Home

Nasjonale minoritetsspråk i norge

nasjonale minoriteter i Norge - Store norske leksiko

I dag finnes det ingen offisiell samordnet språkstatistikk i Norge. Det er heller ingen offentlig registrering av hvilket språk innbyggerne i Norge snakker, eller hvor mange som snakker de ulike språkene. I dette notatet gjennomgås eksisterende og mulige framtidige datakilder over minoritetsspråk, både internt i SSB og eksternt Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk ble vedtatt i 1992. Norge ratifiserte minoritetsspråkpakten i 1993 og den begynte å gjelde 1. mars 1998. Norge er et av 25 land som har ratifisert minoritetsspråkpakten Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) utvikler pedagogiske ressurser, tilbyr kompetanseheving og sprer gode eksempler på arbeid med minoritetsspråklige i barnehage og skole. Hva kjennetegner gode innføringstilbud for elever som nylig har kommet til Norge Andre minoritetsspråk i Norge er tegnspråk, kvensk, romanés og romani. I likhet med samisk er disse beskyttet av minoritetsspråkpakten. Sammen med jødene og skogfinnene regnes kvenene, rom og romanifolket dessuten som nasjonale minoriteter i Norge. I tillegg brukes norsk tegnspråk, som i 2009 ble anerkjent som et fullverdig språk i Norge

Minoritetsspråk. Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. I Norge er det i dag registrert mellom 150 og 200 ulike minoritetsspråk. De fleste av disse språka er nokså nyinnvandra, men vi har også fire nasjonale minoritetsspråk i Norge: samisk, kvensk, romani og romanes. Bente Ailin Svendsen om minoritetsspråk I forslaget til ny språklov, er kun kvensk, romani og romanes med som nasjonale minoritetsspråk i Norge. Finsk må sidestilles med kvensk i den nye språkloven, krever Kvensk - Finsk Riksforbund Nasjonale minoriteter har krav på vern. Vern av minoriteter er nedfelt både i FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter og i norsk lov. Norge har ratifisert to europeiske traktater knyttet til vern av nasjonale minoriteter. Gjennom disse traktatene er også minoritetsspråk beskyttet EMK art. 14, SP art. 26 og 27, ØSK art. 2, FNs rasediskrimineringskonvensjon, Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk. Sentral alminnelig lovgivning. Likestillings- og diskrimineringsloven. Utvikling 2019-202 Hva er en nasjonal minoritet? Norge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. De nasjonale minoritetene i Norge er

Hvilke språk regner vi som nasjonale minoritetsspråk i Norge? Hvor mange minoritetsspråk (gamle og nye) fins det Norge i dag, sånn omtrent? Oppgave 2. Finn mer informasjon! Hvor bor samene? Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Minoritetsspråk i Norge Notater 8/2013 6 Statistisk sentralbyrå 1. Innledning I dag finnes det ingen offisiell samordnet språkstatistikk i Norge, og det er ingen offentlig registrering av hvilket språk innbyggerne i Norge snakker, eller hvor mange som snakker de ulike språkene. Fra myndighetenes side er det et behov o

Majoritetsspråk og minoritetsspråk - Norsk YF og SF - NDLA

Som de fleste andre land i verden, så har Norge minoritetsspråklige grupper. Vi har romani, romanes, kvensk og samisk. Romani og romanes er «taterspråk» og «sigøynerspråk», mens kvensk er finsk. Dette er småspråk som blir brukt av mindre grupper i samfunnet, men som likevel har en plass i det norske språket, da som minoritetsspråk.En a Norge ratifiserte i 1993 den europeiske minoritetsspråkpakten, og da ble i tillegg kvensk, romanes og romani definert som offisielle minoritetsspråk som Norge har et særskilt ansvar for å bevare. [106] [107] Kvensk, romanes og romani er truet av utryddelse. [108 I Norge i dag finnes det fire nasjonal minoritetsspråk - samisk, kvensk, romani/norsk romani (taterspråk) og romani/romanes (sigøynerspråk). Samisk regnes også som et offisielt språk her til lands. Etter hvert har det også kommet mange nye minoriteter til Norge som hver har sitt språk - til sammen faktisk over 200. Samisk er kanskje det språket v Blant annet i paragraf 6, hvor hun gikk hun i rette med begrepet « nasjonale minoritetsspråk. » Fra blant annet NKF-hold ønsker man ikke at begrepet brukes: - Måten dette begrepet brukes i dag oppfattes dels krenkende, ved at det er en usynliggjøring av språkene, sa Huru, hun siktet her til kvensk, romani og romanes NKF-RK peker på at begrepet «nasjonalt minoritetsspråk» brukes i Sverige, men forskjellen er at der har det et innhold, noe som mangler i Norge. - I den svenske språkloven har svenske myndigheter gitt begrepet et eget innhold som blant annet innebærer forvaltningsområder for språkene, inkludert meänkieli

oppgaver | leve språket

Nasjonale minoriteter - regjeringen

Nasjonale minoriteter er etniske, religiøse og/eller språklige minoriteter med langvarig tilknytning til landet de bor i. I 1999 ratifiserte Norge Europarådets pakt for regions- og minoritetsspråk og Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter Nasjonale minoriteter. Forskning om livssituasjonen til nasjonale minoriteter i Norge er mangelfull, også når det gjelder de ulike minoritetenes møte med offentlige tjenester. Vi har imidlertid noe forskningskunnskap om rom og romanifolket/taternes møte med enkelte offentlige tjenester I uke 43 ble det meldt om 1290 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. 54 personer er lagt inn på sykehus. Regjeringen strammer inn med nye koronatiltak Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer

- Publikum vil kunne bestille time på politiet.no for å søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som pass. Man vil kunne søke om nasjonalt ID-kort på alle pass- og ID-kontorer i Norge, sier Havn. Det er opp til den enkelte om en ønsker å anskaffe seg det nye ID-kortet. Ditt gamle pass gjelder fortsatt til det er utløpt Statistikk fra Nasjonalt tolkeregister. (IMDi, 2014). Aktive tolker i Nasjonalt Tokeregister fordelt på kvalifikasjonskategori, fylke, språk og kjønn. Minoritetsspråk i Norge. (SSB, 2013). En kartlegging av eksisterende datakilder og drøfting av ulike fremgangsmåter for statistikk om språk. Undersøkelsen om tolkene i Nasjonalt. Du har ingen turistveger i reiselisten din. Velg turistveger fra menyen «18 Nasjonale turistveger», og legg de til i «Min reiseliste» via aksjonsknapper

Kvensk – Wikipedia

Nasjonale minoriteter i Norge - Wikipedi

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999. Denne skal forhindre overgrep og diskriminering av nasjonale minoriteter og pålegger Norge å legge forholdene til rette for at de nasjonale minoritetene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur og identitet Nasjonale minoritetsspråk. Kvensk, romanes og romani har status som nasjonale minoritetsspråk i Norge. Det er ulike syn mellom og innad i gruppene på hvordan språket skal møtes av skolen. De fleste romelever har romanes som morsmål og norsk som andrespråk. Slik skiller de seg fra de andre nasjonale minoritetene, som gjerne har norsk som. I Norge har vi fire nasjonale minoritetsspråk. Disse er kvensk, romanes, romani og samisk. Samisk regnes i tillegg som et offisielt språk. I senere tid har vi også fått mange, nye minoriteter til Norge, og disse har til sammen ca 200 språk. Europa som verdensdel har kun ca 3 % av verdens språk, så hvo

Samiske språk er både urfolks,- og minoritetsspråk i Norge. Videre er samisk og norsk likeverdige språk i henhold til sameloven § 1-5. Folkerettslig er retten til språk en del av de kulturelle rettigheter som er vernet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs konvensjon [ De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet, 2014). Les mer om nasjonale minoriteter For øvrig ville også et eventuelt arbeid med å fremme riksfinsk som nasjonalt minoritetsspråk i Norge ha krevd ressurser. Gjennom sine karakteristikker av kvensk og kvenmiljøet bidrar Sarromaa til å nøre opp under gamle fordommer og mistro mot en nasjonal minoritet med et svært sårbart språk Gjennomsnittslønn i Norge. Av Kent Rammen. Sist oppdatert: 11-02 2020 : Lesetid: 14 minutter: Gjennomsnittslønn og medianlønn. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2019 på 47.290 kroner. Det er en økning på 3,68 % fra fjoråret

Hva er en nasjonal minoritet? - Udi

 1. Kompetanse Norge har et tverrsektorielt systemansvar for karriereveiledningstjenestene i Norge. Det nasjonale kvalitetsrammeverket er et gjennomarbeidet og faglig forankret arbeid, der både praktikere, myndigheter på statlig og fylkeskommunalt nivå og utdanningsinstitusjonene innen karriereveiledning har vært involvert gjennom hele utviklingsprosessen
 2. oriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere. Det finnes ikke en bestemt definisjon av hva en nasjonal
 3. oriteter, den europeiske pakten om regions- eller
 4. Søk i vår digitale samling her! I Nettbiblioteket finner du blant annet en omfattende samling av norske bøker, aviser, bilder, tidsskrift og historiske kart
 5. Danmark og Norge har i hovedsak nasjonale tjenester tilgjengelig gjennom portaler, selv om det er noen regionale forskjeller i Norge. Sverige har større grad av regionale forskjeller i tilgjengelige tjenester gjennom portalen, da regionene har selvstyre til å velge hvilke tjenester de vil tilby sine innbyggere gjennom 1177

Nasjonalt legevaktregister Registeret skal gi grunnlag for offentlig statistikk og rapportering, men også gi innsyn i legevaktorganiseringen i Norge, samt et kontaktadresseregister for NKLM. Trendanalyseprosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) Et alternativ var å fornorske det danske skriftspråket gradvis. I dag sitter vi igjen med to skriftspråk: et minoritetsspråk i form av et modernisert nynorsk og et majoritetsspråk i form av bokmål. En norsk nasjonal identitet. I 1900 eksisterte det en sterk og utbredt norsk nasjonal bevissthet, fylt med et bredt kulturelt innhold Kripos arbeider med å utvide den nasjonale drapsoversikten slik at den også omfatter annen dødelig vold enn drap, for eksempel kroppsskader med dødsfølge. I Norden, utenom Norge, registreres annen dødelig vold enn drap i drapsstatistikkene. Vårt mål er at vi skal få mer sammenlignbare tall

Minoritetsspråk og minoritetsspråkbrukere i Norge

Nasjonale konsepter. Innovasjon Norge skal bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom blant annet å kjøre nasjonale prosesser for å fylle den norske reiselivsmerkevaren med et rikere innhold. Til nå har vi utviklet tre nasjonale konsepter, for mat & drikke, kultur og natur 00:51 Minst 60 døde i uværet Eta i Mellom-Amerika 00:46 Valgarbeidere i USA frykter for sikkerheten 00:40 651 nye koronasmittede registrert siste døgn 00:32 Forlik i rettstvist om Nevada-stemmene 00:21 Trump-leiren vil slutte seg til søksmål om «SharpieGate» 00:20 Maradona forblir på sykehus etter komplikasjoner 00:02 Trump vil tale fra Det hvite hus 0.30 norsk tid 23:56 Pennsylvanias. Første nasjonale kartlegging av sirkulærøkonomi i Norge Oppdatert: 2. sep. 2019 Oslo, 09.08.2019 - IPCC varslet i går gjennom rapporten «Special Report on Climate Change and Land» at presset vi utsetter jordens ressurser for er enormt og en driver for klimaendringer Den storslåtte panoramautsikten langs veien gjør de 18 rutene til noen av Norges vakreste veistrekninger. Fra Jæren i sør til Varanger i nord strekker det seg 2136 kilometer med severdigheter i form av spektakulære utsiktsplatformer, rasteplasser med råflotte toaletter og kunstinstallasjoner.. Mange kjente norske arkitekter og designere har bidratt til prosjektet, som for eksempel. Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlings-programmer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter

Både kvensk og meänkieli er minoritetsspråk i Norge og Sverige. Mens kvensk er mer utbredt i Norges nordlige områder, snakkes meänkieli hovedsakelig i Nord-Sverige. Hilde Skanke, daglig leder for Kvensk institutt i Porsanger kommune, forteller at det finnes få oversettere på de to språkene Covid-19 (koronavirus) Temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører Om Nasjonal Sikkerhetsmåned. I 2020 arrangeres Nasjonal sikkerhetsmåned for 10. gang i Norge. NorSIS koordinerer denne kampanjen i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Vi samarbeider også med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan om denne årlige sikkerhetsbegivenheten Sikker utstedelse av pass og de kommende nasjonale ID-kortene er viktig for å nå målet om at en person kun skal ha en identitet i Norge. Passet gjelder til utløpsdato. Selv om det kommer nye dokumenter blir det ikke nødvendig for de som har gyldig pass i dag å søke om et nytt. -Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato Nasjonale minoriteter i norge lyrics; Nå skal vi sette oss inn i rapporten og forslagene som kommer fram der. Vi tar med oss alle innspill og forslag til forbedringer i rapporten når vi skal se på hvordan dette politikkfeltet bør forvaltes videre

Minoritetsspråk i Norge - SS

Minoritetsspråk og minoritetsspråkbrukere i Norge. Lars Anders Kulbrandstad; Tidsskrift Tidsskrift Språknytt. ISSN 0333-3825 e-ISSN 0806-2870. NVI-nivå 0. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Vitenskapelig artikkel Publiseringsår: 2003 Volum: 31 Hefte. Prosjekt nasjonal kjerneløsning er ett av tre overordnede prosjekter for å etablere nye systemløsninger for bompengeinnkreving i Norge (nye systemløsninger). Prosjektet nasjonal kjerneløsning for bompengeinnkreving består av to delprosjekter; AutoPASS HUB og AutoPASS IP I 1998 ble kvenene anerkjent som en nasjonal minoritet, på lik linje med jøder, rom, romanifolket og skogfinner. Året etter ratifiserte Norge Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter

Det finnes ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Sentrene er samorganisert i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og gir tilbud til flere hundre ulike diagnoser. Kompetansesentrene skal gi et likeverdig, landsdekkende tilbud og er knyttet til spesialisthelsetjenesten Nasjonale minoriteter i Norge. Det finnes fem nasjonale minoriteter i Norge. Alle har flere hundre års tilknytning til landet, og alle har bidratt til å forme kulturarven vår. Middels. Kvener/norskfinner. Nasjonale minoriteter i Norge er jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, romani/tatere og rom/sigøynere Digital Nasjonal nettverkssamling for andelslandbruk. Er du aktiv i organisering og drift av andelslandbruk? Velkommen på den årlige samlingen for andelslandbruk i Norge, der vi deler erfaringer og tar opp relevante temaer for ditt andelslandbruk! Informasjon. Dato: 20. nov. 2020 - 11:0 Eksistensen av et produksjonsmiljø i Norge er vesentlig av flere grunner omtalt tidligere og det er viktig at det kommer snarlige avklaringer om førende prinsipper på dette området. 3 OVERORDNEDE MÅL FOR HELSEBEREDSKAP I NORGE 3.1 Nasjonal helseberedskapsplan Nasjonal helseberedskapsplan er et nasjonalt rammeverk for helsesektorens beredskap

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta Er Nasjonale turistveger en samlet turistattraksjon eller blir strekningene markedsført en for en? Hver enkelt Nasjonal turistveg har sin egen identitet, men de er like fult biter i en helhetlig mosaikk satt sammen av 18 strekninger

I Norge er det fem nasjonale minoritetsgrupper: Jøder, rom (sigøynere), romani (tatere), kvener/norskfinner og skogfinner. Europarådets I tråd med rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter disse gruppene har rett til å vedlikeholde eget språk, religion og kultur, og forskjellene d Regjeringen vil fra 12. oktober lette på en rekke strenge nasjonale coronatiltak. VG Blant annet knyttes nå over 50 smittetilfeller til bussen med pensjonister som var på rundreise i Norge

NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn anbefaler at det blir utviklet et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Et tverrsektorielt kvalitetsrammeverk blir sett på som et viktig sammenbindende grep i et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Et overordnet mål e Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetsspråk. Author: Sjur Nørstebø Moshagen: Sametinget i Norge, Norway. Download: Full text (pdf) Year: 2010. Conference: Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27-28 oktober 2010 Mens konkurransen til norske selskaper blir stadig mer internasjonal, tviholder Norgenasjonale konkurranseregler Konkurransedirektør Lars Sørgard er fast bestemt på at de norske konkurransereglene står seg godt, selv for teknologiselskapene som tenker internasjonalt fra dag én

Sjekk minoritetsspråk oversettelser til Dansk. Se gjennom eksempler på minoritetsspråk oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Matrikkelen er en nasjonal felleskomponent og ett av tre basis registre i Norge på lik linje med folkeregistret og enhetsregistret. Matrikkelen inneholder informasjon om matrikkelenheter (eiendom), bygninger og adresser. Mange offentlige etater er avhengige av høy datakvalitet, fullstendighet og ensartethet. Det er betydeli

Minoritetsspråkpakten - regjeringen

 1. Det er 18 strekninger spredt over hele Norge som er klassifisert som Nasjonale turistveger. Alle er i kontinuerlig utvikling med utbygging av fine rasteplasser med ordentlige toalettfasiliteter, flotte utsiktspunkter og kunst. Vektleggingen av arkitektur underbygger den gode opplevelsen bilferierende skal få uansett om du er ung,.
 2. Innledning: Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2015 Tilgrensende/relaterte retningslinjer og veiledere Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem. 2007. Introduksjon Om lag 10% av befolkningen skades årlig, og 100 000 skades så alvorlig at de trenge
 3. Norge er ett av mange land som har nasjonale sykkelruter, et nettverk med lange sykkelveier som egner seg for de som er ute etter en skikkelig utfordring. Og når vi sier lange veier, mener vi ordentlig lange. Noen av rutene anbefales derfor kun for erfarne syklister og dedikerte eventyrere
 4. Norge planlegger å bruke 11,2 milliarder kroner på et nytt journalsystem for helsetjenesten i kommunene. I Nord-Makedonia rullet myndighetene ut et nasjonalt system for 1,2 millioner kroner
 5. Hvis skolen kommuniserer at nasjonale prøver er laget for å rangere skoler, eller for å måle eleven for å kunne sette karakterer, så undergraver det intensjonene bak de nasjonale prøvene. Nasjonale prøver er utviklet for å tilpasse opplæringen best mulig til enkelteleven, for å sikre at skolen kan vurdere om egen opplæring er så god som vi ønsker, og som grunnlag for sentral.
 6. oritetene i norge kvenene, skogfinnene, rom, romanifolket og jødene 1. de nasjonale
 7. oriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016: Utdrag Innholdsfortegnelse og Innledning: Hvor like må vi være? Gamle

Nasjonal Samling valgte altså sankthans, som i hedensk tid var kalt solsnudagen, til å lansere sine store tanker for Norge. 1. februar 1942 ble den såkalte statsakten gjennomført på Akershus slott, der NS fikk sin nasjonale regjering og Vidkun Quisling tittelen ministerpresident Norge er en eiendommelig nasjon: Nasjonaldagen feires mer innlevende og begeistret enn i kanskje noe annet land, men nasjonen mangler et parti som på Stortinget setter de nasjonale verdier og 17. mai-dagens idégrunnlag i første rekke

Minoritetsspråklige - Udi

 1. Det er for tiden en feil på utlisting av avtaler som gjør at disse ikke vises her. Vi jobber med saken
 2. Nasjonal detaljert høydemodell - Vi vil kartlegge hele landet med to punkter per kvadratmeter. En slik omfattende og detaljert måling har aldri vært gjort før, sier Jon Arne Trollvik fra Kartverket til forskning.no. Han leder arbeidet med å bygge opp høydekartet av Norge i det som kalles Nasjonal detaljert høydemodell
 3. Nasjonal prosedyre; Type instrument: Nasjonal prosedyre: Målgruppe: Personer med revmatoid artritt (RA) ICF-nivå: Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse: Anvendes av: Revmatologer, leger i spesialisering og annet helsepersonell som bidrar i utredning, behandling og oppfølging av mennesker med RA i Norge. Kort beskrivelse
 4. En sykkel blir produsert i Norge hvor de forskjellige delene blir levert fra underleverandører. Er delene som blir brukt norskprodusert eller innført fra EØS-land må dette dokumenteres ved en nasjonal leverandørerklæring for de norskproduserte varene, eller opprinnelsesbevis for EØS-varene
 5. Det ble nevnt at Kvalitetskontroll av ablasjonsbehandlingen ved atrieflimmer kan best løses ved et nasjonalt personidentifiserbart ablasjonsregister, som må være innrettet for forskningsformål. Arbeidsgruppen har blitt enig om at et nasjonalt register skal inneholde alle former for ablasjonsbehandling og vil inngå i det sentrale hjerte-kar registeret
 6. Her er sikkerhetselementene du vil finne på det nasjonale ID-kortet: Dokumentnummeret er lasergravert på kanten av kortets overside. Optisk variabel lasergravert fotosikring. Bakgrunnstrykket på begge sider av kortet har mikrotekst av «NORGE» i offset - som ifølge Wikipedia er en indirekte litografisk trykkemetode, på fire måter

språk i Norge - Store norske leksiko

 1. Nasjonal Samling (NS) var et politisk parti som ble grunnlagt 17. mai 1933, og som fra høsten 1940 var eneste tillatte parti i Norge. Før krigen fikk partiet rundt 2 % av stemmene i storingsvalgene i 1933 og 1936, hvilket ikke var nok til å vinne noen mandater.I lokalvalg var det noe mer uttelling, med 69 kommunestyrerepresentanter i valget i 1934 som beste resultat
 2. Villreinens leveområder i Norge er under økende press som følge av samfunnets arealbruk og menneskelig ferdsel i og omkring våre fjellområder. Gjennom prosjektet Villrein & Samfunn kom en bredt sammensatt gruppe av berørte brukerinteresser og forskere med klare tilrådninger om hvordan denne utfordringen kan møtes ved å opprette ti nasjonale villreinområder og to europeiske.
 3. Nasjonal ressursdatabase - Forsvaret. Helt siden 1952, da det ble nedfelt i loven, På under to uker etter Koronapandemien traff Norge, hadde Oslo kommune klar en rekrutteringsba... Lignende prosjekter. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet - Høgskulen på Vestlandet

Norsk - Språkmøter - NDL

Eit nasjonalt minoritetsspråk og ei mindretalsmålform innanfor majoritetsspråket . Institutt for lingvistiske og nordiske studier • Norge, Sv., Finl., Russl. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) 11 Politiske omveltningar i Finland og Norge etter 180 Oppdater kontaktinformasjon. Når du har registrert deg i kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få viktige brev og påminningar frå stat og kommune digitalt Den tredje landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant 2 år gamle barn i Norge, gjennomført våren 2019, viser at kostholdet blant 2-åringer i hovedsak er i tråd med nasjonale anbefalinger, med unntak av et noe høyt inntak av mettet fett og vitamin A, og et lavt inntak av jern hos jenter

Finsk må bli eget minoritetsspråk i Norge - NRK Kveen

 1. Hvis du ankommer Norge fra et av landene som har en tilstrekkelig lav smittesituasjon, altså gule land. Hvis du kjører eget kjøretøy eller turbuss gjennom et rødt område på vei til Norge, under forutsetning av at du ikke overnatter i rødt område, at du utøver god håndhygiene og at du holder avstand dersom du må stanse
 2. Om noen år er skillet mellom det lokale datarommet og bruk av skytjenester visket ut. Skytjenester vil bli synonymt med IKT. Bruk av skytjenester kan bære med seg mange fordeler for en virksomhet, men ofte er det reduserte kostnader som er hovedargumentet for å ta det i bruk. Samtidig erfarer vi at stadig flere virksomheter tar i bruk skytjenester fordi det gir tilgang til mer innovasjon og.
 3. Venstre er uenig i flertallsvedtaket fra Kiru, som åpner for en overføring av de aktuelle institusjonene til regionalt nivå forutsatt at alle dagens nasjonale kulturinstitusjoner blir underlagt regionalt ansvar.. Venstre mener at en regionalisering av dagens nasjonale kulturinstitusjoner vil svekke Norge som kulturnasjon. For øvrig må det anses som svært politisk usannsynlig at.

Nasjonale minoriteter - FUG - Foreldreutvalget for

Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft Revisjon av «Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016» Nasjonal traumeplan ble ferdigstilt i 2016, og endelig vedtatt av alle fire regionale helseforetak i 2017. NKT fikk oppdraget med å lage en hjemmeside og en app for å gjøre traumeplanen tilgjengelig i et praktisk anvendelig format

Sammen for et aldersvennlig Norge Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Det gjør vi med et aldersvennlig Norge. Dette er viktig for oss: Lenger [ I disse dager er forskrift til lov om pass og nasjonale ID-kort ute på høring. Jeg tror utstedelse av de nye nasjonale ID-kortene vil gi en trygg og sikker ID - for norske innbyggere. Men det nye ID-beviset løser ikke utfordringene for alle som har lovlig opphold i Norge Norge, og de andre medlemslandene i CEN, har bestemt de nasjonale parametrene og utgir dem som nasjonale tillegg. Anbefalte verdier I Eurokodene er det gitt føringer for hva som bør velges ved at det for hver nasjonalt bestembar parameter er gitt anbefalte verdier Nasjonalt veikart for . smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. En guide for kommuner og fylkeskommuner utarbeidet av Design og arkitektur Norge (DOGA), Smartbyene og . Nordic Edge. 2 3. s 3ormål F s 4år definisjon av 'smartby'

Telia Norge skal modernisere mobilnettet og bygge ut nasjonal 5G-dekning i samarbeid med Ericsson. Ambisjonen er full modernisering og et nasjonalt 5G-nett i løpet av 2023. Det nye mobilnettet vil få avgjørende betydning for den videre digitaliseringen av det norske samfunnet Siden 1992 har det blitt gjennomført åtte nasjonale kostholdsundersøkelser på individnivå i Norge: Tre blant voksne, tre blant barn og unge og to blant sped- og småbarn (se tabell). Aldersutvalgene som har blitt kartlagt i de nyeste undersøkelsene har vært voksne 18-70 år, barn og unge 4, 9 og 13 år, og sped- og småbarn 6, 12 og 24 mnd Ny i Norge. A1. Leksjon 1; Leksjon 2; Leksjon 3; Leksjon 4; Leksjon 5; Leksjon 6; Leksjon 7; Leksjon 8; Leksjon 9; Leksjon 10; Leksjon 11; A2. Kapittel 12; Kapittel 13; Kapittel 14; Kapittel 15; Kapittel 16; Kapittel 17; Kapittel 18; Kapittel 19; Kapittel 20. 1 Hva heter det på norsk? (1) 2 Hva heter det på norsk? (2) 3 Preposisjoner; 4 Verb. Den økende medisinmangelen i Norge er en direkte trussel mot den nasjonale beredskapen. Det bør derfor legges ned en betydelig økt innsats for å øke produksjonen av medisiner nasjonalt. I Norge har vi stor tilgang til høyt utdannet personell og konkurransedyktige lønninger Med Nasjonale turistveger skal Norge gjøres til et enda mer attraktivt reisemål som bidrar til å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene. Til sammen skal det investeres 3,5 milliarder på satsingen, som blant annet involverer 10 fylkeskommuner, 64 kommuner og lokalt næringsliv

Konferanse om etnisk diskriminering og rasisme - HL-senteret

Nasjonale minoriteter - NIM Norges nasjonale institusjon

Begrepet nasjonal geografisk infrastruktur har sin parallell på engelsk, national spatial data infrastructure, som forkortes NSDI. Det pågår en større aktivitet i Norge for å digitalisere og strukturere plandata. Kommunene har originalinformasjonen. Oversikt finnes blant annet på SePlan (åpnes i nytt vindu) Norsk senter for informasjonssikring. I 2020 arrangeres Nasjonal sikkerhetsmåned for 10. gang i Norge. NorSIS koordinerer denne kampanjen i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Vi samarbeider også med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan om denne årlige sikkerhetsbegivenheten

Lærerbloggen: Pedagogiske nettsteder

Letter på nasjonale tiltak: Slik er smittesituasjonen i Norge nå Smittespredningen i befolkningen fortsatt relativt lav, ifølge FHI. Om ti dager letter regjeringen på de nasjonale. Nyhet, Politikk barekraft, valg, turstier 14.08.2017 - Øk potten til Nasjonale turiststier - Hvis Norge skal klare å ta imot den økte turiststrømmen, må vi øke potten til Nasjonale turiststier, sier NHO Reiseliv-direktøren

Undervisningsopplegg, nasjonale minoriteter - NAF

Norges nasjonal­brennevin Den tradisjonsrike akevitten står sterkt rundt juletider og passer ekstra godt til julemat. Aldri har ­interessen for norsk akevitt vært så stor som i dag Nasjonale fellesløsninger er byggeklosser som kan brukes i utviklingen av offentlige digitale tjenester. Med ELMA får brukerne dine oversikt over alle virksomheter i Norge som kan motta elektroniske fakturaer i henhold til EHF-standarden. Enhetsregisteret. 03. des 2019. Emneord 1. Identifisere og verifisere brukere Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet 2020. Kapitlet presenterer Norges ressurser til FoU målt i FoU-utgifter. Vi beskriver status og utviklingstrekk for FoU-utgiftene med hovedvekt på endelige tall for 2018, se delkapitler til venstre. FoU-utgifter i Norge etter sektor Det nasjonale sykkelnettet består av ti ruter og skal gjøre det mulig å sykle fra by til by på lavtrafikkerte veier på langs og tvers i Norge

Norsk - Oppgaver om majoritetsspråk og minoritetsspråk - NDL

Avfall Norge deltar i Horisont Europa: EUs forskningsprogram som ledende driver i omstillingen av norsk økonomi Foto: Benjamin Davies EUs 9. rammeprogram for forskning, innovasjon og utvikling, Horisont Europa, etterfølgeren til Horisont 2020, trer i kraft i begynnelsen av 2021, med et historisk stort budsjett på over 94 milliarder euro Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten. Møter i 2020 Mal for toppnotat til Nasjonalt e-helsestyre (.docx Nasjonal plan - beredskap mot akutt forurensning, er et viktig element i Kystverkets samord-ningsrolle. For våre samvirkeaktører er planen viktig som overbygning over egen beredskaps-plan. I tillegg er en nasjonal plan et krav i henhold til IMO OPRC konvensjonen som Norge har ratifisert Museene i Norge. Oversiktsbilde over norske museer med ulike besøkssteder. Hvert år besøkes norske museer av rundt 11 millioner mennesker. Kulturrådet har et særlig ansvar for oppfølging av de museene som mottar statlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet

 • Victor salva.
 • Milan vogel bedeutung.
 • Toshiba varmeveksler.
 • Tannspisser hos hest.
 • Panert kyllingfilet oppskrift.
 • Cellespenning galvanisk celle.
 • Dts support.
 • Tanzschule berlin reinickendorf.
 • Steviadråper butikk.
 • Isolering med glava.
 • Porselensplante stell.
 • Dux 6006 pris.
 • Torgsenteret oppdal butikker.
 • Adhd i hverdagen.
 • Pilot penner.
 • Bachelor of laws bad salzuflen.
 • Endre tangenes acta.
 • Bachelor of laws bad salzuflen.
 • Seute deern maritimes restaurant nuray cuxhaven.
 • Texas holdem reihenfolge.
 • Alliteration englisch beispiel.
 • Gif bilder liebe.
 • Theodor heuss realschule lehrer.
 • Lean body.
 • Leilighet til leie fageråsen.
 • Oleander krankheiten bilder.
 • Tanzschule gladbeck gollan.
 • Mickey und minnie mouse bilder.
 • Hvor lang tid tar det å få ned kolesterol.
 • Weingut schneider hechtsheim.
 • Bwl studium stuttgart.
 • Norge teknologi.
 • Eiffel tower restaurant.
 • Adferdsterapeut hund østfold.
 • Cx5 problemer.
 • Immobilien eimsbüttel privat.
 • Hvilke to temperaturskalaer bruker vi i naturfag?.
 • Kalmarunionen bakgrunn.
 • Eiffel tower restaurant.
 • Tanzschule gladbeck gollan.
 • Singing in taxi.