar ikke selv i handlingene. Et eksempel ser vi i novella Ballstemning av Alexander Kielland Forsøksordningen vil bidra med kunnskap om hva økt tilgang til litteratur i skolebiblioteket betyr for unges lesing. Gjennom ordningen vil man også bidra til kartlegging av hvilke skolebibliotek som har ressurser til å ta imot og formidle litteratur for barn og unge gjennom innkjøp og distribusjon i regi av Norsk kulturråd Vi håper du blir litt klokere etter å ha lest denne artikkelen om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne). Innledning. Et av kompetansemålene i læreplanen i norsk for studieforberedende utdanningsprogram Vg3 er en selvvalgt fordypningsoppgave: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller. Vi tar den med oss, slik at elevene kan mye fra før når de skal lære mer om hvordan vi kan bruke tallinja seinere. NB! Dersom du ønsker det kan du selv sette inn flere markeringer på tallinja før du kopierer, f.eks. 5 og 15

- Vi ser at gode lesere kjenner igjen hva som er lurt å gjøre når de blir forelagt ulike lesesituasjoner - for eksempel å forstå og huske eller å oppsummere en tekst, forteller Frønes. Ved hjelp av et spørreskjema fant forskerne at guttene gjennomgående hadde mindre kjennskap enn jentene til å kjenne igjen gode strategier i ulike lesesituasjoner På mitt spørsmål om hva stortingsrepresentantene vil gjøre med det de erfarte og opplevde på studieturen, svarte Graham slik: - Vi skal lage en rapport fra dette besøket. Ellers vil jeg selvfølgelig sørge for at det vi lærte bringes videre i mitt parti, ikke minst til fraksjonen i utenrikskomiteen som primært steller med bistandsspørsmål

Nye læreplaner: Mål i framtidens skol

Skjønnlitteratur kan være bra for oss når vi har helseutfordringer. I denne episoden møter vi professor i litteratur Thor Magnus Tangerås i samtale med bibliotekar ved Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende på Ullevål sykehus, Linda Schade Andersen Vi har ei trapp med ti trinn, et trinn for hvert år på Uranienborg skole, derav navnet Frognertrappa. Vi ønsker at elevene skal få et «eierforhold» til elva gjennom variert undervisning, elevaktivitet, utforskning og elveadopsjon. Det skal være en progresjon gjennom årene, og når elevene går ut etter 10 år på Uranienborg skole har. skjønnlitteratur og faglitteratur. Jeg vet hva tittel, forfatter, illustratør, Snekker Andersen Piken med svovelstikkene. Papapanov 52 53 . Årsplan i norsk 5.trinn Lage sammensatte tekster med bilder Lek skal gjøre uten å se. (Bygge klosser Les den andre teksten du skal bruke til sammenligningen, og finn ut hva den handler om og hva som er temaet. Følg samme framgangsmåte på denne teksten. Skriv gjerne ned noen stikkord her også. Nå har du skaffet deg et førsteinntrykk av tekstene, og du kan begynne med selve sammenligningen. Her er en god måte å jobbe med dette på Vi ønsker et levende skolebibliotek. De tanker en skole gjør seg om sitt bibliotek, er en målestokk for hva skolen mener med sin undervisning. En skole som betrakter undervisning som noe den gjør for elevene, vil ha et lite, ubrukt bibliotek - godt beskyttet med mange klassesett

Fokus på den nye læreplanen LK06 som sidestiller skjønnlitteratur og sakprosa i skolen. På bakgrunn av sakprosakanon med 45 tekster utvalgt av en fagjury utgis to bøker til våren, én elevbok (gratis til alle elever i videregående skole), pluss én bok til lærere med utgangspunkt i kanon - Vi skal være snille med hverandre Det har blitt en tradisjon å dele ut Hjerteroms-t-skjorter til førsteklasse i Elverum. I år var det 1. trinn på Ydalir skole som f.. Sølvberget bibliotek og kulturhus gir alle videregående skoler en mulighet til å bli kjent med samlingen vår. Vi tilbyr for eksempel formidlingsopplegg knyttet til Kiellandsenteret, eller til fordypningsoppgaven

 • Finntoppen hotell.
 • Aldi süd kinderküche 2017.
 • Crash freiburg heute.
 • Fine ord på z.
 • Fahrrad trier bahnhof.
 • Ta med norsk mat til tyrkia.
 • Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø.
 • Hva er ornamentikk.
 • Japan liebt deutschland.
 • Pæler.
 • Oscar nominated movies 2018.
 • 4 divisjon avdeling 2 2018.
 • Vaske flasker kaustisk soda.
 • Amore mio freischütz.
 • Wallpaper cool.
 • Pakkereiser sunny beach.
 • Yucca palme gießen.
 • Frankfurter neue presse eintracht frankfurt.
 • De dødes tjern utdrag.
 • Klingel nettbutikk.
 • Mangel på elektrolytter.
 • Sim card history.
 • Astern bilder.
 • Psmf diett matplan.
 • Municipality pronunciation.
 • Gratis mahjong spill på nettet.
 • Angst om morgenen.
 • Sorknes golf club.
 • Step by step tanzschule.
 • Stolz und vorurteil ganzer film youtube.
 • Studentenparty münchen.
 • Eventyret om askepott 2015.
 • Xzn bits.
 • Roseanne barr sitcom.
 • Barbara kwiatkowska lass mężowie.
 • Win32 disk imager.
 • Blir syk av alkohol.
 • Mager kake.
 • Tanzschule bamberg salsa.
 • Delicatessen nyc.
 • Yamaha ys 624 pris.